Wilhelm Karl Grimm

b ratří Grimmov� prosluli v německ� i světov� literatuře svou sbírkou lidových pohádek a písn�, pověst� a legend. Zvlášt� svými Kinder- und Hausmärchen, kterými položili základy nov� vědy � folkloristiky. Pohádky jako Sněhurka či Šípkov� Růženka jsou známy z mnoha zpracován�, ale prvními, kdo je zapsali byli práv� bratří Grimmov�. V činorod� spolupráci byl Wilhelm tím, kdo pohádky sbíral a upravoval, zatímco Jacob, kter� byl lingvista a filolog, pohádky povýšil na předmět seriózního vědeckého výzkumu.

w ilhelm Grimm se narodil 24.2.1786 v Hanau nad Mohanem (pro neznal� zeměpisu je to v jižním Hessensku, západn� od Frankfurtu nad Mohanem). Roku 1791 se početn� rodina Grimm� stěhuje do Steinau.

p hilipp Wilhelm Grimm, kter� byl vzděláním právník a pracoval jako městsk� úředník, zemřel dne 10.1.1796 ve věku 44 let, kdy� bylo nejstaršímu žijícímu synovi Jacobovi teprve 11 let. Ale jeho matka Dorothea Grimm nebyla z těch žen, co se vzdávaj� a vzdělan� jejích syn� bylo jejím prvořadým úkolem. S finančn� pomoc� sv� sestry Henrietty, kter� pracovala jako komorn� na dvoře hessenského lantkraběte, poslala sv� dva syny Jacoba a Wilhelma v roce 1798 studovat na sever do svého rodného města Kasselu, kde navštěvovali lyceum.

w ilhelm byl cel� svůj život vždy sužován chatrným zdravím, kter� mu velmi ztěžovalo jeho intenzivn� vědeckou práci. Navzdory tomuto handicapu byl však daleko veselejší, živější a sociáln� přizpůsobivější ne� jeho bratr Jacob.

w ilhelm pak v roce 1803 pokračoval ve studiu práv na univerzit� v Marburgu a v témže roce se jeho matka Dorothea Grimmov� přestěhovala i s dětmi do Kasselu. V roce 1806 sklád� Wilhelm státn� zkoušku a vrac� se tak� do Kasselu a pracuje zde jako sekretář kurfiřtsk� knihovny. 27.května 1808 umír� ve věku 52 let Dorothea Grimmov�.

p ráv� do tohoto obdob� lze situovat začátek sběratelského úsil� bratří Grimm�. V roce 1806 začínaj� bratří Grimmov� pod vlivem sbírky lidov� poezie Clemense Brentana a Achima von Arnim „DES KNABEN WUNDERHORN� sbírat krátk� epick� vyprávěn�, především z oblasti rodného Hessenska, kter� pak označuj� jako lidov� pohádky. Eticky průzračn� příběhy, vypovídajíc� o životních zkušenostech, o lidských touhách a snech, ve kterých jsou vždy odměňováni ti dobří, nevinn� a nezištn�, tvořily bohatou pokladnici lidov� moudrosti, kter� dosud ležela nepovšimnuta. Jak jejich sbírka postupn� narůstala a motivy se neustále v různých variantách obměňovaly a vracely, rozpoznali badatel� v pohádkách odraz dávn� germánských mýt� a ság, jejich� fragmenty tvořily společnou paměť německých národ�.

p rvn� díl pohádek KINDER- UND HAUSMÄRCHEN vyšel v roce 1812, druh� svazek v roce 1815. V letech 1821�1822 byla jejich finančn� situace natolik slušn�, že mohla vyjít kolekce tří svazk� těchto lidových pohádek. Na této kolekci chtěli ukázat, že německ� obyvatelstvo sdíl� stejnou kulturu, vycházejíc� ze stejných kořen�, a přispět tak k obhajob� tehdy sílících sjednocovacích tendenc� malých nezávislých královstv� a knížectv�.

d ohromady asi 40 lid� vyprávělo bratřím lidov� pohádky. Jedna z nejvýznamnějších vypravěček byla Marie Hassenpflug, přítelkyn� jejich sestry Charlotty, kter� pocházela z dobře situovan�, francouzsky mluvíc� rodiny. Mariininy příběhy byly směs� motiv� z lidov� tradice a vliv� z četby Perraultových Pohádek Matky husy (1697)

r oku 1830 se přestěhovali bratři do Göttingenu, kde se stal Wilhelm univerzitním knihovníkem. Jako člen tzv. Göttingensk� sedmičky, skupiny liberálních profesor�, kter� protestovala proti zrušen� tzv.Hannoversk� konstituce (ústavy) z roku 1833 králem Ernestem Augustem, byl v roce 1837 spolu s bratrem Jacobem propuštěn a vrátil se zpět do Kasselu. V roce 1841 odjeli bratři Grimmov� na pozván� pruského krále Friedricha Wilhelma IV. do Berlína, kde se stali profesory na Berlínsk� univerzit� a pracovali na německém výkladovém slovníku (Das Deutsche Wörterbuch). Nabídka na zpracován� velkého výkladového slovníku německého jazyka přišla z berlínského nakladatelstv� Weidmannchen ji� v roce 1838. Prvn� svazek tohoto rozsáhlého díla vyšel v roce 1854 a posledn� 16.svazek vyšel a� dlouho po jejich smrti v roce 1960. Svoji přednáškovou činnost na berlínsk� univerzit� ukončil Wilhelm roku 1852 a nadále se věnuje jen sv� vědeck� práci.

b ratří Grimmov� pracovali velmi činorod� a důkladn� tak� na poli heroick� mytologie, starověkého náboženstv� a práva a jejich úsil� nepolevilo ani kdy� se Wilhelm v roce 1825 oženil se svou přítelkyn� z dětstv� Dorotkou Wildovou, kter� byla jedním z významných zdroj� pohádkových příběh�. Bratr Jacob se nikdy neoženil. Wilhelm zemřel v Berlín� 16.12.1859 a Jacob o 4 roky později tamtéž 20.8.1863.

b ratři Grimmov� vstoupili do literatury a do historie literárn� vědy stolet� po Madame d Aulnoy a Charlesovi Perraultovi, kteří byli vůbec prvními popularizátory pohádkov� literatury. Bratří Grimmov� však kladli důraz za zaznamenáván� motiv� oráln� lidov� tradice, čím� se lišili od svých současník� Ludwicka Tiecka a Johanna-Karla Musaeuse, kteří se ve svých romantických příbězích opírali spíše o gotick� tradice ne� o folklórn� motivy.

p ohádky bratří Grimm� (KINDER- UND HAUSMÄRCHEN) byly publikovány ve dvou svazcích (1812-1815), posledn� edice vyšla v roce 1857 a obsahovala 211 pohádek, dalších 28 bylo v dřívějších edicích, takže celkem tedy sbírka obsahovala 239 pohádkových příběh�. Pohádky byly zapsány podle ústn� tradice, v prvním vydán� bylo použito 10 dialekt� německého jazyka. Pohádky jako Jeníček a Mařenka, Popelka, Sněhurka, Šípkov� Růženka se staly proslulými po celém světe, jsou půvabn� svou magičnost�, motivy komunikace mezi lidmi a zvířaty a morálním patosem boje dobra se zlem.

b ratři Grimmov� byli dokonal� pracovn� tým, ve kterém se Jacob zaměřoval na studia lingvistick�, kdežto Wilhelm byl spíše literárn� badatel. Svou prac� dokázali, že na základ� studia orálních pramen�, muže být sestavena sbírka folklórních příběh�, kter� se snaží o ryz� reprodukci originálních motiv�, a ukázali tak cestu dalším badatelům. A� byly sesbíran� příběhy zaznamenány jakkoliv přesn� a věrn�, přece však se zvlášt� Wilhelm při pozdějších edicích neubránil svým literárním ambicím, kter� mu kázaly některým pohádkám dodat poetick� nádech a ubrat na středověk� krutosti.

z atímco Jacob kladl jako lingvista velk� důraz na origináln� zněn� zaznamenaných příběh� a romantizujíc� tendence sv� doby odmítal, jeho bratr Wilhelm byl německým romantismem a svou láskou k mytologii, folklóru a fantaziím tak ovlivněn, že v každ� další edici Wilhelm prováděl další úpravy a� do fináln� podoby v edici z roku 1857. Z pohádek odstranil narážky na sexuáln� aktivity, například v pohádce Locika vypustil zmínku o předmanželském styku krásn� dívky a prince, kter� vystoup� po jejich dlouhých vlasech do věže. Přes všechny úpravy zůstalo však jádro příběh� vždy nedotčeno. Byl to práv� Wilhelm Grimm, z jeho� nitra vytrysknul nezaměniteln� literárn� styl německ� pohádky, kter� okouzlil nejen jeho současníky, ale zanecháv� nesmazateln� stopy i v duších lid� třetího tisícilet�.

v úzk� spolupráci s Jacobem přispěl Wilhelm věd� svou kolekci německých hrdinských pověst� DIE DEUTSCHE HELDENSAGE.

v roce 1840 začali bratři Grimmov� pracovat na rozsáhlém německém slovníku DAS DEUTSCHE WÖRTERBUCH, kter� byl určen� uživatelům jako důležit� pomůcka pro ověřen� správnosti tvar� slov německého psaného a mluveného jazyka. Wilhelmova práce byla ukončena smrt� u písmene D, Jacob ukončil svou práci při zpracováván� písmena F.

s vou celoživotn� práci bratři Grimmov� dokázali, že pohádky mohou být zaznamenávány a uveřejněny pak v tištěn� form� ve svém originálním zněn�, a tak mohou být dále šířeny. V praxi byly sice pak pohádky upravovány, například ve Sněhurce byl změněn konec příběhu, kdy v původním zněn� musela zl� královna tančit v rozžhavených botách a� k smrti, nebo v Jeníčkovi a Mařence, kdy byla zl� čarodějnice ve velkých mukách zaživa upečena v peci.

a ni v modern� dob� nezůstaly pohádky bratří Grimm� ušetřeny pozornosti. Němečt� nacist� považovali za jeden ze symbol� německého lidu pohádku O červen� Karkulce, nebo� v jejich interpretaci byla zachráněna před zlým židovským vlkem. V 70.letech 20.stolet� byly pohádky bratří Grimm� zase předmětem pohrdán� a kritiky feministického hnut� za svůj neskrývan� sexistick� popis světa, ve kterém vládnou muži nad ženami.

d ílo Wilhelma Grimma:

a LTDÄNISCHE HELDENLIEDER,BALLADEN UND MÄRCHEN, 1811

k INDER- UND HAUSMÄRCHEN, 1812-15, 1857

u BER DEUTSCHE RUNEN, 1821

d IE DEUTSCHE HELDENSAGE, 1829

z UR GESCHICHTE DES REIMS, 1852

d AS DEUTSCHE WÖRTERBUCH, 1854 - (ukončen v roce 1961!) Rolex Repliche Orologi Repliche Orologi www.matflow.org Cheap Breitling Replica Breitling Replica Watches Breitling Replica www.dobreitling.com Replica Watches Omega Replica

Oddělovač

Seznam pohádek tohoto autora:
Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons