Spanilá Růžička

Joseph Haltrich

b yla jednou jedna lesní žínka, která z dobrotivosti srdce do svého domu přijala jednoho ubohého sirotka, který se ztratil v lese, a pečovala o něj jako skutečná matka. Když hoch vyrostl, jednoho dne řekl: „Matko, vydám se do světa hledat Spanilou Růžičku!“ „To je předaleko, můj synu, a když už bys tam dokázal dojít, se zlou by ses potázal, neboť ji hlídá hrozný drak!“ Ale on se nedal odradit, tak mu dala rolničku a řekla: “Když si budeš něco přát, zazvoň!“ A hoch se vydal na cestu.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

p utoval dlouho, dlouho, stále dál a dál, až přišel k velkému včelímu úlu, a tak se zeptal včelí královny, zda neví, kde přebývá Spanilá Růžička. Nevěděla, ale řekla mu, ať posečká, třeba se to brzo dozvědí a rozeslala všechny včely do světa, aby přinesly nějakou zprávu o Spanilé Růžičce. Včely přiletěly zpět s prázdnou. Tu je včelí královna přepočítala a jedna chyběla. Konečně přiletěla i tato; na cestě zchromla a přinesla očekávanou zprávu, protože byla u Spanilé Růžičky. Teď se však musela vydat znova na cestu s jinochem, aby ho tam dovedla. Nejprve ho vedla přes rozlehlou louku a potom přišli do hlubokého lesa. Na konci toho lesa v jednom velkém zámku žila Spanilá Růžička.

h och se na zámku nechal najmout jako pasáček husí a pásával vždy poblíž zámecké zahrady. Denně tam vídával Spanilou Růžičku, jak se prochází mezi květinami, a byla velmi krásná. Pak se dozvěděl, že princezna jezdí každý večer do města na ples. Když tedy opět nastal večer, vzal svoji kouzelnou rolničku a zazvonil. Pojednou před ním stál osedlaný kůň a ležela měděná zbroj. Obléknul se, vyskočil na koně a jel do města. Na plese tančil jen se Spanilou Růžičkou, neboť i jí se ten hezký mládenec líbil. Ještě dříve než bál skončil, tajně se vytratil, vyskočil na koně a jel do zámku. Dívka pak svojí matce vyprávěla o krásném chlapci v měděné zbroji; tento zatím opět jako obyčejný pasáček střežil husy a pokradmu pokukoval do zámecké zahrady.

d alšího večera jela princezna opět na ples. Pasáček znovu zazvonil, ihned před ním stál kůň se stříbrnými postroji a stříbrnou zbrojí; obléknul se a cválal na ples, kde se celý večer věnoval jen Spanilé Růžičce a ta z toho měla potěšení. Dříve než byl bál u konce, vytratil se, nasednul na koně a jako vítr letěl zpět na zámek. Následujícího rána vyprávěla Spanilá Růžička znovu svojí matce o krásném chlapci, který včera přijel ve stříbrné zbroji. Tento ale opět hlídal husy a jen pokradmu pokukoval do zámecké zahrady. Matka byla zvědavá a ráda by toho krásného hocha také poznala, a tak se dcery zeptala, zda si ho neoznačila. Ta odvětila, že ne. „Tak si vezmi příště trochu smůly, a jak s ním budeš tancovat, vetři mu ji do vlasů.“

v ečer jela Spanilá Růžička opět na ples a smůlu si vzala sebou. Hoch potřetí vytáhnul rolničku a zazvonil. V mžiku před ním stál zlatě vystrojený kůň se zlatou zbrojí. Obléknul se, vyskočil na koně a za okamžik byl ve městě. Na plese šel rovnou k princezně a tancoval jen s ní a ona mu do vlasů vetřela trochu smůly. Když ples končil, opět se vytratil, vyskočil na koně a za chvíli byl na zámku. Ráno vyprávěla Spanilá Růžička své matce o tom krásném jinochovi, který byl včera na plese ve zlaté zbroji, a jak mu během večera vetřela do vlasů smůlu. Pasáček zatím pokradmu nahlížel do zahrady.

k dyž přišel v poledne do domu, princezna si ho dlouze prohlížela a zpozorovala, že má slepené vlasy. „Ty jsi náš zachránce!“ křičela radostně. „Tím bych byl rád!“ zvolal pasáček. Matka pravila: „Nyní můžeme uprchnout, drak ještě spí; ale brzy se probudí, pak jsme ztraceni!“ Hoch vyšel ven a třikrát zazvonil, ihned tu stáli připraveni měděný, stříbrný i zlatý kůň. Spanilou Růžičku posadil na toho zlatého a přehodil přes ni zlatý plášť, matku na toho stříbrného a oblékl jí stříbrný plášť a sám si vyskočil na měděného koně a zavinul se do měděného pláště. Pak společně vyrazili pryč. V tom zámku stál obrovský sud se třemi obručemi a do něj se drak ukládal k ročnímu spánku. A ten rok právě končil. Nejprve pukla první obruč, za chvíli druhá a ta třetí pukla se strašlivým rachotem, jako by do zámku uhodil blesk. Drak si protřel oči a rozhlédnul se: „Kdepak je moje Spanilá Růžička?“ Ale nikdo mu neodpověděl. Tak vyskočil a prohledal všechny komnaty i zahradu, ale nenašel nikoho; pospíchal do stáje, vzal svého vraníka, vyskočil na něj a pravil: „Teď mě nes za těmi lupiči!“ Netrvalo dlouho a uprchlíky dopadnul. Byli jako kouzlem spoutáni na místě a nemohli dále. Tu drak pasáčkovi pravil: „Mohl bych tě, lidský červíčku, rozmáčknout jako veš, ale to by mi žádnou slávu nepřineslo!“ Vzal mu rolničku, ty tři koně, zlatého a stříbrného se Spanilou Růžičkou a její matkou a vydal se zpět. Ještě jednou se však k hochovi obrátil, aby se mu vysmál: „Mohl bys Spanilou Růžičku vysvobodit, ale to bys musel mít, jako mám já, koně od mé matky! A to se nikdy nestane!“ S těmi slovy uháněl drak zpět na zámek, kde se opět uložil ke svému ročnímu spánku a ty železné obruče sud samy od sebe sevřely. Spanilá Růžička a její matka byly opět samy; dívka každý den pečovala o květiny a po večerech už nejezdila na plesy, nýbrž ustavičně myslela na svého zachránce.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

d louho, předlouho jinoch putoval přes hory a doly a hledal dračí matku. Tu jednoho dne našel krkavce, který se zapletl do tenat, a prosil ho, zda by mu nepomohl, že se mu jednou odmění. Tak ho osvobodil a ten odletěl pryč. Když tak putoval dál, tu uviděl lišáka, jak uvíznul v jedné roklině a nemůže se vyhrabat ven. „Pomoz mi!“ řekl mu lišák: „Jednou se ti odměním!“ Chlapec ho osvobodil a lišák utíkal do lesa. Pak přišel na mořský břeh a tam se na mělčině zmítala obrovská ryba. „Pomoz mi zpět do vody! Já se ti jednou odměním!“ A on jí opět pomohl. A brzy nato došel k jedné chaloupce v lese, kde bydlela dračí matka. Vešel dovnitř a ptal se, zda by ho nevzala do služby. „Ano, velmi ráda, budeš mi pást moji kobylu! Copak chceš za roční službu?“ zeptala se stařena. „Jen jedno hříbátko!“ odvětil. „Nu, dobrá,“ souhlasila stařena: „ale pokud mi večer nepřivedeš jednou jedinkrát kobylu domů, bude to tvoje smrt!“ Ta čarodějnice totiž do svých služeb najala už mnohé, ale všechny připravila o život.

r áno se pasáček vydal s kobylou do polí, ale brzy mu zmizela z očí a on ji pak až do samého večera hledal, ale nenašel. Tu uviděl krkavce a řekl: „Nyní mi pomoz, pokud to dokážeš.“ A řekl mu, co ho trápí. Tu krkavec pravil: „ Kobyla je v oblacích, rodí hříbě, pojď, sedni si mi za krk, já tě tam donesu!“ To udělal a pak zahnal kobylu i s hříbětem domů a stařena se tomu velmi podivovala. Následujícího rána, když je opět vyhnal na pastvu, stalo se mu totéž. Kobyla najednou zmizela i s hříbětem a on je až do večera hledal, ale nenašel. Tu potkal lišáka a žaloval mu na svůj osud. Lišák pravil: „Kobyla je schována v jeskyni a rodí hříbě, pojď, sedni si mi na ocas a já tě tam donesu.“ To udělal a skrze liščí noru se dostali do jeskyně a pak hnal kobylu se dvěma hříbaty domů. Čarodějnice opět valila oči. Třetího dne, když kobylu i obě hříbata vyhnal na pastvu, opět mu zmizeli z očí, hledal je do večera, ale nenašel. Přišel až na mořský břeh, kde se zarmouceně hleděl do vody. Tu připlula z hlubiny velryba a ptala se ho, proč je tak smutný a chlapec jí to vypověděl. „ Kobyla je na mořském dně a rodí hříbě; já tě tam hned donesu.“ Velryba otevřela hubu, hoch si sedl dovnitř a ona ho zanesla na mořské dno, odkud hnal kobylu a tři hříbata domů. Stařena se opět velmi podivovala, neboť netušila, jak to ten mládenec dokázal. Neuměla kobylu s hříbaty už nikam ukrýt, a tak je nadále pásával v klidu, dokud neuplynul stanovený rok. Tu stařena pravila: „Nyní si vyber hříbě.“ A on si vybral to nejstarší, ze kterého se zatím vyrostla krásná kobylka.

v yskočil na kobylku a jel, aby osvobodil Spanilou Růžičku. Když přijel k zámku, začala jeho kobylka řehtat. To uslyšel vraník v dračí stáji a začal také řehtat a dupat, až se vše třáslo. Tím hlukem se drak v sudu probudil, neboť rok se chýlil ke konci. S velkým třeskotem pukly tři obruče, jedna po druhé; drak uslyšel to řehtání, vyskočil a hnal se do stáje. Ale jeho vraník se utrhnul a běžel ke kobylce. Tu ho drak popadnul za hřívu, vyskočil mu na záda a chtěl ho zkrotit; ale kůň se mocně vzepjal, draka shodil dolů a pak ho ležícího udupal k smrti. Poté vraník přeskočil zámecké hradby a běžel ke kobylce. Jinoch zatím seskočil a pospíchal za Spanilou Růžičkou, aby ji pozdravil a objal. Kobylka se zatím obrátila a běžela zpět k čarodějnici a vraník ji následoval, a nedostihnul ji dříve, dokud oba nebyli u své matky kobyly a ostatních hříbat.

j inoch se stal zámeckým pánem a měl opět svoji kouzelnou rolničku a s ní ty tři koně. Potom slavili se Spanilou Růžičkou svatbu a žili šťastně a vesele až do smrti. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Das Rosenmädchen" je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons