Kouzelná loď

Franz Georg Brustgi

b yl jednou jeden král a ten měl to nejpodivnější přání pod sluncem: „Ať mi postaví loď, která by dokázala plout po vodě i po zemi.“ Tak královský kancléř poručil, aby heroldové po celé říši rozhlásili: „Kdo dokáže králi postavit takovou loď, která bude plout po vodě i po zemi, dostane za ženu princeznu a stane se králem.“ Tahle zpráva se donesla i jednomu bohatému majiteli pily, který měl tři syny. Zavolal si je a řekl: „Vynaložím vše, co mám; jen když jeden po druhém zkusíte takovou loď postavit.“ Synové se měli k hašteření a strkání, nemohli se shodnout, který z nich to vyzkouší první, až nakonec otec rozhodl, že začne ten nejstarší.

t ak se jinoch vydal s pacholky do lesa, aby tam pokáceli dřevo, které potřebují ke stavbě lodi. Měli už srovnánu pěknou řádku krásných jedlí, když lesní pěšinou přicupital nějaký stařík a prosil o kousek chleba. Mladý pilař mu ale řekl: „Mám chleba jen pro sebe a své lidi, tobě nedám nic!“ „A co to tu se svými lidmi děláš?“ zeptal se stařík. „Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,“ zavrčel na něj mládenec. „Toho bohdá nebude!“ odvětil stařík a šel dál. A jak řekl, tak se také stalo. Pracovali dlouho, ale loď postavit nedokázali.

k dyž přišel nejstarší syn domů s prázdnou, vypravili do lesa toho prostředního. Slunce se sklánělo za horu a mladý pilař si chtěl zrovna s pacholky trochu oddechnout, když tu přišel stařík a prosil o chleba. „Pro cizí lidi žádný chléb nemám,“ dostal odpověď. Na to se stařec zeptal:„Co to tu se svými lidmi děláš?“ „Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi!“ odvětil mládenec. „Toho bohdá nebude!“ odvětil stařík a šel dál. A měl pravdu. Také prostřední syn musel po zbytečné námaze od díla upustit.

t eď přišla řada na Honzu, toho nejmladšího. Svolal dělníky, vytáhli do lesa a tam přiložil ruku k dílu i on. V podvečer k němu přišel stařík a prosil o kousek chleba. „Rád vám kousek dám,“ řekl Honza: „sedněte si sem ke mně.“ A podal mu chleba a sýr a naplnil mu pohár vínem. Stařec poděkoval a po chvilce se ho zeptal: „Co to tu se svými lidmi děláš?“ „Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi.“ „Tak, tak.“ pravil ten muž. „Moji dva bratři se o to již pokoušeli, ale nedařilo se jim.“ vyprávěl Honza. Stařec pokývnul: „Já vím. Taky ty to nikdy nedokážeš. Ale protože jsi z vás tří bratrů ten nejlepší, budeš mít to štěstí, aby ses o princeznu ucházel. Přijď za tři dny na toto místo a v tuto hodinu a já ti takovou loď dám.“

a opravdu! Když tam Honza přišel, byl tam stařík i kouzelná loď, co pluje po vodě i po zemi. Chasník byl samou radosti bez sebe. „Nu, nastup si!“ řekl stařík: „A šťastnou cestu!“ Dříve než se Honza ohlédnul, aby svému dárci poděkoval, tento zmizel.

t ak vstoupil na loď a vydal se bez váhání na cestu do královského města. Když plul vodou a zemí, uviděl u lesa stát Lovce, který mířil puškou někam do nebes. Honza zastavil loď a zeptal se ho: „Na co míříš, příteli?“ Lovec mu odvětil: „Chci střelit toho vrabce, který sedí za vsí na kostelní věži.“ Honza mínil: „To není přeci možné!“ Ale Lovec ho usadil: „S touhle puškou trefím každého ptáka, který bude čtyři sta hodin cesty odtud!“ „Nechceš jet se mnou?“ zeptal se ho Honza. „No to bych rád, ale nemám žádné peníze.“ „Ty nepotřebuješ!“ řekl mu Honza. Tak se Lovec posadil k němu do lodi a jeli dál společně.

n ebyli dlouho na cestě, když narazili na ležícího muže, který měl obrovské ucho přitisknuté k zemi. Honza zastavil loď a ptal se: „Copak si to počínáš s tím uchem?“ „Poslouchám, co si říkají perníkářky v Bagdádu.“ „Tak si poslechni, co říkají na královském zámku.“ prosil Honza. Velkouchý chvíli naslouchal a pravil: „Vyprávějí si o potřeštěném královském přání, prý kdo umí postavit loď, která pluje po vodě i zemi. Královský ministr říká, že něco takového je nemožné.“ „Nechceš jet se mnou?“ zeptal se Honza. „No to bych rád, ale já nemám žádné peníze.“ „Ty nepotřebuješ!“ řekl Honza a nechal ho nastoupit a jeli dále.

b rzy potkali jiného muže, který měl na nohách obrovské holínky. Honza zastavil loď a ptal se toho muže: „Proč máš tak velké holínky?“ Muž odvětil: „V těch holínkách jsem rychlejší než vítr.“ „Nechceš jet se mnou?“ zeptal se Honza. „No to bych rád, ale já nemám žádné peníze, abych ti zaplatil cestu.“ „Ty nepotřebuješ!“ řekl Honza a jel s nimi i Běžec.

z a nějakou chvíli uviděli u cesty stát čtvrtého muže, kterému z podolku koukala obrovská dřevěná zátka. Tomu se Honza velmi podivil, zastavil loď a zeptal se: „Proč tam máš zastrčenou tu zátku?“ „To má svůj dobrý důvod,“ odvětil ten muž: „kdybych tu zátku vytáhnul, mohl bych podělat celé království.“ „Aha,“ řekl Honza: „nechceš jet se mnou?“ „No to bych rád, ale já nemám žádné peníze a mnoho toho sním. „Ty nepotřebuješ!“ řekl Honza: „Jen pojeď s námi!“ Tak Muž se zátkou nastoupil na loď a jeli na královský dvůr.

k dyž Honza připlul na zámek, předal loď i se čtyřmi muži do péče strážím a sám šel rovnou ke králi. Dvorně se uklonil a řekl: „Pane králi, dole mám loď, která dokáže plout po vodě i po zemi!“ Tu se král zeptal: „Sám jsi ji vyrobil?“ „Ano!“ odvětil Honza. „Tak mi to dokaž. Kus z té lodi vyřízni a pak to oprav!“ poručil mu král. „Já jsem tu loď celou postavil, proč bych ji teď měl ničit a pak opravovat? To neudělám!“ odvětil Honza.

k dyž se král tímhle způsobem Honzy nezbavil, nechal povolat kancléře a radil se s ním, co si počnou, neboť králi se vůbec nechtělo dát svoji dceru za ženu nějakému hlupákovi. Kancléř mu poradil: „Musíte mu dát nesplnitelný úkol; řekněte, že mu dceru a říši nedáte dřív, dokud to nesplní.“ „A jaký úkol, myslíš, aby byl nesplnitelný?“ zeptal se král. „Pošlete ho ke studni, která odtud leží tři sta hodin cesty, aby vám během tři hodin přinesl džbán vody. Myslím, že od ženitby pak rád upustí!“

t ato rada se králi líbila, nechal si zavolat Honzu a řekl: „Poslouchej, musíš mi nejprve přinést džbán vody ze studny, která leží na hranicích mé říše. Budeš-li zpět během tří hodin, dostaneš moji dceru a staneš se králem.“ „Staniž se!“ řekl Honza a pospíchal na loď za svými druhy. „Natáhni svoje holínky!“ volal na Běžce a poslal ho pro vodu.

b ěžec utíkal jako vítr ke studni, naplnil džbán a chtěl se hned obrátit na zpáteční cestu, ale pak si pomyslel: „Času máš dost, chvíli si odpočineš!“ Položil se pod strom a usnul. Uběhly dvě hodiny a Honza stál na lodi a čekal a čekal, ale Běžec nikde. Tu řekl tomu Velkouchému: „Poslechni si, kde Běžec vězí!“ Velkouchý položil ucho na zem a chvíli poslouchal: „Usnul u studny, slyším, jak tam chrápe!“ Tu popadnul Lovec pušku, nabil štěrčíkem a střelil tomu spáči těsně kolem hlavy, až mu ty kamínky zasvištěly kolem uší. To Běžce probudilo, utíkal tedy dál a přiběhnul právě včas. Honza vodu zanesl králi a žádal dceru a království.

n yní byl král opět v úzkých, neboť by si nepomyslil, že Honza přinese vodu ze studny tak rychle. Protože ale žádné východisko neviděl, zeptal se: „Nechtěl bys místo princezny a mojí říše zlato?“ Honza odvětil: „To může být, ale chci tolik zlata, kolik unese moje loď!“ To mu král přislíbil, ale potají si nechal zavolat kancléře a řekl: „Jakmile Honza vypluje, pošlete za ním regiment husarů, aby mu to zlato zase vzali!“ Mezitím nosili královští sloužící tunu zlata za tunou.

k dyž byla loď naložená, vydal se Honza i se svými pomocníky na zpáteční cestu. Když projížděli městskou bránou, řekl Honza Velkouchému: „Ještě jednou si poslechni, co se povídá na zámku!“ Velkouchý chvíli poslouchal a pak pravil: „Král vyslal zrovna regimentu husarů, aby nám to zlato vzali a přinesli králi zpět.“

n etrvalo dlouho a rudá jízda byla tu! Honza zavolal na muže se zátkou: „Co myslíš, mohl bys těm husarům ukázat svoji odvrácenou tvář a vytáhnout zátku?“ I to bylo zbytečné ptaní! Muž vytáhnul zátku a tu to z něj vyletělo jako ohnivý plamen a rovnou na ty husary. Zřídilo je to tak ošklivě, že to dlouho nevydrželi, obrátili koně a tryskem se hnali zpět na zámek.

h onza i se svými druhy dopluli šťastně a nerušeně domů, kde si to zlato spravedlivě rozdělili a každý měl tolik, že byl po celý svůj život zaopatřen. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Pohádka "Das Wunderschiff" je ze sbírky pohádek švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons