Kouzelná loď

Franz Georg Brustgi

b yl jednou jeden král a ten měl to nejpodivnější přání pod sluncem: „Ať mi postaví loď, která by dokázala plout po vodě i po zemi.“ Tak královský kancléř poručil, aby heroldové po celé říši rozhlásili: „Kdo dokáže králi postavit takovou loď, která bude plout po vodě i po zemi, dostane za ženu princeznu a stane se králem.“ Tahle zpráva se donesla i jednomu bohatému majiteli pily, který měl tři syny. Zavolal si je a řekl: „Vynaložím vše, co mám; jen když jeden po druhém zkusíte takovou loď postavit.“ Synové se měli k hašteření a strkání, nemohli se shodnout, který z nich to vyzkouší první, až nakonec otec rozhodl, že začne ten nejstarší.

t ak se jinoch vydal s pacholky do lesa, aby tam pokáceli dřevo, které potřebují ke stavbě lodi. Měli už srovnánu pěknou řádku krásných jedlí, když lesní pěšinou přicupital nějaký stařík a prosil o kousek chleba. Mladý pilař mu ale řekl: „Mám chleba jen pro sebe a své lidi, tobě nedám nic!“ „A co to tu se svými lidmi děláš?“ zeptal se stařík. „Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,“ zavrčel na něj mládenec. „Toho bohdá nebude!“ odvětil stařík a šel dál. A jak řekl, tak se také stalo. Pracovali dlouho, ale loď postavit nedokázali.

k dyž přišel nejstarší syn domů s prázdnou, vypravili do lesa toho prostředního. Slunce se sklánělo za horu a mladý pilař si chtěl zrovna s pacholky trochu oddechnout, když tu přišel stařík a prosil o chleba. „Pro cizí lidi žádný chléb nemám,“ dostal odpověď. Na to se stařec zeptal:„Co to tu se svými lidmi děláš?“ „Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi!“ odvětil mládenec. „Toho bohdá nebude!“ odvětil stařík a šel dál. A měl pravdu. Také prostřední syn musel po zbytečné námaze od díla upustit.

t eď přišla řada na Honzu, toho nejmladšího. Svolal dělníky, vytáhli do lesa a tam přiložil ruku k dílu i on. V podvečer k němu přišel stařík a prosil o kousek chleba. „Rád vám kousek dám,“ řekl Honza: „sedněte si sem ke mně.“ A podal mu chleba a sýr a naplnil mu pohár vínem. Stařec poděkoval a po chvilce se ho zeptal: „Co to tu se svými lidmi děláš?“ „Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi.“ „Tak, tak.“ pravil ten muž. „Moji dva bratři se o to již pokoušeli, ale nedařilo se jim.“ vyprávěl Honza. Stařec pokývnul: „Já vím. Taky ty to nikdy nedokážeš. Ale protože jsi z vás tří bratrů ten nejlepší, budeš mít to štěstí, aby ses o princeznu ucházel. Přijď za tři dny na toto místo a v tuto hodinu a já ti takovou loď dám.“

a opravdu! Když tam Honza přišel, byl tam stařík i kouzelná loď, co pluje po vodě i po zemi. Chasník byl samou radosti bez sebe. „Nu, nastup si!“ řekl stařík: „A šťastnou cestu!“ Dříve než se Honza ohlédnul, aby svému dárci poděkoval, tento zmizel.

t ak vstoupil na loď a vydal se bez váhání na cestu do královského města. Když plul vodou a zemí, uviděl u lesa stát Lovce, který mířil puškou někam do nebes. Honza zastavil loď a zeptal se ho: „Na co míříš, příteli?“ Lovec mu odvětil: „Chci střelit toho vrabce, který sedí za vsí na kostelní věži.“ Honza mínil: „To není přeci možné!“ Ale Lovec ho usadil: „S touhle puškou trefím každého ptáka, který bude čtyři sta hodin cesty odtud!“ „Nechceš jet se mnou?“ zeptal se ho Honza. „No to bych rád, ale nemám žádné peníze.“ „Ty nepotřebuješ!“ řekl mu Honza. Tak se Lovec posadil k němu do lodi a jeli dál společně.

n ebyli dlouho na cestě, když narazili na ležícího muže, který měl obrovské ucho přitisknuté k zemi. Honza zastavil loď a ptal se: „Copak si to počínáš s tím uchem?“ „Poslouchám, co si říkají perníkářky v Bagdádu.“ „Tak si poslechni, co říkají na královském zámku.“ prosil Honza. Velkouchý chvíli naslouchal a pravil: „Vyprávějí si o potřeštěném královském přání, prý kdo umí postavit loď, která pluje po vodě i zemi. Královský ministr říká, že něco takového je nemožné.“ „Nechceš jet se mnou?“ zeptal se Honza. „No to bych rád, ale já nemám žádné peníze.“ „Ty nepotřebuješ!“ řekl Honza a nechal ho nastoupit a jeli dále.

b rzy potkali jiného muže, který měl na nohách obrovské holínky. Honza zastavil loď a ptal se toho muže: „Proč máš tak velké holínky?“ Muž odvětil: „V těch holínkách jsem rychlejší než vítr.“ „Nechceš jet se mnou?“ zeptal se Honza. „No to bych rád, ale já nemám žádné peníze, abych ti zaplatil cestu.“ „Ty nepotřebuješ!“ řekl Honza a jel s nimi i Běžec.

z a nějakou chvíli uviděli u cesty stát čtvrtého muže, kterému z podolku koukala obrovská dřevěná zátka. Tomu se Honza velmi podivil, zastavil loď a zeptal se: „Proč tam máš zastrčenou tu zátku?“ „To má svůj dobrý důvod,“ odvětil ten muž: „kdybych tu zátku vytáhnul, mohl bych podělat celé království.“ „Aha,“ řekl Honza: „nechceš jet se mnou?“ „No to bych rád, ale já nemám žádné peníze a mnoho toho sním. „Ty nepotřebuješ!“ řekl Honza: „Jen pojeď s námi!“ Tak Muž se zátkou nastoupil na loď a jeli na královský dvůr.

k dyž Honza připlul na zámek, předal loď i se čtyřmi muži do péče strážím a sám šel rovnou ke králi. Dvorně se uklonil a řekl: „Pane králi, dole mám loď, která dokáže plout po vodě i po zemi!“ Tu se král zeptal: „Sám jsi ji vyrobil?“ „Ano!“ odvětil Honza. „Tak mi to dokaž. Kus z té lodi vyřízni a pak to oprav!“ poručil mu král. „Já jsem tu loď celou postavil, proč bych ji teď měl ničit a pak opravovat? To neudělám!“ odvětil Honza.

k dyž se král tímhle způsobem Honzy nezbavil, nechal povolat kancléře a radil se s ním, co si počnou, neboť králi se vůbec nechtělo dát svoji dceru za ženu nějakému hlupákovi. Kancléř mu poradil: „Musíte mu dát nesplnitelný úkol; řekněte, že mu dceru a říši nedáte dřív, dokud to nesplní.“ „A jaký úkol, myslíš, aby byl nesplnitelný?“ zeptal se král. „Pošlete ho ke studni, která odtud leží tři sta hodin cesty, aby vám během tři hodin přinesl džbán vody. Myslím, že od ženitby pak rád upustí!“

t ato rada se králi líbila, nechal si zavolat Honzu a řekl: „Poslouchej, musíš mi nejprve přinést džbán vody ze studny, která leží na hranicích mé říše. Budeš-li zpět během tří hodin, dostaneš moji dceru a staneš se králem.“ „Staniž se!“ řekl Honza a pospíchal na loď za svými druhy. „Natáhni svoje holínky!“ volal na Běžce a poslal ho pro vodu.

b ěžec utíkal jako vítr ke studni, naplnil džbán a chtěl se hned obrátit na zpáteční cestu, ale pak si pomyslel: „Času máš dost, chvíli si odpočineš!“ Položil se pod strom a usnul. Uběhly dvě hodiny a Honza stál na lodi a čekal a čekal, ale Běžec nikde. Tu řekl tomu Velkouchému: „Poslechni si, kde Běžec vězí!“ Velkouchý položil ucho na zem a chvíli poslouchal: „Usnul u studny, slyším, jak tam chrápe!“ Tu popadnul Lovec pušku, nabil štěrčíkem a střelil tomu spáči těsně kolem hlavy, až mu ty kamínky zasvištěly kolem uší. To Běžce probudilo, utíkal tedy dál a přiběhnul právě včas. Honza vodu zanesl králi a žádal dceru a království.

n yní byl král opět v úzkých, neboť by si nepomyslil, že Honza přinese vodu ze studny tak rychle. Protože ale žádné východisko neviděl, zeptal se: „Nechtěl bys místo princezny a mojí říše zlato?“ Honza odvětil: „To může být, ale chci tolik zlata, kolik unese moje loď!“ To mu král přislíbil, ale potají si nechal zavolat kancléře a řekl: „Jakmile Honza vypluje, pošlete za ním regiment husarů, aby mu to zlato zase vzali!“ Mezitím nosili královští sloužící tunu zlata za tunou.

k dyž byla loď naložená, vydal se Honza i se svými pomocníky na zpáteční cestu. Když projížděli městskou bránou, řekl Honza Velkouchému: „Ještě jednou si poslechni, co se povídá na zámku!“ Velkouchý chvíli poslouchal a pak pravil: „Král vyslal zrovna regimentu husarů, aby nám to zlato vzali a přinesli králi zpět.“

n etrvalo dlouho a rudá jízda byla tu! Honza zavolal na muže se zátkou: „Co myslíš, mohl bys těm husarům ukázat svoji odvrácenou tvář a vytáhnout zátku?“ I to bylo zbytečné ptaní! Muž vytáhnul zátku a tu to z něj vyletělo jako ohnivý plamen a rovnou na ty husary. Zřídilo je to tak ošklivě, že to dlouho nevydrželi, obrátili koně a tryskem se hnali zpět na zámek.

h onza i se svými druhy dopluli šťastně a nerušeně domů, kde si to zlato spravedlivě rozdělili a každý měl tolik, že byl po celý svůj život zaopatřen. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Pohádka "Das Wunderschiff" je ze sbírky pohádek švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons