Krejčík a tři psi

Johann Wilhelm Wolf

j eden chudý krejčík neměl doma co ztratit, a tak se vydal do světa. Vandroval světem už dlouho, když jednoho dne přišel do hlubokého temného jedlového lesa. Cestou si pískal a zpíval a bylo mu u srdce veselo. Když ušel kousek cesty, tu k němu přiběhl velký pes, popřál dobrý den a zeptal se, zda by ho nevzal s sebou. „Jo, rád tě vezmu, když za mnou poběžíš a budeš mi oddaný.“ „To budu,“ řekl pes a běžel za ním. Když ušel další kus cesty, přiběhl druhý pes, popřál mu dobrý den a zeptal se, zda by ho nevzal s sebou. „Obyčejně je pro mne i jeden pes příliš.“ odvětil náš rytíř z Nůžek a Jehliček. „Ale když budeš oddaný a věrný, můžeš za mnou běžet a tomu druhému dělat společnost.“ „To budu.“ řekl pes a běžel za ním. Tak šli dál a dál, a když ti tři pocestní měli kus cesty za sebou, přiběhl k nim třetí pes a zeptal se také, zda by mohl jít s nimi. Krejčík se zarazil, neboť sám ještě nevěděl, kde sežene jídlo pro dva psy, ale nakonec si pomyslel: „Všeho dobrého je do třetice.“ Řekl: „Když mi budeš věrný a oddaný, můžeš za mnou ve jménu Páně běžet jako ti druzí dva.“

n avečer vyšli z lesa a uviděli před sebou vesnici a první dům byl hostinec. Tu krejčík pravil: „Hlad máme všichni čtyři, ale jak vypadá šesták, to už jsem dávno zapomněl.“ „Lehká pomoc!“ řekl první pes: „Jdi dovnitř a objednej jídlo a pití pro čtyři muže, o placení se nestarej, o to se postaráme my.“ Krejčíkovi to dodalo odvahy, vešel do hostince, bouchnul pěstí do stolu a objednal čtyři příbory a jídla tolik, kolik dům dá, vařeného i pečeného, vedle toho víno i pivo. Pak hodil na lavici svůj tlumok a klobouk, dřevěný loket postavil do kouta a sám se posadil na pohodlnou lenošku. Když začali nosit jídlo, otevřely se dveře a dovnitř vběhli psi, každý si vyskočil na židli a začali žrát a pít jako lidé; hostinská v úžasu spráskla ruce nad hlavou. Po jídle první pes řekl: „Vezmi nohy na ramena, ale věci tu nech ležet, nepřijdeš o ně.“ Tak se krejčík zvedl a šel ven a hostinská ho nechala jít, vždyť svůj tlumok, klobouk a loket nechal tady; jistě se za chvíli vrátí, myslela si, asi si šel obhlédnout okolí. Sotva se otočila zády, popadl každý pes jednu z těch tří věcí, vyběhli ze dveří a utíkali za svým pánem. A hostinská za nimi jen koukala.

v dobré náladě táhl krejčík dál, jeden ze psů běžel před ním a ukazoval cestu. Brzy přišli opět do lesa a po té, co dlouho šli a šli, přišli na lesní mýtinu, na které stál veliký zámek. Tu se pes zastavil. „Máš dost odvahy?“ zeptal se krejčíka. „Více než peněz!“ dostalo se mu odpovědi. „Tak nás přivaž na provaz, zaveď nás do zámku a prodej nás obrům, kteří tam žijí. Ale nevěř jim, neboť oni jsou zlomyslní a záludní. Abys před nimi byl v bezpečí, dáme ti každý z nás dárek, který se ti jistě bude hodit, a můžeš s nimi přijít ke štěstí.“ Tak pravil a dal mu hrníček s lepem, když tím pomaže židli, tak ten, kdo si na ni sedne, zůstane pevně přilepený. Druhý pes mu daroval obušek, koho s ním vezme po hlavě, ani nepípne a bude po něm. Ten třetí mu daroval lesní roh: „Kdybys náhodou upadl do nebezpečí, zatrub na ten roh a my ti budeme ku pomoci.“ „To musím nejprve vyzkoušet, jestli to vůbec umím,“ řekl krejčík: „neboť, kdo dělá tak těžkou práci jako já, tomu se dech zkrátí.“ Přiložil roh k ústům a fouknul. Ach co to jen bylo za zvuk!? To nemohl být krejčíkův dech, co ten roh rozezněl, neboť ten byl hubený jako špendlík. Pak si dárky spokojeně uschoval, přivázal psy a šel s nimi na zámek.

o brovským schodištěm přišel rovnou do velkého a vysokého sálu, kde seděli obrové u skvostné tabule, jedli a pili. Krejčík uctivě sundal klobouk a zeptal se, zda by páni obrové nechtěli koupit tři psi. Oni si je obhlédli zprava i zleva a řekli: „Vezmeme si je a rovnou je zavřeme do stáje, počkej, dokud se nevrátíme, pak ti zaplatíme.“ A smáli se zlomyslně jeden k druhému a vrhali na krejčíka pohledy, které neslibovaly nic dobrého. „Já vím, odkud vítr fouká,“ řekl náš rytíř z Nůžek a Jehliček: „však já vám tu vaši zábavu překazím!“ Vyšplhal na každou židli a natřel jí tou lepivou mastí nahoře i dole, vpředu i vzadu. To bylo jeho štěstí, neboť mezitím se obrové uradili, že ho zabijí a pak snědí, byl sice takové ubohé sousto, ale člověčina byla pro ně něco nového a oni ji rádi vezmou zavděk, než seženou něco lepšího. Když se vrátili, řekli mu, že je chtěl při obchodu ošidit, neboť psi nejsou zase tak cenní a že za trest bude sněden. Krejčík pravil: „Zemřu rád, když si to opravdu zasloužím, ale ne bez rozsudku a bez práva. Napřed nade mnou uspořádejte spravedlivý soud a já se před ním budu hájit.“ Obrové se smáli, rozestavěli židle do půlkruhu a řekli: „Nu začneme, ty pozemský červíčku!“ „Ale napřed se posaďte, jak to chodí u opravdového soudu.“ Když to učinili, vzal si stoličku, sedl si před ně, nacpal si fajfku a vyfukoval před sebe obláčky dýmu. „Jsi připraven?“ zeptali se obrové. „Ach, jistě že jsem připraven, nyní se můžete hájit, neboť já vás všechny odsuzuji k smrti!“

o brové se zpočátku smáli, až se za břicha popadali, ale když se jim ta chvíle zdála dlouhá a chtěli se zvednout a popadnout ho, byli všichni tak pevně přilepení, že nepohnuli ani údem. „Tak bude to brzy?“ zeptal se krejčík a smál se, pak vzal svůj kouzelný obušek a praštil je všechny po hlavě, jednoho po druhém, až popadali mrtvi. „Nyní si musím po práci odpočinout.“ řekl si, ale s tím se velmi přepočítal. V tom okamžiku totiž uslyšel, jak stoupá někdo těžkým krokem vzhůru po schodišti, pak se rozletěly dveře a dovnitř vstoupil obr jednou tak velký jako jeho druzi. To byl král obrů, který se právě vrátil domů z lovu. Když uviděl, co se přihodilo, zeptal se krejčíka, kdo ty obry zabil. „To jsem udělal já.“ „Jestli jsi to udělal, tak si zasloužíš trest! K jídlu nebudeš nic moc, ale jako strašák na špačky mi posloužíš, pověsím si tě do zahrady.“ Popadl ho za nohy a nesl do zahrady, kde stála vysoká šibenice. Tam ho zvedl ho nahoru a začal mu uvazovat smyčku. Tu se krejčík vzpamatoval, vytáhnul lesní roh a vší silou na něj zadul, že to bylo slyšet deset mil daleko. Najednou tu byli ti tři psi, kolem krku měli přetrhané řetězy. „Mikeši, pojď dolů!“ zvolal na něj první pes. „Já nemohu, neboť mne tento tady právě věší!“ Tu se psi na obřího krále vrhli a rozsápali ho na tisíc kousků. Krejčík se jim pak samou radostí vrhnul kolem krku a tancoval kolem nich po jedné noze.

p rvní ze psů ale řekl: „Nyní je zámek od obrů osvobozen a ty nám musíš všem useknout hlavy!“ „To nikdy neudělám!“ vykřikl. „Pak tě roztrháme jako toho obra!“ „No když si to tedy přejete, splním váš požadavek.“ Popadl oběma rukama meč a srazil psům hlavy, ale rychle se odvrátil pryč, neboť tu krev nechtěl vidět. Tu ho někdo zavolal jménem, až se krejčík velmi vylekal, a když se ohlédnul, stál tam král a s ním dvě překrásné princezny. Král pravil: „Ty jsi náš vysvoboditel, neboť my jsme byli ti tři psi a byli jsme zakleti. Jako poděkování ti dám jednu z mých dcer za ženu.“ Tu krejčík rychle popadl tu starší a vydali se na zámek. Všechna kouzla, která obrové pronesli, byla zlomena; v komnatách se teď hemžili dvořané a sloužící. Když se podívali z okna, celý les byl proměněný zpět v půvabné město, stromky v domy, velké stromy v katedrály a paláce, lesní ptáci v rozličný lid a všude bylo výskání a veselení, až oči přecházely.

n ásledujícího dne byla svatba a já jsem tam také byl a s tím lidem jsem se veselil. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Das Schneiderlein und die drei Hunde“ je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaši radost přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons