Kupecký syn a princezna

Franz Georg Brustgi

b yl jednou jeden bohatý kupec, který měl jediného syna a ten už odmalička snil o tom, že jednou vykoná cestu do Indie. Ale otci to bylo ke strachu, hoch byl ještě mladý a nerozumný, určitě se mu při tak daleké cestě něco zlého stane, tak mu to dlouho nedovolil. Hoch se musel učit trpělivosti a odříkání, dokud nedosáhnul věku dvaceti let a nepomohla mu náhoda. V tom čase dorazil ke kupci posel, který mu přinesl zprávu, že se jeho loď, která byla naložená rozličným drahocenným zboží z dalekých zemí, kdesi ztratila. To byla pro kupce věru špatná novina, z tak těžké ztráty se jen tak nevzpamatuje; přešla ho chuť k jídlu i spánku a celé dny chodil po domě jako mátoha. Na to se synek nemohl dívat, a tak jednoho rána řekl: „Milý otče, dlouho jsem nad tou zlou zprávou přemýšlel a nevěřím jí. Kolika kupcům už loď ukradli a pak jim řekli, že vplula do bouře nebo najela na útesy a potopila se. Pusť mne do Indie a já tam budu pátrat po osudu naší lodi a snad i něco objevím. Pak budeme mír jistotu, zda to není jen nějaký podvod či lest.“ Otci ta rada přišla, jako by mu ji seslalo samo nebe, takže neváhal a syna vypravil na cestu.

m noho a mnoho dní plul kupecký syn po moři, až jednoho dne dorazil do obrovského cizího přístavu. „To bude určitě hlavní město Indie, ve kterém stojí královský palác, protože vznešenější město jsem ještě neviděl.“ pomyslil si a zeptal se jednoho z námořníků a ukázalo se, že je to opravdu tak. Vydal se do města a pronajal si pokoj v nejkrásnějším hostinci, z jehož oken měl náměstí a čtyři hlavní ulice jako na dlani. Bylo mu k radosti stát u okna a pozorovat to pestrobarevné hemžení tam dole. Jak se tak rozhlížel, k jeho uším dolehl hlasitý lomoz. Otevřel okno a vyhlédl ven. Zástupy mužů, žen a dětí se tlačily po stranách ulice, protože uprostřed kráčelo oslí spřežení, které za sebou vleklo svinutou volskou kůži. „Copak to má znamenat?“ zeptal se kupec hostinského. „To je prosté.“ odvětil tento: „Jeden kupec v našem městě lichvařil a hýřil a nadělal velké dluhy a hanebně obelhal své věřitele. Tak toho ničemu soudili a oběsili, jeho mrtvolu zašili do volské kůže a teď ji vláčejí městem, aby ji nakonec hodili supům. Pokud by se našel někdo, kdo by zaplatil alespoň třetinu jeho dluhů, pak by soudce jeho tělo osvobodil a mohlo by se pohřbít.“ „Dobrá, já se té hříšné duše zastanu.“ pravil kupecký synek, šel k soudci a zaplatil a postaral se o to, aby byl muž podle zdejších obyčejů řádně pohřben.

p ak se kupec dostal konečně k tomu, aby pátral po ztracené lodi. Den za dnem cestoval od přístavu k přístavu a vyptával se všech obchodníků a námořníků, které potkal, zda nevědí nic bližšího o osudu jeho lodi. Všechna jeho námaha ale zůstávala marná, a tak se opět nalodil a vyplul na cestu k domovu. Když byl na cestě asi tak sedm dní, připlula loď do jednoho malého přístavu, kde vyhledal hostinec, aby tu před další cestou přenocoval. Když nastala noc, vešli do šenku dva zpustle vyhlížející chlapíci s krásnou dívkou a sedli si k jeho stolu. Brzy se dali do řeči a ptali se jeden druhého na to a zase ono. „Nezahrajeme si kostky, aby nám to lépe utíkalo?“ zeptal se jeden. „Klidně.“ odvětil kupec. Hrál s nimi a měl tak velké štěstí, že za nějakou chvíli měli oba prázdnou kapsu. Tu ho prosili: „Kup si od nás to děvče, abychom měli nějaké peníze na další cestu.“ To kupci svitlo, že tu dívku asi někde uloupili, vysázel jim na stůl padesát dukátů a vzal ji na loď, kde se jí vyptával na její vlast a nabídnul jí, že ji tam rád při své příští plavbě zaveze. Ona mu však odmítla říci nejen svoje jméno, ale i to, odkud pochází, jen ho srdceryvně prosila, aby ji vzal s sebou do své vlasti, ráda by se sice vrátila ke svému otci, ale je tu něco, proč nemůže na návrat do své země ani pomyslet. Jeden starý, ošklivý, avšak velmi mocný šlechtic se s ní chce oženit, a tak ji nechal unést námořními lupiči, aby se jí zmocnil násilím. Ale ona raději umře, než by patřila tomu zlosynovi. „To chápu,“ řekl mladý kupec: „tak pojeď se mnou, já tě ochráním, u mne se budeš mít dobře.“

k dyž se vrátil s dívkou domů, jeho otec nebyl vůbec nadšený. Nejraději by se dívky zbavil, a když zjistil, že to nebude tak jednoduché, poručil synovi, ať jde z domu i on. A tak mladý kupec opustil otcovský dům, koupil si v jedné zastrčené uličce malý krámek a zařídil si v něm obchod s látkami. Dívka mu vedla domácnost a pilně mu pomáhala v obchodě, byla tak spořivá a starostlivá a myslila jen na dobro svého pána, že mladý kupec mohl po krátkém čase splatit všechny dluhy. Když se to otec dozvěděl a ze všech stran slyšel na to děvče jen samou chválu, rozhodl se, že se o tom sám přesvědčí. Aby ho nikdo nepoznal, přestrojil se a v době, kdy jeho syn byl zrovna za nějakými záležitostmi, šel do jeho obchůdku, aby si tam koupil kus nějaké látky. Krásná prodavačka mu rozkládala rozličné vzory látek. „Nu líbí se mi, ale jsou příliš drahé.“ řekl kupec a pokoušel se smlouvat. Ale dívka neslevila ani groš a řekla, že bez svolení svého pána nemůže látku prodat levněji. Tak otec odešel s nepořízenou, ale u srdce ho hřála myšlenka: „Přece jen je to pořádné děvče, přátelské a uctivé a k tomu všemu myslí na prospěch mého syna.“ Proto se zase se synem usmířil a dokonce souhlasil s tím, že si tu cizí dívku vezme za ženu.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

b yli to už dva roky, co spolu žili jako muž a žena ve štěstí a lásce, když připlula z dalekých krajů loď, která přivezla zprávu, že indický král hledá svoji dceru. Dívku prý uloupili piráti, kdo ji králi přivede zpět, dostane ji za ženu a stane se indickým králem. Když to mladá kupcová slyšela, pomyslila si: „Přeci jen by bylo lepší stát se indickou královnou než zůstat ženou prostého kupce.“ Když se mladý kupec vrátil domů, vyprávěla mu, kdo opravdu je a prosila ho, aby prodal majetek a jel s ní zpět k jejímu otci a tam se stal králem. „Tohle přání ti splním ze srdce rád!“ řekl muž, prodal dům, rozloučil se s otcem a vypluli přes šíré moře do Indie.

p o mnoha dnech plavby uviděli konečně břeh, který jim připadl známý, a když se ocitli v přístavu, byl to ten, kde kupec princeznu koupil od pirátů. Zakotvili vedle nějaké velké plachetnice, která také právě připlula, což jim bylo k velké smůle. Pánem té lodi nebyl totiž nikdo jiný než onen šlechtic, který chtěl princeznu za ženu. Na jeho rozkaz jeho muži kupeckou loď napadli, kupce přivázali k trámu a hodili do moře, kde si s ním vlny pohazovaly do výše. Pak nechal šlechtic přivést na svoji loď princeznu, vešel do její kajuty, kterou za sebou pečlivě zavřel, a řekl: „Jestli je vám život milý, tak přísahejte, že svému otci řeknete, že jsem to byl já, kdo vás vyrval z rukou pirátů. Pokud ale někomu prozradíte jedno jediné slůvko o tom člověku, co je vaším manželem, bude s vámi veta!“ Co mohla ubohá bezbranná princezna dělat jiného, než říci ano a poručit se do rukou osudu? Loď vyplula na otevřené moře a po sedmi dnech doplula do královského města. Když král opět uviděl ztracenou dceru, nemohl se samou radostí a štěstím udržet a ihned nechal zahájit svatební přípravy. A bylo to!

a jak se to zatím mělo s mladým kupcem? Inu, tři dny a tři noci si s ním mořské vlny pohrávaly a hnaly ho nemilosrdně do náruče smrti. Čtvrtého dne se na nebi objevil obrovský pták, který se snesl dolů a mácháním svých mohutných křídel hnal trám s kupcem směrem k břehům, kde ho nakonec moře vyvrhlo do písku. Tu pták přeseknul zobákem provazy, kterými byl kupec připoután, a řekl: „Já jsem duše toho kupce, kterého si nechal kdysi pohřbít a splácím ti svůj dluh. Jdi do města a ohlas se na zámku, neboť král hledá malíře, který mu v průběhu tří dnů vyzdobí velký královský sál, kdo tento úkol splní, tomu vyplatí sto tisíc zlatých a udělá z něj dvorní malíře. Tu práci vezmi, neboť ty ji vykonáš. Jen se musíš postarat o to, aby nikdo nesměl dovnitř, zamkni dveře a nechej otevřené okno. O to ostatní se postarám.“ Když pták domluvil, vznesl se a zmizel v oblacích.

k dyž vstoupil kupec do královského města, panoval tam všeobecný jásot a velké veselí a všechny ulice byly svátečně vyzdobeny, neboť za tři dny měla být princeznina svatba. Král ho pak zavedl do sálu, kde se ho ptal, zda je opravdový malíř a dokáže vyzdobit stěny i strop za tři dny. Potom mu slíbil, že ho po ty tři dny nebude v práci nikdo rušit. Kupec pak zavřel dveře na závoru a otevřel okno, kterým za chvíli přiletěl onen pták s mečem v zobáku. „Vezmi ten meč a setni mi hlavu!“ „Ne, to neudělám,“ vykřikl mladík zděšeně: „vždyť jsi mi zachránil život!“ „Jestli to neuděláš, nebudu ti moci pomoci.“ řekl pták. Tak vzal kupec meč, máchnul s ním a pak v mdlobách padnul k zemi. Třetího rána se probudil, a když se rozhlédnul, byl celý sál vymalován. Na stropě zářilo nebe se sluncem, měsícem a hvězdami, na stěnách byly k jeho velkému překvapení vymalovány výjevy z jeho vlastního života, od jeho první cesty do Indie až dnešního dne. Zatímco si prohlížel malby, vešel do sálu netrpělivý král s dcerou. Princezna kupce při prvním pohledu poznala, padla mu do náruče a pak společně králi vyprávěli vše, co se událo. Ten se rozhodl, že toho falešného zrádce vystaví zkoušce.

k dyž byli shromážděni všichni hosté, zavedl je král i s ženichem do toho sálu s vymalovanými výjevy a řekl: „Kdo mi vypoví, co ty obrazy znamenají, ten dostane moji dceru a stane se králem Indie.“ Tu nastalo velké pozdvižení, neboť nejeden z hostů by si rád takto princeznu zasloužil. Také onen šlechtic nechtěl o princeznu jen tak lehce přijít a snažil se, seč mohl, ale jeho vyprávění nemělo ani hlavy ani paty. Nakonec dal král slovo mladému kupci a ten se dal do vyprávění. Každý ten obraz popsal jako jeden okamžik ze svého života, nezapomněl ani na to, jak zlovolně šlechtic oklamal krále, aby se stal princezniným mužem.

n u a co bylo dál? Toho proradného šlechtice odvedli k soudu a soudcové se dlouho nerozmýšleli, rozhodli, že umře potupnou smrtí na šibenici. Kupec pak slavil s princeznou druhou svatbu, a když přišel jeho čas, stal se indickým králem. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons