O zlatém ptáku

Joseph Haltrich

b yl jednou jeden král a ten nechal postavit tak krásnou katedrálu, že člověk by široko daleko krásnější nenašel. Jednoho dne přišel z velké dálky poutník, dlouho se té kráse podivoval, když tu k němu přišel sám král a ptal se ho, jak se mu to líbí. Tu poutník pravil: „Je to ten nejkrásnější chrám, jaký jsem kdy viděl. K jeho nádheře nechybí už nic než zlatý pták, kterému, když zpívá, padají ze zobáku perly.“ Tu se král zeptal, kde by takového ptáka nalezl. „To nevím,“ pravil poutník: „já jsem o něm jen slyšel.“ Od té chvíle neměl král klidu a stále jen myslel na to, jak by získal zlatého ptáka.

j ednoho dne k němu přišel nejstarší z jeho třech synů a řekl: „Otče, půjdu do světa a toho ptáka najdu.“ Král byl rád, dal mu nejlepšího koně a nechal ho jít. Princ zanedlouho přijel do hlubokého černého lesa, kde si rozdělal oheň. Tu přiběhl lišák a naříkal: „Mně je zima!“ „Tak si rozdělej oheň a ohřej se!“ řekl princ a vytáhnul si jídlo. A lišák zanaříkal znova: „Mám hlad!“ „Tak si něco najdi a najez se!“ odvětil mu princ a lišák běžel pryč. Princ vstal a jel dál; projedl všechno, co měl s sebou, upadnul do špatné společnosti, prodal svého koně, nadělal dluhy a nakonec se nechal najmout za pacholka v jednom hostinci.

p o nějakém čase se vydal na cestu prostřední syn, že bude hledat zlatého ptáka. Jeho otec mu dal také statného koně a nabalil mu všeho hojnost, ale i jemu se vedlo zrovna tak jako staršímu bratrovi. Když si v lese rozdělal oheň, přišel lišák a naříkal: „Mně je zima a mám hlad!“ „Tak si rozdělej oheň a ohřej se, něco si najdi a najez se!“ řekl princ. Pak táhnul dál, upadnul do špatné společnosti, přišel o peníze, prodal svého koně, nadělal dluhy a nakonec se nechal najmout za sklepníka v jednom hostinci

n akonec předstoupil před krále ten nejmladší syn: „Otče, chci jít také do světa a hledat zlatého ptáka.“ „Co si myslíš? Kde nic nepořídili tvoji bratři, ty taky nic nepořídíš!“ Ale princ se dal do prošení, až ho nechal král nakonec jít, ale koně mu dal špatného a peněz jen trochu, neboť si myslil, že to stejně přijde na zmar. Princ jel do světa, ale kůň mu padnul již kousek za městem, tak musel jít dál pěšky. Přišel do lesa a rozdělal si oheň. Tu přiběhl lišák a naříkal: „Mně je zima!“ „Tak pojď a ohřej se!“ A když princ vytáhnul jídlo, lišák zanaříkal znova: „Mám hlad!“ „Tak pojď sem a najez se!“ řekl jinoch. Lišák šel k ohni, najedl se a spal potom vedle prince až do rána. Když se tento ráno probudil a chtěl táhnout dál, řekl mu lišák: „Tvoji bratři se nade mnou neslitovali, proto si také zlatého ptáka nevysloužili, ale ty jsi ke mně byl hodný, proto ti budu nápomocen dobrou radou. Jdi nyní ještě sedm dnů stále tímto lesem, přijdeš na jednu obrovskou louku a na ní bude stát zámek. Tam vejdi dovnitř a uvidíš, co máš dělat.“ K posledku mu dal ještě stříbrnou flétnu a řekl: „Když budeš v nouzi nejvyšší a nebudeš si umět pomoci, tak zapískej a já přijdu a pomohu ti.“ S těmi slovy odběhl lišák do lesa a princ šel dál svou cestou.

p o sedmi dnech putování přišel na louku a uviděl zámek, šel tam a bez obav vešel dovnitř. Našel tam krásnou pannu, která se rozplakala, když ho uviděla: „Proč jsi sem přišel? Můj pán je šestihlavý drak a zabije tě!“ „Já se ho nebojím a budu s ním bojovat!“ Na stěně visel velký meč, princ ho vzal a cvičil s ním. Za malou chvíli se objevil drak a plival oheň, ale princ hbitě máchnul mečem a usekl mu najednou všech šest hlav. Nyní se panna zaradovala, přinesla hned jídlo a přála si, aby s ní zůstal. Ale princ řekl, že to nemůže být, neboť musí hledat zlatého ptáka, zda o něm něco neví? „O tom nevím nic,“ pravila panna: „ale jdi k dalšímu zámku, v něm bydlí moje mladší sestra, možná ti o něm řekne.“ Dala mu měděné jablko a pravila: „Když tímhle jablkem na dlani zatočíš, přiletím k tobě.“

z a nějakou chvíli přišel princ k druhému zámku, našel tam opět krásnou pannu, která se rozplakala, když ho uviděla: „Proč jsi sem přišel? Můj pán je devítihlavý drak, a když přijde domů, zabije tě!“ „Já se ho nebojím a budu s ním bojovat!“ Vzal ze stěny meč a sekal s ním a cvičil. Najednou se jako bouře přihnal drak, který plival oheň, ale on pozvedl svůj meč a srazil mu najednou všech devět hlav. Panna byla velmi ráda, přinesla jídlo a přála si, aby u ní zůstal navždy. Ale princ řekl: „To nejde, musím hledat zlatého ptáka, můžeš mi říci, kde ho najdu?“ „Jdi k mé nejmladší sestře, která žije v dalším zámku, ona ti pomůže.“ A dala mu stříbrnou hrušku: „Když tou hruškou v dlaní zatočíš, budu ihned u tebe.“

k dyž princ přijel na třetí zámek, byla tam opět překrásná panna, která se rozplakala, když ho uviděla: „Proč jsi sem přišel? Můj pán je dvanáctihlavý drak a když přijde domů, zabije tě!“ „Já se ho nebojím a budu s ním bojovat!“ řekl: „Dva draky jsem už zabil, s tímhle budu také brzo hotov.“ A vzal ze stěny meč a sekal s ním ve vzduchu, aby se pocvičil. Najednou se přihnal drak jako strašlivá vichřice, ale on seknul mečem a najednou padlo dolů jedenáct hlav, ale dříve než setnul i tu dvanáctou, těch jedenáct opět narostlo. A když podruhé useknul zase jedenáct hlav, měl drak za chvíli všech dvanáct. Už zapadalo slunce, když se mu konečně podařilo jednou ranou setnout všech dvanáct hlav. Nu, kdo se nejvíce radoval, byla ona panna, přinesla jídlo a přála si, aby u ní princ zůstal navždy. „To bych velmi rád, ale nejdříve musím získat zlatého ptáka a zavézt ho domů otci. Nevíš, kde bych ho našel?“ „Ano, to vím, již dlouhé roky přilétá vždy na Nový rok, dříve než vyjde slunce, na tento strom a zpívá. Já ti ho dám, neboť je můj, ale musíš počkat, až se vrátí.“

t o se princi zamlouvalo, ale princezna ho velmi milovala a nechtěla ho nechat odejít, takže mu na Nový rok, když zlatý pták přiletěl a zpíval, zacpala uši a princ ho neslyšel; potom vyšlo slunce a pták zase uletěl. „Kde je zlatý pták? On nepřiletěl?“ volal princ smutně, když se probudil. „Již tu byl a zpíval, jen se podívej na ty perly všude kolem pod stromem. Ale ty jsi ho zaspal, musíš teď čekat další rok.“ Co mohl princ dělat, musel zůstat, ale už nebyl tak veselý jako dřív. Když panna viděla, jak velmi se trápí, že se nemůže vrátit domů, už ho nechtěla déle zdržovat. Na Nový rok ho sama probudila, když zlatý pták přiletěl, posadil se na strom a začal zpívat a kolem dokola padaly perly. Princezna ptáka přilákala na ruku, zavřela ho do zlaté klece a dala princi; dala mu i koně, který měl šest nohou a na tom koni nemohl jezdit nikdo jiný než on, nakonec mu dala ještě zlatou švestku a řekla: „Když tou švestkou v dlaní zatočíš, budu ihned u tebe.“ A princ ujížděl s větrem o závod k domovu.

v ečer dorazil do jednoho hostince a právě tam byl prostřední bratr sklepník a vyhlížel velmi špatně. Princ ho ihned poznal a zvesela mu vyprávěl, jak si vysloužil zlatého ptáka a teď jede domů a on by měl jet domů s ním. „To bych velmi rád,“ řekl bratr: „ale jsem velmi zadlužen.“ „Já to zaplatím!“ řekl princ a koupil mu i koně a jeli společně dál. Dalšího večera dorazili do hostince, kde byl za pacholka nejstarší bratr, a když přijížděli, zrovna dostával výprask. Tu ho bratři poznali a princ řekl: „Pojeď s námi domů, já vezu zlatého ptáka.“ „To bych moc rád, ale můj pán si přeje, abych tu odsloužil tři koně, kteří při mé péči pošli.“ „Nechej to na mně, já to zaplatím.“ řekl princ. Druhého rána bratra ze služby vyplatil, koupil mu koně a jeli společně dál. Když tak jeli, princ řekl: „Náš otec od vás očekával velké činy a nyní uvidí, že zlatého ptáka nesu já.“ Tu se ti dva rozhněvali a umluvili se, že bratra zabijí. Když v noci princ usnul, vypíchnuli mu oči, usekli ruce i nohy a hodili ho do hluboké studny. Potom vzali jeho krásného koně a klec se zlatým ptákem a pospíchali k otci, cestou vystrojili velký průvod a holedbali se: „Podívejte, otče, s velkou námahou a nebezpečenstvím se nám podařilo dostat zlatého ptáka a přinést vám ho!“ Tu se otec potěšil a nechal klec zanést do kostela a postavit na oltář. Ale pták měl smutně svěšená křídla a nezpíval, i ten krásný šestinohý kůň na sebe nenechal nikdo nasednout, nikdo se k němu nemohl ani přiblížit.

z mrzačený princ ležel ve studni a neuměl si pomoci. Tu se k jeho ústům z torny přikutálelo měděné jablko a on jím podle rady zatočil. A v mžiku přiletěla nejstarší ze zachráněných panen v měděném plášti a ptala se, co potřebuje. „Jen se na mne podívej!“ řekl smutně. „To ranní rosa léčí useknuté nohy.“ pravila panna, odletěla a za chvíli se vrátila s onou zázračnou rosou, prince pokropila a v tu ránu měl zase nohy celé a zdravé. A dívka zmizela. Nyní princ vytřásl z torny stříbrnou hrušku a zatočil s ní a v mžiku přiletěla prostřední ze zachráněných panen ve stříbrném plášti a ptala se, co potřebuje. „Jen se na mne podívej!“ řekl smutně. „To ranní rosa léčí useknuté ruce.“ pravila panna, odletěla a za chvíli se vrátila s onou zázračnou rosou, prince pokropila a v tu ránu měl zase ruce celé a zdravé. A dívka zmizela. Nyní popadnul tornu a vytáhnul z ní zlatou švestku a zatočil s ní. V mžiku přiletěla nejmladší ze zachráněných panen ve zlatém plášti a ptala se, co potřebuje. „Jen se na mne podívej!“ řekl smutně. „To ranní rosa léčí nemocné oči.“ pravila panna, odletěla a za chvíli se vrátila s onou zázračnou rosou, princi pokropila prázdné oční důlky a v tu ránu měl zase nové a zdravé oči a uviděl před sebou pannu v celé její kráse. Ale dříve než by ji mohl obejmout, dívka zmizela.

n yní teprve viděl, kde se nalézá. Jak se měl z té hluboké studny dostat? Tak vytáhnul z torny stříbrnou flétnu, kterou mu dal tenkrát lišák, a zapískal. Lišák byl v mžiku tu a ptal se, co potřebuje. „Sám to vidíš,“ řekl princ: „nemohu ven.“ Tu lišák skočil do studny a řekl: „Chytni se špičky mého ocasu!“ Jakmile to princ učinil, vyskočil lišák nahoru a vytáhnul ho. „Teď už si musíš pomoci sám!“ řekl lišák a odběhl zpátky do lesa. Tak princ šel a šel, až večer dorazil do zámku. Jeho otec se ale neradoval, protože mu nic nepřinesl, a když mu vypověděl, co prožil, jak si vysloužil zlatého ptáka i šestinohého koně, jak vysvobodil svoje bratry, jak se k němu nevěrně a krutě zachovali a jak se nakonec zachránil, starý král mu nevěřil. Tu princ pravil: „Já to mohu dokázat. Neboť jen pravý majitel dokáže osedlat šestinohého koně a jen pravý majitel dokáže rozezpívat zlatého ptáka!“ „Ano, to určitě.“ řekl král.

n ejdříve to vyzkoušeli oba bratři, ale kůň je do své blízkosti nenechal přijít a zlatý pták, když vešli do kostela, nechal křídla svěšená a nezazpíval. Nyní to vyzkoušel princ, a když ho kůň spatřil, radostí hlasitě zařehtal a stál jako jehňátko, dokud na něj nenasednul, pak na něm nějakou chvíli rajtoval sem a tam. Potom šel princ do kostela a sotva překročil práh, zvednul pták křídla a jal se tak překrásně zpívat, že králi údivem přecházel zrak. Padnul nejmladšímu synovi kolem krku a pravil: „Odpusť, že jsem tě měl v lásce méně než tvé bratry, nyní ti je však vydávám do rukou, udělej s nimi, jak myslíš.“ „Já se jim nyní pomstím tak, že na mne budou muset myslet s radostí.“ řekl princ.

v zal měděné jablko a otočil jím, ihned přiletěla nejstarší panna v měděném plášti. Byla vám tak krásná, že stará královna, princova matka, zvolala: „ Můj synu, dobře sis vybral!“ Princ ale vzal pannu za ruku a vedl ji k nejstaršímu bratrovi: „To bude tvoje žena, souhlasíš?“ Kdo byl šťastnější než tento? Nyní princ otočil stříbrnou hruškou a přiletěla panna ve stříbrném plášti a byla vám ještě krásnější. „Tuhle si vezmi, žádnou krásnější nenajdeš!“ zvolala matka. Ale princ vzal pannu za ruku a vedl ji k prostřednímu bratrovi: „Chceš tuto pannu za ženu?“ A ten nedokázal říci ne. Tu princ otočil zlatou švestkou a přiletěla nejmladší panna ve zlatém plášti, který byl zdobený drahokamy a perlami zlatého ptáka, zářil a blyštěl se jako hvězdy na nebi. Stará královna se velmi podivila nad její velkou krásou a zachytila pannu do své zástěry, neboť tak půvabná bytost nemůže dopadnout na tvrdou zem. „Ty víš nejlépe, synu, jak si zvolit,“ řekla královna princi: „krásnější pod sluncem by člověk nenašel.“ Princ si vzal nejmladší pannu za ženu a žili mnohá léta šťastně a spokojeně.

k dyž po dlouhých letech krásná zlatovlasá královna zemřela, zmizel v tom okamžiku i ten šestinohý kůň a zlatý pták; od těch časů je už nikdo nikdy nespatřil. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der goldne Vogel" je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons