Podivuhodný pták

Joseph Haltrich

b yli jeden muž a jedna žena a ti měli dvě děti a k jídlu nic. Jednoho dne žena řekla muži: „Nechej si nabrousit sekeru a podetni v lese strom, třeba na něm bude špaččí hnízdo.“ To muž udělal, a když přišel do lesa, uviděl překrásného ptáka, popadl sekeru a hodil ji po něm, ale netrefil a pták letěl dál. Muž ptáka pronásledoval celý den, až se tento nakonec unavil tak, že svěsil křídla a padnul k zemi. Muž ho popadnul a zanesl domů, kde ho položil do košíku. Za malou chvíli začal pták tak překrásně zpívat, že se sbíhali lidé ze sousedství, aby naslouchali. Ale muž a žena i děti byli tak hladoví, že se rozhodli ptáka zabít. Tu je začali sousedé přemlouvat, aby to nedělali, že by to byla věčná škoda, a tak ti ubožáci na nějakou chvíli na hlad zapomněli a nechali podivuhodného ptáka žít. Tu noc jim pták snesl vejce, ale nebylo to obyčejné vejce, nýbrž překrásný drahokam, od kterého zářila celá světnice.

r áno byli sousedé opět tu a podivovali se ještě více, prohlíželi si blýskavý kámen i toho krásného ptáka. Zrovna do té vsi přišel také jeden kupec. Když o tom zázraku slyšel, šel zvědavě s ostatními do domu a ten kámen mu učaroval. Ale chudák mu nechtěl kámen prodat; až když mu nabídnul takovou hromadu peněz, za které by utišil hlad svůj i hlad svých dětí, tak mu ho nakonec dal, neboť si pomyslil. „Možná, mi můj ten pták snese další vejce.“ A nemýlil se, následujícího rána ležel na tomtéž místě opět drahokam. Když to kupec slyšel, zabědoval: „Běda, jsi zničený člověk, pokud toho ptáka nezískáš!“ a utíkal ihned k tomu muži a řekl: „Co chceš za toho ptáka? Řekni si!“ Chudák ale řekl, že ptáka neprodá za žádnou cenu, ačkoliv mu kupec nabízel nekonečně velké sumy zlata, neobměkčil ho. „Dovol mi, abych si toho ptáka alespoň prohlédnul.“ požádal kupec. Muž mu podal koš a on popadnul ptáka za levé křídlo, zvedl ho a překvapeně viděl, že pod ním stojí psáno: „Kdo sní mé srdce, najde každý den pod polštářem tři zlaťáky.“ Zvednul tedy i pravé křídlo a tam stálo napsáno: „Kdo sní má játra, ten se stane římským králem.“ Chuďas, který neuměl číst, se kupce zeptal: „Co je tam napsáno?“ „Něco velmi hrozného,“ odvětil kupec: „ten pták do dvou dnů zemře! Když ho ale ihned zabijete a připravíte mi ho k jídlu, dám vám za něj cenu, kterou jsem vám prve nabízel.“ Tu si muž si pomyslil: „Lepší vrabec v hrsti, než-li holub na střeše.“ a ptáka zabil.¨

t é vůni, když se pták pekl na rožni, by odolal málokdo. Neodolali ani dva mužovi synáčci, a když viděli, že na pekáči leží ptačí játra a srdíčko, neváhali a oba kousky hned snědli, starší chlapec srdce a ten mladší játra. Když byla pečínka hotová a nesli ji na stůl, ale kupec ihned poznal, že chybějí srdce i játra, a tak zaláteřil:„Já se napálit nenechám! Já jsem chtěl celého ptáka, chybí to nejlepší, srdce a játra!“ Popadl svoje peníze i drahokam a odešel. Otec se velmi rozzlobil, že přišel o toho krásného ptáka i dobrý výdělek, a když zjistil, že srdce i játra snědli jeho synové, tu je nemilosrdně zbil a hnal pryč z domova. Zrovna šel kolem starý voják a chlapců se mu zželelo. „Když je lituješ, tak si je vezmi, ale odveď je hodně daleko! Ještě počkej, já si je nejdříve poznamenám.“ řekl otec a každému chlapci uříznul malíček na levé ruce. Tu ránu jim pak voják ošetřil, když je odvedl do lesa, kde přespali. Ráno se probudili a voják našel pod hlavou toho staršího chlapce tři zlaťáky, tak mu je zašil do cípu jeho kabátku a potom je oba zavedl do královského města, kde je posadil na patník u zámecké brány a šel svou cestou.

k rál byl právě v okně, chlapce uviděl, ale nechal je tam sedět; ale když po chvíli přišla k oknu princezna, ihned poslala jednu děvečku, aby ty ubohé hochy přivedla do zámku. Posadili je ke stolu a při jídle jim chlapci vyprávěli, jak je otec zbil a uříznul jim prsty, protože snědli jatýrka a srdíčko jednoho ptáka, jak se nad nimi slitoval dobrý voják, ošetřil je a vzal s sebou do velkého města. Král i princezna pocítili lítost a nechali je u sebe a oba dostali pušku, aby mohli chodit každý den na lov. Král měl jednu věrnou služebnou a ta se rozhodla jednoho dne odejít ze služby, ale předtím ještě předstoupila před krále a řekla: „Každého rána od té chvíle, co jsou tu ti dva chlapci, nalézám pod polštářem toho staršího tři zlaťáky, tady jsou, nechybí ani jediný.“ To připadlo králi trochu děsivé, a tak dceři řekl: „S těmi hochy se to má divně, pošleme je raději pryč.“ Vzali kabát toho staršího, zašili mu tam to zlato, potom je zavedli do lesa a nechali je tam. Chlapci šli společně dál, až přišli na jednu křižovatku, kde losovali, kterou cestou se který z nich vydá. Tak se stalo, že starší táhnul k východu a mladší k jihu, do města Říma.

k dyž mladší bratr pozdě večer dorazil k Věčnému městu, byly brány již zavřeny, musel tedy na noc zůstat venku. Římané měli toho roku již sedm králů, ale všichni postupně zemřeli, takže teď se už nikdo nechtěl stát římským králem. Tak se radní rozhodnuli, že ten první, který projde bránou, až se brzičko ráno otevře, se stane králem. Tím prvním byl ale mladší bratr, a tak ho radní ihned pozdravili jako svého krále, a protože proti tomu nic neměl, posadil si na hlavu korunu a jal se panovat a budovat krásné paláce a zámky a věže.

s tarší bratr na své cestě brzy dorazil do malého města, kde zůstal, oženil se tam a nějaký čas si žil docela dobře, neboť měl ženu, které se líbilo, že její muž má tolik dukátů, protože ona je uměla utrácet. Jednoho dne se ho ale zeptala, odkud ty zlaťáky pocházejí, a on jí to důvěřivě vypověděl, jak to obvykle muži dělají, že vlastní ženě řeknou všechno. Ty peníze pocházejí od ptačího srdce, které kdysi snědl. A bylo to! Jeho věrolomná žena běžela ihned do lékárny, koupila tam uspávací prášek a dávidlo a obojí to svému muži podstrčila. Ten kouzelné srdce vyvrhnul, ona ho okamžitě spolknula a od té doby měla pod hlavou tři dukáty ona, a tak svého muže vyhnala z domu a vzala si jiného.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

c elý rok se starší bratr smutně potloukal světem. Zpočátku se mu vedlo celkem dobře, neboť měl s sebou ty dukáty, co mu kdysi zašili do cípu kabátu, ale když se i ony minuly, nevěděl, co si počít, a upadnul do velké bídy. Jednoho dne kráčel celý mrzutý lesem, když tu uviděl starou ženu, jak leží bezmocně v blátě, byla to čarodějnice. „Pomoz mi,“ zavolala na něho: „já ti taky pomohu.“ Tak ji zvednul z bláta a ona mu dala uzdu a řekla: „Přes co tuhle uzdu přehodíš, ať je to kámen, strom, zvíře či člověk, promění se to rázem v koně.“ „To by bylo něco,“ pomyslil si: „to musím hned vyzkoušet.“ Přehodil uzdu přes kámen a ihned před ním stál kůň, tak na něj vyskočil a jel rovnou do města, kde bydlela jeho žena. Před městskou bránou uzdu koni sundal a byl z něj zase kámen. Pak vešel do města a potají se vplížil do domu své ženy, aniž by ho zpozorovala. Šla zrovna po dvoře, tak k ní přiskočil a přehodil přes ní uzdu a byl z ní kůň, na kterého si vyskočil a tryskem ujížděl pryč až k městu Římu, kde se jeho kůň vysílením málem sesypal. „Počkej, to ještě nebylo všechno!“, řekl, protože uviděl zástupy lidí, kteří vozili obrovské kameny na stavbu. „Tohle je práce pro koně jako stvořena.“ A jal se s koněm také vozit kameny, až z toho byl kůň celý hubený, prostě jen kost a kůže. Tu ho lidé, kteří byli kvůli němu kráceni na svých výdělcích, ze závisti a ze zlomyslnosti zažalovali před nejvyšším soudem jako trýznitele zvířat a on byl odsouzen k smrti.

k dyž měl být oběšen, přišel i král a tu odsouzenec poznal svého mladšího bratra a zvolal: „Bratře, copak ani u tebe nenajdu trochu milosti?“ Král si odsouzence dlouho překvapeně prohlížel a nakonec staršího bratra poznal, padl mu kolem krku a pravil: „Bratře, rád bych ti udělil milost, ale co by bylo se spravedlností, kdybych ji já sám jako král nectil?“ „Já nežádám milost, milý bratře, nýbrž spravedlnost, ale nejdříve mne vyslechni.“ Nyní mu vyprávěl svůj příběh, jak se odvíjel od jejich rozloučení. „Dobře,“ pravil král: „dokaž, že ten kůň je tvoje žena.“ Tu starší bratr sundal koni uzdu a stála před nimi jeho žena, které pak podali dávidlo, aby vyvrhla kouzelné srdce a starší bratr je spolknul a od té chvíle opět nalézal pod svou hlavou zlaťáky. Zůstal u bratra krále a stal se správcem jeho pokladu. Král poté poručil: „Nevěrnost musí být ovšem potrestána!“ a nechal jeho ženu popravit, jak si zasluhovala.

o ba bratři spolu žili šťastně a spokojeně, ale přece je něco trápilo. Jednoho dne vyhledali svého otce, který je ovšem nechtěl znát. Tu mu pravili: „Jen si vzpomeňte, otče, dal jste nás jednomu starému vojákovi a před tím jste nám každému uříznul malíček z levé ruky, ten voják nás ošetřil, ale podívejte na ty jizvy.“ Nyní musel mít otec jejich tvrzení za pravdivé, však už dlouhý čas litoval, že je tenkrát vyhnal kvůli penězům. Pravil: „Nyní mne potrestejte, neboť si to zasloužím!“ Ale synové řekli: „Otče, tak to mělo být, neboť kdybyste nás tenkrát nevyhnal, nikdy bychom nedošli takového štěstí a slávy.“

t aké ten kupec se jednoho dne doslechnul o tom, jak se vyplnilo to, co bylo napsáno pod křídly kouzelného ptáka. Ze samé závisti a dávíc se pokořením, šel do lesa a tam se oběsil. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der seltsame Vogel" je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons