Pravá nevěsta

Bratři Grimmové

b ylo jednou jedno děvče, mladé a krásné, ale jak už to v pohádkách bývá, matka mu zemřela velmi brzy, a tak žilo s macechou, která mu řádně ztrpčovala život. Ač bylo pilné a pracovité, od samého rána do pozdního večera se nezastavilo a plnilo příkazy zlé macechy, ta s ním nebyla nikdy spokojena a stále ho trápila dalšími a dalšími úkoly.

j ednoho krásného rána, když slunce hladilo svými paprsky celý kraj, usmyslila si macecha, že se bude drát peří. Se zlomyslným úsměvem ukázala na dva pytle plné peří, každý vážil bratru šest liber, a ubohému děvčeti řekla, že to peří musí do večera sedrat, jinak ho stihne krutý trest. Dívka znala matčiny tresty, hořce zaplakala, sedla si k peří a dala se do draní, ale copak bylo v lidských silách dokončit takovou práci do večera? Když se dívala na neubývající kupu peří, popadla ji beznaděj a zvolala k nebesům, zda je na tomto Božím světě někdo, kdo se nad ní slituje. Tu se ozval sametový hlas: „Jsem tady a pomohu ti, jen se mi svěř.“ Dívka se otočila po hlase a spatřila starou ženu, která se mile usmívala, přistoupila a láskyplně ji vzala za ruce a nabádala ji k řeči. Zaskočená tou nevídanou vlídností jí dívka v slzách vypověděla svůj neveselý život. I to, že když do večera tu hromadu peří nesedere, zle se jí povede. Stařenka ji uklidnila a poslala spát, ať je bez obav, že práce bude hotova včas. A zatímco dívka odpočívala, dala se žena do práce a než se zešeřilo, bylo sedráno. Když se macecha přišla přesvědčit, jak je s prací daleko, zlým pohledem přehlédla vykonané dílo a utrousila, že když se snaží, dokáže být i pilná, ale hlavou se jí honilo, co ukrutného by vymyslila, aby to zlořečené děvče dál darmo neujídalo její chléb.

d ruhého rána si macecha dívku zavolala a poručila jí, aby hrncem vynosila všechnu vodu z rybníka na zahradě, tak aby byl večer prázdný a suchý. Když si vzala od macechy železný kotlík, viděla, že je celý proděravělý, takže není v lidských silách úkol splnit. Zašla k rybníku, kde se pokoušela do děravého hrnce nabrat vodu, ta ji ovšem ihned vytékala zpět, aby se cestou mísila se slzami zoufalství, které jí kanuly z očí. Tu se objevila ta dobrá stařenka, poslala ji odpočívat do stínu a sama se postavila na břeh rybníka, máchla oběma rukama a světe div se! Voda z rybníka se zvedla jako průzračná stěna a změnila se v páru, která stoupala vzhůru a tam se proměnila v obláčky, které pluly po obloze pryč. Když k večeru macecha přichvátala k rybníku, zůstala na břehu překvapeně stát a mezi zuby jí seděla nadávka; přemýšlela, jakým zlem by dívku konečně zkrátila na životě.

t řetího rána si nebohé děvče opět zavolala a se šíleným chechotem mu rozkázala, aby tam a tam do večera postavilo ten nejkrásnější zámek, musí být zařízený a mít plné spíže i sklepy. Dívka se vylekala, jak by mohla takový úkol do večera splnit? Ale matka ji zarazila zlým slovem, když vynosila děravým kotlíkem rybník, musí umět postavit i zámek. Co nebohé dívce zbylo, než se vydat na cestu do údolí, kde měl do večera stát zámek.

d ívala se na vysoké skály a přemýšlela, jak by je mohla holýma rukama nalámat a splnit úkol. Tu se objevila do třetice dobrá stařenka a poslala ji odpočívat. A sotva ulehla o kus dál do stínu, začala ta dobrá víla opět čarovat, skaly se samy lámaly a bloky šedivého kamene se pokládaly na sebe a za chvíli tam stály mohutné stěny zámku. Pak stařenka ještě trochu čarovala, a když se chýlilo k večeru a přichvátala zlá macecha, nemohla uvěřit svým očím.

v údolí stál krásný zámek, a protože mezitím už slunce zapadlo za hory, rozžaly se okna zámku tisícem světel. Matka nedůvěřivě vešla dovnitř a kontrolovala zařízení a vybavení zámku, aby našla alespoň drobné pochybení, za které by děvče zle pokárala. Ale toto vizitýrování nebylo té neblahé ženě ke zdraví, neboť jak tak šmejdila všemi kouty, nakoukla pod každou pokličku, usmyslela si, že si prohlédne také sklep, do kterého vedly masivní dveře a příkré schodiště. Náš Pán, který s ní právě ztratil trpělivost, za ní dveře s třeskotem zabouchl a macecha ve tmě uklouzla, spadla a zlomila si vaz. A bylo to!

t eď měla dívka ten krásný zámek jen pro sebe, celé dny se mohla těšit z bohatství, krásných šatů, truhel plných zlata a stříbra, perel a drahých kamenů, nebylo přání, které by si nemohla splnit.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

p ověst o krásné a bohaté dívce rozšířila do celého světa.

a tu se ze všech končin začali sjíždět nápadníci, aby se ucházeli o její ruku, ale žádný se jí nelíbil. Až jednoho dne se konečně objevil princ, který jí dokázal rozbušit srdce, a ona se do něj zamilovala. V zámecké zahradě stála zelená lípa a pod tu zasedli k důvěrnému rozhovoru, ve kterém jí princ sliboval, že si od svého otce vyprosí požehnání a pak se pro ni brzy vrátí. A ona odvětila, že na něj ráda počká, musí jí ale slíbit, že až přijede domů, nedopustí, aby ho políbila jiná žena. Princ to slíbil a odchvátal pryč.

d ívka seděla a čekala, slunce se už chýlilo k západu, ale ženich se nevracel. Tak tam seděla tři dny a čekala, ale nikdo nepřicházel. A když se neobjevil ani čtvrtého dne, řekla si, že se stalo nějaké neštěstí a že se musí vydat za ním a najít ho. Svázala si do ranečku troje krásné šaty, jedny zdobené zářivými hvězdami, druhé stříbrným měsícem a třetí se zlatým sluncem, do šátku si zabalila hrst drahokamů a vydala se na cestu.

k udy šla, tudy se vyptávala na svého milého, ale nikdo ho neviděl, nikdo o něm nevěděl. Křížem krážem putovala šírým světem, ale svého prince nenašla. Unavena putováním se jednoho dne nechala najmout jako hospodyně u sedláka a svůj raneček se šaty a drahokamy ukryla pod velkým kamenem. Starala se o domácnost a v srdci nosila smutek nad ztrátou svého milého. Jedinou útěchou jí bylo telátko, které v chvilkách smutku hladila po čele, na kterém mělo bílou skvrnku jako hvězdu spadlou z nebe. Telátku si hořce stěžovala na nevěrného milého, který na ni už asi zapomněl.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

u běhlo několik let a tu se celou zemí roznesla zpráva, že královská dcera bude slavit svatbu. A právě skrze tu vesnici, kde žila nešťastná dívka, se ubíral ženichův průvod do hlavního města. Když dívka ženicha spatřila, jak nehnutě sedí na svém koni a na nikoho ani nepohlédne, poznala, že to je její ztracený milý; a zabolelo jí srdce, jakoby jí do něj vrazili ostrý nuž.

z a pár dní tudy jel princ znova a dívka seděla u cesty a vyprávěla telátku o svém utrpení. Tu princ, když zaslechl její hlas, na okamžik zarazil svého koně a naslouchal, jakoby na něco vzpomínal. Avšak za malou chvíli koně pobídl k další cestě a zmizel. A dívka se dala do pláče, že ji její milý nepoznal, ale protože bylo známo, že na královském dvoře se bude po tři dny konat slavnost a že jsou všichni srdečně zváni, rozhodla se, že využije poslední šance, zvedla se a běžela ke kameni, kde měla ukryté šaty a šperky.

o blékla si slunečné šaty a rozpustila svoje krásné vlasy, které dosud skrývala pod šátkem, a vydala se do města. A pak se jako zázrakem zjevila v tanečním sále a nikdo nevěděl, odkud se ta kráska vzala. Princ ji šel přivítat, ale nepoznal ji. Její krásou byl očarován tak, že na svoji nevěstu ani nepomyslil a vyzval k tanci ji. Když se ples chýlil ke konci, zmizela v tlačenici a za svítání byla už ve vesnici a začínala svůj den jako prostá venkovanka.

d alšího večera si oblékla měsíční šaty a do vlasů si vetkla velký zářivý diamant. Když se objevila na plese, zase se k ní otočily všechny oči a princ s ní protančil celý večer a na jinou se ani nepodíval. Než mu kolem půlnoci zmizela, musela mu slíbit, že přijde i třetího večera.

t o na sobě měla šaty poseté hvězdami a ve vlasech ji zářily hvězdy z drahých kamenů. Během tance se jí princ zeptal, kdo je, že má pocit, jako by ji už dlouho znal. Tu se ho zeptala, zdali si vzpomíná, co udělala při jejich loučení, a políbila prince na levou tvář.

v tom okamžení spadly z jeho očí slupky zapomnění, vrátila se mu paměť a on poznal svoji pravou nevěstu. Popadl ji do náruče a odjeli spolu na její zámek. Tam pod tou lípou, co tak omamně voněla a byla tichým svědkem jejich lásky, pak slavili krásnou svatbu. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die wahre Braut“ (KHM 186) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons