Putování k ptáku Nohovi

Franz Georg Brustgi

b yl jednou jeden bohatý hrabě, který celý život s chutí cestoval po světě. Při jeho cestách ho doprovázel jeho oblíbený sluha, který mu již sedm let prokazoval věrné služby a kterého měl hrabě ze srdce rád. Jednoho dne, když byli opět daleko od domova za dobrodružstvím, sluha díky nepatrnému přehlédnutí přivedl hraběte ke škodě. To hraběte tak rozzuřilo, že nechtěl jinocha už nikdy vidět. Poslal ho domů a dal mu s sebou pro svoji ženu dopis, ve kterém stálo, že ihned, jak sluha vstoupí na hrad, mají ho uvrhnout do věže a pak mu setnout hlavu. Ačkoliv jinoch nevěděl, co v tom dopise stojí, byl celý sklíčený, protože hrabě k němu byl znenadání zlý a nemilostivý a poslal ho domů samotného. A tak si myslel, že v tom dopise je jistě něco zlého.

k dyž byl mládenec od hraběcího hradu asi den cesty, zůstal přes noc v jednom hostinci. Protože seděl po večeři celý zdrcený a zamlklý, zeptal se ho hostinský, zda je na nějaké nepříjemné cestě nebo jestli ho trápí něco jiného. Tu mu jinoch vypověděl celý příběh a také mu ukázal hraběcí dopis. Ale hostinský byl filuta a řekl: „Kdybych byl já na tvém místě, nepředal bych ten dopis dříve, než bych věděl, co v něm stojí.“ Věrný sluha, o tom nechtěl zpočátku ani slyšet, ale nakonec ho hostinský přivedl tak daleko, že na všechna svá předsevzetí zapomněl, dopis otevřel a přečetl. Smrtelně zblednul a dopis mu vypadl z třesoucích se rukou na stůl. Hostinský ho zvednul a četl slovo za slovem. „Já jsem tě hned varoval,“ řekl: „hlava ti sedí na krku pěkně vachrlatě. A tvoje zásadovost by ti přinesla jen škodu. Ale buď bez starostí, měl-li hrabě na mysli proti tobě tolik zlého, tak mu zahrajeme jinou písničku. Nechej to na mně!“ Potom si hostinský přinesl brko, inkoust a papír a napodobil do puntíku hraběcí rukopis a hraběnce v tomto novém dopise uložil, aby v den, kdy jej dostane, provdala jejich jedinou dceru za věrného sluhu.

j inochovi se ten plán sice zdál dost nebezpečný, ale protože mu pán stejně usiloval o život, chtěl mu k tomu dát alespoň dobrý důvod. Kdyby se to ale podařilo, proč by se nakonec nemohl oženit s mladinkou a velmi krásnou hraběcí dcerkou? Čím více o tom přemýšlel, tím více byl s tím plánem spokojený a druhého dne ráno nemohl dospat, jen aby byl co nejdříve na hradě u své nevěsty. Hraběnka si dopis přečetla a ihned udělala, co manžel poručil, neboť věděla, že hrabě je člověk prchlivý a nesnese žádné námitky či vytáčky, zle by se jí bylo vedlo, kdyby jeho příkaz nesplnila. Jinak by jistě dělala průtahy, neboť jejich jedinou dceru si přeci nemůže vzít nějaký sluha. Mladá hraběnka, která hocha už dávno tajně milovala, byla ale s otcovým přáním nadmíru spokojena a stala se ještě toho dne jeho ženou.

p o nějakém čase se hrabě vrátil domů a dozvěděl se, co žena provedla. Samou zlostí a hněvem by si nejraději vytrhal vlasy a ženu vyhnal z domu nebo ji uvrhnul do věže. Ale dopis, který držel v rukou, byl napsán písmem tak podobným, že musel uznat: „Opravdu, písmo je mému tak podobné, že i já sám bych ho uznal za pravé.“ Proto se nad ženou slitoval, ale ke sluhovi, který byl nyní jeho zetěm, k tomu pojal hodinu od hodiny ještě větší nenávist a hledal nějaký jiný způsob, jak by ho uklidil z cesty. Před lidmi a zvláště před dcerou, která byla velmi šťastná, sice dělal, že je s tím sňatkem srozuměn, ale svému zeti řekl: „S tvým manželstvím budu souhlasit, až mi přineseš pero z ocasu ptáka Noha.“ „A pro mne,“ řekla hraběnka: „se ptáka Noha zeptej, kde je můj snubní prsten, nemohu ho najít.“ Ženich odvětil, že to rád udělá, rozloučil se s mladou ženou a vydal se na cestu. Hrabě za ním vyhlížel z okna věže a skrytě se radoval, neboť doufal, že pták Noh jeho zetě roztrhá a sežere.

t en už ušel pěkný kus cesty a jednoho dne procházel nějakou vesnicí. Lidé se ho ptali, kam putuje, a když jim řekl, že k ptáku Nohovi, tak ho prosili: „Zeptej se, prosím, ptáka Noha, proč z naší vesnické studny už neteče voda.“ „To rád udělám.“ slíbil jim a putoval dál. Po tom, co ušel další dlouhý kus cesty, přišel k jedné široké řece. Nevedl přes ni žádný most, ale na břehu stál nějaký muž, který musel každého, kdo chtěl na druhý břeh, přenést na zádech. Vzal jinocha na záda, nesl ho přes řeku a vyptával se, kam cestuje. „K ptáku Nohovi.“ odvětil. „Zeptej se ho, prosím, jak dlouho musím ještě nosit lidi na zádech přes řeku a kdy budu konečně vysvobozen.“ „Zeptám.“ slíbil jinoch a putoval dál. Náš poutník prošel už mnoha zeměmi, když přišel konečně k nějaké chýši, ve které žila jedna prastará matička. Tu se jí ptal, zda tam náhodou nežije pták Noh. „Ano, žije.“ řekla stařenka: „Ale je zrovna pryč a to je tvoje velké štěstí, neboť jinak by tě na místě roztrhal na kusy a sežral. Proto odtud utíkej pryč nejrychleji, jak jen můžeš.“ Ale on se nedal jen tak zastrašit a vyprávěl, na co všechno se musí ptáka Noha zeptat, zpravil ji také o tom, že jeho hrabě chce jedno z jeho krásných ocasních per, a proto dokud to vše nevyřídí, nemůže odtud odejít. Tak mu stařenka slíbila, že mu pomůže, ukryla ho pod postel a řekla: „Ani se tu nehni a uši měj napnuté!“

b rzy nato přiletěl pták Noh domů. Sotva vstoupil do světnice, tak zařval: „Cítím člověčinu, kdepak ji ukrýváš?“ „Jen klid!“ řekla stařenka: „arciže tu byl jeden človíček, chtěl by se tě rád na něco zeptat, ale ty bys mu stejně neuměl odpovědět.“ „Haha! To by se vidělo!“ zaskřehotal pták Noh: „Co vůbec chtěl vědět?“ „Ale,“ odvětila stařenka: „jedna hraběnka chtěla vědět, kde vězí její snubní prsten, za celý svět ho nemůže najít a myslí si, že zrovna ty bys to mohl vědět!“ „Ale to je pravda!“ zvolal pták Noh: „Já to také vím. Ta hloupá žena musí rozlomit práh dveří a tam prsten najde. A copak chtěl ten člověk vědět ještě?“ „Proč není v jedné obecní studni voda. Ale jak bys mohl tohle vědět, to opravdu nevím.“ „Arciže to vím!“ vykřiknul pták Noh: „Ti hloupí lidé musí chytit velkou ropuchu, která sedí na prameni a ucpala ho, potom bude studna zase plná vody.“ „Co ty všechno nevíš,“ podivila se stařenka: „ale tohle bys určitě nevěděl. Proč musí ten muž přenášet lidi na druhý břeh a kdy jeho trest skončí a bude vysvobozen?“ „Ten hlupák,“ řekl pták Noh: „musí toho prvního, kterého bude přenášet, hodit do vody a říci: Teď vezmi moje místo! A bude svobodný. Už nic jiného ten lidský červík nechtěl?“ „Ale ano,“ řekla matička: „ten chlapec chtěl něco pro hraběte, ale bylo to tak hloupé přání, že ti to ani nemohu říct.“ „Jen to řekni!” křičel pták Noh: „Chci vědět všechno!“ „Dáš mi to, když ti to řeknu?“ zeptala se stařenka. „Proč ne? Sem s tou řečí!“ skřehotal pták Noh. „Jen si pomysli, chtěl jedno z tvých ocasních per.“ řekla matička. Tu udělal pták Noh kyselý obličej, ale protože to slíbil, jedno pero si vytrhnul a podal ho stařence. Potom si lehnul a usnul.

d ruhého dne, jakmile pták Noh odletěl, vytáhla stařenka jinocha z úkrytu a ptala se, jestli rozuměl všemu, co pták Noh vyzradil. „Samozřejmě, milá matičko.“ řekl: „Ani slůvko mi neušlo.“ „To je dobře.“ pravila stařenka a dala mu na cestu to pero, které si pták Noh sám vytrhnul. Tu jí nastotisíckrát děkoval a spokojeně se vydal na cestu k domovu. Když přišel k řece, ptal se ho muž, co mu pták Noh vzkazuje. „Přenes mne nejdříve na druhou stranu,“ odvětil mu jinoch: „pak ti to řeknu.“ A když stál na druhém břehu, pravil: „Dalšího, kterého poneseš na druhý břeh, hoď do vody a řekni mu: Teď převezmi mé místo! A potom budeš na věky od své práce osvobozen.“ „To jsem měl vědět.“ bručel si muž pod vousy a belhal se zpět.

j inoch kráčel statečně dál a přišel brzy do vsi, kde na něj už čekali sedláci. Poradil jim, co se od ptáka Noha dozvěděl, a podívejme, když vytáhli ropuchu ze studny, vytryskla mohutným proudem voda. Tu byli ti lidé tak šťastní, že mu za jeho služby věnovali celých tři sta zlaťáků. Po mnoha týdnech přišel konečně na hrad. „Kde je můj snubní prsten?“ zeptala se hraběnka nedočkavě, sotva vkročil do dveří. „Tady pod prahem.“ odvětil jí. Tu musel ihned přijít mistr tesař a práh rozlomit a opravdu! Ležel tam její ztracený prsten. Hraběti pravil: „Pták Noh vás dává srdečně pozdravovat a posílá vám jedno svoje zlaté péro. Až k němu jednou přijdete sám, rád vás obdaruje mnohými poklady, žádný druhý nebude tak bohatý jako vy.“

k dyž to hrabě slyšel, nechtěl s návštěvou u ptáka Noha ani hodinu otálet a vydal se ihned na cestu. Šťastně dorazil až k řece, přes kterou nevedl žádný most a muž na břehu se ho ptal, zda ho má přenést na druhou stranu. „Samozřejmě,“ odvětil hrabě pyšně: „já spěchám! Jdu vstříc svému štěstí, abys věděl! Až se budu vracet, nebudu potřebovat, abys mě nosil.“ „To ti věřím,“ řekl muž a vzal hraběte na záda, zanesl ho doprostřed proudu a bác! Hodil ho do vody a řekl: „Nyní převezmi můj úděl!“ Tak udělal a odešel pryč.

a hrabě tam musel zůstat a dělat jeho práci. Pokud ho nikdo nevystřídal, tak to dělá dodnes.

[pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons