Řeznický tovaryš

Johann Wilhelm Wolf

b yl jednou jeden chudý pasák a ten měl syna, který se vyučil řezníkem, protože pomýšlel výše jak otec a nebyl by pranic spokojen, kdyby zdědil jeho řemeslo. Když se hoch vyučil a ze svého řemesla už uměl ledacos, vydal se na vandr do světa. Byl nedaleko od rodné vsi a zrovna šel velkou pastvinou, když tam uviděl ležet poraženého vola a u něj pět zvířat, která by si toho vola ráda rozdělila, ale nevěděla si s tím rady. Byli tam včela, lišák, chrt, sokol a lev; šli mu tedy v ústrety a prosili ho, aby jim v nouzi pomohl. Řezník vytáhnul velký nůž, vola zručně vyboural a pak maso mezi ně rozporcoval. Včela dostala hlavu a každý takový kus, který mu nejlépe vyhovoval. A zatímco se zvířata zabývala masem, šel svou cestou, ale ušel sotva tisíc kroků, když za ním přiběhnul chrt, zastavil ho a žádal, aby se s ním vrátil. Když se vrátili ke zvířatům, ta mu pravila, že mu zapomněla poděkovat, ale peníze nemají, zato mu mohou propůjčit umění, aby na sebe mohl vzít podobu kteréhokoliv z nich a to tak často, jak si jen bude přát. S tím byl hoch spokojen, poděkoval se a šel svou cestou.

z a nedlouho přišel do velkého království, a když přicházel k městské bráně, uslyšel vyvolávat herolda, že každý, kdo se opováží vzít z královské zahrady granátové jablko, propadne smrti. V té zemi rostly takové stromy jen dva a oba stály pod královými okny a on je měl za velkou vzácnost. Ale protože nic nechutná lépe než zakázané ovoce, všetečný řezník si pomyslil, že musí ta granátová jablka okusit, zda jsou opravdu tak dobrá, a tak si přál být sokolem a stalo se. Vznesl se do výše, zaletěl na jednu z královských jabloní, pojídal jablko a díval se oknem do zámku. Uvnitř seděli zrovna u prostřené tabule plné výtečného jídla, a když ta vůně přilétla až k sokolovi, granátové jablko mu rázem přestalo chutnat a raději by okusil těch lahůdek. Jeho žádostivost byla tak velká, že se odvážil, vlétl oknem dovnitř, popadl z mísy pečeného kohoutka a chtěl s ním vyletět ven. Ale princezna rychle zavřela okno a on byl v pasti. Ale přece jen měl štěstí, neboť princezna mu nechtěla ublížit, nýbrž si ho pověsila v krásné kleci do ložnice.

v noci, když princezna ležela v posteli a spala, vyletěl hoch z klece jako včela, vzal na sebe lidskou podobu a přistoupil k jejímu lůžku a objal ji a políbil na červená ústa. Princezna se vytrhla ze spánku a začala křičet o pomoc, ale než starý král přispěchal, seděl chasník opět jako sokol ve své kleci, hlavu měl pod křídlem a dělal, že spí, takže král věřil, že se princezně jen něco zdálo a notně jí vyčinil za její ustrašenost. Sotva však byl pryč, změnil se řezník zase ve včelu a vyplížil se z klece a jako muž přistoupil k princezně a opět ji líbal. Zprvu se mu sice bránila, ale křičet už se neopovážila. Za malou chvíli, když pochopila, že jí nechce ublížit, byli jeden s druhým a v té blaženosti setrvali až do bílého rána. Takto byl hoch s princeznou tajně oddán a žili spolu celý rok, bez toho že by to v zámku někdo zpozoroval. Nakonec se ale stalo, že princezna porodila chlapečka a nyní se ta věc již nedala udržet v tajnosti. Tak vše králi vypověděli. Ten byl zpočátku vzteky bez sebe, ale co mohl dělat? Už bylo pozdě, musel jim dát své požehnání k opravdovému sňatku a zetě jmenoval svým nástupcem na královském trůnu.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

s tou princeznou se ale měly prazvláštní okolnosti, neboť řezníka důrazně varovali, aby se svou ženou nikdy nechodil na procházku v lese. Podle staré věštby ji měl odnést pryč strašlivý poryv větru. Tomu se hoch jen smál a jeho zvědavost a všetečnost mu opět nedaly klidu, dokud nebyl s ženou v lese. Spokojeně se projížděli v kočáru ve stínu zelených stromů, když tu se pojednou zvedl strašlivý vichr a než se ohlédnul, popadl jeho ženu a nesl ji pryč. „Dostanu ji zpět,“ řekl si: „ať je ukrytá kdekoliv!“ Prázdný kočár poslal domů, proměnil se v chrta a utíkal, jak uměl nejrychleji směrem, ve kterém ji viděl zmizet. Utíkal a utíkal, dokud ho nohy nesly, až dorazil k vysoké skále. Tak si ji prohlížel tu i tady, ale na hladké skalní stěně neviděl bránu ani dvířka, nakonec našel úplně nepatrnou puklinu. Proměnil se ve včelu a temnou skalní puklinou se vsoukal do nitra hory. Když byl uvnitř, proměnil se v sokola a letěl dolů do podzemního světa. Místo, kde se spustil dolů, si označil kamenem, aby našel cestu zpět a pak v podobě chrta běžel dál. Už měl za sebou pěkný kus cesty podzemním světem, když přiběhnul k překrásnému zámku, který byl však uzavřen pevnou bránou a on nevěděl, jak by se tam dostal. Nakonec přece jen našel nepatrný vchod, totiž klíčovou dírku, skrze kterou pronikl jako včela.

v tom překrásném zámku neseděl nikdo jiný jako jeho milovaná žena, tu na sebe vzal svoji lidskou podobu a šel k ní: „Jsi to ty nebo ne?“ řekl. „Ano, jsem to já.“odvětila princezna: „ale jsem tu v moci jednoho obra, který přicházívá jednou ve dne a jednou v noci, vždy kolem jedenácté hodiny a pak mu musím do dvanácti hodin vískat vlasy.“ Netrvalo dlouho a obr opravdu přišel domů. Jinoch se v mžiku proměnil ve včelu a sedl si na stůl mezi chlebové drobečky. „Kde se tu vzal ten hmyz?“ řekl obr a po včele se ohnal, ale ta byla rychlejší. Tu si něco zabrblal pod vousy, položil se a hlavu si dal do princeznina klína a nechal se do dvanácti hodin vískat. Když odešel, dal řezník své ženě radu: „Až opět přijde, tak se dělej, že spíš, a když tě pak probudí, vyprávěj mu, že jsi měla ošklivý sen. Až se tě pak bude na ten sen vyptávat, vyprávěj mu, jak se ti zdálo, že umřel a ty jsi nevěděla, jak se dostaneš z podzemního zámku.“ Jak jí poradil, tak druhého dne princezna učinila. Opravdu se jí obr na ten sen vyptával a ona se jala plakat a vyprávěla mu, jak se v tom strašlivém snu vylekala nad jeho smrtí a zeptala se, zda opravdu bude muset v zámku zůstat uvězněna do konce svých dnů, kdyby opravdu jednou umřel. „Ty hlupačko,“ smál se obr: „já přece nemohu nikdy zemřít. V sicilském království žije tříhlavý drak, kdo by ho zabil, zabije i mne. Sám od sebe neumřu nikdy!“ Jinoch, který jako včela naslouchal, se zaradoval, že mu nyní bylo to tajemství odhaleno. Žena pak musela opět celou hodinu obra vískat na hlavě a potom tento šel svou cestou. Jinoch princeznu ujistil, že je pevně rozhodnut toho draka v sicilském království vyhledat, a ona se s ním v slzách rozloučila. Pak jako včela vyletěl klíčivou dírkou ze zámku, kde se proměnil v chrta a běžel až ke kameni, který si tam zanechal jako znamení, proměnil se v sokola, vyletěl vzhůru a jako včela skalní puklinou vylezl na boží svět.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

d o sicilského království to bylo daleko, předaleko a musel putovat dlouho předlouho, přes řeky a moře, přes údolí a hory, dokud tam jednoho dne nedorazil. Když se vyptával, jak se to s tím drakem vlastně má, dozvěděl se, že má tři hlavy a že mu každý den musejí před město vyhnat královské stádo sviní, ze kterého si vybere devět nejtučnějších. Ale v celé zemi zbyly už jen tři tucty sviní a všichni se obávali toho, že drak se začne živit lidmi, když nedostane svoje oblíbené jídlo. Tu jinoch předstoupil před krále a žádal dovolení, aby mohl druhého rána vyhánět svině. S tím král rád souhlasil a slíbil mu polovinu království a princeznu za ženu, když svět zbaví té nestvůry. Přesně v devět hodin následujícího rána byl ten cizí pasák se sviněmi před městskými hradbami a ihned nato se přivalil drak, byl opravdu tříhlavý a jedna hlava byla hrozivější než druhá. „Pasáku sviní, dej mi těch devět největších!“ „Ani jedinou!“ zvolal hoch a proměnil se ve lva a vrhnul se na draka a utrhnul mu jednu z jeho hrozivých hlav. Drak spustil divoký povyk a utekl pryč. Když přišel hoch zpět na zámek, byl přátelsky přijat králem: „Protože jsi drakovi uťal jednu hlavu, dostaneš sud toho nejlepšího vína!“ Druhého dne byl přesně v devět se sviněmi před městskou bránou, drak na sebe taky nenechal dlouho čekat, přišel ještě zpupnější než včera a s hlasitým řevem se na něho osopil: „Pasáku, dej mi osmnáct těch nejlepších sviní!“ „Ani jednu nedostaneš!“ řekl, proměnil se ve lva a ukousl drakovi i druhou hlavu. „Zítra se zase uvidíme!“ řvala nestvůra a odtáhla pryč. Tak se utkali i dalšího rána, ale drak při boji přišel i o svoji poslední hlavu, takže ho přešla pro všechny časy i veškerá chuť na svině.

p asáka chtěli na místě oddat s královskou dcerou, ale on jim řekl: „Já už jednu ženu mám, sedí tisíc hodin cesty odtud v jedné hoře.“ Potom sicilskému králi vše vypověděl, jak se to s ním mělo a jak se musí ihned vydat na další cestu do zakletého zámku pod zemí. „Moji dceru nechceš,“ řekl král: „daruji ti tedy kouzelný vůz, aby tě k tvojí ženě dovezl.“ A poručil mu kočár připravit, vypadal úplně obyčejně, ale měl podivuhodnou vlastnost, na jeho pravé straně byl zastrčený bič, a když ho jeho majitel vytáhnul a zastrčil ho na levou stranu, tu se kočár rozjel tryskem, jakoby ho táhnulo tisíc koni. Když se bič vytáhnul a zastrčil zpět na pravou stranu, v tu ránu se kočár zastavil a člověk mohl vystoupit. To se to chasníkovi ujíždělo k zakletému zámku, neuplynuly ani dva dny a byl tam. Jako včela vletěl do skály, jako sokol sletěl do hlubiny, jako chrt běžel až k zámku a opět jako včela proklouznul dovnitř ke své milované ženě. A u ní se proměnil zase v člověka.

k dyž přišel obr, tak se neproměnil ve včelu, ale ve lva a ukousnul mu hlavu. Nyní byla princezna vysvobozena a odjela se svým mužem v tom kouzelném kočáře nejprve domů ke svému otci a potom také na návštěvu k sicilskému králi. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der Metzgergesell" je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaši radost přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons