Silák Vilík s tisícerem stigmat

Joseph Haltrich

j eden mladý král měl za ženu překrásnou princeznu, ale měl také zlou a falešnou matku, kterou hnětlo, že je princezna tak krásná, ale naoko se k ní stavěla přátelsky. Nyní se to mělo tak, že mladý král vytáhnul do války a svoji mladou ženu, která čekala děťátko, svěřil do péče své matky. Královna matka nechala jednoho dne uspořádat velký hon a jednomu lovci poručila, aby naplnil láhev krví tisíci různých zvířat. Potom pozvala mladou královnu na večerní hostinu a sobě nalila červené víno, zatímco královně zvířecí krev: „Připijme si na zdraví a vypijme tyto poháry až do dna na vítězství krále, který je právě ve válce!“ Ona pila víno a mladá královna krev; ale ta ihned zpozorovala, že vypila krev. Když pak mladá královna za několik dnů přivedla na svět synáčka, měl na těle i na obličeji tisícero krvavých stigmat, a tak se od něj každý s hrůzou odvrátil. Ale stará královna věc utajila, to kvůli lovci, který by ji mohl prozradit, a napsala svému synu dopis, že mu byla jeho žena nevěrná. Král vzkázal, že se tím žena provinila a má s ní být veden soud. Svolali sedm králů, kteří se většinou shodli na tom, že je vinna a má být potrestána; ten nejstarší vynesl tento rozsudek: „Zaveďte ji do hluboké propasti a vchod zavalte obrovským balvanem, aby tam bez pomoci bídně zahynula a už ji nikdo na tomto světě nespatřil.“ A tak bylo vykonáno, mladou královnu i s nemluvnětem vyvlekli z hradu, zavedli do propasti v divočině a úzký vchod za ní zavalili obrovským balvanem. Tak tam bídně, prabídně dlouhá léta žila, živila sebe i dítě kořínky a bylinkami a hoch, kterému říkala Vilík, rostl a sílil.

j ednoho dne řekl: „Matko, chtěl bych se podívat, kam naše rokle vede.“ „Ach, moje milované dítě, ještě nejsi dost silný, abys ten balvan odvalil.“ Vilík šel a zkoušel to, ale balvan se z místa ani nepohnul. Od té chvíle to zkoušel každý den, za rok se začal balvan trošku otřásat, za dva roky se trošku posunul, a když byl u konce třetí rok, měl hoch už tolik síly, že kámen lehce odvalil na stranu. „Teď už jsem, matko, dost silný, půjdu si hledat službu.“ „Tak jdi, synku, ve jménu Páně a nezapomeň na mne. Já zůstanu tady, vrať kámen zase na místo, aby mě tu nikdo nenašel.“ Tak se Vilík rozloučil, za sebou balvanem zavalil vchod a vandroval pryč, aby si našel nějakou službu. Byl vám to takový silák, že v lese vytrhnul tu největší jedli, odlámal větve a pahýl měl pak zrovna do ruky jako sukovici. Když vydechnul, vše od sebe odfouknul, a když se zase nadechnul, stáhnul k sobě vše, co v okolí stálo. A když zakřičel, pukaly nejen stromy, ale i skály, takový to byl strašlivý hlomoz.

t u se stalo, že tou cestou jel zrovna král ke svojí nevěstě, aby s ní slavil svatbu. Silák Vilík se mu postavil do cesty a zakřičel: „Stát! Nepotřebujete pacholka?“ Král vyhlédnul z kočáru, a když viděl siláka s tisícero krvavými stigmaty, velmi se vyděsil. „Ne, ne!“ volal a poručil jet dál, ale Vilík se nadechnul a kočár se tím pádem nemohl hnout z místa. „Tak mě vezměte, vydám za tři sluhy. Proč váháte?“ „Bojím se tě!“ řekl král: „A moji lidé by všichni utekli, jen kdyby tě uviděli.“ „Tak mne přes den ukryjte a nechejte mne pracovat jen v noci.“ Král viděl, že se chasníka jinak nezbaví. „Dobrá!“ řekl: „Ale musíš tu počkat, dokud nepojedu domů ze svatby!“ „Ale já bych na té svatbě rád byl, strčte mne třeba do sklepa, tam mne živá duše neuvidí.“ „Tak si vlez dozadu na kočár, ukryji tě.“ Když král dorazil na zámek své nevěsty, ukryl Vilíka do sklepa, dal mu hojnost jídla i pití a zavřel za ním dveře. Král z té svatby neměl žádnou radost, seděl vedle své šťastné nevěsty tichý a smutný, zatímco její otec i matka i svatební hosté se tomu velmi podivovali, protože jim to nebylo vhod. Tu se stalo, že nevěsta, když šla s ženichem do svatební komnaty, pojednou klesla mrtvá k zemi. Podezření padlo na krále, že ji otrávil či jinou tajnou škodu učinil, byl ihned spoután a následujícího rána nad ním byl vynesen soud. Nešťastník měl být zazděn do jedné opuštěné věže v divočině. Rozsudek byl brzy vykonán.

v ilík ve sklepě vše slyšel, a když byl zase večer a všude byl klid, tu fouknul do dveří a ony vypadly ven. Potom fouknutím pobořil zámecké zdi a vydal se rovnou k věži, kde byl zazděn král. Tam zakřičel a zeď pukla a tou trhlinou mu řekl: „Když mi něco slíbíte, zachráním vás!“ „A co je to?“ zeptal se král. „Vezmete si za ženu moji matku!“ „Je tak ošklivá jako ty?“ „Ještě tisíckrát ošklivější!“ „Tak to tu raději zůstanu a zemřu.“ odvětil král. Vilík šel pryč a po nějakém čase opět přišel ke věži a ptal se: „Tak co myslíte, pane králi?“ „Raději zemřu!“ řekl opět král. Ale brzy na něj přišla láska k životu, takže svoje mínění změnil, a když se Vilík přišel zeptat po třetí, volal: „Vezmu si ji! Ale nejprve chci domů, kde připravím svatbu!“ „To může být,“ řekl Vilík: „půjdu s vámi.“ Pak našpulil ústa a jediným výkřikem trhlinu rozšířil tak, že zachráněný král vyšel ven a šli na královský zámek.

d vořané, kteří viděli přicházet svého pána s ošklivým pacholkem, se rozprchli pryč, a tak je král opět svolal a vyprávěl jim, co se mu přihodilo, jak ho Vilík zachránil a co mu slíbil, že si vezme za ženu jeho matku, i když je tisíckrát ošklivější než on sám. Tu se královi blízcí polekali a ze všech nejvíce jeho matka, která netušila nic dobrého. Pokoušela se krále přemlouvat, aby nechal Vilíka tajně zabít, pak bude svého slibu zproštěn, ale král rozhněvaně pravil: „Co jsem slíbil, to jsem slíbil! A to také dodržím! Jsem dalek toho, abych se dopustil nevěrnosti a zrady!“ A nechal na tu velkou slavnost činit přípravy. Pak jel s Vilíkem, aby poznal svoji nevěstu.

k dyž přijeli ke skalní průrvě v lese, odvalil Vilík balvan, zatímco král se třásl strachy před tím strašlivým zjevením, které měl za chvíli spatřit, a položil si ruce na obličej, aby neviděl tu ošklivost najednou. Podíval se nejprve škvírou mezi prsty, ale cože vám to viděl? Tu nejkrásnější ženu na tomto božím světě, která tam seděla v hlubokém zármutku. Sundal si ruce z obličeje: „To není možné! Moje milovaná žena!“ A klesl do jejího klína. Potom co se z opětovného shledání těšili, žena řekla: „Podívej, to je tvůj syn!“ A vyprávěla králi celý příběh, jak se udál, že tisíc stigmat na těle a obličeji jeho syna má na svědomí jeho vlastní matka. „Však teď okusí zasloužené odměny!“ zvolal král bez sebe zlostí: „Jdeme domů!“

k dyž dorazili na zámek, mnozí si drželi před očima ruce, jiní se schovali, aby se na tu ošklivou nevěstu nemuseli dívat, jen stará královna se dívala škvírkou mezi prsty, a když ženu uviděla, ihned jí poznala. Děsuplně vykřikla, zavřela oči a klesla na zem. Lidé si mysleli, že se stará královna tak vyděsila nad ošklivostí královské nevěsty, a tak otevřeli oči, aby při tom také byli, a tu uviděli tu velkou krásu své nové paní a velmi se radovali. Ale král nechal svoji matku zavřít a soud nad ní vynesl rozsudek, že má být zazděna do věže a ten rozsudek má být vykonán ihned; bídně tam zemřela hlady.

p otom král nechal zavolat své mudrce a ptal se jich, zda neznají prostředek, jak odstranit krvavé skvrny z těla jeho syna. „Ano, to je možné,“ odvětili mudrcové: „když všechna ta zvířata, od kterých ta krev pocházela, ta stigmata slízají.“ Tak musel lovec, který tenkrát zvířecí krev sbíral, aniž věděl, k čemu poslouží, znovu chytit tisícero zvířat, a když tato Vilíka olízala, byl nejen ten nejsilnější, ale i nejkrásnější královský syn a jeho jméno došlo slávy ve všech zemích světa. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der tausendfleckige, starke Wila" je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons