Tři hejkálkové

Bratři Grimmové

b yl jeden muž, kterému zemřela žena, a jedna žena, které zemřel muž; ten muž měl dceru a ta žena měla taky dceru. Ty dvě dívky se přátelily, a když se spolu jednou zase procházely, řekla žena mužově dceři, aby vyřídila otci, že ho chce za muže, a když se tak stane, bude se její nevlastní dcera každého rána koupat v mléce a pít víno, zatímco ta vlastní bude mít ke koupání i pití jen vodu. To se dívce líbilo, doma to vyprávěla otci a ten řekl: „Co mám dělat? Manželství je radost, ale také starost. Víš-li ty co? Vezmi tuhle holínku, která má podrážku samou díru, zavěs ji na půdě na hřebík a nalij do ní vodu. Když voda proteče skrz, neožením se, když však v holínce zůstane, vezmu si tu ženu.“ Dívka udělala, co jí otec přikázal. Ale voda díry na podrážce zatáhla a holínka zůstala plná. Běžela to povědět otci, sám se zašel přesvědčit, a když viděl, že mluvila pravdu, svůj slib splnil a brzy se slavila svatba.

p rvní ráno, když se dívky probudily, stálo před tou nevlastní k mytí mléko a k pití víno, sestra měla k mytí i k pití vodu; druhého rána stála před oběma k mytí i pití voda; no a třetího rána stála před tou nevlastní k mytí i pití voda, zatímco ta druhá měla k mytí mléko a k pití víno, a tak to již zůstalo. Macecha svou nevlastní dceru nesnášela a nevěděla, čím nejhorším by jí ztrpčila život, protože se musela bezmocně dívat na to, jak tato roste do nesmírné krásy, zatímco její dcerka je protivná a ošklivá, až se jednomu tajil dech.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

p řišla krutá zima, mrzlo, až praštělo a všechno bylo pokryto sněhem, tu macecha vyrobila šaty z papíru a zavolala tu nevlastní: „Obleč si ty šaty, běž do lesa a přines mi plný džbánek jahod, dostala jsem na ně velkou chuť.“ „Milostivý Bože, matičko!“ zvolala dívka: „Kdo to kdy viděl, v zimě jahody přece nerostou! Země je promrzlá na kost a všechno pokryl sníh. A proč si mám obléci ty papírové šaty? Venku fouká ledový vítr a strhá mi je z těla!“ „Chceš snad odmlouvat?“ osopila se na ni macecha. „Dělej, co jsem ti poručila a běda ti, jak jahody nepřineseš! Nechoď mi na oči, dokud nebude džbánek plný!“ Podala dívce kousek ztvrdlého chleba, aby měla co jíst, i když dobře věděla, že ji v tom lese hlad i mráz zahubí a už se nikdy nevrátí.

d ívka si tedy poslušně oblékla papírové šaty, vzala džbánek a vyšla ven. Všude kolem, kam oko dohlédlo, ležel sníh, zelené neviděla ani stébélko. Když přišla do lesa, uviděla mrňavou chaloupku, ze které vyhlíželi tři hejkálkové. Popřála jim dobrého dne, pak zaklepala na dveře a hejkálkové ji pozvali dovnitř; sedla si na lavici u pece, aby se trošku ohřála, vytáhla ten kousek chleba, že ho sní. Hejkálkové ji poprosili, zda by jim také dala kousek, tak chléb rozlomila a podělila se s nimi. A oni se jí ptali, co dělá v lese v takovém mraze, a ona jim vyprávěla o přání macechy. Tu ji hejkálkové podali koště a požádali, zda by jim před chaloupkou zametla sníh. Dívka ochotně koště popadla a chtěla z chaloupky ven, když tu se jeden hejkálek zeptal, co jí dají, když je tak milá a ochotná. Tak řekl první: „Já jí daruji, aby byla den ode dne krásnější.“ Tak řekl ten druhý: „Já jí daruji, aby jí při každém slovu vypadnul z úst kousek zlata.“ Tak řekl ten třetí: „Já jí daruji, aby přišel král a vzal si ji za ženu.“ Dívka udělala, o co ji hejkálkové požádali, a sotva sníh odmetla, tu uviděla, že pod ním se skrývají zralé jahody, s radosti si hned natrhala plný džbánek, hejkálkům z celého srdce děkovala a pospíchala domů.

k dyž vešla do chalupy a popřála dobrého večera, tu ji z úst vypadl kousek zlata. A pak vyprávěla, co se jí v lese přihodilo; za chvíli byla kousky zlata podlaha světnice úplně pokryta. Co že je to za pošetilost, rozhazovat zlato po světnici, podivila se macecha a zlato shrábla a v srdci měla k té proklaté holce ještě větší nenávist. Když to všechno slyšela sestra, trvala na tom, že taky musí do lesa pro kus štěstí. Matka ji odrazovala, že je tam krutá zima a může zmrznout, ona si oblékla krásný teplý kožich, k jídlu si vzala pořádný kus chleba s máslem a koláč a vydala se do lesa.

b rodila se sněhem, až přišla k chaloupce lesních mužíčků. Ani je nepozdravila, vtrhla do chaloupky jako velká voda, sedla si na pec a začala jíst svačinu. Když ji hejkálkové o kousek požádali, zle se na ně utrhla, že má sama málo, a když ji požádali, aby jim ode dveří odmetla sníh, tak se na ně zle osopila, jen ať si tu práci udělají sami, ona není jejich děvečka. A když tak seděla a viděla, že se hejkálkové nechystají něco jí darovat, zvedla se, že jde pryč. Když stála na prahu, tu se jeden hejkálek zeptal, co jí darují, když byla tak zlá a nepřívětivá. Tak řekl první: „Já jí daruji, aby byla den ode dne ošklivější.“ Tak řekl ten druhý: „Já jí daruji, aby jí při každém slovu z úst vyskočila ropucha.“ Tak řekl ten třetí: „Já jí daruji, aby ze světa sešla strašlivou smrtí.“ Venku dívka hledala nějaké jahody, a když žádné neviděla, vydala se domů.

k dyž doma otevřela ústa, aby matce vyprávěla, co se jí přihodilo, vyskočila jí z nich ošklivá ropucha. Nyní byla macecha zlostí bez sebe a jen přemýšlela, jak by se nevlastní dcery, která byla den ode dne krásnější, zbavila, až konečně přišla na další lotrovinu. Vzala kotel, dala do něj přízi, aby ji vařila. Pak dala horký kotel ubohé dívce na záda, do ruky jí vrazila tupou sekeru a poslala ji k zamrzlému rybníku, aby tam vysekala díru v ledu a tu přízi v ledové vodě vymáchala. To bylo k smrti takovéto přání!

k dyž dívka poslušně sekala na rybníce díru, jel kolem bohatě zdobený kočár, ve kterém seděl král a ten se ptal, co že to dělá, a ona mu řekla, že seká díru v ledu. Král viděl, že je to krasavice k pohledání, a tak se mu ji zželelo a vzal ji na zámek, kde za nějaký čas slavili krásnou svatbu, a tak se i třetí dárek mužíčků vyplnil.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

z a rok se mladé královně narodil synáček a macecha, když o tom velkém štěstí slyšela, spěchala i se setrou na zámek, aby se o ni starali. A když byly se spící královnou o samotě, popadly ji a otevřeným oknem hodily do řeky. Do lože uložila macecha svoji ošklivou dceru, a když ji král chtěl vidět, tu mu pravila, že leží v horečkách, že až snad zítra. Král se velmi podivil, když příští den jeho ženě při řeči vyskočila z úst ropucha, ale macecha ho konejšila, že královna je ještě velmi slabá, že se to časem jistě upraví.

v noci však uviděl kuchtík v kuchyni něco zvláštního. Výlevkou připlula sněhobílá kachnička a promluvila: „Králi milý, co děláš? Spíš a ženu svou nehledáš?“ A když nedostala žádnou odpověď, pokračovala: „Copak dělají sestra s mateří?“ Kuchtík odpověděl: „Uložili je spát do peří“ Kachnička pokračovala v otázkách: „Co mé milé děťátko?“ „V kolébce spí robátko.“ Tu se kachnička proměnila v královnu, dítě vzala a dala mu napít, pak ho položila do kolébky, láskyplně přikryla a opět jako kachna odplula. Tak se stalo ještě po dvě noci a tu třetí královna kuchtíkovi pravila, ať králi řekne, že má vzít meč a až přijde, musí s ním nad prahem třikrát máchnout a pak bude vysvobozena. A kuchtík běžel za králem a vše mu vypověděl; král vzal večer meč a třikrát nad přízrakem máchnul, a když meč potřetí zasvištěl vzduchem, objevila se jeho žena v celé své kráse, opět živá a zdravá jako dřív.

k rál byl celý šťastný a svou ženu až do neděle, kdy mělo být dítě křtěno, ukryl. Po slavnostním křtu se sestry a macechy zeptal, co by se mělo stát člověku, který někoho vytáhne spícího z postele a hodí do vody. Macecha měla pohotovou odpověď. Takový člověk by zasloužil, aby ho zavřeli do sudu a s tím sudem pak hodili do vody. A bylo to! Jak si přály, tak jim udělali. Sešly ze světa tak strašlivou smrtí, jakou jim hejkálkové předpověděli. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei Männlein im Walde“ (KHM 13) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons