Sedláček

Bratři Grimmové

b yla jednou jedna vesnice a ta byla zvláštní tím, že ji obývali samí bohatí sedláci a jenom jeden chudičký, kterému proto říkali sedláček. Byl tak chudý, že neměl krávu ani peníze, aby si nějakou koupil, i když po ní on i jeho žena velmi toužili. Jednou ženě pravil: „Poslyš, mám dobrý nápad! Kmotr truhlář nám vyrobí telátko ze dřeva a natře je nahnědo, bude vyhlížet jako živé a časem nám vyroste a budeme mít krávu." Ženě se to zamlouvalo, a tak jim kmotr truhlář vytesal a ohobloval telátko, natřel ho, jak se patří, a dokonce to udělal tak, aby telátko sklánělo hlavu, že se pase.

k dyž druhého dne vyháněli krávy, zavolal sedláček pastýře a řekl mu: „Podívej, mám tu telátko, ale je ještě malé a musí se nosit!“ Pastýř řekl: „Dobrá.“ Vzal telátko do náruče, vynesl ho ven na pastvu a postavil do trávy. Telátko zůstalo stát se skloněnou hlavou, jakoby se páslo; pastýř řekl: „To bude brzy běhat samo, podívejme, jak se pěkně pase.“ Večer, když zaháněl stádo domů, řekl telátku: „Když jsi mohlo celý den stát a dosyta se napást, můžeš jít už po svých, já tě domů vláčet nebudu.“ Sedláček stál na zápraží a čekal na svoje telátko. Když pastýř přihnal stádo domů a telátko chybělo, zeptal se, kde je. Pastýř odvětil: „Stojí stále na pastvině a pase se, nechtělo vůbec poslechnout a jít s ostatními domů.“ Sedláček ale řekl: „I co, já chci svoje telátko!“ Tak šli společně na louku, ale někdo zatím telátko ukradnul, bylo prostě pryč. Tu pravil pastýř: „Určitě uteklo.“ Ale sedláček řekl: „Tak to ne!“ Zavedl pastýře před starostu, kde ho odsoudili za nedbalost a musel sedláčkovi za ztracené telátko dát jednu krávu.

n yní měl sedláček konečně vytouženou krávu, z čehož se oba ze srdce radovali, ale neměli pro ni žádné krmení, a tak ji museli brzy zabít. Maso nasolili a sedláček šel do města, aby tam prodal kůži a za výdělek koupil nové telátko. Cestou dorazil k jednomu mlýnu, kde uviděl na cestě ležet krkavce se zlomeným křídlem, ze soucitu jej zvedl a zabalil do kravské kůže. Protože se ale zkazilo počasí, zvedl se vítr a dalo se do deště, nechtělo se mu dál, obrátil svoje kroky do mlýna a požádal tam o nocleh. Mlynářka byla sama doma a řekla mu nevrle: „Tady si lehni do slámy.“ A dala mu kus chleba se sýrem. Sedláček pojedl a pak se uložil, kůži položil vedle sebe a hostinská si myslila, že je unavený a spí. Za chvíli přišel jeden kněžík, kterého srdečně přivítala a řekla: „Můj muž je pryč, můžeme si dát tedy něco dobrého.“ Sedláček ji slyšel, jak mluvila o hostině a rozhněval se, on musel vzít za vděk jen chlebem a sýrem. Tu začala mlynářka nosit na stůl výtečnou krmi, pečeni, zelí, koláč a víno. Zrovna si chtěli sednout a dát se do hodování, když někdo zaťukal. Mlynářka vykřikla: „Ach bože, to je můj muž!“ Rychle schovala pečeni do pece, víno pod polštář, zelí pod peřinu a koláč pod postel a kněžíka do skříně. Potom otevřela a řekla: „Muži, už jsi tu? Tam je ale slota, jako by měl přijít konec světa!“ Mlynář uviděl sedláčka na slámě a zeptal se: „Co je to za chlapa?“ „Ale,“ řekla žena: „nějaký ubožák přišel v dešti a větru a prosil o přístřeší, dala jsem mu kus chleba a sýr a nabídla mu tu slámu.“ Tu mlynář pravil: „Dobrá, teď mi dej něco k jídlu.“ Mlynářka odvětila: „Nemám ale nic jiného než ten chleba se sýrem.“ „To mi úplně postačí,“ řekl mlynář. „pro mne za mne třeba chleba se sýrem.“ Podíval se na sedláčka a zavolal na něj: „Pojď a dej si se mnou ještě jednou!“ Sedláček se nedal dvakrát pobízet, vstal a pojedl s ním.

p otom mlynář uviděl tu kůži, co ležela na zemi a ve které byl ukrytý krkavec, a zeptal se: „Co tam máš?“ Sedláček odvětil: „Já mám uvnitř věštce.“ „Mohl by mi zavěštit?“ zeptal se mlynář. „Pročpak ne?“ odvětil sedláček: „ale řekne ti jen čtyři věci, tu pátou si nechává pro sebe.“ Mlynář byl zvědavý a řekl: „Ať tedy věští poprvé.“ Tu stisknul sedláček krkavci hlavu, až se ten zajíknul a zakrákal. Mlynář se zeptal: „Copak říkal?“ Sedláček odvětil: „Za prvé říká, že pod polštářem je víno!“ „To by bylo dílo ďáblovo!“ zvolal mlynář, šel a pod polštářem našel láhev vína. „Nu dál, věšti!“ řekl mlynář. Tak nechal sedláček krkavce opět zakrákat a řekl: „Za druhé věštec pravil, že v peci je pečeně!“ „To by bylo dílo ďáblovo!“ zvolal mlynář, šel a v peci našel pečeni. Pak nechal sedláček opět krkavce věštit a řekl: „Do třetice pravil, že pod peřinou je zelí.“ „To by bylo dílo ďáblovo!“ zvolal mlynář, šel a pod peřinou našel zelí. Pak stisknul sedláček krkavčí hlavu ještě jednou, aby tento zakrákoral a řekl: „Za čtvrté pravil, že pod postelí je koláč.“ „To by bylo ďábelské!“ řekl mlynář, šel a pod postelí našel koláč. Tak si ti dva opět sedli ke stolu, zatímco mlynářku popadla smrtelná úzkost, lehnula si do postele a klíče od skříně si tam vzala s sebou. Mlynář by rád věděl i tu pátou věc, ale sedláček řekl: „Nejprve ty čtyři první věci v klidu sníme, protože ta pátá bývá něco nepříjemného.“ Tak pojedli a pak smlouvali, kolik mlynář za pátou předpověď zaplatí, až ten nakonec položil na stůl celých tři sta tolarů. Tu sedláček opět stisknul krkavci hlavu a onen hlasitě zakrákoral. „Copak říkal?“ Sedláček odvětil: „Řekl, že ve skříní s nádobím vězí ukrytý ďábel!“ Tu řekl mlynář: „Tak to musí ven!“ Otevřel domovní dveře dokořán, žena musela přinést klíče od skříně a sedláček ji opatrně odemknul. Tu z ní vyletěl farář a upaloval pryč, jakoby mu za patami hořelo. Mlynář řekl: „Tak toho černého chlapa jsem na vlastní oči viděl, učiněný ďábel!“ A sedláček byl druhého rána i s těmi tři sta tolary v prachu.

d oma si tím zlatem řádně vypomohl, postavil si pěkný dům a závistiví sedláci si lámali hlavy: „Ten sedláček určitě ví, kde padá zlatý sníh, aby si člověk nanosil domů.“ Tak ho předvolali ke starostovi, aby tam přednesl, odkud jeho bohatství pochází. Sedláček odvětil: „Prodal jsem volskou kůži ve městě za tři sta tolarů.“ Když to sedláci slyšeli, chtěli si také z toho velkého koláče ukousnout, běželi o překot domů, zabili všechny svoje krávy a stáhnuli jim kůže, aby je prodali ve městě za velký peníz. Starosta pravil: „Moje děvečka ale půjde první.“ Když tato přišla do města k obchodníkovi, nedal jí více než tři tolary, a když přišli ti ostatní, nedal jim ani to, neboť pravil: „Co bych si s tolika kůžemi počal?“ Tu se sedláci rozzlobili, že je sedláček vodil za nosy, chtěli se mu tedy pomstít a zažalovali ho za ten podvod u starosty. Nevinný sedláček byl jednohlasně odsouzen k smrti, měl být hozen do vody v děravém sudu.

v yvedli ho a povolali k němu kněze, aby ho přihotovil k smrti a oni zatím odešli. Když se sedláček na kněžíka lépe podíval, poznal, že je ten, který byl prve u paní mlynářky, i řekl mu: „Já jsem vás vysvobodil ze skříně, nyní mi pomozte ze sudu!“ Zrovna hnal kolem stádo ovčák, o kterém sedláček věděl, že by se rád stal starostou. Tak se jal křičet ze všech sil: „Ne, to neudělám! Ani za celý svět ne a ne!“ Pastýř, který to slyšel, přišel blíž a zeptal se: „Co nechceš udělat?“ Sedláček odvětil: „Ale, chtějí mne udělat starostou, když si prý sednu do toho sudu, ale já nechci!“ Ovčák pravil: „No, já bych si do toho sudu sednul hned, když bych se pak stal starostou.“ Sedláček odvětil: „No, když si tam sedneš místo mne, budeš starosta určitě.“ Ovčák souhlasil a vlezl si do sudu, sedláček zatloukl víko, vzal stádo ovcí a hnal je ke vsi. Kněžík šel zatím za sedláky a oznámil jim, že hříšníkovi požehnal. Tak sedláci šli a sud valili k rybníku. Když to ovčák ucítil, jal se volat: „Rád budu vaším starostou!“ Sedláci si myslili, že je to sedláček, a řekli mu: „To si také myslíme, ale nejdříve se porozhlédni dole.“ A shodili sud do vody.

p otom šli sedláci domů, ale když přišli do vsi, tu jim šel v ústrety spokojený sedláček a hnal před sebou stádo ovcí. Tomu se sedláci nemálo podivili a vyptávali se: „Sedláčku, odkud jdeš? Z rybníka?“ „Arci,“ odvětil sedláček šibalsky: „padal jsem dlouho, a když jsem dopadnul na dno, sud se rozbil. Kolem sebe jsem uviděl nádherné louky a pastviny a na nich přemnohá stáda a jedno jsem si přivedl.“ Tu se sedláci ptali: „Je tam takových ovcí více?“ „Ano,“ řekl sedláček: „více, než můžete potřebovat.“ Tu se sedláci domluvili, že si také opatří ovce a starosta řekl: „Já půjdu první!“ Tak šli společně k rybníku, zrovna se po obloze proháněly bílé obláčky, kterým lidé též říkají beránkové, a ti beránkové se odráželi ve vodě a sedláci volali: „Podívejte, tam dole, tolik ovcí.“ Starosta se prodral dopředu a řekl: „Skočím dolů první a porozhlédnu se tam, když to půjde dobře, zavolám vás.“ A skočil do vody. Ozvalo se mocné žblunknutí a natěšení sedláci mysleli, že je to starostovo volání a jeden po druhém naskákali za ním do hluboké vody.

t ak tenkrát ta vesnice skoro vymřela. Zůstal v ní jen ten sedláček, který teď byl bohatým mužem. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das Bürle“ (KHM 61) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Srovnejte tuto pohádku bratří Grimmů se švábskou lidovou povídačkou Miláček Štěstěny. Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons