Víla na rybníce

Bratři Grimmov�

b yl jednou jeden mlynář a ten vedl se svojí ženou spokojený život. Měli hojnost peněz i živobytí, rok od roku se jim dařilo lépe. Ale neštěstí nechodí po horách, drží se raději v teple u lidí, a tak stejně, jako kdysi jeho bohatství narůstalo, tak se jednoho dne počalo vytrácet. Ke konci mlynáři nezbylo nic jiného než jeho mlýn. Byl z toho celý zarmoucený, a když uléhal po celodenní práci, neměl chvíli klidu, nýbrž se celé noci na posteli převaloval starostmi. Jednoho rána vstal ještě před svítáním, vyšel ven a myslel si, že mu procházka uleví u srdce. Když přecházel přes mlýnskou hráz, právě zazářil první sluneční paprsek a mlynář uslyšel z rybníka nějaký šelest. Obrátil se tím směrem a uviděl krásnou ženu, jak se pomalu vynořuje z vody. Přes záda ji ve vlnách padaly dlouhé hebké vlasy a zakrývaly celé něžné tělo. Mlynář poznal, že je to víla, ale nepolekal se, nýbrž zůstal celý u vytržení stát a čekal. A víla promluvila sametovým hlasem, pozdravila ho jménem a zeptala se ho, proč je tak smutný. Mlynář byl zprvu zamlklý, ale když tak hezky mluvila, nakonec jí vše vypověděl, jak žil ve štěstí a bohatství a nyní je chudý a neví si rady. “Buď klidný!“ odvětila víla: „Mohu tě zase učinit šťastným a bohatým, jako jsi býval, ale musíš mi slíbit, že mi dáš to, co se právě narodilo ve tvém domě.“ „Co by to mohlo být jiného než štěně nebo kotě?“ pomyslil si mlynář a slíbil víle, co si přála.

v íla se opět ponořila do vody a on spěchal spokojeně do mlýna s myslí plnou naděje. Byl ještě kus od domu, když vyšla ze dveří děvečka a volala na něj, ať se raduje, jeho žena právě povila chlapečka. Mlynář zůstal jako zasažen bleskem, pochopil, že to lstivá víla musela vědět a podvedla ho. Se svěšenou hlavou šel za svojí ženou, a když se ho ptala: „Pročpak se neraduješ z tak krásného chlapce?“ tak jí vypověděl, co se mu přihodilo a co za slib dal víle v rybníce. „Na co mi bude štěstí a bohatství,“ stýskal si: „když ztratím své dítě? Ale co mohu dělat?“ Ani příbuzní, kteří přišli novorozeňátku vinšovat štěstí a zdraví, si nevěděli žádné rady.

z atím do domu přišlo slibované štěstí a bohatství. Na co mlynář sáhnul, to se mu dařilo, bedny a truhlice jako by se samy od sebe plnily penězi a ve skříních se přes noc množily. Netrvalo to dlouho a jejich bohatství bylo ještě větší než dříve. Ale mlynář se nemohl radovat. Slib, který dal víle, ho trýznil. Často, když musel projít kolem rybníka, se strachoval, že se vynoří víla a připomene mu jeho slib. Synek měl přísně zakázáno k vodě se jen přiblížit. „Střež se vody, hochu,“ říkal mu otec: „jakmile se k ní přiblížíš, vynoří se ruka, popadne tě a stáhne dolu.“

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

v íla se více neukázala a mlynář se začal upokojovat. Hoch zatím vyrostl v krásného jinocha a šel do učení k jednomu znamenitému lovci. Když se vyučil a byl sám zdatný lovec, vzal si ho do služby zámecký pán. Ve vsi žila krásná dívka, která se do mladého lovce zamilovala, a když to jejich pán viděl, daroval jim malou chaloupku, aby se vzali a spokojeně a klidně v ní přebývali.

j ednou lovec pronásledoval krásného srnce, který vyběhnul z lesa na pole, následoval ho a tam ho konečně dobře mířenou ranou skolil. Ani si neuvědomil, že se ocitl v blízkosti nebezpečného rybníka, a šel si do něj poté, co zvíře vyvrhnul, umýt krví potřísněné ruce. Ale sotva je ponořil do vody, znenadání se objevila smějící se víla, mokrýma rukama ho objala a rychle stáhla dolů. Jen chvíli se nad tím místem čeřily vlny. Když večer lovec nepřišel domů, tu jeho žena dostala velký strach. Vyšla ven, aby ho hledala, a protože jí často vyprávěl, že se musí mít na pozoru před úskoky víly a k rybníku se nesmí ani přiblížit, začala tušit, co se asi mohlo stát. Pospíchala k vodě, a když na břehu uviděla ležet jeho loveckou brašnu, tak už o tom, co se stalo, nepochybovala.

b ědovala, lomila rukama a volala svého miláčka jménem, ale marně; spěchala na druhou stranu rybníka a znovu ho volala; vílu častovala hrubými slovy, ale žádné odpovědi se jí nedostalo. Zrcadlo vodní hladiny zůstalo nehybné, jen měsíc se v něm nepohnutě shlížel. Ubohá žena neodešla, pobíhala bez oddechu znovu a znovu dokola rybníka, jednou ztichlá zoufalstvím, jindy s hlasitým nářkem beznaděje, často se srdceryvným bědováním. Konečně byly její síly u konce, sesunula se k zemi a upadla do hlubokého spánku.

z dál se jí podivný sen, ve kterém namáhavě stoupala vzhůru mezi skalami, trny a úponky jí drásaly nohy, déšť jí nemilosrdně bičoval obličej, vítr jí cuchal dlouhé vlasy. Když se konečně dostala na pahorek, naskytl se jí úplně jiný obraz. Nebe tu bylo modré, vzduch jemný a svěží, půda byla jako sametová a na zelené louce se spoustou květin stála chaloupka. Šla k ní a otevřela dveře, tu uviděla stařenku s bílými vlasy, která na ni přátelsky kývala. V tu chvíli se probudila.

n astal nový den a ona se rozhodla udělat, co jí zjevil sen. Namáhavě vystoupila na horu a všechno bylo opravdu tak, jak to v noci viděla. Stařenka se k ní chovala přátelsky a nabídla jí židli, aby se posadila. „Tebe musí trápit něco velmi zlého, děvenko,“ řekla: „když jsi našla mou skrytou chalupu.“ Mezi slzami jí žena vyprávěla o svém neštěstí. „Uklidni se, děvenko,“ řekla stařenka „já ti pomohu, tady máš zlatý hřeben. Až bude úplněk, jdi k rybníku, sedni si na břeh a učeš si svoje krásné černé vlasy tímto hřebenem. Až budeš hotova, polož ho na břeh blízko vody a uvidíš, co se bude dít.“ Žena se vydala zpět, ale čas do úplňku ji ubíhal velmi pomalu.

k onečně se objevil na nebi zářící měsíc a žena pospíchala k rybníku, sedla si k vodě a začala si zlatým hřebenem česat svoje dlouhé černé vlasy. Když se učesala, položila hřeben na zem blízko vody a čekala. Netrvalo to dlouho, tu zahučelo v hlubině, zvedla se vlna a spěchala po břehu až k hřebenu a vzala ho s sebou do vody. Po tu dobu, co hřeben potřeboval k tomu, aby klesnul na dno, se vodní hladina otevřela a žena viděla mužovu hlavu, jak pomalu vystupuje z vody. Nic neříkal, jen se na ni díval smutnýma očima. V tom samém okamžiku přišla druhá vlna a vše zmizelo. Hladina rybníka byla zase tichá a klidná, zrcadlila se na ní jen tvář měsíce.

p lna smutku se žena vrátila domů, ale opět přišel onen podivný sen a zjevila se jí chaloupka té dobrotivé stařenky. Zrána se tedy vydala znova na cestu a v slzách jí žalovala na svůj osud. Ale stařenka jí dala zlatou flétnu a řekla: „Vyčkej úplňku, pak vezmi tutu flétnu, posaď se na břeh a zahraj krásnou písničku, a když budeš hotova, polož flétnu do písku a čekej, co se bude dít.“ Žena udělala, co jí stařenka poradila. Sotva flétnu položila na písek, tu to v hlubině zahučelo, zvedla se vlna a vzala flétnu. Brzy se vodní hladina rozestoupila a z vody se začal vynořovat její muž, nejenom hlava, ale až do půlky těla. Rozpřáhl k ní náruč, ale v hlubině to zahučelo, přivalila se druhá vlna a stáhla ho opět dolů. „Ach, kdo mi pomůže?“ naříkala: „Jen jsem na chvilku svého milého zahlédla, hned jsem ho zase ztratila.“

t en velký žal opět zaplnil její srdce, ale sen ji potřetí ukázal stařenčin dům. Vydala se zase na cestu a tentokrát jí stařenka dala zlatý kolovrátek a pravila: „Ještě si neučinila vše, co se dalo, vyčkej zase úplňku, pak vezmi kolovrátek, posad se na břeh a přeď, dokud nebude cívka plná, až budeš hotová, postav kolovrátek blízko vody a čekej, co se bude dít.“ Žena zase učinila vše, co jí stařenka poradila. Brzy se dočkala úplňku. Vzala zlatý kolovrátek a pilně na břehu rybníka předla, až byla špulka plná nití. Sotva kolovrátek postavila na břeh u vody, tu v hlubině opět zahučelo, zvedla se velká vlna a kolovrátek vzala s sebou. Poté se vodní hladina rozestoupila a tentokrát se její muž vynořil celý, rychle skočil na břeh, popadl ji za ruku a utíkali pryč.

a le sotva uběhli kousek, tu se z vody s hukotem zvedla obrovská vlna a vše kolem zalila. Uprchlíci už viděli před očima smrt, ale žena se naposledy obrátila s prosbou ke stařence a zavolala o pomoc. V tu ránu se proměnila v ropuchu a její muž ve skokana. Voda jim už ublížit nemohla, ale alespoň je od sebe oddělila a každého vrhnula v jinou stranu. Když tedy velká voda opadla, dostali se oba na pevnou zemi a vrátila se jim lidská podoba. Ale jeden nevěděl, kde se nachází ten druhý, ocitli se mezi cizími lidmi, kteří jejich rodnou zemi neznali. Ležely mezi nimi vysoké hory a hluboká údolí. Aby se zachovali při životě, stali se z obou pastýři. Dlouhé roky se starali o svá stáda a hnali je přes pole a lesy a byli plni smutku a soužení.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

k dyž se jednou na zemi opět vrátilo jaro, vyhnali oba v jeden den své stádo a náhoda tomu chtěla, že putovali sobě naproti. Muž uviděl na daleké horské strání scházet cizí stádo a to své hnal také dolů. Tak do údolí přišli společně, ale nepoznali se, jen se zaradovali, že po letech nejsou sami. A od toho dne, vyháněli svá stáda společně, mnoho spolu nemluvili, ale cítili se spolu spokojeně a bezpečně. Jednoho večera, když byl zrovna úplněk a měsíc zářil na obloze a ovce už odpočívaly, vytáhnul muž najednou ze svého rance flétnu a začal hrát krásnou, ale přesmutnou píseň. Když dohrál, uviděl, že pastýřka hořce pláče. „Pročpak pláčeš?“zeptal se jí. „Ach,“ odpověděla: „tenkrát také svítil úplněk, když jsem hrála na flétnu tuto píseň a hlava mého nejmilejšího se vynořila z vody.“ Tu na ni muž pohlédl a jakoby se mu před očima rozplynula mlha, najednou poznal svou milovanou ženu, a když i ona na něj pohlédla, tu v záři měsíce spatřila tvář svého milovaného muže.

o bjali se, políbili, a že od té doby spolu žili šťastně, netřeba více povídat. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Nixe im Teich“ (KHM 181) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons