Víla na rybníce

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden mlynář a ten vedl se svojí ženou spokojený život. Měli hojnost peněz i živobytí, rok od roku se jim dařilo lépe. Ale neštěstí nechodí po horách, drží se raději v teple u lidí, a tak stejně, jako kdysi jeho bohatství narůstalo, tak se jednoho dne počalo vytrácet. Ke konci mlynáři nezbylo nic jiného než jeho mlýn. Byl z toho celý zarmoucený, a když uléhal po celodenní práci, neměl chvíli klidu, nýbrž se celé noci na posteli převaloval starostmi. Jednoho rána vstal ještě před svítáním, vyšel ven a myslel si, že mu procházka uleví u srdce. Když přecházel přes mlýnskou hráz, právě zazářil první sluneční paprsek a mlynář uslyšel z rybníka nějaký šelest. Obrátil se tím směrem a uviděl krásnou ženu, jak se pomalu vynořuje z vody. Přes záda ji ve vlnách padaly dlouhé hebké vlasy a zakrývaly celé něžné tělo. Mlynář poznal, že je to víla, ale nepolekal se, nýbrž zůstal celý u vytržení stát a čekal. A víla promluvila sametovým hlasem, pozdravila ho jménem a zeptala se ho, proč je tak smutný. Mlynář byl zprvu zamlklý, ale když tak hezky mluvila, nakonec jí vše vypověděl, jak žil ve štěstí a bohatství a nyní je chudý a neví si rady. “Buď klidný!“ odvětila víla: „Mohu tě zase učinit šťastným a bohatým, jako jsi býval, ale musíš mi slíbit, že mi dáš to, co se právě narodilo ve tvém domě.“ „Co by to mohlo být jiného než štěně nebo kotě?“ pomyslil si mlynář a slíbil víle, co si přála.

v íla se opět ponořila do vody a on spěchal spokojeně do mlýna s myslí plnou naděje. Byl ještě kus od domu, když vyšla ze dveří děvečka a volala na něj, ať se raduje, jeho žena právě povila chlapečka. Mlynář zůstal jako zasažen bleskem, pochopil, že to lstivá víla musela vědět a podvedla ho. Se svěšenou hlavou šel za svojí ženou, a když se ho ptala: „Pročpak se neraduješ z tak krásného chlapce?“ tak jí vypověděl, co se mu přihodilo a co za slib dal víle v rybníce. „Na co mi bude štěstí a bohatství,“ stýskal si: „když ztratím své dítě? Ale co mohu dělat?“ Ani příbuzní, kteří přišli novorozeňátku vinšovat štěstí a zdraví, si nevěděli žádné rady.

z atím do domu přišlo slibované štěstí a bohatství. Na co mlynář sáhnul, to se mu dařilo, bedny a truhlice jako by se samy od sebe plnily penězi a ve skříních se přes noc množily. Netrvalo to dlouho a jejich bohatství bylo ještě větší než dříve. Ale mlynář se nemohl radovat. Slib, který dal víle, ho trýznil. Často, když musel projít kolem rybníka, se strachoval, že se vynoří víla a připomene mu jeho slib. Synek měl přísně zakázáno k vodě se jen přiblížit. „Střež se vody, hochu,“ říkal mu otec: „jakmile se k ní přiblížíš, vynoří se ruka, popadne tě a stáhne dolu.“

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

v íla se více neukázala a mlynář se začal upokojovat. Hoch zatím vyrostl v krásného jinocha a šel do učení k jednomu znamenitému lovci. Když se vyučil a byl sám zdatný lovec, vzal si ho do služby zámecký pán. Ve vsi žila krásná dívka, která se do mladého lovce zamilovala, a když to jejich pán viděl, daroval jim malou chaloupku, aby se vzali a spokojeně a klidně v ní přebývali.

j ednou lovec pronásledoval krásného srnce, který vyběhnul z lesa na pole, následoval ho a tam ho konečně dobře mířenou ranou skolil. Ani si neuvědomil, že se ocitl v blízkosti nebezpečného rybníka, a šel si do něj poté, co zvíře vyvrhnul, umýt krví potřísněné ruce. Ale sotva je ponořil do vody, znenadání se objevila smějící se víla, mokrýma rukama ho objala a rychle stáhla dolů. Jen chvíli se nad tím místem čeřily vlny. Když večer lovec nepřišel domů, tu jeho žena dostala velký strach. Vyšla ven, aby ho hledala, a protože jí často vyprávěl, že se musí mít na pozoru před úskoky víly a k rybníku se nesmí ani přiblížit, začala tušit, co se asi mohlo stát. Pospíchala k vodě, a když na břehu uviděla ležet jeho loveckou brašnu, tak už o tom, co se stalo, nepochybovala.

b ědovala, lomila rukama a volala svého miláčka jménem, ale marně; spěchala na druhou stranu rybníka a znovu ho volala; vílu častovala hrubými slovy, ale žádné odpovědi se jí nedostalo. Zrcadlo vodní hladiny zůstalo nehybné, jen měsíc se v něm nepohnutě shlížel. Ubohá žena neodešla, pobíhala bez oddechu znovu a znovu dokola rybníka, jednou ztichlá zoufalstvím, jindy s hlasitým nářkem beznaděje, často se srdceryvným bědováním. Konečně byly její síly u konce, sesunula se k zemi a upadla do hlubokého spánku.

z dál se jí podivný sen, ve kterém namáhavě stoupala vzhůru mezi skalami, trny a úponky jí drásaly nohy, déšť jí nemilosrdně bičoval obličej, vítr jí cuchal dlouhé vlasy. Když se konečně dostala na pahorek, naskytl se jí úplně jiný obraz. Nebe tu bylo modré, vzduch jemný a svěží, půda byla jako sametová a na zelené louce se spoustou květin stála chaloupka. Šla k ní a otevřela dveře, tu uviděla stařenku s bílými vlasy, která na ni přátelsky kývala. V tu chvíli se probudila.

n astal nový den a ona se rozhodla udělat, co jí zjevil sen. Namáhavě vystoupila na horu a všechno bylo opravdu tak, jak to v noci viděla. Stařenka se k ní chovala přátelsky a nabídla jí židli, aby se posadila. „Tebe musí trápit něco velmi zlého, děvenko,“ řekla: „když jsi našla mou skrytou chalupu.“ Mezi slzami jí žena vyprávěla o svém neštěstí. „Uklidni se, děvenko,“ řekla stařenka „já ti pomohu, tady máš zlatý hřeben. Až bude úplněk, jdi k rybníku, sedni si na břeh a učeš si svoje krásné černé vlasy tímto hřebenem. Až budeš hotova, polož ho na břeh blízko vody a uvidíš, co se bude dít.“ Žena se vydala zpět, ale čas do úplňku ji ubíhal velmi pomalu.

k onečně se objevil na nebi zářící měsíc a žena pospíchala k rybníku, sedla si k vodě a začala si zlatým hřebenem česat svoje dlouhé černé vlasy. Když se učesala, položila hřeben na zem blízko vody a čekala. Netrvalo to dlouho, tu zahučelo v hlubině, zvedla se vlna a spěchala po břehu až k hřebenu a vzala ho s sebou do vody. Po tu dobu, co hřeben potřeboval k tomu, aby klesnul na dno, se vodní hladina otevřela a žena viděla mužovu hlavu, jak pomalu vystupuje z vody. Nic neříkal, jen se na ni díval smutnýma očima. V tom samém okamžiku přišla druhá vlna a vše zmizelo. Hladina rybníka byla zase tichá a klidná, zrcadlila se na ní jen tvář měsíce.

p lna smutku se žena vrátila domů, ale opět přišel onen podivný sen a zjevila se jí chaloupka té dobrotivé stařenky. Zrána se tedy vydala znova na cestu a v slzách jí žalovala na svůj osud. Ale stařenka jí dala zlatou flétnu a řekla: „Vyčkej úplňku, pak vezmi tutu flétnu, posaď se na břeh a zahraj krásnou písničku, a když budeš hotova, polož flétnu do písku a čekej, co se bude dít.“ Žena udělala, co jí stařenka poradila. Sotva flétnu položila na písek, tu to v hlubině zahučelo, zvedla se vlna a vzala flétnu. Brzy se vodní hladina rozestoupila a z vody se začal vynořovat její muž, nejenom hlava, ale až do půlky těla. Rozpřáhl k ní náruč, ale v hlubině to zahučelo, přivalila se druhá vlna a stáhla ho opět dolů. „Ach, kdo mi pomůže?“ naříkala: „Jen jsem na chvilku svého milého zahlédla, hned jsem ho zase ztratila.“

t en velký žal opět zaplnil její srdce, ale sen ji potřetí ukázal stařenčin dům. Vydala se zase na cestu a tentokrát jí stařenka dala zlatý kolovrátek a pravila: „Ještě si neučinila vše, co se dalo, vyčkej zase úplňku, pak vezmi kolovrátek, posad se na břeh a přeď, dokud nebude cívka plná, až budeš hotová, postav kolovrátek blízko vody a čekej, co se bude dít.“ Žena zase učinila vše, co jí stařenka poradila. Brzy se dočkala úplňku. Vzala zlatý kolovrátek a pilně na břehu rybníka předla, až byla špulka plná nití. Sotva kolovrátek postavila na břeh u vody, tu v hlubině opět zahučelo, zvedla se velká vlna a kolovrátek vzala s sebou. Poté se vodní hladina rozestoupila a tentokrát se její muž vynořil celý, rychle skočil na břeh, popadl ji za ruku a utíkali pryč.

a le sotva uběhli kousek, tu se z vody s hukotem zvedla obrovská vlna a vše kolem zalila. Uprchlíci už viděli před očima smrt, ale žena se naposledy obrátila s prosbou ke stařence a zavolala o pomoc. V tu ránu se proměnila v ropuchu a její muž ve skokana. Voda jim už ublížit nemohla, ale alespoň je od sebe oddělila a každého vrhnula v jinou stranu. Když tedy velká voda opadla, dostali se oba na pevnou zemi a vrátila se jim lidská podoba. Ale jeden nevěděl, kde se nachází ten druhý, ocitli se mezi cizími lidmi, kteří jejich rodnou zemi neznali. Ležely mezi nimi vysoké hory a hluboká údolí. Aby se zachovali při životě, stali se z obou pastýři. Dlouhé roky se starali o svá stáda a hnali je přes pole a lesy a byli plni smutku a soužení.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

k dyž se jednou na zemi opět vrátilo jaro, vyhnali oba v jeden den své stádo a náhoda tomu chtěla, že putovali sobě naproti. Muž uviděl na daleké horské strání scházet cizí stádo a to své hnal také dolů. Tak do údolí přišli společně, ale nepoznali se, jen se zaradovali, že po letech nejsou sami. A od toho dne, vyháněli svá stáda společně, mnoho spolu nemluvili, ale cítili se spolu spokojeně a bezpečně. Jednoho večera, když byl zrovna úplněk a měsíc zářil na obloze a ovce už odpočívaly, vytáhnul muž najednou ze svého rance flétnu a začal hrát krásnou, ale přesmutnou píseň. Když dohrál, uviděl, že pastýřka hořce pláče. „Pročpak pláčeš?“zeptal se jí. „Ach,“ odpověděla: „tenkrát také svítil úplněk, když jsem hrála na flétnu tuto píseň a hlava mého nejmilejšího se vynořila z vody.“ Tu na ni muž pohlédl a jakoby se mu před očima rozplynula mlha, najednou poznal svou milovanou ženu, a když i ona na něj pohlédla, tu v záři měsíce spatřila tvář svého milovaného muže.

o bjali se, políbili, a že od té doby spolu žili šťastně, netřeba více povídat. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Nixe im Teich“ (KHM 181) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons