Železný Honza

Joseph Haltrich

b yl jeden muž a jedna žena a ti neměli děti, a když si muž stěžoval ženě, pročpak mu žádné dítě neporodí, tato odvětila: „Milý muži, jsi kovář, můžeš si dítě vykovat, když si tak moc nějaké přeješ!“ To mu nemusela říkat dvakrát, vzal deset centnýřů železa a ze sedmi vykoval synka a z těch tří zbývajících vyrobil železný bič, který mu vložil do ruky. Hleďme! Chlapec se měl čile k světu a zvesela si vykračoval po kovárně. Tu se otec zaradoval a také matka v tom silném chlapíčkovi našla zalíbení a začali mu říkat Železný Honza. Ale záhy, když trochu povyrostl, stal se pro ně příliš velkou přítěží, neboť toho snědl tolik, že ho nemohli nasytit; matka musela celé dny vařit v obrovském kotli. Když dospěl v jinocha, nemohli to rodiče déle snášet a řekli si: „Jestli u nás zůstane ještě osm dní, tak nás i s celým dvorem a domem sní.“, a tak Železnému Honzovi řekli, že je dost velký a silný, aby si šel hledat službu. Hoch byl rád, že se může podívat po světě, vzal svůj železný bič a šel.

v ečer přišel do jedné vsi, kde šel rovnou před faru a tam zapráskal svým bičem tak mocně, až se seběhly všechny kočky, pak zapráskal ještě jednou a pak ještě jednou, že vyběhli ven pacholci a děvečky a nakonec běžel k oknu i pan farář, aby se podíval, co se to děje. Železný Honza se ho zeptal, zda by ho nevzal za pacholka, a protože vyhlížel tak drsně, farář si pomyslel: „Toho bys mohl potřebovat, máš sice už dvanáct pacholků, ale kde se nají dvanáct, tam se najde sousto i pro třináctého.“ „Pojď dovnitř,“ zavolal farář hlasitě: „já tě beru!“ Pacholci, kteří museli přes den tvrdě pracovat na poli a byli velmi hladoví, šli rovnou ke stolu a nového pacholka taky přizvali; ale ten jedl více než všech dvanáct dohromady a mísa byla v mžiku prázdná a ostatní zůstali skoro hladoví. „Jestli tolik pracuje, kolik toho sní, tak to bude dobré.“ pomyslil si farář.

d ruhého dne všech dvanáct pacholků vstalo jako obyčejně brzičko ráno a šlo na senoseč. Ale Železný Honza spal celé dopoledne, a když dali v poledne na stůl jídlo děvečkám, vstal, sedl s nimi ke stolu a jedl a za krátkou chvíli byla mísa prázdná. Pak poslali jídlo pacholkům na pole, a tak Železný Honza vstal a spěchal na pole, aby i tam všechno snědl. Po jídle si lehnul do stínu a zase usnul. A pacholci z toho byli mrzutí a umluvili se: „Všechno nám sní a nic nedělá, pojďte, probudíme ho, ať také pracuje.“ Tak k němu přišli a švihali ho pruty přes obličej. Železný Honza je zprvu odháněl rukou, neboť si myslel, že jsou to ovádi, kteří ho koušou, ale nakonec se celý rozezlený přece jen probudil. Tu vyskočil a všech dvanáct jich popadl za nohu a takto k nim promluvil: „Teď se dám konečně do práce!“ Potom s nimi, držíc je za nohy, shraboval seno z celé louky, jako by měl v rukou velké hrábě. Když byl Železný Honza s tím senem hotov, pacholky pustil a oni s krvavýma rukama, mnozí žalostně kulhající, spěchali domů a tam žalovali svému pánovi. Farář spráskl ruce, když slyšel, co Železný Honza učinil, ale netroufal si mu činit výčitky.

d alšího dne se těch dvanáct brzy ráno vydalo na dříví do lesa, ale Železný Honza spal opět až do oběda. Když vstal, nejprve všechno snědl děvečkám, potom zapřáhnul poslední čtyři voly a jel s vozem do lesa. Ale na jednom místě byla na cestě tak velká louže, že tam vůz i s těmi voly zůstal vězet. Honza se dlouho nerozmýšlel, vůz i s voly popadnul a vytáhnul je. Když přijel do lesa, objevil se tam strašlivý vlk a zařval: „Teď ti sežeru jednoho vola!“ „Pro mne za mne sežer,“ odvětil Železný Honza pokojně: „ale potom potáhneš vůz místo něj!“ Ale vlk nedbal a vola opravdu roztrhal a sežral; sotva tak učinil, popadnul ho Železný Honza za chřtán a hezky ho zapřáhnul k vozu. Za malou chvíli se tam objevil třínohý zajíc a strašlivě zařval: „Teď ti sežeru jednoho vola!“ „Pro mne za mne sežer,“ odvětil Železný Honza pokojně: „ale potom potáhneš vůz místo něj!“ Ale třínohý zajíc nedbal a vola opravdu roztrhal a sežral; sotva tak učinil, popadl ho Železný Honza za krk a hezky ho zapřáhnul k vozu vedle vlka. Zanedlouho přišel ďábel a řekl: „Já ti zlomím nápravu!“ „Pro mne za mne zlom,“ odvětil Železný Honza pokojně: „ale potom udělám nápravu z tebe!“ Ďábel si pomyslil, že se Železný Honza jen tak vytahuje, sotva však nápravu vozu zlámal ve dví, Železný Honza ho popadnul za hrdlo a přivázal ho ke zlomené nápravě.

d vanáct pacholků zatím naložilo svoje vozy dřívím a vydalo se na cestu domů. Železný Honza na ně zavolal: „Já budu doma dříve než vy a přivezu tisíckrát víc dřeva než vy dohromady!“ Tomu se pacholci od srdce zasmáli a jeli dál. Železný Honza svázal polovinu lesa a přivázal ho k vozu, do kterého byli zapřažení volové, vlk a zajíc a ďábel dělal nápravu a obrátil se k domovu. Když vyjel z lesa, uviděl dvanáct vozů, jak si to myslil vězet v té louži. Vzal svoje dřevo i se zápřahem na záda a přes to špatné místo vše přenesl, potom z louže vytáhnul i ostatní vozy, ale ty teď musely jet až za ním. Když přijel do vsi, zapráskal svým železným bičem a volal: „Hyjé, vlku! Hyjé, zajíci! Hyjé, ďáble i vy volové!“ A sbíhali se lidé, aby se na ten podivuhodný povoz podívali, vlk a zajíc vpředu, potom oba volové a pak ďábel jako náprava a na voze naložená celá polovina lesa. Když ho farář uviděl přijíždět, velmi se polekal a pomyslil si: „Ten je nebezpečný, musíš se ho nějak šikovně zbavit!“ Železný Honza osvobodil svůj zápřah, zajíce a vlka přivázal vedle volů ke žlabu a museli spolu s nimi žrát seno. Ďábla odvázal, uštědřil mu ještě jednu ránu svým železným bičem a nechal ho běžet; ten vám upaloval, žalostně vyl a kulhal až do pekla.

d ruhého dne si farář Železného Honzu zavolal a řekl mu, že mu ďáblové ukradli jeho jedinou dceru, když mu ji přivede zpět domů, dá mu pytel dukátů tak velký, že ho stěží unese. Ale farář se chtěl tímto způsobem Železného Honzy zbavit, pro sebe si myslil: „Ten se už nikdy nevrátí!“ Ale Železný Honza byl celý šťastný, neboť o pekle již mnohé slyšel a konečně měl dobrou záminku se do něj podívat. Vzal svůj železný bič a vydal se na cestu. Když přišel před pekelnou bránu, zapráskal jedenkráte bičem a zvolal: „Otevřete mi!“ Tu se ďáblové vylekali a seběhli se a ptali se jeden druhého, kdy by to mohl být. Ten kulhavý se podíval skrze špehýrku v bráně a cizince poznal. „Běda nám! To je Železný Honza!“ a utíkal do toho nejtemnějšího kouta pekla a ti ostatní čerti běželi za ním. Železnému Honzovi přišlo to čekání venku nějak dlouhé, a tak se do pekelné brány zhurta opřel, až strašlivě zapraštěla a spadla. V celém pekle ale byli k vidění jen zatracenci, kteří tu viseli přivázaní na kůlech, a tak je Honza všechny osvobodil. „Ještě kdybych tak našel farářovu dceru.“ povzdychnul si. „Ta je támhle v tom temném koutě!“ zvolalo několik hříšníků a potom šťastně uteklo povalenou pekelnou branou ven. Železný Honza farářovu dceru opravdu našel, osvobodil ji a vydal se s ní ven z pekla. Venku pekelnou bránu zase zvednul a zavřel ji zvenčí na závoru a ještě ji zatarasil, takže žádný ďábel nemohl ven. Potom si dal farářovu dceru na záda a kráčel s ní domů.

f arář zrovna koukal z okna, když Železný Honza přicházel, a nemálo se polekal, když ho poznal. Ale on mu řekl: „Tady je vaše dcera.“ Sundal si ji dolů ze zad a otevřeným oknem ji postavil rovnou do světnice. „Nyní mi dejte slíbené peníze, ale tak plný pytel, že ho sotva unesu, jinak se vám zle povede!“ Železný Honza vzal sto loktů sukna a svolal sedm krejčíků, aby mu z té látky ušili pořádný pytel a ten potom zanesl faráři a řekl: „Ten mi naplňte!“ Farář nechal do pytle nasypat všechno svoje zrní a nahoru nasypal dukáty. Honza tu lest nezpozoroval a byl spokojený, vzal pytel na ramena a ubíral se s ním k domovu. „Přinesl jsem vám dárek!“ řekl otci a matce: „Nadarmo jste mne neživili.“ S těmi slovy hodil pytel na zem, vzal svůj železný bič a šel opět do světa. A rodiče měli s tím obilím a penězi vystaráno na celý svůj život. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der Eisenhans" je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmov�
Brémští muzikanti - Bratři Grimmov�
Bukač a dudek - Bratři Grimmov�
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmov�
Ďáblova babička - Bratři Grimmov�
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmov�
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmov�
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmov�
Duch v láhvi - Bratři Grimmov�
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmov�
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmov�
Hádanka - Bratři Grimmov�
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmov�
Hambálek - Bratři Grimmov�
Holota - Bratři Grimmov�
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmov�
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmov�
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmov�
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmov�
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmov�
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmov�
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmov�
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmov�
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmov�
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmov�
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmov�
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmov�
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmov�
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmov�
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmov�
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmov�
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmov�
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmov�
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmov�
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmov�
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmov�
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmov�
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmov�
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmov�
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmov�
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmov�
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmov�
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmov�
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmov�
Lišák a husy - Bratři Grimmov�
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmov�
Lišák a kočka - Bratři Grimmov�
Lišák a kůň - Bratři Grimmov�
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmov�
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmov�
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmov�
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmov�
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmov�
O Červené Karkulce - Bratři Grimmov�
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmov�
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmov�
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmov�
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmov�
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmov�
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmov�
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmov�
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmov�
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmov�
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmov�
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmov�
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmov�
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmov�
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmov�
Obr Paleček - Bratři Grimmov�
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmov�
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmov�
Paní Zima - Bratři Grimmov�
Pasáček - Bratři Grimmov�
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmov�
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmov�
Podvržené dítě - Bratři Grimmov�
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmov�
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmov�
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmov�
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmov�
Sedláček - Bratři Grimmov�
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmov�
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmov�
Stará žebračka - Bratři Grimmov�
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmov�
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmov�
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmov�
Švábská sedmička - Bratři Grimmov�
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmov�
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmov�
Tři lenoši - Bratři Grimmov�
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmov�
Trpasličí dárky - Bratři Grimmov�
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmov�
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmov�
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmov�
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmov�
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmov�
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmov�
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmov�
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmov�
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Žid v trnisku - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons