Duch v láhvi

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden dřevorubec, který pracovával od božího rána až do pozdního večera, aby naspořil trochu peněz, a když měl peníze pohromadě, pravil svému synovi: „Synu, jsi mé jediné dítě, ty peníze, které jsem vydělal v potu své tváře, chci vydat za tvé vzdělání. Vyuč se něčemu pořádnému a počestnému, abys mě mohl, až mi údy zcela ztuhnou a nebudu moci více pracovat, zaopatřit.“

t ak šel jinoch na vysokou školu, kde se všemu učil tak pilně, že ho učitelé chválili; na studiích nějaký čas zůstal. Když studoval pár let, ale svoje studia ještě zcela neukončil, tak byl ten nepatrný majeteček, který mu otec poskytnul, pryč a on se musel vrátit domů. „Ach, chlapče,“ povzdechl si otec: „už ti nic dát nemohu, nastaly nám zlé časy, nedokáži vydělat na víc než na denní chléb.“ „Milý otče,“ odvětil hoch: „na to nemyslete, snad to byla vůle Boží, abych vám tu vypomohl.“

k dyž chtěl otec do lesa, aby si tam vydělal při kácení stromů a stavění dřeva do metrů, tu mu syn pravil: „Půjdu s vámi a pomohu vám.“ „Ale synu,“ řekl otec: „to půjde dost těžko, neboť tvrdé práci nejsi uvyklý; drž se od toho raději dál, mám stejně jen jednu sekyru a nazbyt žádné peníze, abych koupil ještě jednu.“ „Jděte k sousedovi, otče,“ odvětil syn: „ten vám po tu dobu, dokud si nevydělám na novou, jistě půjčí svoji.“

t ak si otec vypůjčil u souseda sekeru a druhého dne za rozbřesku vyšli společně do lesa. Syn otci pomáhal a byl u toho celý veselý a čiperný. Když jim stálo slunce nad hlavami, otec řekl: „Odpočineme si a naobědváme, potom nám to půjde ještě lépe.“ Hoch vzal do ruky svůj chléb a řekl: „Odpočiňte si, otče, já nejsem unavený, trochu se projdu po lese a podívám se po ptačích hnízdech.“ „Ty ješito,“ řekl otec: „co tu chceš pobíhat? Budeš unavený a ani nezvedneš ruku, zůstaň a sedni si tu ke mně.“ Ale syn nedbal a šel do lesa.

s pokojeně ukusoval chleba a pohledem pátral nahoře v zelených větví, zda někde neobjeví hnízdo. Tak chodil sem a tam, až nakonec přišel k hrozivě velikánskému dubu, kterých byl určitě starý několik set let a ani pět mužů by ho nedokázalo rukama obejmout. Zůstal stát, zadíval se na něj a pomyslil si: „Na tomhle stromu musí být spousta ptačích hnízd.“

t u se mu pojednou zdálo, jako by slyšel nějaký hlas. Zaposlouchal se a tu rozeznal, že někdo volá dutým hlasem: „Pusť mne ven, pusť mne ven!“ Hoch se rozhlížel dokola, ale nikoho nespatřil, zdálo se mu však, že ten hlas vychází ze země. Tu zvolal: „Kdepak jsi?“ Hlas odpověděl: „Trčím tu mezi kořeny toho dubu. Pusť mne ven, pusť mne ven!“ Tak se jal pod stromem odklízet drn a hledat u jeho kořenů, dokud v malé dutině konečně neobjevil skleněnou láhev. Zvedl ji do výšky a přidržel si ji proti světlu, tu uviděl nějakou věc, která byla podobná ropuše, jak poskakuje v lahvi nahoru dolů. „Pusť mne ven, pusť mne ven!“ volala ta věc znova a hoch, který na nic zlého ani nepomyslel, vzal zátku a vytáhnul ji z láhve.

d uch byl rázem venku a rostl a rostl tak rychle, že za nepatrný okamžik z něj bylo strašlivé chlapisko, které bylo velké skoro jako ten dub. „Víš ty co?“ řvalo obřisko strašlivě: „Jaká bude tvá odměna za to, že jsi mne vypustil ven?“ „Ne,“ odvětil hoch nebojácně: „jak bych to taky mohl vědět?“ „To ti hned řeknu,“ řval duch: „zlámu ti vaz.“ „Tak to jsi měl říct dřív,“ odvětil: „nechal bych tě tam trčet dál. Moje hlava však sedí na krku zatím dost pevně, protože takovou odměnu za pomoc svět jistě ještě neviděl.“ „Viděl, neviděl,“ řval duch: „je to tvoje zasloužená odměna, máš ji tedy mít. Myslíš si, že to byla nějaká slast být celý ten čas uvězněný? Ne, to byl můj trest, já jsem totiž strašlivý a všemocný Merkurius, proto tomu, kdo mě osvobodí, musím zlomit vaz.“ „Jen pomalu,“ odvětil hoch: „tak rychle to nepůjde, nejprve musím vědět, že jsi to v téhle malé láhvi opravdu seděl ty, že jsi tedy opravdový Merkurius. Jestli se dokážeš vměstnat zpět, pak ti budu věřit a můžeš si se mnou dělat, co budeš chtít.“ Duch pravil pyšně: „To je to nejmenší.“

s mrštil se a udělal se tak tenkým a malým, jako byl zpočátku, že se opět krkem láhve protáhnul dovnitř. Sotva tam ale byl, zarazil za ním hoch vytaženou zátku, hodil láhev do kořenů dubu na její místo; a tak ho přelstil. Pak se chtěl vydat zpět za otcem, ale duch přežalostně volal: „Ach, pusť mne ven, pusť mě přece ven!“ „Kdepak,“ odvětil: „podruhé už ne, když už mi jednou šlo o život, teď sotva jsem si ho zachránil, už tě neosvobodím.“ „Jestli mně pustíš ven,“ sliboval duch: „dám ti tolik, že ti to vystačí na celý život.“ „Ne, ne,“ odvětil hoch: „oklameš mne jako prve.“ „Šlapeš si po štěstí,“ řekl duch: „nechci ti nic udělat, nýbrž tě bohatě obdarovat.“ Jinoch si pomyslel: „Vyzkouším, možná slovo dodrží a udělat mi přeci nic neudělá.“

t ak zátku z láhve vytáhnul a duch vystoupil ven jako předtím a natahoval se, až vám byl velký jako dřív. „Tady máš svoji odměnu.“ řekl a podal mu malý klůcek a řekl: „ Když jedním koncem toho klůcku potřeš zranění, tak se uzdraví, když tím druhým koncem otřeš ocel nebo železo, změní se rázem ve stříbro.“ „Tak to musím vyzkoušet.“ řekl hoch a šel ke stromu, udělal do něj svojí sekerou zářez a pak ho otřel tím klůckem. A vida! Za malou chvíli se zásek na stromě vyhojil. „Nu, pravost kouzla je ověřena.“ řekl duchovi: „Můžeme se rozejít.“

d uch mu ještě jednou poděkoval za vysvobození a on kráčel zpět k otci. „Kdepak jsi pobíhal?“ zeptal se tento: „Zapomněl jsi snad na práci? Já jsem ti říkal rovnou, že budeš k ničemu.“ „Budete spokojený, otče, vždyť já to dohoním.“ „Jo, dohoníš,“ řekl otec hněvivě: „to těžko!“ „Koukejte, otče, ten strom hned osekám, až budou třísky lítat.“ Vzal svůj klůcek, otřel jím sekeru a udělal pořádnou ránu, ale protože se železo změnilo ve stříbro, tak se ostří sekery obrátilo. „Oj, otče, podívejte, copak jste mi to dal za špatnou sekeru, je úplně ztupená?“ Tu se otec polekal a křiknul: „Ouvej, copak jsi to provedl? Nyní tu sekeru musím zaplatit a nevím čím! To je jediný užitek, který mám z tvé práce!“ „Jen se nehněvejte,“ odvětil syn: „tu sekeru přeci zaplatím.“ „Och, ty rozumbrado,“ křiknul otec: „čímpak ji chceš zaplatit? Nemáš nic, než co ti dám já, v hlavě máš jen učenost, ale o dřevorubectví nemáš ani ponětí.“

z a malou chvíli hoch řekl: „Otče, už se mi více pracovat nechce, udělejme si raději volný večer.“ „I toto!“ odvětil tento: „Myslíš, že já mohu složit ruce do klína jako ty? Já musím ještě pracovat, ale ty už se raději pakuj domů!“ „Otče, ale já jsem v lese poprvé, neznám cestu domů, pojďte přeci se mnou.“ Protože otcova zlost se pomalu utišila, nechal se nakonec přece jen přemluvit a šel se synem domů, tam synovi řekl: „Jdi a tu zničenou sekeru prodej a uvidí se, kolik za ni dostaneš, ten zbytek musím vydělat, abych mohl sousedovi zaplatit.“

s ynek vzal sekeru a zanesl ji do města ke zlatníkovi, který ji vyzkoušel, položil na váhu a řekl: „Stojí čtyři sta zlatých, ale tolik u sebe nemám.“ Jinoch pravil: „Dejte mi tolik, kolik máte, zbytek budu mít u vás.“ Zlatník mu vyplatil tři sta zlatých a jedno sto mu zůstal dlužen.

s tím šel hoch domů a pravil: „Otče, mám peníze, jděte a zeptejte se, kolik chce soused za tu sekeru.“ „To vím sám,“ odvětil otec: „jeden zlatý a šest grošů.“ „Tak mu dejte dva zlaté a dvanáct grošů, to je dvojnásobek, koukejte, mám peněz nespočet.“ a dal otci sto zlatých a pokračoval: „ Nikdy nebudete mít nedostatek a budete si žít v pohodlí.“ „Můj Bože,“ řekl otec: „jak jsi k tomu bohatství přišel?“

t u mu syn vyprávěl, jak se to vše událo a jak mu ten bohatý úlovek přinesla důvěra ve štěstí. Se zbylými penězi se navrátil na vysokou školu a učil se dál, a protože svým kouzelným klůckem dokázal vyléčit všechna zranění, stal se z něj ten nejznámější doktor na světě. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der Geist im Glas" (KHM 99) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons