Mazaný učitel a čertiska

Joseph Haltrich

j eden učitel šel jednou, jak bývalo tenkrát ještě obyčejem, pomáhat panu faráři na sena a k jídlu si s sebou vzal kousek sýra a krajíc chleba. Cesta vedla přes pekelnou louku a tam uviděl najednou nějaké čertisko, které mělo na zádech velký měch z buvolí kůže a kráčelo pro vodu. „Stát!“ křiknulo toto na učitele: „Teď jsem tě nachytal na hruškách!“ Shodilo žok na zem a chtělo učitele popadnout, tento však vytáhnul ze své torničky sýr, zmáčknul ho tak, až z něj tekla syrovátka a na čertisko zavolal: „Koukej, rozmáčknu tě jako tenhle kámen, že ti potečou tělesné šťávy, jen se opovaž mne dotknout!“ Čertisko, čirou hrůzou celé přemožené, vyrazilo cestou necestou rovnou do pekla a tam vyprávělo, jak potkalo jednoho človíčka, který je tak silný, že z kamene vymačkal vodu. Tak poslali jiného čerta, aby toho člověka najal do služby, neboť by z něj byl věru dobrý nosič vody. Čertisko se přihnalo na louku a hned se učitele vyptávalo, zda by nechtěl do služby. Učitelskému se to zalíbilo, neboť už dávno si přál porozhlédnout se po pekelné říši.

t ak přišel učitel do pekla a ihned obdržel úkol, aby v obrovském žoku nanosil vodu. Ten žok vám byl ale tak těžký, že ho nedokázal zvednout ani prázdný. Tu připadl na jeden úskok, vzal rýč, lopatu a motyku a kráčel pryč. „Kampak s tím vercajkem?“ „Ale, chci vykopat rovnou celou studnu a přinést ji domů, nebudu přeci chodit s žokem sem a tam.“ Tu se čertiska polekala, že by ta voda zaplavila celé peklo a uhasila jim pekelný oheň, a tak se raději rozhodli snášet nedostatek a řekli: „Nechej to být, my si vodu nanosíme sami!“ Potom ho čertiska poslala do lesa, aby tam vytrhnul ze země pořádné dubisko a přinesl ho domů. Učitel si pomyslil: „Toho ještě!“ Ale rychle si zase věděl rady. Vzal dlouhatánský provaz a hotovil se na cestu. „Copak chceš s tím provazem?“ ptala se čertiska. „Ale, rovnou jím svážu celý les, ne? Pak ho vytrhnu a přinesu domů, nebudete muset běhat do lesa pro každé polínko!“ Čertiska se nad tou strašlivou učitelskou silou poděsila a posednul je strach, že jak by učitelský přinesl celý les, ona by ho brzy spálila a pak ve studeném pekle bez topiva bídně zahynula. „Nechej to být, my si dřevo nanosíme sami.“ Nyní se však čertiska rozhodla, že se musí toho nebezpečného člověka nějakým šikovným způsobem zbavit. Chtěla mu vyplatit celou mzdu, jen když odejde. Učitel byl s takovým návrhem spokojen, jen si přál, aby mu ten pytel zlata domů zanesl některý z čertů. Ale čertům se to zdálo věru nebezpečné, žádný se k tomu dlouho neměl, až se nakonec přece jen jeden z pekelníků odvážil.

k dyž přicházeli ke škole, učitelovy děti zrovna vyhlížely z okna, tu jim dal jejich otec znamení a ony se daly do křiku: „Já chci taky čertovinu, já chci taky čertovinu!“ Jakmile čertisko uslyšelo, že se těm ďáblíkům zachtělo jeho masa, zhurta hodil pytel zlata na zem a dechu sotva popadaje, pelášil zpět do pekla, aniž by se jednou jedinkrát ohlédnul. Tento čert měl v pekle syna, který se zrovna vrátil domů z ciziny a byl silný a byl pyšný a říkal, že on si poradí s každým člověkem a nebojí se nikoho nic. Tu mu jeho otec i ostatní čertové pravili: „Nu, jdi tedy k tomu učiteli a přines ten pytel zlata zpět.“ Ten k tomu byl ihned hotov a šel, a když tam přišel, pyšně učiteli řekl: „Buď mi vydej ten pytel zlata po dobrém, nebo se o něj se mnou poměř!“ Učitel se smál a odvětil: „To zlato dostaneš na svatého Dyndy, ale poměřit se s tebou, to si dám líbit; sám rozhodni, copak si vyzkoušíme.“ „Zápas!“ řekl čert. „Ha, ha!“ smál se učitel: „Tak do zápasu se s tebou pouštět nebudu, neboť se bojím, že bych tě rozmačkal mezi prsty, ale víš ty co? Mám jednoho stařičkého dědečka, ten má ale ještě dost síly na to, aby tě přemohl.“ S těmi slovy učitelský na čertisko vypustil medvěda, který se na něj ihned obořil, objal ho a zmáčknul tak, že se čertisko jalo hlasitě řvát: „Ouvej, ouvej, pusť mne!“

t u pravil učitel posměvačně: „Nu, možná není zápas tvoje parketa, vyber si něco jiného.“ „Tak spolu poběžíme o závod!“ „Ha, ha,“ smál se opět učitel: „to by mi přineslo jen hanbu, kdybych s tebou závodil, ale mám tu vnoučka, ten utíká dost rychle na to, aby nad tebou zvítězil.“ S těmi slovy vypustil zajíce, ten vystřelil jako šíp a byl rázem za horami, za chvíli se supící čert vrátil a života v něm bylo po málu. Učitel se usmál a pravil: „Běhat arci neumíš, ale možná umíš něco jiného.“ „Tak budeme házet do výše!“ řeklo čertisko nahněvaně. Popadnulo obrovské kovářské kladivo a hodilo ho tak vysoko, že k tomu, aby dopadlo zpět na zem, potřebovalo sedm hodin. Potom ho ukázalo učiteli a řeklo posměšně: „Teď uvidíme, co dokážeš ty!“ Ale učitel věděl, že to kladivo nedokáže ani zvednout, a proto řekl: „Když tohle vyhodím vzhůru, už to nikdy nepadne dolů, neboť mám v nebi švagra, který je kovář, ten to kladivo popadne a udělá z něj laťovníky. A my tu budeme marně čekat, raději přinesu nějaký kámen a hodím ten.“ A přinesl si z klece pěnkavu a mrštil s ní do vzduchu. Pěnkava se zaradovala z nabyté svobody a uletěla. Učitel postavil čertisko tak, aby mělo slunce v očích, a proto nevidělo, jak pěnkava vyletěla do vzduchu a odletěla pryč. „Ten kámen potřebuje na to, aby spadnul na zemi, sedm dní.“ řekl učitel: „Chceš tak dlouho čekat?“ „Ne, ne!“ vzkřiknul čert, neboť byl od toho sluníčka, jak o něj usilovně hleděl, napůl slepý. „Aj, aj,“ řekl učitel: „vy čertiska jste chudáci, neumíte ani zápasit, ani běhat, ani vrhat, umíte vy vůbec něco?“ „Tak budeme o závod práskat karabáčem!“ zlostně křiknul čert.

p opadl svůj karabáč a zapráskal s ním tak strašlivě, až učitele zamrazilo do morku kostí a málem zůstal celý bez sebe, ale hned se vzpamatoval a řekl čertovi: „Mám o tebe velkou starost, nechej mě zavázat ti oči, neboť to bude tak hrozitánské zapráskání, že to bude hřmět a metat blesky, mohly by ti z toho vyskočit oči!“ Tak čertisku pevně zavázal oči a do ruky vzal pořádný kyj, kterým vší silou čerta prásknul přes oči, až tento si myslel, že se mu oči mají k vyskočení. „Nepráskej, zadrž!“ naříkalo čertisko. „Nu, nevím, nevím.“ odvětil učitel: „Je vůbec nějaká dovednost, ve které máš co dokázat?“ V čertisku se zlost a hněv přímo vařily. „Dobrá!“ řeklo: „Pojďme si zabojovat tyčemi.“ „To se hodí,“ řekl učitel a dal ďáblu jednu dlouhatánskou železnou tyč a sám si vzal jednu krátkou. A šel čertisku po těle a zasadil mu nespočet ran a notně mu napráskal, zatímco čertisko s tou dlouhou tyčí při boji z blízka nesvedlo docela nic. „Ho, ho,“ řval čert: „teď si ty tyče vyměníme!“ „Ale rád,“ smál se učitel: „když vidím, jak jsi zubožený, dám ti výhodu, vlez si tady do toho chlívku, kde budeš chráněný a já budu bojovat tady venku.“ To se tomu hloupému čertisku líbilo, vzalo si krátkou tyč a vlezlo si do chlívku. Nyní do něj učitel píchal dlouhou tyčí skrze otvor pro žrádlo a to tak nemilosrdně, že tyč prošla čertisku skrze žebra, ale ono samo nemohlo tou krátkou tyčí učinit učiteli žádnou škodu. „Dost, dost!“ vřískalo čertisko, když vidělo, že mu crčí krev ze všech stran. „Teď může někdo říkat, že čert dokáže víc než ten nejubožejší člověk. Tady se dosti jasně ukázalo, že něco takového není možné, nebo chceš snad vyzkoušet něco jiného?“ „Ano, ano!“ vyl čert zlostí a bolestí: „Teď se budeme o závod drápat!“

t u drápal čert učitele tak, že mu tekla krev a kosti se obnažovaly. „Jen počkej,“ řekl učitel: „jen co si přinesu své drápy, neboť já si je sundávám, když je nepotřebuji.“ A přinesl si dvoje vochle a těmi vochlemi nemilosrdně čertisko zpracovával, až tento od bolesti hlasitě naříkal: „Zadrž, vydrápneš mi duši!“ Učitel řekl: „Teď se opravdu stydím nadále s tebou závodit, arci už možná nic neumíš.“ Čert běsnil: „Nakonec si dáme tedy závody v pšoukání!“ A čert vám vypustil ducha tak strašlivého, že učitel odletěl až ke stropu. „Copak děláš tam nahoře?“ ptalo se čertisko udiveně. „Ale, ucpávám všechny spáry a díry, neboť až já vypustím ducha, nebudeš moci ven a roztříštíš se o strop.“ Tu se čertisko vyděsilo tak, že mu vstávaly vlasy na hlavě, na nic už nečekalo, dalo se na útěk a upalovala bez dechu až do pekla.

o d toho času měl učitel od čertisek pokoj. Ale ten pytel zlata mu museli ukrást zlí lidé, neboť je až do dnešního dne chudý jak kostelní myš. Někteří sice vyprávějí, že to byl silný Honza nebo krejčík Nitka, kdo v sedmi dovednostech čerta přemohl, avšak neprávem, neboť ten učitel ten příběh sám častokrát vyprávěl, tak to musel být jistojistě on. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der listige Schulmeister und der Teufel“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons