Žid v trnisku

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden bohatý muž a ten měl pacholka, který mu pilně a poctivě sloužil, každé ráno byl první z postele a poslední do ní večer uléhal, a když byla nějaká práce, nad kterou se ostatní ošklíbali, tak se k ní vždy stavěl první. Přitom si nikdy nestěžoval, nýbrž byl se vším spokojen a stále měl na tváři úsměv. Když uplynul rok, nedal mu pán žádnou mzdu, neboť si pomyslel: „To je to věru to nejchytřejší, co mohu udělat, ušetřím a on neodejde, nýbrž zůstane pěkně ve službě.“ Pacholek opravdu ani nemukl a zůstal. I druhý rok se při práci činil jako ten první a když byl tento u konce a opět neobdržel mzdu, nechal si to líbit a zůstal ve službě dál. Když byl u konce třetí rok, pán se na chvíli zamyslel, sáhnul do kapsy, ale nevytáhnul nic. Tu se chasník konečně ozval: „Pane, tři roky jsem vám poctivě sloužil, buďte tak dobrý a dejte mi, co mi po právu náleží, chci pryč, rád bych se porozhlédnul po světě.“ Ten lakomec mu odvětil: „Ano, můj milý pacholku, neúnavně jsi mi sloužil, proto budeš milostivě odměněn.“ A opět sáhnul do kapsy a vyplatil pacholkovi tři haléře. „tady máš za každý rok jeden haléř, to je mzda přímo královská, takovou bys obdržel u málokterého pána.“ Pacholek, který penězům málo rozuměl, ty drobné shrábnul a pomyslil si: „Nyní máš v kapse za tu dřinu, kterou ses tu soužil, přehojný kapitál.“ A vydal se do světa.

p utoval přes hory a doly a při tom si zpíval a v libosti svého srdce zvesela poskakoval. I co se stalo, nestalo. Když kráčel kolem nějakého křoviska, vystoupil z něj nějaký mužíček a zavolal na něj: „Kampak, kampak mládenečku? Ty jsi mi ale veselý chlapík.“ „Co bych měl být smutný,“ odvětil pacholek: „nic mi nechybí, v kapse mi cinká mzda za tři roky poctivé práce.“ „Kolikpak činí tvůj poklad?“ zeptal se ho mužík. „Kolik? Přece tři haléře, poctivá mzda.“ „Poslyš, mládenče,“ pravil trpaslík: „já jsem chudý a potřebný muž, daruj mi své tři haléře, já pracovat nemohu, ty jsi ale mladý a lehce si na svůj denní chléb zase vyděláš.“ A protože, jak už jsme řekli, měl chasník dobré srdce, tak se nad tím ubožákem slitoval a podal mu své tři haléře, řkouc: „Ve jménu Božím si je vezmi, mě chybět nebudou.“ Tu mužík pravil: „Vidím, že máš dobré srdce, tak ti splním tři přání, za každý haléř jedno, tak si něco přej.“ „Aha,“ usmál se hoch: „tys jeden z těch, co mají pod čepicí. Dobrá, když to musí být, tak si přeji nejprve pušku ptáčnici, která trefí vše, na co zamířím. Za druhé si přeji housličky, na které zahraji a všichni, kdo uslyší jejich zvuk, musejí tancovat, nu a za třetí si přeji, když k někomu budu mít prosbu, nesmí mi tento odmítnout.“ „Jak si přeješ.“ řekl mužík, sáhnul do křoví a než by se člověk nadál, pohotově měl v ruce pušku i housličky, jakoby si je byl objednal. Podal je pacholkovi a řekl: „To, co si budeš přát, ti žádný člověk na světě nedokáže odmítnout.“ Po křesťansku se rozloučili a on vandroval dál.

b rzy nato potkal jednoho žida s dlouhým kozlím vousem, který tam stál a okouzleně naslouchal zpěvu ptáčka, sedícího nahoře ve špičce stromu. „Boží zázrak!“ volal: „tak malé zvířátko a tak nádherný silný hlas, kdyby tak byl můj, já bych si už věděl rady, co s ním počít!“ „To je maličkost,“ řekl chasník: „hned bude dole.“ Zacílil svojí puškou ptáčnicí, trefil ptáčka do chocholky a ten omráčen spadnul dolů do trniska. „Teď jdi, ty šibale, a toho ptáčka přines!“ poručil tomu židovi. A tento se hned třásl samou ochotou a mumlaje slova pokory a uctivosti, u židů nevídaná, smýknul sebou na zem a jal se soukat do trniska. Když vězel právě veprostřed, popadla pacholka neodolatelná chuť právě nyní vyzkoušet svoje housličky, zčerstva je popadnul a pustil se do fidlání. V tomto okamžiku se žid musel v trnisku zvednout na nohy a dal se do skákání, hupsání a jančení, čím rychleji pacholek hudlal, tím rychleji šel židovi ten krkolomný tanec. Trny mu rozervaly ošuntělý kabát, učesaly mu jeho vousy a k tomu ho bodaly a píchaly a na všelikerý způsob soužily po celém těle. „Pane!“ řval žid: „Copak je to za housle? Ať pán nechá té hry, já nechci tancovat!“ Ale pacholek nepřestával a myslil si: „Kdoví kolika lidí ses, ty nelido, natýral, nyní se ti děje po právu.“ A jal se zase fidlat tak, že žid musel křepčit ještě urputněji a v trní zůstávaly vězet kusy jeho kabátu. „Achich ouvej, přísahám,“ křičel žid: „dám pánovi, co si jen přeje, jen když zanechá té hry, třeba celý měšec zlata!“ „Nu, když si tak štědrý,“ usmál se mládenec: „tak s tou muzikou přestanu, ale musím ti říct, byl to nadmíru pěkný tanec.“ Potom si vzal měšec a šel svou cestou.

z_hacek id zůstal stát, díval se za ním a dokud mu nezmizel z očí, byl zticha, ale pak začal řvát z plna hrdla: „Ty mizerný muzikante, ty šumaři, jen počkej, však já tě dostanu! Já tě proženu, až ztratíš podrážky! Ty hmyze, co nemá větší cenu než šest grošů!“ A láteřil o sto šest z plných plic. Když se mu trochu ulevilo a mohl opět popadnout dech, běžel do města k soudci. „Pane soudce, podívají se na mne, na chráněné zemské silnici mne jeden bezbožný chlap oloupil a k tomu se mnou zle nakládal. Kámen by se nade mnou ustrnul. Oblečení rozedrané, tělo rozbodané a rozdrásané, a moje malé jměníčko, můj měšec mi sebral! Pravé dukáty, jeden kousek krásnější než druhý! Při Jeho slávě, uvrhněte toho holomka do žaláře!“ Soudce se zeptal: „Byl to snad nějaký voják, který tě šavlí tak posekal?“ „I kdeže!“ řekl žid: „Žádnou dýku neměl, na zádech měl pušku a kolem krku housle, toho zločince snadno poznáte!“ Soudce poslal svoje lidi za ním, ti pacholka lehce našli, protože se cestou jen tak loudal, a našli u něj taky ten měšec se zlatem. Když byl postaven před soud, řekl: „Já jsem se toho žida ani nedotknul, peníze jsem mu nevzal, on sám mi je ze své vůle nabídnul, když přestanu hrát na housle, protože nemohl moji hudbu snést.“ „I kdeže!“ zvolal žid: „Ten lže, jako když tiskne!“ Ale soudce také neuvěřil a řekl: „To je opravdu velmi špatná výmluva, to by žádný žid neudělal.“ A odsoudil ho, protože se na zemské silnici dopustil loupeže, na šibenici. Když byl odváděn, tu na něj žid zavolal: „Teď se ti, lumpe, dostane zasloužené odměny!“

p acholek pokojně stoupal s katem vzhůru po žebříku, ale na posledním stupni se otočil a řekl soudci: „Splňte mi poslední přání!“ „Dobrá,“ řekl soudce: „pokud si ovšem nebudeš přát život!“ „Ne, o život neprosím,“ odvětil pacholek: „nechte mne naposledy zahrát na housle.“ Žid se jal povykovat: „To ať mu pán nedovolí!“ Ale soudce řekl: „Proč bych mu měl odepřít tak malou radost? Jemu se uleví a pak se podřídí svému osudu.“ „Proboha, svažte mne! Svažte mne!“ žadonil žid. Tak vzal pacholek svoje housle, přiložil si je pod bradu a sotva poprvé hrábnul smyčcem do strun, začali se soudce, písař i soudní pacholci, kterým provaz, kterým chtěli svázat žida, vypadnul z rukou, natřásat a při druhém štrychu zvedli všichni nohy a kat pacholka pustil a připravil se k tanci, při třetím štrychu vyskočili všichni do výšky a jali se tancovat, soudce s židem byli v čele a skákali nejlépe.

b rzy tancovalo všechno, co na náměstí ze zvědavosti přišlo, staří, mladí, tlustí, tencí, dokonce i psi, kteří s nimi přiběhli, si sedli na zadní nohy a do rytmu poskakovali. A čím déle hrál, tím výše tanečníci vyskakovali, až se jeden s druhým sráželi hlavami a jali se bědně naříkat. Nakonec soudce celý bez sebe zavolal: „Daruji ti život, jen přestaň hrát!“ Pacholek se nechal oblomit, sundal housle, pověsil si je zpět kolem krku a sešel dolů ze žebříku. Potom šel k židovi, který ležel dosud na zemi a lapal po dechu, a řekl: „Ty šizuňku, teď řekni, jak to bylo s těmi penězi, jinak sundám housle a budu zase hrát!“ „Já jsem je pánovi ukradl! Já jsem je pánovi ukradl!“ křičel žid: „On si je poctivě vysloužil.“ Tak nechal soudce odvést na šibenici žida a pověsit ho jako zloděje. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der Jude im Dorn" (KHM 110) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph HaltrichPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons