O železné peci

Bratři Grimmov�

z a časů, kdy byla ještě kouzla všemocná, jedna stará čarodějnice zaklela jednoho prince do velké železné pece uprostřed hlubokého lesa. Uběhlo mnoho, přemnoho let a nenašel se nikdo, kdo by ubohého prince vysvobodil. Jednoho dne do toho lesa přišla princezna, která se ztratila a nemohla najít cestu do říše svého otce. Devět dní a nocí chodila sem a tam, až nakonec stanula u železné pece. Tu se z ní ozval hlas: „Odkud přicházíš a copak tu chceš?“ Odvětila: „Já jsem se ztratila z království svého otce a netrefím zpět.“ Tu hlas z železné pece pravil: „Já ti pomohu a zakrátko budeš zase doma, pokud se mi ovšem upíšeš, že uděláš, co ti řeknu. Jsem mocnější princ než ty princezna a chci se s tebou oženit!“ Princezna se polekala a pomyslila si: „Milý Bože, co já si počnu se železnou pecí?“ Ale protože by se ráda vrátila k otci, upsala se udělat, co si bude pec přát. Hlas pravil: „Vrátíš se ke mně a přineseš si nůž, kterým pak vyškrábeš do pece díru.“ Potom jí hlas dal za průvodce jednoho, který kráčel vedle ní a po celou dobu nepromluvil, ale během dvou hodin ji dovedl domů. V zámku zavládla radost, když se princezna objevila, starý král jí padl kolem krku a líbal ji. Ale ona byla smutná a řekla: „Milý otče, to se mi to vedlo! Nikdy bych z toho hlubokého černého lesa nepřišla domů, kdybych se jednomu neupsala, že se k němu zase vrátím, vysvobodím ho a vezmu si ho za muže.“ Tu se starý král polekal tak, že mu bylo k omdlévání, neboť měl jen tuto jedinou dceru. Ale nakonec se uradili, že místo princezny do lesa pošlou krásnou mlynářovu dceru.

v yvedli ji na okraj lesa, dali jí do ruky nůž a řekli, že musí do železné pece vyškrábat díru. A ona škrábala a škrábala celých dvacet čtyři hodin, ale neuštípnula ani štěpinku. Když nadešel den, ozval se z pece hlas: „Zdá se mi, že už je den.“ Tu dívka odvětila: „Mě se také, myslím, že slyším klapot mlýna svého otce.“ „Takže ty jsi mlynářská dcerka, pak jdi pryč a pošli mi sem princeznu.“ Tak dívka z lesa odešla a starému králi řekla, že ten venku ji nechce, že chce jeho dceru. Tu se starý král polekal a princezna rozplakala.

a le měli v tom království pasáčka vepřů, který měl dceru a ta byla ještě krásnější než ta mlynářská. Nabídli jí pořádný kus zlata, pokud půjde místo princezny k železné peci. Tak se tam dívka vydala a dvacet čtyři hodin do železa škrábala, ale neodštípnula ani štěpinku. Když se začalo rozednívat, ozvalo se z pece: „Zdá se mi, že je venku už den.“ Tu dívka odvětila: „Mně také, myslím, že slyším znít roh mého otce.“ „Takže ty jsi dcerka pasáčka vepřů, ihned jdi pryč a pošli mi sem princeznu a řekni jí, že musí splnit, co mi slíbila. Pokud nepřijde, nezůstane v celé říši kámen na kameni.“

k dyž to princezna slyšela, plakala a naříkala, ale bylo jí to pramálo k užitku, svůj slib musela dodržet. Tak se rozloučila s otcem, do torny si zastrčila nůž a šla do lesa k železné peci. A když tam přišla, pustila se do škrabání a hleďme! Železo se štípalo a uběhly sotva dvě hodiny a vyškrábala v něm malou dírku. Tak se podívala dovnitř a uviděla tam jinocha tak krásného, že se do něj v tu ránu zamilovala. Škrábala a dloubala ještě usilovněji, až udělala otvor tak velký, že mohl vylézt a pravil: „Nyní jsi moje a já jsem tvůj, jsi moje nevěsta, protože jsi mě vysvobodila.“ A chtěl ji odvést s sebou do své říše, ale ona ho uprosila, aby jí dovolil rozloučit se s otcem. Princ jí to dovolil, ale měl ji ke slibu, že s otcem nepromluví více než tři slova a pak se ihned vrátí. Princezna šla domů, ale slibu se nedržela a v tom okamžiku železná pec i s princem z lesa zmizela a přenesla se daleko, předaleko, až za Skleněnou horu, za Pole ostrých mečů a Moře hlubokého hoře.

p rincezna se zatím rozloučila, vzala si nějaké peníze a šla zpět do lesa a hledala železnou pec, však ta nebyla k nalezení. Devět dní a nocí bloudila tím lesem, snědla vše, co měla u sebe, a když nastal devátý večer, celá hladová si vylezla na strom, aby tam přečkala noc, protože se bála divé zvěře. Když nastala půlnoc, uviděla v dálce malé světýlko a pomyslela si, že je zachráněna. Slezla, poručila se do ochrany Pána a šla za tím světýlkem. Tu přišla k lesní chaloupce, která byla zpola zarostlá travou, zpola ukrytá pod hromadou dříví. Podívala se okýnkem dovnitř a uviděla starou tlustou ropuchu, kolem ní malé žabky a uprostřed krásně prostřený stůl, na němž by víno ve stříbrných pohárech a pečeně na stříbrných talířích. Tak se vzmužila a zaklepala. Na ropuší zavolání, na ropuší přikázání, přihopkala jedna malá žabka a dveře otevřela. Když princezna vešla, žáby ji srdečně přivítaly, musela se posadit a ony se jí vyptávaly: „Odkud přicházíte a co tu chcete?“ Tu jim vypověděla vše, co se jí přihodilo, že se nedržela slibu a železná pec i s princem zmizela a ona je rozhodnutá ho hledat, putovat přes hory a doly tak dlouho, dokud ho nenajde. Tu jedna žabka na ropuší zavolání, na ropuší přikázání šla a přinesla truhlici. Potom daly žáby dívce najíst i napít, zavedli ji k posteli samý samet a hedvábí, ona se do ní položila a poručila se Pánu a usnula.

k dyž se rozednilo, vstala a stará ropucha jí dala z truhlice tři věci, které měla střežit jako oko v hlavě, totiž tři velké jehly, poplužní kolo a tři ořechy. Ty věci bude potřebovat, neboť musí přejít Skleněnou horu, překonat Pole ostrých mečů a přeplout Moře hlubokého hoře. Jen tak může opět získat svého miláčka. Princezna poděkovala, s dobrými žábami se rozžehnala a vydala se na cestu. Když přišla ke Skleněné hoře, zarazila jehly do země a stoupala po nich vzhůru, a když byla nahoře, uschovala je na místě, které si dobře pamatovala. Potom přišla k Poli ostrých mečů, vlezla si na plužní kolo a kutálela se přes pole. A když pak přeplula i Moře hlubokého hoře, přišla ke krásnému zámku.

p rincezna vešla dovnitř a vydávala se za chudou děvečku, která hledá službu, protože věděla, že v tom zámku je princ, kterého vysvobodila z železné pece. Nakonec dostala přešpatně placenou práci služtičky v kuchyni. A princ? Ten měl už jinou, se kterou měl v úmyslu se oženit, neboť si myslil, že ona je dávno mrtvá. Večer, když byla hotova s prací a umytá, nahmatala v kapse ty tři oříšky, které ji dala stará ropucha. Rozlouskla jeden a chtěla jádro sníst, ale vida! Uvnitř byly nádherné královské šaty. Sotva se o tom princova nevěsta dozvěděla, přišla k ní a chtěla ty šaty koupit, neboť tohle nejsou šaty pro služebnou! Ale ta pravila, že za peníze je neprodá, ale pokud ji dovolí jednu noc spát v ložnici jejího ženicha, může je mít. Princova nevěsta nakonec souhlasila, protože ty šaty byly krásné a ona takové ještě neměla. Když byl večer, řekla svému ženichovi: „To hloupé děvče chce spát v tvé ložnici.“ „Nu, když ti to udělá radost, budu i já spokojený.“ řekl princ. Ale před tím, než šli spát, dala mu pohár s vínem, ve kterém byl uspávací prostředek a princ usnul tak tvrdě, že by ho nic neprobudilo. Princezna celou noc plakala a volala: „Já tě přece vysvobodila z černého lesa ze železné pece, hledala jsem tě, přešla jsem Skleněnou horu, překonala Pole ostrých mečů, přeplula Moře hlubokého hoře, než jsem tě našla a ty mě neslyšíš!“ Sloužící seděli před dveřmi komnaty a slyšeli, jak celou noc pláče, a ráno to princi vyprávěli.

d ruhého večera princezna rozlousknula druhý oříšek a uvnitř byly ještě krásnější šaty. Jak je princova nevěsta viděla, hned je chtěla koupit. Ale děvečka nechtěla peníze, jen si vyprosila, že bude ještě jednou spát v ženichově ložnici. Nevěsta ale princi dala uspávací nápoj, a tak usnul zase tak tvrdě, že nic neslyšel. Kuchtička celou noc plakala a volala: „Já tě přece vysvobodila z černého lesa ze železné pece, hledala jsem tě, přešla jsem Skleněnou horu, překonala Pole ostrých mečů, přeplula Moře hlubokého hoře, než jsem tě našla a ty mě neslyšíš!“ Sloužící seděli před dveřmi komnaty a slyšeli, jak celou noc pláče, a ráno o tom svému pánu vyprávěli.

k dyž se princezna umyla třetího večera, rozlousknula třetí oříšek a uvnitř byly šaty ještě krásnější, celé zářily zlatem. Když je nevěsta viděla, chtěla je mít, ale děvečka jí je dala jen s podmínkou, že jí dovolí spát v ženichově ložnici. Tentokrát si ale princ dal pozor a uspávací nápoj vylil. Když dívka začala plakat a volat: „Milovaný poklade, to já jsem tě vysvobodila z toho strašlivého černého lesa, z té železné pece!“ tu princ vyskočil a řekl: „Ty jsi ta pravá, ty jsi má a já jsem tvůj.“ Potom ještě v noci nasednuli do kočáru, ale předtím vzali falešné nevěstě ty šaty. Když přijeli Moři hlubokého hoře, nalodili se a přepluli je, na poplužním kole překonali Pole ostrých mečů a pomocí tří jehel sešli ze Skleněné hory.

n akonec dorazili k lesní chaloupce, ale když vešli dovnitř, byl z ní pojednou velký zámek, ropuchy se změnily v lidi a bylo tam plno radosti. Pak slavili svatbu a zůstali na zámku, který byl větší a krásnější než zámek jejího otce. Protože ale starý král naříkal, že zůstal sám, tak ho vzali k sobě, obě královské říše spojili a žili tam v radosti a pokoji až do konce svých dní.

p ak tam přiběhla myš, pohádky byl konec, to si piš! [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Eisenofen“ (KHM 127) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons