Jak se Paleček vydal do světa

Bratři Grimmov�

b yl jednou jeden chudý sedláček, který jednoho večera seděl u krbu a prohraboval oheň, a jeho žena seděla a předla. Tu řekl: „Je to věru ke stýskání, když člověk nemá děti! U nás je ticho jako v kostele, zatímco v ostatních chalupách je hlučno a veselo!“ „Ano,“ odvětila žena a povzdechla si: „kdyby tu bylo alespoň jedno, i kdyby bylo tak malinké jako palec, byla bych s ním spokojená, měli bychom ho ze srdce rádi.“

p ak se stalo, že žena začala zčista jasna postonávat a za sedm měsíců porodila dítě, které sice mělo všechny údy, ale nebylo větší než palec. Tu si řekli: „Je přesně takové, jaké jsme si přáli, to naše milované dítě.“ A dali mu podle jeho vzhledu jméno Paleček. Při výživě nic nezanedbávali, ale dítě nerostlo, zůstalo stejné, jaké bylo v první hodině, ale ustavičně se rozhlíželo a všechno okukovalo, a tak se brzy vyjevilo jako chytré a zručné stvořeníčko, kterému se poštěstí vše, co si umane.

s edlák se jednoho dne hotovil do lesa na dříví a posteskl si: „Nu, teď by se mi hodil někdo, kdo by mi pomohl s vozem.“ „Otče,“ zvolal Paleček: „já vůz za vámi do lesa přivezu, nechte ho tady, v určeném čase budu u vás.“ Otec se usmál a řekl: „Jak to chceš udělat, jsi příliš malý, abys vedl koně za uzdu.“ „To není problém, otče, když mi matka obstará zapřahání, sednu si koni do ucha a budu mu říkat, jak má jet.“ „Nu,“ odvětil otec: „nakonec, proč bychom to nevyzkoušeli.“ Když nastal čas, matka zapřáhla a posadila Palečka do koňského ucha a ten malý volal, jak se tak volá na koně hyjé! hot! a čehý! A kůň kráčel, jako by ho vedl mistr a vůz jel tou správnou cestou do lesa.

i stalo se, že na jednom místě zabočil a šli tam zrovna nějací dva cizí muži. „Můj ty světe,“ řekl jeden: „co je to? Vůz jede, forman volá na koně, ale nikdo není k vidění.“ „Inu, je to prapodivné,“ řekl ten druhý: „půjdeme za vozem a uvidíme, jak se to s ním má.“ Vůz jel rovnou do lesa a právě na místo, kde leželo připravené dřevo. Když Paleček uviděl otce, volal: „Podívejte, otče, jsem tady i s vozem, sundej mě dolů.“ Otec levou rukou popadl koně a pravou vyndal svého synka z ucha a ten si sednul na stéblo slámy.

k dyž ti dva cizí muži Palečka zpozorovali, nevěděli, co by samým překvapením řekli. Tu vzal jeden druhého na stranu a řekl: „Poslouchej, ten mrňous by nám mohl přinést štěstí. Mohli bychom ho ve městě předvádět za peníze. Kupme ho!“

t ak šli k sedlákovi a řekli: „Prodej nám toho mužíčka, bude se u nás mít dobře.“ „Kdepak,“ řekl otec: „to je mého srdce potěšení a je mi cennější nad všechno zlato světa.“ Ale Paleček, když o tom obchodě slyšel, vyšplhal se po šosu kabátu svého otce, posadil se mu na ramena a šeptal mu do ucha: „Otče, jen mě jim prodejte, já se vám zase vrátím.“ Tak ho otec těm dvěma za tučný obnos prodal. „Kde chceš sedět?“ zeptali se muži Palečka. „Posaďte mě na kraj vašeho klobouku, tam se mohu procházet sem a tam, pozorovat okolí a nespadnu dolů.“ Tak mu učinili po vůli, a když se Palouček rozloučil s otcem, vydali se na cestu pryč.

t ak šli, dokud se nesetmělo a tu ten malý řekl: „Sundejte mě dolů, je to nutné.“ „Jen zůstaň tam,“ řekl muž, kterému seděl na hlavě: „mě to nevadí, vždyť ptáci mi tam také něco občas hodí.“ „Ne, ne,“ řekl Paleček: „já vím, co se sluší, rychle mě sundej dolů!“ Muž sundal klobouk a posadil Palečka na pole u cesty, ten vyskočil a kličkoval mezi hroudami a nakonec vběhnul do jedné myší díry. „Hezký večer pánové, domů už dojdete beze mě!“ zavolal na ně posměšně. Muži přiskočili a píchali do myší díry holemi, ale byla to zbytečná námaha, Paleček zalézal hlouběji a hlouběji a brzy se úplně setmělo, a tak vztekle vandrovali domů s prázdným měšcem.

k dyž Paleček zpozoroval, že jsou pryč, vylezl z podzemní chodby ven. „Takhle potmě se procházet po poli je věru nebezpečné,“ řekl si: „jeden by si lehce mohl zlomit nohu nebo vaz.“ Naštěstí narazil na prázdnou šnečí ulitu. „Zaplať pánbů,“ zajásal: „tady přečkám noc v bezpečí.“ Vlezl si dovnitř.

a le zrovna chtěl usnout a tu uslyšel dva kolem jdoucí muže, jak jeden říká tomu druhému: „Jak to uděláme, abychom tomu bohatému faráři odnesli peníze i stříbro?“ „Já bych věděl!“ zavolal na ně Paleček. „Co to bylo?“ řekl jeden zloděj polekaně: „slyšel jsem někoho mluvit.“ Zůstali stát a naslouchali, tu pravil Paleček: „Vezměte mne s sebou, já vám pomohu.“ „Kdepak jsi?“ „Hledejte na zemi a uvidíte, odkud hlas přichází.“ odvětil. Tak ho nakonec zloději našli a zvedli do výšky. „I ty pidimužíčku, jak nám chceš pomoci?“ ptali se udiveně. „Podívejte,“ odvětil: „já se proplížím mřížovím do komory a pak vám podám, co si budete přát.“ „Dobrá,“ řekli: „uvidíme, co dokážeš.“

j en ti dva dorazili k farářovu domu, vlezl Paleček do komory a pak zařval z plných sil: „Chcete všechno, co tu je?“ Zloději se polekali a nabádali ho: „Mluv potichu, ať nikoho nepřivoláš.“ Ale Paleček dělal hloupého a znova hlasitě zavolal: „Co chcete? Chcete všechno, co tu je?“ Uslyšela to kuchařka, která spala ve světnici, posadila se na posteli a naslouchala. Zloději ale od strachu odběhli.

z a chvíli si zase dodali odvahy, neboť mínili tak, že „ten mrňous nás chce jen škádlit“ a přišli zpět a šeptali: „Tak nám něco podej, teď už vážně.“ Tu zakřičel Paleček potřetí, jak nejsilněji uměl: „Jo, jo, já vám podám všechno, jen nastavte ruce!“ To děvečka uslyšela zcela zřetelně, vyskočila z postele a vyrazila ke dveřím. Zloději utekli pryč a upalovali, jakoby je honili.

d ěvečka nic neviděla, a tak šla pro světlo. Když s ním vešla do komory, vyběhl Paleček, aniž by si ho všimnula, ven a rovnou do stodoly. Děvečka prošmejdila každý kout, ale nic neviděla a nic nenašla, a tak si lehla opět do postele a měla to všechno za živý sen. Paleček vylezl po stéblech sena nahoru a našel si pěkné místo ke spaní, kde se uložil k odpočinku, dokud nebude bílý den a nevydá se domů k rodičům. Ale čekala ho ještě jiná dobrodružství!

k dyž se rozednívalo, děvečka vstala, aby nakrmila dobytek. Její první cesta vedla do stodoly, kde nabrala plnou náruč sena a zrovínka to, ve kterém ležel a spal ubohý Paleček. A spal tak tvrdě, že nic necítil a neprobudil se dříve, než byl v hubě jedné krávy, která ho popadla se senem. „Ach, Bože!“ volal: „jak jsem se octl v mandlu?“ Ale brzy poznal, kde se ocitnul. Tak se činil, aby se nedostal mezi zuby a nebyl rozmačkán, nakonec se senem sklouznul do žaludku. „V téhle komůrce zapomněli na okna,“ řekl: „slunce sem nesvítí a svítilnu taky nikdo nepřinesl.“ Prostě se mu to bydlení pranic nezamlouvalo, a protože dovnitř přicházelo stále nové seno, za chvíli tu bylo pěkně těsno. To ho vylekalo, tak zavolal hlasitě, jak jen mohl: „Už mě nekrmte! Už mě nekrmte!“

d ěvečka zrovna krávu dojila, a když slyšela mluvit, aniž by někoho viděla, a byl to ten samý hlas, který slyšela v noci, polekala se tak, že se svalila za stoličky a mléko vylila. Pádila ke svému pánu a volala: „Božíčku, pane faráři, ta kráva mluví!“ „Ty ses zbláznila,“ odvětil farář. A šel do stáje, aby se sám podíval, jak se to s krávou má. Ale sotva tam vkročil, tak Paleček opět zavolal: „Už mě nekrmte! Už mě nekrmte!“ Tu se farář polekal, neboť měl za to, že do krávy vstoupil ďábel, a poručil ji ihned porazit.

t ak krávu zabili, ale žaludek, uvnitř kterého vězel Paleček, hodili na hnůj. Palečkovi dalo velkou práci dostat se ven, ale sotva vystrčil hlavu, přišlo na něj nové neštěstí. Přiběhl hladový vlk a žaludek spolknul. Paleček však neztratil odvahu a měl vlka k hovoru: „Milý vlku, já vím o lepším obědě!“ „A kde bych ho dostal?“ zeptal se vlk. „V tom a tom domě, můžeš tam vlézt skrze výlevku a budeš mít koláč, špek i klobásy, ani to všechno nesežereš.“ A popsal vlkovi cestu do otcova domu.

v lk se nenechal dvakrát přemlouvat, protlačil se v noci výlevkou do domu a v komoře se dal s chutí do jídla. Když se nažral, chtěl se vydat na zpáteční cestu, ale protože měl plné břicho, nedokázal se výlevkou protáhnout. S tím Paleček počítal a jal se nyní ve vlkově břiše vyvádět, skákat a křičet z plných sil. „Buď zticha,“ okřikl ho vlk: „probudíš lidi.“ „A co,“ řekl mrňous: „ty ses dosyta najedl, já se chci taky pobavit.“ A začal nanovo ze všech sil ječet a křičet a kvílet.

t o lomození otce i matku nakonec probudilo. Vstali a běželi ke dveřím do komory, aby se podívali špehýrkou dovnitř. Když viděli, že se uvnitř usadil vlk, běželi, aby přinesli sekeru a kosu. „Ty se drž vzadu,“ řekl muž se sekerou, než vešel do komory: „až mu dám ránu a ještě nebude mrtvý, tak ho rozpárej kosou!“ Paleček slyšel otcův hlas a volal: „Milý otče, já jsem tu! Vězím uvnitř vlka!“ Otec pravil radostně: „Pánbů zaplať, naše milované dítě se zase našlo.“ A poručil ženě, ať dá tu kosu pryč, aby Palečkovi neublížila. Potom vešel dovnitř a dal vlkovi takovou ránu, že tento padnul jako podťatý, potom vzali nůž a nůžky a rozpárali mu břicho a vytáhnuli Palečka ven.

a ch,“ řekl otec: „co my jsme si o tebe nadělali starostí.“ „Nu, otče, já jsem na tom světě též mnohé zkusil, pánbů zaplať, že zase mohu dýchat čerstvý vzduch.“ „A kde jsi celou tu dobu byl?“ „Ach, otče, byl jsem v myší díře, v břiše krávy i vlka, ale teď už zůstanu u vás.“ „A my tě už nikdy neprodáme ani za všechny poklady světa.“ řekli mu rodiče a líbali a objímali svého milovaného Palečka. Dali mu najíst a napít a nechali mu ušít nové šaty, protože ty předešlé při tom dobrodružném podnikání vzaly za své. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Daumesdick“ (KHM 37) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmov�
Brémští muzikanti - Bratři Grimmov�
Bukač a dudek - Bratři Grimmov�
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmov�
Ďáblova babička - Bratři Grimmov�
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmov�
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmov�
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmov�
Duch v láhvi - Bratři Grimmov�
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmov�
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmov�
Hádanka - Bratři Grimmov�
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmov�
Hambálek - Bratři Grimmov�
Holota - Bratři Grimmov�
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmov�
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmov�
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmov�
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmov�
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmov�
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmov�
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmov�
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmov�
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmov�
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmov�
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmov�
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmov�
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmov�
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmov�
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmov�
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmov�
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmov�
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmov�
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmov�
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmov�
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmov�
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmov�
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmov�
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmov�
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmov�
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmov�
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmov�
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmov�
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmov�
Lišák a husy - Bratři Grimmov�
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmov�
Lišák a kočka - Bratři Grimmov�
Lišák a kůň - Bratři Grimmov�
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmov�
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmov�
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmov�
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmov�
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmov�
O Červené Karkulce - Bratři Grimmov�
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmov�
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmov�
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmov�
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmov�
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmov�
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmov�
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmov�
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmov�
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmov�
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmov�
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmov�
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmov�
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmov�
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmov�
Obr Paleček - Bratři Grimmov�
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmov�
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmov�
Paní Zima - Bratři Grimmov�
Pasáček - Bratři Grimmov�
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmov�
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmov�
Podvržené dítě - Bratři Grimmov�
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmov�
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmov�
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmov�
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmov�
Sedláček - Bratři Grimmov�
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmov�
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmov�
Stará žebračka - Bratři Grimmov�
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmov�
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmov�
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmov�
Švábská sedmička - Bratři Grimmov�
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmov�
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmov�
Tři lenoši - Bratři Grimmov�
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmov�
Trpasličí dárky - Bratři Grimmov�
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmov�
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmov�
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmov�
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmov�
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmov�
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmov�
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmov�
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmov�
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons