O třech bratrech a zlovolném obřisku

Joseph Haltrich

z a starých časů žil jeden ovčák, který měl tři syny a velké stádo ovcí. Každý den jeden ze synů chodil se stádem na pastvu a ti druzí dva zůstávali doma a pracovali s otcem. Když se měl starý ovčák k umírání, nabádal syny, aby drželi spolu a stádo nedělili. To mu rádi slíbili a taky se toho věrně drželi. Ale jednoho roku zavládlo v celé zemi strašlivé sucho a ovce se neměly kde pást. Tu pravil ten nejmladší bratr – byl to takový prťavý pacholíček, ale z nich ten nejchytřejší – „Vydejme se tam na druhou stranu, za ten velký les, tam musí být obrovské louky a nikdo na nich nepase.“ Ti druzí dva souhlasili, a tak táhli společně se stádem celých sedm týdnů tím lesem, dokud konečně nepřišli na jeho konec. A tam se vám rozkládaly překrásné pastviny! V dálce viděli nějaký zámek; tam bydlelo jedno obřisko, kterému celá tato krásná země patřila. Několik dní bratry nikdo nerušil a oni se mohli radovat, jak se jejich ovce zase zakulacují. Zatímco dva bratři stavěli u lesa salaš, ten třetí šel se stádem na pastvu, dojil a vyráběl sýr a následující den tu práci vzal jeden z těch dvou, co byli doma, a tak se svorně při práci střídali, jak je to kdysi naučil otec.

j ednoho dne, když hlídal stádo ten nejstarší, vynořila se ze zámku postava vysoká jako hora a to byl ten mocný obr. Už několik dní z okna pozoroval, jak se na jeho louce hemží zvířátka mrňavá jako roztočové a nevěřil svým očím. Když se to ale opakovalo každý den, chtěl se na to podívat z blízka, a tak udělal pár kroků a stál před ovčákem, který se třásl jako osika, ve které by se člověk krve nedořezal. „Ha, ty červíku,“ zařvalo obřisko: „tak ty mi ničíš moje louky? Počkej, teď mi za to zaplatíš!“ Ovčáka mocný obří dech srazil k zemi jako divoká bouře. „Pane obře, jsme tři bratři a přišli jsme teprve před několika dny, nevěděli jsme, že tahle země někomu patří.“ „Co? Tři bratři? Nevěděli? Nu, dobrá, nechám si to zaplatit. Vás, lidi, dobře znám, takže uzavřeme přátelství, ale napřed mi uděláš snídani!“ Ubohý ovčák musel zabít sedm ovcí a sotva je stáhnul z kůže, obr je spolykal, potom ještě vypil všechno mléko, které tu stálo v sedmi škopcích, a nakonec do sebe naházel sedm bochníků sýra. Když byl sytý, řekl ovčákovi: „Chutnalo mi, chutnalo, proto tě zvu ráno na snídani do zámku, ale chraň tě pánbů, jestli nepřijdeš!“ Potom se obrátil, udělal pár kroků a zmizel v zámku.

s otva se nejstarší bratr vzpamatoval z úleku, vydal se domů a vyprávěl bratrům, co ho potkalo. Ti se nemálo polekali, když ten příběh vyslechli. Ale co mohli dělat? Zpět nemohli, neboť by je obr stejně našel. Ti dva druhého dne dodávali tomu nejstaršímu odvahu a utěšovali ho, že každý obr má občas i lidské srdce a možná se mu nic nestane. Nu, nakonec šel, ale dobře mu po těle nebylo.

k dyž přišel na zámek, strachy ani nevnímal, jako ve snách šel nahoru a jak vešel, viděl, že obr ještě leží v posteli a zrovna se probudil. „Jdi ven,“ poručil ovčákovi: „rozdělej pod kotlem oheň a řekni mi, až se bude voda vařit.“ Ubožák udělal, co mu poručili. Když voda vařila, nahlásil to obrovi, který vstal a šel se přesvědčit. Zvedl poklici a řekl ovčákovi: „Zkus, zda je ta voda dost horká.“ A když se chlapec sklonil nad kotel, urazilo mu obřisko hlavu, odhodilo ji na zem a hochovo tělo dalo vařit do kotle. Pak šel obr zpátky do ložnice, aby se vyparádil, a když byl v gala, sednul si ke stolu a ovčáka snědl.

k dyž se tak dobře poměl, vzal si špacírku a šel k ovčímu stádu, u kterého byl dnes ten prostřední bratr. „Ty jsi bratr toho, co ke mně dnes přišel na snídani?“ „Ano.“ odvětil mu ovčák ustrašeně. „Dobrá, zabij mi sedm ovcí, opatři mi sedm škopků mléka a sedm bochníků sýra, ta snídaně dneska nestála za nic.“ A ovčák se měl k dílu a obřisko lačně spolykalo sedm ovcí, vypilo sedm škopků mléka a spolykalo sedm velkých sýrů jakoby to byly jen oříšky. „Ta tvoje snídaně mi přenáramně chutnala, ráno přijď na snídani ke mně a běda ti, jak se neobjevíš!“ S těmi slovy zmizel v dálce.

o včák hnal hned domů a při tom naříkal a hořekoval: „Běda, ten obr bratra určitě zabil a nyní je řada na mně!“ Ten nejmladší mu musel druhého dne velmi domlouvat, aby k obrovi šel. Udělal to se strachem a okolky a vedlo se mu zrovna tak jako staršímu bratrovi.

t en nejmladší byl už dlouho s ovcemi na pastvě, když se tam pojednou objevil strašlivý obr a zaburácel: „Ty ničemo, ty jsi bratr těch, co byli u mně na snídani?“ Toho prťavého klučíka to odhodilo až k trnkovému keři, takový se zvednul od obřího burácení vítr. „Ano, já jsem ten nejmladší, ale ne tak silný jako oni, pane Hromburáci.“ odvětil směle. Obr nebyl na takové odpovědi uvyklý. „Okamžitě mi zabij sedm ovcí, obstarej mi mléko a sýry, jsem pekelně hladový!“ „Kam ten spěch, pane Kolohnáte, copak máte v žaludku žhavé uhlí?“ „Hni s sebou, ty hnido, sic tě rozmáčknu mezi prsty a vymačkám z tebe šťávu!!“ Hoch viděl, že obřisko nerozumí žertu, a tak zabil ovce, postavil před něj sedm škopků mléka a položil sedm sýrů. Když to obr všechno spolykal, řekl: „Brzy ráno přijď na snídani na zámek a běda ti, jestli nepřijdeš!“ „Přijdu!“ řekl hoch směle: „Nemusíte si dělat starosti!“ „Jen počkej ty hloupé obřisko,“ myslil si pro sebe: „tvoje síla ti nebude nic platná.“

h och si promyslil plán. U stáda měl tři silné psy, kteří by si poradili s každým vlkem, ten první se jmenoval Dívej, ten druhý Slyš a ten třetí Trhej; ti byli tak vycvičeni, že přesně vyplnili každý pokyn. A ty psy se rozhodl vzít na zámek s sebou. Před tím si ještě ze sedmi ovčích kůží vyrobil velký trychtýř. Když měl plán ukut do lstivosti, zavolal svoje psy a vydal se na zámek.

o br ještě tvrdě spal a tím chrápáním se otřásaly okenice. Ovčák nechal psy před zámkem a sám vlezl potichu dovnitř. Když otevřel dveře, obr se zrovna v tom chrápání nadechoval, a tak malého ovčáka přitáhnul k posteli jako pírko, a když vydechnul, mrštilo to s hochem zase zpět ke dveřím. Tak se ovčák chytil veřejí a zařval z plných sil: „Hej, pane Leniváku, už je hotová snídaně? Já jsem už tu!“ Tu si obřisko protřelo oči a chvíli nevědělo, co mu to znělo v uších, neboť bylo rozespalé, konečně zpozorovalo ovčáka, který visel na dveřích jako cvrček. „To tys mě probudil, ty mrňavý myší králi?“ „Ano, pane Balvanisko.“ „Tak rozdělej oheň pod tím velkým kotlem venku a až bude vařit voda, tak mě zavolej!“ „Dobrá!“ řekl hoch a šel ven, obr ihned zase usnul. Hoch uvařil vodu v kotli, pak vzal svůj kožený měch a nabral do velkého hrnce horkou vodu, s tím se celý skrčený, aby ho nemohl obr odfouknout, vplížil do ložnice, tam přiložil trychtýř na obrova očiska a vylil do něj horkou vodu z hrnce. A bylo to!

o br byl jedním skokem z postele a strašlivě řádil, protože teď mu byly obě oči k neužitku. Ovčák byl už u dveří, kde se pevně držel a nějakou chvíli pozoroval, jak kolem sebe obr mlátí. Potom na něj zavolal: „Jak vám chutná snídaně, pane Baloune, není moc horká?“ Obřisko se v tu stranu, odkud přicházel hlas, rozmáchlo, ale hoch byl už venku a dole na schodech. Tak poslepu klopýtalo za ním a na schodech sebou plácnulo, až to zaburácelo, jako když pukne hora. V zámku byla velká komora, která byla plná ořechů, a tak si jich ovčák nabral plné kapsy a házel je sem a zase tam a obr se vrhal za každým zvukem, máchal dlouhýma rukama, aby toho skrčka chytil, však ten si uměl poradit a obrovi se jen vysmíval a posmíval.

n akonec se ocitli venku před zámkem. Obřisko bylo vzteky bez sebe a nebylo ve světě větší nenávisti, než v tomto okamžiku, kdy se tak marně honilo za hlasem toho skrčka, který mu stále unikal. Tu přišla obřisku na mysl jedna malá lest. „Koukej, pidižvíku!“ řeklo: „Mám tu zlatý prstýnek, který už nepotřebuji. Vezmi si ho!“ a hodilo prsten před sebe do trávy. A protože to nebyl jen tak obyčejný prstýnek, přitáhnul svojí kouzelnou mocí ovčáka k sobě a ten si ho jako ve snách navléknul a bylo to! Byl očarovaný a nemohl se hnout z místa. „Ach!“ vyklouzlo mu a to obrovi stačilo, aby poznal, kde ovčák je a začal kolem něj pomalu kroužit. „Jen počkej, za chvíli tě mám!“ I přišla bída na ovčáka, chtěl si kouzelný prsten sundat, ale nemohl s ním ani hnout. Tak nakonec vytáhnul z kapsy kudlu, prst i s prstenem si uříznul a hodil ho do vody.

o no tam totiž vedle toho zámku bylo hluboké přehluboké jezero. Ovčák se rozběhl podél vody a volal: „Tady jsem! Tady jsem!“ Obr to uslyšel a vyrazil rovnou za hlasem a vkročil do jezera a jak ovčák volal, obr kráčel stále dál a dál, až mu byla voda po krk a on zůstal vězet v bahně a nemohl tam ani zpět. „A mám tě!“ volal na něj chlapec z břehu: „Pokud mi okamžitě nevrátíš bratry, tak tu zůstaneš vězet až do soudného dne.“ To přišlo obrovi přece jen dlouhé, a tak řekl: „Tvoje bratry jsem posnídal, jejich hlavy leží na podlaze domu, vezmi to vejce a prut, který leží vedle, ty hlavy potři na krku tím vejcem a pak je vyšlehej prutem, bratři opět ožijí.“ „Nu, hned uvidím, zda jsi mluvil pravdu!“ s tím šel hoch na zámek. „Dívej, hledej!“ Pes se rozběhl a prohledal každý kout, až konečně našel hlavy jeho nebohých bratří, vedle kterých leželo vejce i prut. Chlapec udělal, jak mu obr řekl, a za malou chvíli před ním stáli překvapení bratři a nevěděli, co se jim stalo, cítili jen malou bolest na krku, jinak byli zdraví. „Radujte se, jste vysvobozeni!“ řekl ten nejmladší: „Teď pojďte se mnou!“ A šli za obřiskem.

n u, tentokrát jsi mluvil pravdu, ale řekni mi na rovinu, žije v zámku ještě někdo?“ „Ne!“ řekl obr, ale byla tož lež nad všechny lži. Obr lhal podle své přirozenosti, protože všichni obři jsou velmi prolhaní. Pod zámkem byl totiž hluboký sklep a pod petlicí držel své kumpány, protože byli na jeho obří vkus příliš nezbední. A když se měl k té lži, hojil si svoji ránu nadějí, že se jednou z bažiny dostane, otevře dveře v podzemí a spolu s kamarády ty zlotřilé lidičky pobijí. Ale lži mají nohy kratičké jako kosí klopýtnutí. Ovčák zavolal své psy: „Dívej! Slyš! Trhej!“ Dívej běhal po všech koutech zámku, ale nenašel nic. Tu bratři zpozorovali, jak Slyš poslouchá u malého okýnka, tak tam pospíšili, přiložili k němu ucho a uslyšeli lomození a rachocení. Tak zapálili pochodně a jali se sestupovat po schodech dolů, psi běželi před nimi. Po chvíli přišli k obrovským dveřím, na kterých visel mohutný zámek. O otevření těchhle dveří nemohlo být ani řeči, tu si ovčák vzpomněl na kouzelný prut, kterým oživil své bratry, třeba by mu i tady pomohl. Poslal pro prut Dívej, a když mu ho přinesl, dotknul se jím zámku a dveře se rozskočily. Ale jak se bratři vyděsili, když tam uviděli strašlivé obří postavy. Obřiska se tam dole prala a hašteřila, protože měla hlad a bylo to už k nevydržení. Když teď uviděli tři človíčky, hrnuli se všichni ke dveřím. „Ha, vy nám jdete zrovna vhod! Vás sníme!“ Tu ovčák zavolal: „Trhej!“ Pes skočil na první obřisko a ti ostatní se hned stáhli zpět. Chlapec zavolal psa zpět a bratři rychle popadli dveře, opět je zabouchli a zavřeli na zámek.

t y zpropadený lháři!“ řekl ovčák obrovi v jezeře: „Máš v zámeckém sklepě kumpány, co? Ale nedělej si naději, zůstanou tam navěky! A pokud si chceš zachránit život, tak nám řekni, kde je v zámku poklad!“ Když obr viděl, že už nikdy nezíská svou bývalou moc, aby se mohl pomstít, řekl: „To, kde je poklad, se nikdy nedozvíte a je mi jedno, co se mi stane!“ „Tak si v té bažině zůstaň na věčné časy!“ řekl mu ovčák a bylo to!

t ak se stali malí lidé pány zámku obrovitých obrů, usídlili se tam a společně žili v lásce a svornosti. Jejich stáda se rozmnožovala a jejich bohatství rostlo, až byla jejich moc a vliv tak velký, že i vzdálení císařové a půlnoční králové byli jejich přátelé. Ukrytý poklad nikdy nenašli, však ho ale také nepotřebovali.

t i tři bratři, pokud neumřeli, ještě určitě žijí. Ale na to, zda je to zlovolné obřisko stále v tom močále a jeho hladovějící kumpáni v zámeckém sklepě, na to odpovědět neumím. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei Brüder und der Hüne“ je ze sbírky lidových pohádek "Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen" filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 -17.05.1886). Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons