O Temnotě temné a lásce věrné

Joseph Haltrich

t o žili jednou lidičky a ti měli tolik dětí, že už jim byli všichni ve vsi za kmotry. Když se jim opět narodila dvojčata, chlapec a děvče, vydal se otec do vedlejší vsi, aby tam hledal kmotry. Tou štrapácí se ale tak unavil, že si na cestě sednul a hned usnul. Za chvíli tudy jel v kočáře kupec s ženou, a když spáče zpozorovali, museli zastavit, aby ho probudili a on jim uhnul z cesty. Na zavolání se sedláček ani nepohnul, tak musel kočí dolů a třásl s ním tak dlouho, až otevřel oči. Kupec se ho ptal, kdo je a co tu pohledává, a tak mu sedláček vyprávěl o své starosti, že má tolik a tolik dětí, že mu za kmotra byl už každý, na koho se podívá, a teď mu pánbů nadělil dvojčata, chlapce a děvčátko, a on se v tom vedru plahočí, aby našel kmotry. To bylo kupci právě vhod, protože on žádné děti neměl, tak se tomu ubožákovi nabídnul, že dětem půjdou se ženou za kmotry, má to ovšem malý háček, sedlák jim pak musí ty děti dát za vlastní. Proč by nedal, mají i tak dětí dost, myslil sedláček, a tak spěchali k panu faráři, děti pokřtili a kupec si je hned odvezl s sebou.

h ynek, to byl ten chlapec, a Zuzanka, tak říkali tomu děvčeti, kupec vychoval jako by to byly jeho vlastní děti a ti maličcí říkali kupci otče a jeho ženě matko. Když vyrostli, vzal si kupec Hynka k ruce do obchodu a Zuzanku nechal ženě, aby jí vypomohla s domácnosti. Oba si vedli tak dobře, že kupec za nějaký čas předal chlapci celý obchod a žena dívce celou kuchyni a k tomu jim přidali klíče od všech dveří. Chlapec byl kupcovou a dívka jeho ženy pravou rukou a ti dva byli ze srdce rádi.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne se kupec a jeho žena vydali po obědě za rozptýlením a obě děti zůstaly doma a dlouhou chvíli si krátily hrou v karty. Ale Hynkovi se nedařilo a neustále prohrával, tak nakonec do hry vsadil klíč od obchodu a to neměl dělat, protože o něj přišel. Tu ho popadnul vztek, vytrhnul klíč ze sestřiny ruky a udeřil ji jím do čela tak, až jí vytryskla krůpěj krve. V tom okamžiku se tam objevila černě zahalená postava, která zvolala: „Na to jsem už dlouho čekal!“, popadla dívku a zmizela. Hynka posednul děs z toho, co způsobil, bil se v prsa, lamentoval a lomil rukama, ale co to bylo platné! Když se kupec a jeho žena vrátili, ptali se ho: „Kdepak je Zuzanka?“ Třesoucí se hoch jim vše poctivě vypověděl a teď byla k neutišení matka a řekla: „Jdi mi z očí, ať tě nevidím, tys mě připravil o moji dobrou dceru!“ Kupec by hochovi rád odpustil, ale nechtěl se stavět proti vůli své ženy, a tak mu dal peníze a poslal ho do světa.

t ak Hynek putoval světem a o společnost se mu starali žal se zármutkem. Aby si to své neštěstí neustále nepřipomínal, odřekl se hoch obchodu, a když dorazil do jakési cizí země, stal se královským zahradníkem. A vedl si v tomto podnikání tak dobře a staral se o královniny květiny tak svědomitě, že se brzy stal jejím nejoblíbenějším zahradníkem. Po práci se každý den procházíval po mořském břehu a jednoho dne, když tam zase stál a pozoroval moře, uslyšel zavolání: „Hynku! Hynku!“ a z mořské pěny se vynořila překrásná panna. „Jsi z dvojčat?“ zeptala se. „Ano.“ odvětil. „A jmenuješ se Hynek?“ ptala se dál. „Ano.“ „Já jsem princezna a jmenuji se Zuzana.“ řekla, ale nebyla to jeho sestra, jak by si mohl někdo myslet. „Jsem zakletá a vysvobodit mne může jen dvojče, které se jmenuje Hynek.“ „Tak to jsem já a udělám to rád.“ řekl hoch. „Musíš pro mne truchlit devadesát devět dní v kuse. Každý den, kdy to dokážeš, ode mne dostaneš zlaťák. Vždy ráno přijď a najdeš ho tady pod tím kamenem.“ A kráska zmizela v hlubině a Hynek šel domů a od toho dne truchlil věren svému slibu a každý den našel pod kamenem slíbené zlato.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

a bylo těch dnů poctivého truchlení už devadesát osm a vysvobození bylo na dosah. Ale toho devadesátého devátého dne se stalo, že královna pořádala slavnost, na kterou pozvali kromě jiných oblíbených sloužících také zahradníka. Hynek by nejraději zůstal doma, ale věděl, že by tím královnu ranil, a tak šel a předsevzal si, že se na všeobecných radovánkách nijak nebude podílet. U stolu se mu to dařilo, ale když došlo na tanec a on se k ostatním nepřipojil, přišla k němu královna a ptala se, proč netancuje. A protože jí jeho výmluvy nic neříkaly, vyzvala ho, aby si s ní zatancoval. A bylo to! Královně se dát košem neodvážil, a když se po tom tanci rozběhl na mořský břeh, zlato tam nebylo. Naopak, moře bylo kalné a neklidné, z hlubiny se vynořila nešťastná panna a naříkala: „Běda, ty jsi mne nevysvobodil! Teď musím na Skleněnou horu a tam zůstanu navěky!“ A zmizela. Zkormoucený Hynek celou noc nezamhouřil oka a ráno běžel ke královně, aby se s ní rozloučil, protože tu krásnou pannu musí ze Skleněné hory vysvobodit, ať to stojí, co to stojí. Aby mu nebylo cestou smutno, vzal si s sebou jednoho sluhu. A ti dva putovali dlouho předlouho.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

k onečně došli jednoho dne ke Skleněné hoře. Pod horou stál mlýn a za mlynářku tam byla jedna čarodějnice. Když vešli dovnitř a ptali se, jak se člověk dostane nahoru, měla pro ně radu: „Tam a tam je schodiště, ale copak tam nahoře vlastně chcete?“ Hynek měl pohotově nějakou výmluvu, ale čarodějnice nebyla žádná hlupačka, šla potají za jeho sluhou a řekla mu: „Až půjdete ráno nahoru, tak na třetím schodě zastrč pánovi do kabátu tuho jehlu, jinak se nahoru nedostanete.“ Když druhého vystoupili na třetí schod, udělal sluha, co mu poručili. Hynkovi bylo najednou malátno a ke spaní, tak si lehnul a hned usnul; a spal věru tvrdě. Jak tak spal, uviděl sluha, jak shora po schodech přichází přenádherná panna, která, když viděla spícího hocha, zanaříkala: „Ach, běda, běda, také odsud jsi mne nevysvobodil! Přijdu ještě dvakrát, ale když budeš spát, budu ztracená!“ Hynek se probudil až k večeru a to byl nejvyšší čas se vrátit do mlýna. Čarodějnice sluhu odměnila a řekla mu, že druhého dne má jehlu opět svému pánovi zastrčit do kabátu a hlavně mu nic neříkat o tom, co viděl a co ta panna povídala.

a byl tu nový den a nové ráno a Hynkovi se vedlo stejně. Zase spal, když šla panna dolů: „Běda, běda, nevysvobodil jsi mne! Už přijdu jen jednou a pak nikdy více!“ hořekovala, ale on nic neslyšel. Byl opět večer, když se probudil a to spěchali do mlýna, kde na sluhu čekala odměna a poučení, co má dělat další den.

h ynek spal i toho třetího dne. „Běda!“ naříkala panna: „Nyní jsem zakleta do Temnoty temné, odkud mne žádný smrtelník zachránit nemůže. Řekni to svému pánovi,“ nabádala sluhu: „a ještě toto, že má prvnímu stromu, který po probuzení uvidí, useknout korunu.“ Když se chlapec probudil, zvolal: „Och, to byl krásný sen! Ty jsi nic neviděl?“ Sluha si pomyslel, že nyní už může všechno říct, a tak vyprávěl, jak se každý den, zatímco spal, objevila krásná panna a naříkala, že ji zase nevysvobodil a teď je zakletá do Temnoty temné, odkud ji nemůže zachránit žádný smrtelník. A prý má prvnímu strom, který uvidí po probuzení, useknout korunu. Hynek se rozplakal a řekl sluhovi: „A proč jsi mne neprobudil!?“ Pak se kolem sebe rozhlédnul, ale žádný strom neviděl. Tu pochopil, že tím stromem je jeho nevěrný sluha, vytáhl svůj meč, srazil mu hlavu a vydal se na cestu, aby hledal Temnotu temnou.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

d louho předlouho putoval Hynek světem, až přišel jednoho dne do jednoho království, kde si našel službu v jednom obchodu a svou pílí a pečlivostí si v krátkém čase získal lásku svého pána. Jednoho večera k němu kupec přišel a řekl: „Teď ukaž, co umíš! Zítra má naše královna narozeniny a v ten den přichází do města nakupovat. Dělá to jen jednou do roka, avšak ten kupec, u kterého se zastaví, tomu se potom celý rok daří. Tak se snaž a vyzdob náš obchod co nejkrásněji.“ Hynek pilně pracoval celou noc. Druhého dne byla silnice od královského zámku až na náměstí pokryta zeleným kobercem, také každý kupec měl ke svému obchodu položený zelený koberec. Tu přicházela královna, doprovázená zástupem krásných dívek, a rozhlížela se, až si vybrala ten nejkrásnější obchod. A uvnitř našla Hynka! Zůstala stát a překvapeně se na něj dívala se a dívala a také jemu se zdálo, jakoby královnu už někde viděl. Nakonec šla rovnou k němu, padla mu kolem krku a volala: „Hynku, Hynku, bratříčku!“ A bylo to!

k rálovna vzala Hynka na královský dvůr a král se radoval, když ho viděl a řekl mu: „Raduj se! Vždyť jsi našel svoji setru, a kdybys ji tenkrát neudeřil, neměl bych dnes dobrou a hodnou ženu, protože bych si netroufal ji odnést.“ Tak mu hoch vyprávěl, proč je tak smutný, jak mohl dvakrát vysvobodit překrásnou pannu, ale nevysvobodil, teď je zakleta v Temnotě temné, ale on by rád šel i tam, jen kdyby znal cestu. „Ale to ti mohu pomoci,“ utěšoval ho král, vzal obrovský bič a zapráskal s ním do tří stran. V tom okamžiku se objevilo hejno harpyjí a ty volaly: „Co poručíš, pane?“ Král je přehlédl, přepočítal a řekl: „Jedna z vás chybí!“ „Ano, ano,“ volaly harpyje: „má zlomené křídlo, byla minulé noci v Temnotě temné.“ Tu přilétla i ta poslední. „Takže tys byla v Temnotě temné?“ ptal se jí král. „Ano, můj pane.“ „Takže dobře znáš cestu! Vezmi tu mého švagra a zanes ho tam!“

h arpyje popadla Hynka do drápů a svištěla s ním vzduchem do Temnoty temné, kde byla tma černočerná jako o bezměsíčné půlnoci. Přiletěla s ním až k temnému zámku, kde ho zanechala s tím, že mu před tím poradila, co má udělat. Když procházel první bránou, ta se nad ním zatřásla, jakoby se měla každou chvíli zřítit, ale Hynek se nezaleknul a šel dál. U druhé brány na něj čekali dva strašliví lvi a cenili na něj zubiska, jakoby ho chtěli na místě roztrhat, ale on se nezaleknul a šel dál. Pak prošel třetí bránou do komnaty, kde spali prokletí, a lehl si pod jednu postel. Tu se ti spící probouzeli a začali si vyprávět své příběhy, naříkali na osud a lamentovali, že nepřichází nikdo, kdo by je vysvobodil. Nakonec vyprávěla svůj příběh panna, pod jejíž postelí ležel Hynak, a byla to zrovna Zuzana, prý ji jeden dobrý hoch zkoušel už podvakrát vysvobodit, kdyby se mu jen tak podařilo najít cestu sem, potřetí by se mu to jistě povedlo. I když by musel vykonat něco arci těžkého. Musel by ji přesně o půlnoci obejmout a držet, i kdyby se pak změnila v obrovského hada, který ho pevně obtočí a bude ho škrtit a kousat. Pokud by to vydržel celou hodinu, byla by osvobozená.

k dyž za pár chvil opravdu udeřila půlnoc, vyskočil Hynek zpod postele a dívku objal a držel ji stále, i když z ní byl had, který ho škrtil a kousal, až mu tekla krev. Držel a držel, a když nakonec odbila jedna hodina, zaduněla to tak mocně, jakoby přišel konec světa i Temnoty temné a bylo světlo! Všichni ti zakletí vstali, protože byli vysvobození, a padli svému zachránci k nohám a děkovali mu. On ale vzal za ruku tu přenádhernou pannu, vyvedl ji před zámek, tam je oba popadla harpyje a odnesla je zase ke králi a královně. To bylo radosti! Hynek slavil s vysvobozenou princeznou svatbu a pak odešli zpět do Temnoty temné, která bylo ovšem zase kvetoucí říše jako kdysi, než ji zakleli. A Hynek ještě dlouhý čas vládnul té zemi i lidem v ní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die dunkle Welt“ je ze sbírky lidových pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons