O dvanácti bratrech

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden král a jedna královna, ti spolu žili v míru a pokoji a měli dvanáct dětí; ale byli to samí chlapci. Jednoho dne král královně řekl: „Jestli to třinácté dítě, co přivedeš na svět, bude dívenka, tak musí těch dvanáct hochů zemřít, aby jí jednoho dne připadla celá říše a byla nejbohatší nevěsta na světě.“ Hned také nechal vyrobit dvanáct rakví, které naplnili dřevěnými hoblinami a do každé vložili měkkou podušku, pak je poručil zanést do jedné tajné komnaty, od které dal klíč královně a žádal ji, aby o tom nikomu neříkala.

k rálovna však celé dny seděla a truchlila, až si toho všimnul ten nejmladší syn, který byl stále u ní a který nesl biblické jméno Benjamín, a zeptal se: „Milá matko, proč jste stále tak smutná?“ „Milé dítě,“ odpověděla: „to ti nesmím a nemohu říct.“ Ale on ji nenechal v klidu, dokud nešla, tu komnatu neotevřela, neukázala mu těch dvanáct rakví naplněných hoblinami a nakonec neřekla: „Můj milovaný Benjamine, tyto rakve nechal tvůj otec připravit pro tebe a tvé bratry, neboť když porodím děvčátko, všechny vás zabijí a pohřbí zde.“ A zatímco mluvila, plakala a lomila rukama, ale syn ji utěšoval a řekl: „Neplačte, milovaná matko, my už si nějak poradíme a utečeme.“ Tu královna pravila: „Odejdi se svými jedenácti bratry do lesa a každý den si jeden vylezte na ten nejvyšší strom, co tam najdete, a pozorujte zámeckou věž. Když porodím synka, nechám vyvěsit bílou korouhev a pak se mi zase vraťte. Ale pokud porodím děvčátko, bude na zámecké věži vlát rudá korouhev, to pak utíkejte pryč, jak nejrychleji umíte, a milostivý Pán, vás, ochraňuj! Po všechny noci svého žití se pro vás budu modlit, v zimě, abyste našli oheň, který vás zahřeje, v létě, abyste nehynuli v horku.“ Potom, co synům požehnala, odešli princové do lesa.

j eden po druhém drželi stráž, seděli na tom nejvyšším dubu a pozorovali zámeckou věž. Když uběhlo jedenáct dní a byla řada na Benjaminovi, uviděl, že na zámecké věži vlaje korouhev, ale byla rudá jako krev a oznamovala jim, že musí zemřít. Když to bratři slyšeli, rozzlobili se a řekli: „Kvůli nějaké holce bychom měli přijít o život? Přísaháme, že se pomstíme, první dívka, která nám zkříží cestu, zemře!“ Potom šli hluboko do lesa a v jeho středu, tam kde byl nejhlubší a nejčernější, našli malý zakletý a opuštěný dům. „Tady budeme bydlet.“ řekli si: „Ty Benjamine, ty jsi nejmladší a nejslabší, ty zůstaneš doma a povedeš domácnost, my ostatní budeme shánět něco k jídlu.“ A tak chodili lesem a stříleli zajíce, srnce, ptáky a hrdličky, a to, co bylo k jídlu, nosili Benjaminovi, aby to připravit a oni se nasytili.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

d cerka, kterou porodila královna, vyrostla do krásy a dobroty, na čele měla zlatou hvězdu. Jednou, když bylo na zámku velké prádlo, uviděla dvanáct mužských košil a zeptala se matky: „Komu patří těch dvanáct košil? Pro otce jsou malé.“ Tu jí královna s těžkým srdcem odvětila: „Milé dítě, ty patří tvým dvanácti bratrům.“ Dívka se zeptala: „Kde jsou mí bratři? Nikdy jsem o nich neslyšela.“ Královna smutně odvětila: „To ví jen bůh, kde jsou, bloudí světem.“ Pak ji vzala, otevřela tajnou komnatu, ukázala jí těch dvanáct rakví s hoblinami a poduškami. „Tyto rakve,“ řekla: „byly určeny pro tvé bratry, ale utekli dřív, než ses narodila.“ A vyprávěla jí vše, co se tenkrát stalo. Tu princezna řekla: „Milá matko, neplač, půjdu své bratry hledat.“

v zala těch dvanáct košil a šla pryč a rovnou do toho černého hlubokého lesa. Šla celý den, až večer přišla k tomu zakletému domku, vešla dovnitř a našla tam chlapce, který se jí ptal: „Odkud jsi a co tu chceš?“ Byl celý překvapený, že je tak krásná, má královské šaty a zlatou hvězdu na čele. Dívka odvětila: „Jsem princezna a hledám svých dvanáct bratrů a půjdu až na konec světa, dokud je nenajdu.“ A ukázala mu těch dvanáct košil, které jim patřily. Tu Benjamin viděl, že je to jeho sestra a řekl: „Já jsem Benjamin, tvůj nejmladší bratr.“ A princezna začala plakat radostí a Benjamin také, líbali se a objímali z velké lásky. Potom řekl: „Milá sestro, je tu ještě něco, my jsme tenkrát přísahali, že každá dívka, kterou potkáme, zemře, protože nám kvůli jedné dívce ukřivdili.“ Princezna řekla: „Ráda umřu, pokud tím svých dvanáct bratrů osvobodím.“ „Ne!“ odvětil: „Nemusíš zemřít, schovej se tady pod bečku, dokud bratři nepřijdou, pak to s nimi domluvím.“

j ak řekli, tak udělali. Když byla noc, přišli hladoví bratři z lovu a hnali se ke stolu, aby se najedli. A když tak seděli a jedli, ptali se: „Je něco nového?“ Benjamin se podivil: „Vy nic nevíte?“ „Ne.“ odpověděli. Mluvil dál: „Byli jste v lese a já jsem zůstal doma, a přesto vím víc než vy!“ „Tak nám to pověz!“ volali bratři netrpělivě. Odpověděl: „Povím, povím, ale nejdříve mi slibte, že to první děvče, které potkáte, nezabijete!“ „Dobrá, dostane milost,“ volali: „jen už vyprávěj!“ Tak Benjamin řekl: „Naše sestřička je tu.“ A zvedl díži a vyšla princezna v královském šatě se zlatou hvězdou na čele a byla tak krásná a půvabná, že se všichni radovali, padli si kolem krku a líbali se a měli rádi.

o d toho času zůstávala princezna s Benjaminem doma a pomáhala mu při práci. Těch jedenáct chodilo lesem a lovilo a chytalo zvěř, aby měli co jíst. Benjamin a sestra se starali, aby to uvařili. Princezna sbírala dřevo na vaření, bylinky na chuť a stavěla hrnce na oheň, aby bylo jídlo hotovo, než se těch jedenáct vrátí. Také udržovala pořádek v domě a stlala postele a bratři byli vždy spokojení a žili v lásce a jednotě.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

u toho zakletého domu byla malá zahrádka, na které rostlo dvanáct sněhobílých lilií. Jednoho dne chtěla princezna svým bratrům udělat radost, a tak těch dvanáct lilií utrhla, že každému dá jednu k talíři. Sotva ale utrhnula tu dvanáctou, dvanáct bratrů se proměnilo ve dvanáct krkavců, kteří odletěli přes les pryč; v tom okamžiku také zmizel domek se zahradou. Najednou byla ubohá princezna sama v divokém lese, a když se rozhlédla, stála tam nějaká stařenka, která ji hubovala: „Moje dítě, copak jsi to udělala? Proč jsi těch dvanáct lilií nenechala být? To byli tví bratři, teď jsou navěky proměněni v krkavce.“ Plačící dívka řekla: „Copak je není možné vysvobodit?“ „Ne,“ řekla stařenka: „není nic, co by je vysvobodilo, kromě jediného, ale to je tak těžké, že by to stejně nikdo nedokázal. Musel by být sedm let němý, nesměl by se smát ani mluvit, a kdyby byl po tu dobu promluvil jen jedno jediné slůvko a do vypršení lhůty chyběla jedna jediná hodina, bylo by vše zbytečné, neboť by tím jediným slovem ty chlapce zabil.“ Ale princezna řekla: „Já své bratry vysvobodím.“ A šla, aby si našla ten nejvyšší strom, na který pak vylezla a tam předla a nemluvila ani se nesmála.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne v tom lese lovil král a ten měl velkého chrta, který doběhl až k tomu stromu, na kterém princezna seděla, skákal kolem a štěkal a vyl. Tak tam šel král a uviděl krásnou princeznu se zlatou hvězdou na čele a byl tak pohnutý její krásou, že na ni zavolal, zda se nechce stát jeho ženou. Ona neodpověděla, jen kývla. Tak vylezl na strom a snesl ji dolů, posadil na koně a vezl domů. Pak slavili nádhernou svatbu, ale nevěsta nemluvila ani se nesmála.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

k dyž spolu pár let spokojeně žili, počala královna matka, která byla zlá žena, na mladou královnu nasazovat: „Je to obyčejná žebračka, co jsi přivedl, kdoví jaké bohaprázdné sítě tajně spřádá. Když je němá a nemluví, může se přeci někdy smát, ale kdo se nikdy nesměje, ten je zlé mysli.“ Král tomu nejprve nechtěl věřit, ale stařena tak dlouho dotírala a připsala jí a obvinila ji z tolika zlých věcí, že se král dal nakonec přesvědčit a odsoudil ji k smrti. Na nádvoří postavili velkou hranici, na které měla být upálena. A král stál nahoře u okna a uplakanýma očima přihlížel, protože ji stále miloval. A když už byla princezna připoutána u kůlu a oheň žlutými jazyky olizoval její šaty, to byl zrovna poslední okamžik z těch sedmi let. Tu to ve vzduchu zašumělo a přiletělo dvanáct krkavců, kteří se snesli dolů, a když se dotkli země, bylo to těch dvanáct bratrů, kteří byli vysvobozeni. Rozmetali oheň, uhasili plameny, osvobodili sestru a objímali ji a líbali. Nyní, když mohla mluvit, vyprávěla králi, proč byla němá a nikdy se nezasmála. Král se zaradoval, když slyšel, že je nevinná, a pak žili všichni v lásce a jednotě až do smrti.

j en tu zlou macechu postavili před soud a potom zavřeli do sudu s vařícím olejem a jedovatými hady; sešla ze světa zlou smrtí. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die zwölf Brüder“ (KHM 9) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons