O krásné labutí panně

Johann Wilhelm Wolf

k dysi dávno žil ve francouzské zemi mladý myslivecký mládenec a ten byl ten nejlepší střelec široko daleko. Ale jednoho dne se mu pranic nedařilo, chodil v lese až do večera sem a zase tam, ale do rány mu nepřišlo nic, co by stálo za řeč. Nakonec přišel k velkému krásnému jezeru, na kterém plavala nádherná sněhobílá labuť, svět takovou neviděl. Neváhal, zacílil pušku a chtěl vystřelit, když tu nějaký hlas zavolal: „Nestřílej, bude tě to stát život.“ Polekal se a pušku sundal, ale pak se krátce zamyslel a zacílil opět, ale i tentokrát někdo zavolal: „Nestřílej, jinak tě to bude stát život!“ Nechal opět ručnici klesnout, ale nakonec zacílil potřetí a pomyslel si: „Tentokrát střelím, ať si kdo chce, co chce, říká!“ Ale než se dostal k ráně, proměnila se labuť v překrásnou pannu, která mu řekla: „Vysvobodíš mě a budeš do konce svých dnů šťastný, když se po jeden rok každou neděli se za mne pomodlíš. Ale po tu dobu nesmíš říct ani slůvko o mé kráse.“ Tak řekla a zmizela. Myslivecký mládenec šel okouzleně domů a od toho dne se každou neděli modlil za krásnou labutí pannu.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

r ok se pomalu chýlil ke konci, když jednoho dne francouzský král vyhlásil velké střelecké utkání. Střelec, který trefí holuba nejlépe, dostane za odměnu princeznu za ženu. Sjeli se lovci z celé říše, ze široka z daleka, ani náš myslivecký mládenec mezi nimi nechyběl. Však také střelil holuba přesně doprostřed srdce, a protože po něm žádný ten zásah neopakoval, stal se střeleckým králem a měl se oženit s francouzskou princeznou. A bylo ouvej! Zaslíbil se krásné labutí panně a o žádné jiné nechtěl ani slyšet. „Přenechám to štěstí a čest někomu jinému.“ řekl. Ale když na něj král naléhal, proč se chce vzdát takové pocty, tak se zapomněl a řekl, že má nevěstu, která je ještě tisíckrát krásnější než francouzská princezna. Ale sotva to dořekl, stála před ním krásná labutí panna, smutně na něj hleděla a řekla: „Kdybys o mé kráse nemluvil, tak bys mě dnes vysvobodil. Teď mne musíš hledat na Skleněné hoře.“ A bylo to! Mohl se proklínat za svou lehkomyslnost, jak mu bylo libo. Nezbylo než, aby si svázal raneček a vydal se do světa hledat Skleněnou horu.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

d louho, předlouho putoval světem, až přišel na jeho druhý konec a tam jednoho dne dorazil do hlubokého černého lesa, kterým putoval tři dny a tři noci. Čtvrtého rána přišel k osamělému mlýnu, ze kterého vyšel nějaký muž a ptal se, co tam pohledává, on je mlynář od Skleněné hory a už sedm set let v lese žádného človíčka neviděl. Tu myslivecký mládenec pravil: „Když jsi mlynář od Skleněné hory, tak mi jistě řekneš, jak se na ni dostanu.“ „Tam se nikdy nedostaneš.“ odvětil mlynář. Ale jinoch ho prosil a nedal mu pokoj, dokud mu mlynář nakonec neslíbil, že mu pomůže. Přivedl z mlýna osedlaného kozla a poručil mládenci nasednout, neboť jen na tom zvířeti se může dostat na Skleněnou horu. Tak nasedl a sotva kozel ucítil břemeno, dal se do běhu a uháněl cestou necestou, přes kořeny a kameny, rychleji než nejrychlejší kůň, až z toho šla člověku hlava kolem. Tak doběhnul až ke Skleněné hoře, tam jezdce shodil a kalupem se vydal zpět.

p od Skleněnou horou byl krásný čistý pramen, a protože měl mládenec po té divoké a dlouhé jízdě žízeň, pomyslel si, že by se měl nejdříve napít, než se vydá nahoru. Sklonil se k čisté vodě a chtěl si nabrat do dlaně, když tu slyšel hlas: „Nepij, sic tě to bude stát život.“ Polekal se a ohlížel se kolem, ale nikdo tam nebyl, a protože ho žízeň soužila stále víc, tak si přece jen vodu nabral a napil se a v tu ránu upadnul do hlubokého spánku. Tu se před ním objevila krásná labutí panna. Jeho neposlušnost ji tak rozezlila, že vytáhla jeho lovecký tesák a chtěla ho probodnout. Už mu přiložila studenou špičku k srdci, když ji ruka zase klesla, lítost a láska jí přemohly a pomyslela si: „Třeba mě přece jen dokáže vysvobodit.“ A dřív než ho zase opustila, napsala prstem na střenku jeho tesáku: „Kdybys tu vodu nepil, tak bys mě dnes vysvobodil. Teď mne musíš teď hledat v Temnotě temné.“ Když se probudil a ta slova si přečetl, opět proklínal svoji lehkomyslnost a nepřál si více žít. Ale nezbylo mu než, aby se vydal na cestu a řekl si, že si neodpočine dřív, dokud nenajde Temnotu černou.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

m usel putovat ještě déle než prvé, než přišel na další konec světa a jednoho dne dorazil do hlubokého černého lesa. Když putoval tím lesem tři dny, přišel k nějakému osamělému mlýnu, ve kterém žil mlynář z Temnoty temné a řekl mu, už celých sedm set let neviděl v lese ani živáčka. „Když jsi mlynář z Temnoty temné,“ řekl mu myslivecký mládenec: „tak mi můžeš také říci, jak se tam dostanu.“ „Do Temnoty temné se nikdy nedostaneš.“ Ale hoch mlynáře prosil a prosil, až mu tento nakonec slíbil, že ho tam nějak dostane. „Ráno přiletí pták Noh,“ řekl: „aby vyzvedl sud mouky, který pak odnese do Temnoty temné, ten tě musí vzít s sebou.“ Tak zůstal jinoch přes noc v mlýně a druhého dne si vlezl do sudu s moukou a čekal. Za nedlouho to ve vzduchu zasvištělo, to přiletěl pták Noh, popadl sud do pařátů a letěl pryč. Po nějakém čase se snesl dolů a břemeno položil do trávy.

p rávě dorazili do Temnoty temné. Myslivecký mládenec pochopil, že už to dál nepůjde, vyříznul ve stěně sudu tesákem díru a opatrně vylezl ven. Kolem něj byla tma jako v pytli, ale v blízkosti slyšel šumět vodu, a tak se opatrně plížil za tím šumem, až nakonec dorazil k mostu, který vedl přes řeku. Když po něm přešel na druhou stranu, tu pojednou uviděl v dálce světlo, a tak šel za ním. Bylo to ale pěkný kus cesty, než se k němu dostal, aby zjistil, co to bylo. Dorazil do temného údolí, ze kterého vycházely dvě ženy, ze kterých jedna nesla v ruce lucernu. Když k nim přišel blíž, spatřil, že jedna z nich je jeho krásná labutí panna, která chodila s komornou po okolí a sbírala suché klestí. Dívka jinocha přátelsky vítala a prosila, aby šel s ní, pokud má ještě vůli a odhodlání ji vysvobodit z Temnoty temné, do kterého byla zakleta jen kvůli jeho neposlušnosti. To jí rád slíbil a nechal se zavést až do její ložnice, kde ho schovala pod postel a poručila mu, aby tam zůstal v klidu ležet. „Já musím nyní k tanci a hudbě.“ řekla: „Až odbije jedenáctá hodina, zase přijdu a půjdu spát. Potom musíš bez váhání vylézt ven a lehnout si na mne a ležet bez pohnutí, ať se děje, co se děje.“ A tak mu nezbylo, než ležet pod postelí a čekat a čekat.

k dyž odbila jedenáctá hodina, krásná labutí panna vešla dovnitř a lehla si do postele. Jinoch na nic nečekal, vylezl a lehnul si na ni. Sotva tak učinil, objevil se tu roj duchů a strašidel, co jich v Temnotě žije, a všichni se vrhli velkým povykem na postel. Ubohému mládenci na čele vyrazil strachy pot, ale ani se nepohnul a dělal, že tvrdě spí. To ty zloboty velmi rozzuřilo, začali do něj mlátit jako do pytle, bodat ho vším, co měli po ruce, a mučit všelikerým způsobem. Jeden by z toho řval ze všech sil a myslel si, že je to jeho smrt, ale mládenec zůstal neoblomný a nehnul ani malíčkem. Musel to snášet až do půlnoci, protože teprve s úderem dvanácté hodiny přízraky zmizely, jakoby tu nikdy nebyly. Pak krásná labutí panna vstala a zraněného mládence natřela kouzelnou hojivou mastí. Za nějakou chvilku byl zase zdravý a svěží jako dřív. Také ho chválila, že v té první zkoušce tak statečně obstál a postavila před něj na posilněnou rozličné pokrmy a výtečné víno. Když se najedl a napil, poručila mu opět vlézt pod postel, kde měl zůstat do další noci.

v ečer dívka opět odešla k tanci, a když se v jedenáct vrátila, zase vylezl a lehl si na ni. Protože věděl, že se mu nemůže nic stát, zůstal ležet poněkud klidněji a jeho strach byl o něco menší. Ale byla-li větší jeho odvaha, byla těžší i druhá zkouška. Duchové, přízraky a strašidla vrazili dovnitř s velkým povykem a začali s ním nakládat takovým způsobem, že to, co dělali včera, byla jen taková dětská hra. Když ho na celém těle posekali a popíchali, že na něm nebylo zdravé místečko a už se neměl čeho dalšího nadát, přivlekli velký kotel s vařícím olejem, postavili ho před postel a hotovili se, že jinocha hodí dovnitř. Popadli ho za nohy a ruce a drželi nad kotlem a on si pomyslil, že tohle je opravdu konec a chtěl zakřičet hrůzou, když v té chvíli odbila půlnoc a vše zmizelo. Krásná labutí panna ho opět vyléčila hojivou mastí. Potom ho občerstvila jídlem a pitím a přátelsky mu děkovala, že se také podruhé tak dobře držel a tím se přiblížil konec jejího vysvobození. „Ještě jednu noc zůstaň pevný a odhodlaný!“ řekla: „Pak budu tvá a budeme navěky šťastní!“

t u poslední noc se vše opakovalo. Jen ty přízraky si počínali ještě zběsileji. Sekali ho a řezali, a když stále dělal, že nic necítí a žádné utrpení ho nepohnulo ke křiku, tak přinesli šibenici a hotovili se, že ho oběsí. Už mu kladli smyčku kolem krku, když se ozvala obrovská rána a došlo k vysvobození. Dříve než se nadál, stál myslivecký mládenec zalitý světlem na louce a s ním krásná labutí panna, která byla konečně vysvobozená. Naposledy ho natřela hojivou mastí a byl ještě zdravější a krásnější než dřív.

p otom slavili krásnou svatbu, a když skončila, vydali se k francouzskému královskému dvoru. Když tam krásnou labutí pannu uviděli, musel i sám francouzský král uznat, že je krásnější než jeho dcera. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Von der schönen Schwänenjungfer“ je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaši radost přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons