Dvě nevěsty

Bratři Grimmové

b yla jednou jedna žena a ta se jednoho dne vydala se svou dcerou a pastorkyní na pole žnout píci. Tu k nim přistoupil v podobě ubohého žebráka náš dobrotivý Pán a zeptal se jich na cestu do vsi. Matka s dcerou mu posměšně odvětily, ať si cestu hledá sám, ale hodná pastorkyně mu ukázala kudy jít, dokonce s ním kousek cesty šla. Náš Pán se na ty nehodné ženy velmi rozhněval. Z jeho vůle jim zhrubly tváře, až byly pojednou černé jako noc a ošklivé jako hřích; a nedosti bylo na tom, záda jim ohnula křivice. Hodné pastorkyni splnil tři přání. Chtěla být krásná a čistá jako slunce, mít měšec zlata, který se nikdy nevyprázdní, a po smrti se dostat do nebe. Když matka se sestrou, černé a ošklivé, přišly domů a viděly, že pastorkyně zatím celá zkrásněla, srdce jim zaplavila nenávist tak velká, že nemyslely na nic jiného, než jak ubohou dívku zahubit. Pastorkyně měla bratra, který ji velmi miloval a kterému vyprávěla, co se jí přihodilo. Bratr si ji namaloval, aby se s jejím obrázkem mohl těšit, když byl ve službě. Pověsil si jej na stěnu své komůrky; bydlel na královském zámku, kde sloužil jako kočí. Každý den před obrázkem děkoval Bohu, že jeho sestře dopřál takové štěstí.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne tomu králi, u kterého bratr sloužil, zemřela žena a ta byla tak krásná, že podobnou by člověk na světě nenašel, a tak pro ni král velmi truchlil. Sloužící si všimnuli, že kočí má obrázek, před kterým se každý den modlí, a protože byla jejich srdce závistivá a nepřejícná, žalovali to králi. Král si nechal obrázek přinést, a když spatřil takovou krásu, ihned se do ní vroucně zamiloval. Nechal si zavolat kočího a ptal se ho, kdo na tom obrázku je; on mu pravil, že jeho milovaná sestřička. A král řekl, že ta a žádná jiná se stane jeho ženou, dal kočímu kočár i koně, zlatem zdobené šaty a poslal ho pro sestru. Když mládenec dorazil s tou zprávou domů, dívka se zaradovala, ale šeredná sestra jí to štěstí záviděla a nabádala matku, aby jí svým čarodějným uměním také takové štěstí zajistila. A matka ukula plán, nad kterým si peklo mnulo ruce. Nejprve kouzlem omámila bratra, že byl napůl slepý a napůl hluchý; pak nastoupili do kočáru, pastorkyně v královském šatu, macecha a sestra. Bratr si sednul na kozlík a vyrazili na cestu.

k dyž ujeli kus cesty, tu se bratr naklonil a na sestru zavolal: „Přikryj se sestřičko milená, ať tě déšť nesmáčí, vítr nezcuchá, ke králi jedeš líbezná!“ Tu se dívka ptala macechy, co bratříček volal a ona pravila, že jí poručil, ať svleče své krásné šaty a dá je sestře. Podivila se tomu přání, ale vyplnila je. Jeli dále a po nějaké chvíli bratr opět na sestru zavolal: „Přikryj se sestřičko milená, ať tě déšť nesmáčí, vítr nezcuchá, ke králi jedeš líbezná!“ Dívka se opět macechy ptala, co bratříček volal; pravila, že jí poručil, ať sundá svůj zlatý čepec a dá ho sestře. Podivila se tomu přání, ale vyplnila je. Jeli dále a po chvíli zavolal bratr do třetice: „Přikryj se sestřičko milená, ať tě déšť nesmáčí, vítr nezcuchá, ke králi jedeš líbezná!“ Dívka se zeptala macechy, co bratříček volal; pravila, že jí poručil, ať se podívá z okna kočáru. Jeli zrovna po mostě přes velikou vodu, a když se nevěsta vyklonila z okna, tu ji ty dvě zlořečené popadly a shodily dolů do vody. V tom okamžiku, kdy se dívka utopila, se na hladině objevila sněhobílá kachna. Bratr si ničeho nevšimnul a jel dál, až dorazili na královský dvůr, kde nevěstu přivedl králi. Protože měl oči oslepené září zlatých šatů, myslel si, že přivedl tu pravou, ale král se, když viděl,to ztělesnění ošklivosti, na kočího velmi rozhněval a nechal ho uvrhnout do hadí jámy. Macecha však ovládala silná kouzla a obloudila i samotného krále tak, že se mu její dcera nakonec zdála přijatelná, nechal je obě u sebe a nakonec se s tou šeredou oženil.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednou večer, když leželi král a královna v milostném objetí, připlula do kuchyně kamennou výlevkou sněhobílá kachnička a prosila kuchtíka, ať rozdělá oheň, aby si mohla osušit svoje peří. Tak kuchtík rozdělal v krbu oheň a kachna si sednula k teplu, čechrala si zobákem peří a zatímco tak seděla, vyptávala se: „Copak dělá kočí, můj bratříček?“ A kuchtík pravil: „Sedí v hadí díře.“ „A co dělá ta šeredná v tomto domě?“ A kuchtík pravil: „S králem sdílí lože.“ „Bůh ho opatruj!“ pravila kachna a výlevkou odplula pryč. Druhého dne připlula zase a kladla mu ty samé otázky a třetí den opět. Tu to kuchtík už déle nemohl unést, běžel za králem a vše mu vypověděl.

k rál to chtěl vidět na vlastní oči, a když toho večera kachnička opět vystrčila hlavu z výlevky, popadnul meč a hlavu jí uťal. A tu se před ním objevila ona krásná dívka, kterou kdysi spatřil na obrázku a vyvolil sobě za ženu. Král byl najednou celý šťasten, nechal jí přinést šaty a pak mu musela vyprávět, jak byla oklamána a do vody hozena; její první přání bylo, aby král vysvobodil jejího nebohého bratra byl z té strašné hadí díry. Když král její přání vyplnil, zašel za macechou a zeptal se jí, jaký trest by zasloužil ten, co krále hanebně oklamal. Tu mu pýchou zaslepena čarodějnice zpupně pravila, že toho provinilce je nutné svléci donaha a zavřít do sudu s hřebíky a jehlami, ten sud zapřáhnout za koně a toho koně vyhnat do světa. Tak jí i její dceři to přání splnili.

k rál se s krásnou dívkou oženil a jejího bratra za věrné služby bohatě odměnil. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die weisse und die schwarze Braut“ (KHM 135)je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons