O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce

Bratři Grimmov�

v jednom městě žili dva truhláři a každý měl jednoho syna, a protože jejich domy spolu sousedily, byly ti dvě děti stále spolu, společně si hrály a vyváděly, až jim lidi začali říkat „nožík“ a „vidlička“, protože ty také stále leží vedle sebe na stole. Ani když oba vyrostli, nechtěli se od sebe oddělit, ale protože jeden byl odvážný a druhý bojácný, tak se první stal vojákem a druhý se vyučil řemeslu po otci. A pak přišel čas, aby se truhlář vydal na zkušenou do světa, a protože ho voják nechtěl opustit, a vydali se na vandr společně. Přišli do města, kde si truhlář našel službu u mistra, který nakonec, aby ti dva mohli zůstat spolu, najal za pacholka i toho vojáka. Bylo by to všechno dobré, ale vojákovi se práce zajídala, nejraději polehával na medvědině, a tak to netrvalo dlouho a mistr ho poslal pryč. Ale truhlář nechtěl kamaráda opustit, a tak mistrovi službu vypověděl a táhli dál. A tak to šlo všude, kam přišli, našli dobrou práci, ale ta neměla dlouhého trvání, protože voják byl líný a poslali ho pryč a truhlář tam bez něj nezůstal.

j ednou přišli opět do velkého města, ale voják nechtěl přiložit ruku k dílu a byl ze služby propuštěn ještě téhož večera, takže museli na noc táhnout dál. Cesta je zavedla do hlubokého černého lesa a truhlář řekl: „Dál nejdu! Tam se to jen hemží čarodějnicemi a strašidly.“ Ale voják zvolal: „Ale co! Z toho strach nemám!“ Šel první a bojácný truhlář, protože ho nechtěl opustit, se vydal za ním. Za nějakou chvíli ztratili cestu a bloudili ve tmě mezi stromy, až nakonec uviděli světlo a vydali se za ním. Dovedlo je ke krásnému osvětlenému zámku, u jehož brány ležel velký černý pes a na rybníku plavala rudá labuť. Vešli do zámku, ale nenašli tam ani živáčka, jen v kuchyni seděla u kotle zavěšeného nad ohněm šedivá kočka a tvářila se, že vaří. Procházeli nádhernými komnatami, které byly všechny prázdné, až v té poslední stál prostřený stůl s jídlem a pitím, a protože měli pořádný hlad, posadili se a nechali si chutnat. Potom voják řekl: „Když se jeden najedl a je sytý, měl by se prospat!“ Otevřel dveře vedlejší komory a tam stály dvě krásné postele, do kterých hned ulehli, a už je to bralo ke spánku, když tu si truhlář vzpomněl, že se ještě nepomodlili, a tak vstal a šel ke skříni u stěny, otevřel ji a našel tam krucifix a dvě modlitební knihy. Ihned probudil vojáka a oba poklekli a pomodlili se a potom klidně usnuli.

d ruhého dne ráno probudil vojáka pořádný štouchanec, až ho to zvedlo do výšky. „Co mě biješ?“ zavolal na truhláře, ale protože ten taky obdržel ránu, odvětil: „Co biješ ty mě, já tě nebiji!“ Tu voják řekl: „Tak to bude asi znamení, že máme vstávat.“ Když vyšli z ložnice, stála už snídaně na stole, ale truhlář řekl: „Dřív než se toho jídla dotknu, pojďme hledat nějakého člověka.“ „Ano,“ řekl voják: „když si myslím, že to vařila ta kočka, tak mě taky přejde všechna chuť.“ Tak opět prošli celý zámek od shora dolů, ale nenašli ani živáčka. Nakonec voják řekl: „Podíváme se ještě do sklepa.“ Když scházeli po schodech dolů, uviděli před prvním sklepem sedět starou ženu. „Dobrý den, matičko. To vy jste nám navařila?“ „Ano, synáčkové, chutnalo vám?“ Pak šli po schodech o patro níž a před druhým sklepem seděl hoch asi tak čtrnáctiletý. Také ho pozdravili, ale on jim neodpověděl, a tak sestupovali níž, až přišli ke třetímu sklepu, kde seděla asi dvanáctiletá dívenka, která jim na jejich pozdrav také neodpověděla. Šli tedy dál až na úplný konec sklepení, ale už nikoho nenašli. Když se vydali zpět a přišli k dívce, vstala za svého místa a oni se jí zeptali: „Chceš jít s námi nahoru?“ „Je nahoře na rybníce ještě ta rudá labuť?“ zeptala se. „Ano, viděli jsme ji, když jsme přišli.“ „To je škoda, to s vámi jít nemohu.“ Když přišli k tomu chlapci, také vstal, ale když se ho zeptali: „Chceš jít s námi nahoru?“, odvětil: „Je na dvoře ještě ten černý pes?“ „Ano, viděli jsme ho, když jsme přišli.“ „Tak to je mi líto, to s vámi jít nemohu.“ Když dorazili k té stařence, taky se jí zeptali: „Matičko, nechcete jít s námi nahoru?“ „Je tam nahoře v kuchyni ještě ta šedivá kočka?“ ptala se. „Ano, matičko, sedí na peci u hrnce a vaří.“ „To je mi líto, dokud tu rudou labuť, toho černého psa a tu šedivou kočku nezabijete, nemůžeme ze sklepa ven.“ Když pak procházeli kuchyní, voják chtěl šedivou kočku pohladit, ale ona na něj udělala zle ohnivé oči a zlověstně zaprskala, a tak ji nechal být.

t eď už viděli celý zámek, kromě jedné malé komůrky, ve které ještě nebyli, a když ji teď otevřeli, byla docela prázdná, jen na stěně visel luk a šíp, meč a železné kleště. Nad tím lukem se šípem byl nápis „Tento luk zabije rudou labuť!“, nad mečem někdo napsal „Tento meč usekne hlavu černému psu!“ a nad železnými kleštěmi zářilo zlatým písmem „Tyto kleště ustřihnou hlavu černé kočce!“ „Ach, bože!“ zvolal ustrašený truhlář: „Pojďme odtud pryč!“ Ale voják ho uklidňoval: „ Ale kdepak, vyhledáme ta zvířata.“ Posbírali ty zbraně a šli do kuchyně, kde už stála ta tři zvířata shromážděna, jako by se na něčem radila, jako by měla něco zlého v úmyslu. Když to truhlář viděl, měl rázem srdce až v kalhotách, ale voják mu domluvil, a tak řekl, že by se mohli nejdříve nasnídat. Když pak truhlář bohatýrsky pojedl, řekl: „V jedné komnatě jsem viděl zbroj, tu si vezmu na sebe.“ Když tam přišli, ošil se a řekl: „Co kdybychom vyskočili oknem a odešli? Co nás zajímají nějaká zvířata?“ Ale když přišel k oknu, byla přes něj pevná železná mříž, a tak už neměl žádnou výmluvu a šel k brnění a že si ho natáhne. Ale to vám bylo těžké! Když ho voják chvíli pozoroval, jak se s tím lopotí, řekl: „Víš, co? Půjdeme tak, jak jsme!“ „Dobrá, dobrá.“ souhlasil truhlář: „Ale kdybychom tak byli alespoň tři, jako je těch zvířat.“ Sotva ta slova dořekl, tu na okno přiletěl bílý holub, začal klovat na sklo, a tak voják okno otevřel, holub vletěl dovnitř a najednou před nimi stál krásný jinoch, vzal si luk a šíp a řekl: „Já jsem ten třetí a pomohu vám.“ Ale to se truhláři nelíbilo, protože ten s tím lukem to má lepší, vystřelí a může jít, kam je mu libo, ale oni dva musejí se svými zbraněmi k těm kouzelným zvířatům až na tělo, a tak mu chlapec ten luk a šíp dal a sám si vzal meč.

a pak se vydali do kuchyně, kde byla zvířata, a jinoch usekl hlavu černému psu, voják popadnul kleštěmi šedivou kočku a udělal s ní krátký proces, zatímco bojácný truhlář, který zůstal vzadu, vystřelil šíp a zabil rudou labuť. Sotva byla ta tři zvířata mrtvá, přihnala se ze sklepa stařena a obě děti a všichni vztekle křičeli: „Vy jste zabili naše nejlepší přátele, vy zrádci!“ A hnali se na ně a chtěli je zabít, ale ti tři je společnými silami přemohli a těmi kouzelnými zbraněmi zabili. Tu se celý zámek probudil tichým šepotem a podivuhodným šuměním, které přicházelo ze všech koutů. Truhlář řekl: „Raději ta těla pohřbíme, byli to přeci křesťané, jak jsme viděli podle toho krucifixu ve skříni.“ Tak mrtvé vynesli na dvůr, vykopali tři hroby a uložili je do nich. Zatímco pracovali, hluk v zámku stále sílil a byl hlasitější a hlasitější, takže když byli hotoví, rozeznávali jednotlivé hlasy, které volaly: „Kde jsou? Kde jsou?“ Ten krásný jinoch někam zmizel a tentokrát padnul strach i na srdnatého vojáka, a tak utekli ze zámku pryč. Když ušli kousek cesty, voják řekl: „Stejně to není správné, že jsme tak utekli, měli bychom se tam vrátit podívat se, co se tam děje.“ „Ne,“ řekl truhlář: „já nechci s těmi kouzelnými věcmi nic mít! Raději si najdu poctivou obživu ve městě.“ Ale voják mu nedal pokoje, dokud s ním nešel zpět.

k dyž přišli k zámku, byl pojednou plný života, na nádvoří pobíhali koně a mezi nimi se proplétali sloužící. Tu se ti dva vydávali za chudé řemeslníky a poprosili o trochu jídla. Jeden z dvořanů řekl: „Ano, jen pojďte dovnitř, dnes je přáno každému!“ Zavedl je do krásné světnice, kde jim dali jídlo i víno, a při tom se jich ptali, zda cestou k zámku neviděli dva mládence. „Kdepak.“ odvětili. Tu si jeden sluha všimnul, že mají na rukou krev, a tak se ptal, odkud ta krev je. Voják řekl: „Řízl jsem se do prstu.“ Ale sluha to řekl jednomu z pánů, který je chtěl vidět, a byl to ten krásný jinoch, který jim pomáhal, a když je uviděl, zvolal: „To jsou ti dva, kteří zachránili zámek!“ Pak je s radostí přijal a vyprávěl jim, jak se to stalo, že byl zámek zakletý.

n a zámku sloužila hospodyně, která měla dvě děti a byla čarodějnice. Když jí jednou panstvo vyčinilo, rozvzteklila se a proměnila vše živé na zámku v kameny. Jen nad třemi špatnými služebníky, kteří také rozuměli čarodějnému řemeslu, neměla dost kouzelné moci a mohla je proměnit jen ve zvířata, která pak vládla nahoře v zámku, a ona sama před nimi i s dětmi utekla do sklepa. A také nade mnou měla jen tolik moci, aby mě mohla proměnit v bílého holuba. Když jste vy dva přišli na zámek, měli jste ta zvířata zabít, aby ti tři ve sklepě byli volní a za odměnu vás chtěli zabít, ale náš Pán to zamýšlel jinak, zámek je osvobozen, ty kameny jsou opět živoucí bytosti a ten šepot a šum, co jste slyšeli, to byla první slova, která řekli ti osvobození.“

p otom vojáka i truhláře zavedl k pánovi zámku, který měl dvě krásné dcery, a s těmi ty dva oženili a oni pak žili spokojeně až do konce svých dnů. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Soldat und der Schreiner“ (KHM 234) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15) a patří k těm pohádkám, které už v dalších vydáních nevyšly. Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons