O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce

Bratři Grimmové

v jednom městě žili dva truhláři a každý měl jednoho syna, a protože jejich domy spolu sousedily, byly ti dvě děti stále spolu, společně si hrály a vyváděly, až jim lidi začali říkat „nožík“ a „vidlička“, protože ty také stále leží vedle sebe na stole. Ani když oba vyrostli, nechtěli se od sebe oddělit, ale protože jeden byl odvážný a druhý bojácný, tak se první stal vojákem a druhý se vyučil řemeslu po otci. A pak přišel čas, aby se truhlář vydal na zkušenou do světa, a protože ho voják nechtěl opustit, a vydali se na vandr společně. Přišli do města, kde si truhlář našel službu u mistra, který nakonec, aby ti dva mohli zůstat spolu, najal za pacholka i toho vojáka. Bylo by to všechno dobré, ale vojákovi se práce zajídala, nejraději polehával na medvědině, a tak to netrvalo dlouho a mistr ho poslal pryč. Ale truhlář nechtěl kamaráda opustit, a tak mistrovi službu vypověděl a táhli dál. A tak to šlo všude, kam přišli, našli dobrou práci, ale ta neměla dlouhého trvání, protože voják byl líný a poslali ho pryč a truhlář tam bez něj nezůstal.

j ednou přišli opět do velkého města, ale voják nechtěl přiložit ruku k dílu a byl ze služby propuštěn ještě téhož večera, takže museli na noc táhnout dál. Cesta je zavedla do hlubokého černého lesa a truhlář řekl: „Dál nejdu! Tam se to jen hemží čarodějnicemi a strašidly.“ Ale voják zvolal: „Ale co! Z toho strach nemám!“ Šel první a bojácný truhlář, protože ho nechtěl opustit, se vydal za ním. Za nějakou chvíli ztratili cestu a bloudili ve tmě mezi stromy, až nakonec uviděli světlo a vydali se za ním. Dovedlo je ke krásnému osvětlenému zámku, u jehož brány ležel velký černý pes a na rybníku plavala rudá labuť. Vešli do zámku, ale nenašli tam ani živáčka, jen v kuchyni seděla u kotle zavěšeného nad ohněm šedivá kočka a tvářila se, že vaří. Procházeli nádhernými komnatami, které byly všechny prázdné, až v té poslední stál prostřený stůl s jídlem a pitím, a protože měli pořádný hlad, posadili se a nechali si chutnat. Potom voják řekl: „Když se jeden najedl a je sytý, měl by se prospat!“ Otevřel dveře vedlejší komory a tam stály dvě krásné postele, do kterých hned ulehli, a už je to bralo ke spánku, když tu si truhlář vzpomněl, že se ještě nepomodlili, a tak vstal a šel ke skříni u stěny, otevřel ji a našel tam krucifix a dvě modlitební knihy. Ihned probudil vojáka a oba poklekli a pomodlili se a potom klidně usnuli.

d ruhého dne ráno probudil vojáka pořádný štouchanec, až ho to zvedlo do výšky. „Co mě biješ?“ zavolal na truhláře, ale protože ten taky obdržel ránu, odvětil: „Co biješ ty mě, já tě nebiji!“ Tu voják řekl: „Tak to bude asi znamení, že máme vstávat.“ Když vyšli z ložnice, stála už snídaně na stole, ale truhlář řekl: „Dřív než se toho jídla dotknu, pojďme hledat nějakého člověka.“ „Ano,“ řekl voják: „když si myslím, že to vařila ta kočka, tak mě taky přejde všechna chuť.“ Tak opět prošli celý zámek od shora dolů, ale nenašli ani živáčka. Nakonec voják řekl: „Podíváme se ještě do sklepa.“ Když scházeli po schodech dolů, uviděli před prvním sklepem sedět starou ženu. „Dobrý den, matičko. To vy jste nám navařila?“ „Ano, synáčkové, chutnalo vám?“ Pak šli po schodech o patro níž a před druhým sklepem seděl hoch asi tak čtrnáctiletý. Také ho pozdravili, ale on jim neodpověděl, a tak sestupovali níž, až přišli ke třetímu sklepu, kde seděla asi dvanáctiletá dívenka, která jim na jejich pozdrav také neodpověděla. Šli tedy dál až na úplný konec sklepení, ale už nikoho nenašli. Když se vydali zpět a přišli k dívce, vstala za svého místa a oni se jí zeptali: „Chceš jít s námi nahoru?“ „Je nahoře na rybníce ještě ta rudá labuť?“ zeptala se. „Ano, viděli jsme ji, když jsme přišli.“ „To je škoda, to s vámi jít nemohu.“ Když přišli k tomu chlapci, také vstal, ale když se ho zeptali: „Chceš jít s námi nahoru?“, odvětil: „Je na dvoře ještě ten černý pes?“ „Ano, viděli jsme ho, když jsme přišli.“ „Tak to je mi líto, to s vámi jít nemohu.“ Když dorazili k té stařence, taky se jí zeptali: „Matičko, nechcete jít s námi nahoru?“ „Je tam nahoře v kuchyni ještě ta šedivá kočka?“ ptala se. „Ano, matičko, sedí na peci u hrnce a vaří.“ „To je mi líto, dokud tu rudou labuť, toho černého psa a tu šedivou kočku nezabijete, nemůžeme ze sklepa ven.“ Když pak procházeli kuchyní, voják chtěl šedivou kočku pohladit, ale ona na něj udělala zle ohnivé oči a zlověstně zaprskala, a tak ji nechal být.

t eď už viděli celý zámek, kromě jedné malé komůrky, ve které ještě nebyli, a když ji teď otevřeli, byla docela prázdná, jen na stěně visel luk a šíp, meč a železné kleště. Nad tím lukem se šípem byl nápis „Tento luk zabije rudou labuť!“, nad mečem někdo napsal „Tento meč usekne hlavu černému psu!“ a nad železnými kleštěmi zářilo zlatým písmem „Tyto kleště ustřihnou hlavu černé kočce!“ „Ach, bože!“ zvolal ustrašený truhlář: „Pojďme odtud pryč!“ Ale voják ho uklidňoval: „ Ale kdepak, vyhledáme ta zvířata.“ Posbírali ty zbraně a šli do kuchyně, kde už stála ta tři zvířata shromážděna, jako by se na něčem radila, jako by měla něco zlého v úmyslu. Když to truhlář viděl, měl rázem srdce až v kalhotách, ale voják mu domluvil, a tak řekl, že by se mohli nejdříve nasnídat. Když pak truhlář bohatýrsky pojedl, řekl: „V jedné komnatě jsem viděl zbroj, tu si vezmu na sebe.“ Když tam přišli, ošil se a řekl: „Co kdybychom vyskočili oknem a odešli? Co nás zajímají nějaká zvířata?“ Ale když přišel k oknu, byla přes něj pevná železná mříž, a tak už neměl žádnou výmluvu a šel k brnění a že si ho natáhne. Ale to vám bylo těžké! Když ho voják chvíli pozoroval, jak se s tím lopotí, řekl: „Víš, co? Půjdeme tak, jak jsme!“ „Dobrá, dobrá.“ souhlasil truhlář: „Ale kdybychom tak byli alespoň tři, jako je těch zvířat.“ Sotva ta slova dořekl, tu na okno přiletěl bílý holub, začal klovat na sklo, a tak voják okno otevřel, holub vletěl dovnitř a najednou před nimi stál krásný jinoch, vzal si luk a šíp a řekl: „Já jsem ten třetí a pomohu vám.“ Ale to se truhláři nelíbilo, protože ten s tím lukem to má lepší, vystřelí a může jít, kam je mu libo, ale oni dva musejí se svými zbraněmi k těm kouzelným zvířatům až na tělo, a tak mu chlapec ten luk a šíp dal a sám si vzal meč.

a pak se vydali do kuchyně, kde byla zvířata, a jinoch usekl hlavu černému psu, voják popadnul kleštěmi šedivou kočku a udělal s ní krátký proces, zatímco bojácný truhlář, který zůstal vzadu, vystřelil šíp a zabil rudou labuť. Sotva byla ta tři zvířata mrtvá, přihnala se ze sklepa stařena a obě děti a všichni vztekle křičeli: „Vy jste zabili naše nejlepší přátele, vy zrádci!“ A hnali se na ně a chtěli je zabít, ale ti tři je společnými silami přemohli a těmi kouzelnými zbraněmi zabili. Tu se celý zámek probudil tichým šepotem a podivuhodným šuměním, které přicházelo ze všech koutů. Truhlář řekl: „Raději ta těla pohřbíme, byli to přeci křesťané, jak jsme viděli podle toho krucifixu ve skříni.“ Tak mrtvé vynesli na dvůr, vykopali tři hroby a uložili je do nich. Zatímco pracovali, hluk v zámku stále sílil a byl hlasitější a hlasitější, takže když byli hotoví, rozeznávali jednotlivé hlasy, které volaly: „Kde jsou? Kde jsou?“ Ten krásný jinoch někam zmizel a tentokrát padnul strach i na srdnatého vojáka, a tak utekli ze zámku pryč. Když ušli kousek cesty, voják řekl: „Stejně to není správné, že jsme tak utekli, měli bychom se tam vrátit podívat se, co se tam děje.“ „Ne,“ řekl truhlář: „já nechci s těmi kouzelnými věcmi nic mít! Raději si najdu poctivou obživu ve městě.“ Ale voják mu nedal pokoje, dokud s ním nešel zpět.

k dyž přišli k zámku, byl pojednou plný života, na nádvoří pobíhali koně a mezi nimi se proplétali sloužící. Tu se ti dva vydávali za chudé řemeslníky a poprosili o trochu jídla. Jeden z dvořanů řekl: „Ano, jen pojďte dovnitř, dnes je přáno každému!“ Zavedl je do krásné světnice, kde jim dali jídlo i víno, a při tom se jich ptali, zda cestou k zámku neviděli dva mládence. „Kdepak.“ odvětili. Tu si jeden sluha všimnul, že mají na rukou krev, a tak se ptal, odkud ta krev je. Voják řekl: „Řízl jsem se do prstu.“ Ale sluha to řekl jednomu z pánů, který je chtěl vidět, a byl to ten krásný jinoch, který jim pomáhal, a když je uviděl, zvolal: „To jsou ti dva, kteří zachránili zámek!“ Pak je s radostí přijal a vyprávěl jim, jak se to stalo, že byl zámek zakletý.

n a zámku sloužila hospodyně, která měla dvě děti a byla čarodějnice. Když jí jednou panstvo vyčinilo, rozvzteklila se a proměnila vše živé na zámku v kameny. Jen nad třemi špatnými služebníky, kteří také rozuměli čarodějnému řemeslu, neměla dost kouzelné moci a mohla je proměnit jen ve zvířata, která pak vládla nahoře v zámku, a ona sama před nimi i s dětmi utekla do sklepa. A také nade mnou měla jen tolik moci, aby mě mohla proměnit v bílého holuba. Když jste vy dva přišli na zámek, měli jste ta zvířata zabít, aby ti tři ve sklepě byli volní a za odměnu vás chtěli zabít, ale náš Pán to zamýšlel jinak, zámek je osvobozen, ty kameny jsou opět živoucí bytosti a ten šepot a šum, co jste slyšeli, to byla první slova, která řekli ti osvobození.“

p otom vojáka i truhláře zavedl k pánovi zámku, který měl dvě krásné dcery, a s těmi ty dva oženili a oni pak žili spokojeně až do konce svých dnů. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Soldat und der Schreiner“ (KHM 234) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15) a patří k těm pohádkám, které už v dalších vydáních nevyšly. Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons