O blýskání na lepší časy

Franz Georg Brustgi

b yl jednou jeden starý král, který měl syna a tři dcery. Jednoho dne těžce onemocněl, a tak si nechal syna zavolat a řekl mu: „Milý synu, cítím, že brzy umřu, proto slyš moji poslední vůli. Moje tři dcery, tvoje sestry, se nesmí vdát dříve, dokud od mojí smrti neuplyne šest let. Slib mi, že se postaráš o to, aby se moje poslední přání splnilo.“ Princ to otci slíbil rukou dáním a brzy nato král zavřel oči navěky. V následujícím období se mnozí vznešení a bohatí princové o krásné princezny ucházeli, ale mladý král nedovolil, aby se sestry vdaly, říkal, že musejí čekat, dokud neuplyne šest let.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

t ak uplynuly tři roky a mladý král již odmítl mnohého nápadníka, když tu se jednoho dne objevili tři urození bratři a ti se ucházeli o královy sestry. Ten nejstarší se jmenoval Hrom, ten prostřední Blesk a ten nejmladší Nečas. I jim se však dostalo stejné odpovědi jako těm ostatním. V jednom se tihle bratři od ostatních nápadníků lišili, neodjeli v ten samý den domů, nýbrž si pronajali komnaty v nedalekém zámku, aby prý mohli krásné princezny co nejčastěji vídat. Když mladý král jednoho dne odcestoval, vtrhli ti tři do královského zámku, popadli princezny, naskočili s nimi na čekající koně a uháněli jako vítr s bouří se svou vzácnou kořistí přes louky a pole do hlubokého černého lesa. Když se král vrátil domů, svoje sestry nenašel a byl z toho k neutěšení. Ihned se vydal na cestu, aby je hledal, odhodlán jít až na samý na konec světa.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

d louhý předlouhý čas marně putoval světem, až jednoho dne přišel opět do nějakého hlubokého černého lesa. Šel stále hloub a hloub, volal a hledal sestry, ale nenašel po nich nikde ani stopu. Pojednou na jedné mýtině uviděl krásný zámek, a když přišel k bráně, zavolal na něj z okna nějaký hlas: „Ach, bratříčku, v nešťastnou hodinu jsi sem přišel! Obrať rychle pryč! Tady bydlí můj muž Blesk, a když přijde domů a najde tě tu, zabije tě!“ „Neznám ten hlas?“ pomyslel si král, šel k zámku blíž a tu poznal svoji nejstarší sestru. To bylo radosti z opětovného setkání, a tak král přes všechna sestřina varování zůstal u ní. Zatímco tak jeden s druhým rozprávěli, jak se jim v odloučení vedlo, přišel švagr Blesk domů. Ale kupodivu se nestavěl k cizí návštěvě nijak zle, nýbrž krále přátelsky pozdravil a pozval ho, aby byl jeho hostem, jak dlouho se mu zlíbí. S takou nabídkou král rád souhlasil, neboť chtěl nějaký čas u své milé sestry zůstat. Švagr Blesk se mu každý den věnoval a stále se mu snažil různými hrami ukrátit čas. Nejčastěji stříleli lukem a šípem a jejich cíl, jen si to představte, byl vzdálený hodinu letu a ten šíp měl tu obzvláštní schopnost, že se vždy sám od sebe vrátil a ke zpáteční cestě potřeboval dvě hodiny. Král se nemohl dost vynadivit tomu, jaký byl švagr Blesk výtečný střelec, jeho šíp doletěl daleko až na konec jednoho údolí, kde se s ohnivým jazykem na ocase zabořil hluboko do skály a přesto vždy přiletěl zpět. Osm dní zůstal král u švagra Blesku jako host, potom cestoval dál, aby vyhledal dvě druhé sestry.

p utoval dál a dál skrze ten hluboký černý les a najednou stál na kraji louky před nádherným zámkem. Tu na něj z okna zavolal nějaký hlas: „O, bratříčku, přišel jsi v nešťastnou hodinu! Obrať rychle pryč! Tady bydlí můj muž Hrom, a když přijde domů a najde tě tu, bez milosti tě zabije!“ Král se zaradoval, protože našel svoji druhou sestru, nenechal si nahnat strach a zůstal u ní. Když přišel švagr Hrom domů a viděl bratra své ženy, přátelsky ho pozdravil a prosil ho, aby u něj pár dní zůstal, aby společně strávili nějakou tu chvíli. Král pozvání rád přijal a švagr Hrom ho hned zavedl ke svým kuželkám. Dráha byla, jen si to představte, dvě hodiny cesty dlouhá a hozená koule se po každém hodu sama od sebe vrátila zpět. Na konci dráhy, který ležel v jedné odlehlé temné propasti, se s velkým třeskotem a praskotem hluboko zarazila do skalní stěny a pak se kutálela zpět a na tuto cestu potřebovala celé čtyři hodiny. Potom, co se král u svého švagra Hromu zdržel osm dní, vydal se zase dál, aby našel svoji třetí sestru.

p o několika dnech cesty přišel ke třetímu zámku, který tu stál celý šedivý a zanedbaný uprostřed divokého jedlového lesa. Z okna věže na něj zavolal hlas: „Ach, bratříčku, v nešťastnou hodinu jsi sem přišel! Obrať rychle pryč! Tady bydlí můj muž Nečas, a když přijde domů a najde tě tu, zabije tě! Zachraň se, jak nejlépe umíš!“ Ale král svoji sestru uklidnil a zůstal u ní, dokud se její muž nevrátil. Nečas se nejdříve tvářil nevrle, když u ženy zahlédl cizince, ale když mu řekla, že je to její bratr, který ji před hodinou překvapil návštěvou, nasadil přátelštější obličej a prosil ho, aby u nich pár dní zůstal. A protože švagr Nečas byl duší i tělem lovec, pozval krále, aby ho na lovu doprovázel a ten s radostí souhlasil.

j ednoho dne opět lovili v lese, když tu král uviděl jelena, který byl tak krásný a statný, že v životě takového neviděl. „Toho musím složit, stůj co stůj!“ pomyslel si a dal se do jeho pronásledování. Ale jelen vypadal, že krále jen škádlí; vždy ho nechal přiblížit a zamířit, ale v okamžiku, kdy se šíp již chvěl touhou vystřelit, jelen zmizel a objevil se zase veselý a nezraněný v dálce mezi stromy. Tak to šlo dál několik hodin a král nezpozoroval, že se ostatním lovcům už dávno ztratil. Nacházel se uprostřed tmavého cizího lesa a nevěděl kudy kam. Konečně dorazil na otevřenou louku a tam potkal starého ovčáka se stádem. Toho se zeptal na cestu a dozvěděl se, že zabloudil daleko od zámku. Dal se s přátelským ovčákem do hovoru, vyprávěl mu, jak se tam dostal a také o tom zvláštním zážitku s jelenem. Tu stařec s úsměvem potřásl hlavou a řekl: „To nebyl žádný obyčejný jelen, nýbrž váš švagr Nečas! To on se proměnil v jelena, aby vás ošálil a svedl z cesty a vy jste zabloudil až sem.“ „Myslíte?“ podivil se král. „Já si to nejen myslím, já to i vím.“odvětil ovčák. Tu se chtěl rozhněvaný král ihned obrátit k domovu, sebrat velké vojsko a svoje sestry z rukou těch čarodějných bratrů osvobodit silou, ale ovčák mu řekl: „Ne, poslechněte mne a udělejte to, co řeknu. Vidíte ten velký les tam? To je říše vlčího krále. Pokud chcete kouzelnou moc svých švagrů zlomit, musíte tím lesem projít. Ale kdokoliv do něj nevědomky vstoupí, toho v mžiku roztrhá divá zvěř. Proto si vezměte z mého stáda ovci, jděte s ní až na kraj lesa a zavolejte: „Vlčí králi, tady ti nesu ovci!“, pak se vám nic nestane.“

k rál udělal, jak mu stařec doporučil, a opravdu přišel vlčí král, přátelsky poděkoval a řekl:„Nyní jdi lesem beze strachu, a kdybys mě někdy potřeboval, tak na mne pomysli a já ti budu hned k službám.“ „Děkuji a na tvoji nabídku nezapomenu.“ odvětil král, rozloučil se a táhl tím lesem odvážně dál. Nějakou chvíli šel, až přišel k jezeru. Na břehu tam ležela krásná červená ryba, lapala po dechu a marně švihala ocasem. „Ty ubožačko.“ řekl král s lítostí, zvedl ji a hodil do vody. Ale ryba neodplavala ihned pryč, nýbrž zavolala: „Děkuji ti a odměním se ti. Až budeš jednou v nouzi, tak si vzpomeň na rybího krále, přijdu ti na pomoc.“ „Děkuji.“ odvětil král a vydal se na další cestu. Putoval už druhý den a cesta mu příjemně ubíhala, když tu uviděl, jak mu u nohou leží na zádech sršeň a nemůže se sama od sebe zvednout do vzduchu. Každý druhý by zašlápnul, ale král, který měl dobré srdce a lásku ke všem bytostem, sršeň zvedl a nechal ji letět, ale ta předtím ještě poděkovala a řekla: „Jsem sršní královna, když mě budeš někdy potřebovat, pomysli na mne a já ti přispěchám na pomoc.“

z a několik dní král dorazil na konec lesa. Přišel na louku a našel tu chýši a v ní stařenku, která ho vlídně přijala. A protože byl unavený a hladový, zůstal u ní, aby se trochu vzpamatoval. Ale ta stařenka byla vědma Hromnice, matka jeho švagrů Hromu, Blesku a Nečasu. Když nastala noc, přišli ti tři k matce a velmi se podivili, když uviděli, že ve velké posteli pro hosty spí jejich švagr, mladý král. Zvláště Nečas valil oči a řekl: „Jak ten se sem dostal? Zavedl jsem ho do lesa vlčího krále a myslel jsem si, že z něj nikdy nevyjde živý!“ „Musí mít tajné a mocné pomocníky.“ odvětila čarodějka: „Pro nás existuje jen jediná záchrana. Musíme mu dát úkol, který bude tak těžký, že ho nikdy nesplní. Jinak je po všem a naše moc nad lidmi skončila.“ „Víš o takovém úkolu, matko?“ ptali se synové. „Ano, vím, poslouchejte. Příští noci se proměníte v koně a král vás bude hlídat. Ale vy se dobře ukryjete ve vlčím lese, aby vás nejen on, ale ani nikdo jiný nenašel. Jinak je s námi konec!“ „Dobrá! Tak to uděláme!“ řekli bratři: „A to je naposledy, kdy si spí tak dobře jako dnes!“ Však kdyby to jen tak byla pravda, co si čarodějka a švagrové myslili! Ale král nespal, vše slyšel, co si spolu povídali, a dobře si to zapamatoval.

d ruhého dne mu stará Hromnice řekla: „Za to, že ti dám jídlo a nocleh, mi musíš po tři noci na pastvě hlídat koně.“ „To rád udělám.“ řekl král. Když nastal večer, zavedla ho Hromnice ven před chýši, kde stáli tři nádherní koně a nedočkavě hrabali kopyty v písku, a řekla: „Zaveď je na pastvu, ale dobře je hlídej, ať žádného neztratíš!“ Král slíbil, že dá pozor a hnal na pastvu. Několik hodin se koně pásli docela pokojně a král je nespouštěl z očí, ale najednou všichni tři beze stopy zmizeli. „Jak se to mohlo stát?“ řekl si král ustaraně a začal je všude hledat. Zatím nastal nový den a všechno hledání bylo marné. Tu na krále sedl strach z trestu a povzdychl si: „Kdyby tu teď tak byl vlčí král a mohl mi pomoci.“ Sotva to dořekl, stál vlčí král před ním a ptal se, co si přeje. Tu si mu král postěžoval, vlčí král ho uklidnil a odešel, aby vyslal všechny svoje služebníky prohledat celý vlčí les a podívat se po těch třech koních. Netrvalo to dlouho a našli je ukryté v jedné jeskyni a přivedli králi zpět. Hromnice se nemálo podivila, když král koně přivedl domů. „Teď jsem ale unavený a chci si trochu odpočinout.“ řekl, sundal si kabát a boty a lehnul si na lůžko. Za chvíli slyšel, jak Hromnice ve vedlejší světnici říká synům: „Dnes v noci se schovejte na dně jezera, tam se služebníci vlčího krále nedostanou.“

v ečer král opět dostal na hlídání tři koně, které zavedl na pastvu a dobře je hlídal. Pár hodin se před jeho očima pásli pokojně jako beránci, ale potom náhle zmizeli. Tentokrát ale král zůstal docela klidný a řekl: „Nyní mi můžeš pomoci ty, milý rybí králi.“ Sotva ta slova vyslovil, byl rybí král tu a ptal se ho, co si přeje. Tu mu král vyprávěl, jak se mu od té doby vedlo a v jaké nouzi se teď nachází. „Buď bez obav.“ řekl rybí král a dal hned všem rybám rozkaz, aby jezero prohledaly do posledního koutku. A opravdu! Za chvíli ryby našly tři koně, jak se krčí v úkrytu hluboko na dně pod jedním obrovským balvanem, a přivedly je zpět králi. Ten rybímu králi z celého srdce za jeho pomoc poděkoval a pak svoje stádo vedl domů. Hromnice nemohla úžasem ani promluvit, ale král se hned odebral do své komory a ulehl, aby si odpočinul. Tu slyšel, jak matka slípá synům, že se neukryli lépe, ale oni se bránili: „Kdyby mu nepomohl rybí král, tak nás nikdy nenajde!“ „Dnes v noci se ukryjte v oblacích, tam vás nemůže vyslídit ani rybí ani vlčí král.“ poradila jim: „Ale jedno vám řeknu, jestli vás král najde i potřetí, potom moje i vaše moc nad lidmi navěky skončila!“ Král rozuměl každému slovu toho rozhovoru a dobře si je zapamatoval.

v ečer vyhnal koně opět na louku a několik hodin je při pasení pozoroval, když tu najednou opět beze stopy zmizeli. „Buďte bez obav, švagři,“ řekl usmívající se král: „však já vím, kde vás hledat! Tentokrát to bude sršní královna, která mi pomůže!“ Sotva to vyslovil, přiletěla sršní královna a ptala se, jakým způsobem mu může pomoci. Když jí král podal zprávu, poručila svým stům tisícům poddaných, aby prohledávali celé nebe a všechna oblaka tak dlouho, dokud ty tři koně nenajdou. Sršni hučeli jako vítr a hledali a hledali, dlouho však marně, až nakonec našli docela zapadlý černý mráček se třemi koňmi a ty zavedli králi. Když král staré Hromnici potřetí koně přivedl, byla velmi smutná a řekla: „Ty jsi úkol, který jsem ti dala, splnil lépe, než jsem si myslela. Vezmi si za to mého podivuhodného koně jako dárek. Přinese ti štěstí a zanese tě domů.“ Jak ale král užasl, když toho koně uviděl. Byl totiž ze dřeva a měl čtyři hlavy. A zatímco si tu podivuhodnou a ošklivou bytost ze všech stran prohlížel, tu uslyšel nějaký temný hlas: „Vezmi meč a usekni tomu zvířeti jeho čtyři hlavy, jenom tak budou tvoje sestry z čarodějné moci té zlé stařeny a jejích tři synů vysvobozeny.“ Král na nic nečekal a poslechnul.

t u před ním stál osedlaný statný kůň, a tak se na něm vydal k těm třem zámkům v lese, osvobodil své sestry a z ukrytých pokladů si s sebou vzal tolik zlata a drahokamů, že se tím stal nejbohatším králem na světě. Potom jel na svůj královský hrad, ty tři sestry vzal k sobě a žili tam šťastně a spokojeně až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Donner, Blitz und Wetter“ je ze sbírky pohádek švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons