O vděčné otrocké duši

Johann Wilhelm Wolf

b yl jednou jeden bohatý kupec, který obchodoval v Turecku. Každý rok se nalodil na velkou loď a vydal se do Půlnoční země, a když se vrátil, byla jeho loď pokaždé naložena vzácným zbožím. Když ale zestárnul a cestování po moři pro něj bylo příliš obtížné, pomyslel si, že by to jednou mohl zkusit se synem, a tak ho poslal do Turecka místo sebe a k tomu mu dal krásnou loď, velký měšec peněz a všelijakou dobrou radu. Nejvíc syna varoval před tím, aby nakupoval lidské maso. Kupecký syn plachtil s dobrým větrem v zádech přes moře a jednoho dne přistál u břehů Turecka. Do kapsy si strčil měšec s penězi a vydal se do města, aby se podíval, co je tam pěkného ke koupi. Tu stálo před bránou množství lidí, a když přišel blíž, viděl, jak tam zazdívají mrtvolu černého otroka, který svému pánu umřel, místo aby pro něj pracoval a přinášel mu velký zisk. Mladý kupec měl dobré srdce, a tak se ptal, zda toho ubožáka nemůže vykoupit, aby se mu dostalo důstojnému pohřbení. Zpočátku o tom rozčilený Turek nechtěl ani slyšet, ale kupecký syn prosil tak dlouho, až to nakonec dotáhl tak daleko, že mu muž za všechny jeho peníze mrtvolu vydal a on ji mohl řádně a s úctou pohřbít. Jenomže každý z vás si dokáže představit, jaký povyk spustil kupec, když se syn vrátil s prázdnou lodí a k tomu mu vyprávěl, za co peníze utratil. Kupec přísahal, že už syna nikdy za obchodem nepošle, ale když uplynul rok, jeho žena ho přemluvila, aby to ještě jednou s hochem zkusil a poslal ho na cesty místo sebe.

k dyž kupecký syn přeplul moře a přišel do hlavního města, tu mu padla do oka nádherná zahrada, ve které byla uvězněna překrásná panna. Zeptal se jí, jak se tam dostala a ona mu vyprávěla, jak ji na moři zajali a unesli, jak ji koupil jeden bohatý Turek; sice s ní nakládají dobře, ale zajetí je zajetí, ráda by pryč. Mladý kupec se ihned rozběhl k jejímu pánovi a řekl, že by ji chtěl koupit, ať to stojí, co to stojí. Zpočátku mu žádné prosby ani lamentace nebyly nic platné, ale nakonec to dotáhl přece jen tak daleko, že ji dostal, ale musel kvůli tomu prodat svoji loď i se vším, co na ní bylo, a utržené peníze i s tím, co ještě měl, složit Turkovi, takže mu zbylo akorát tolik, aby se i s pannou na jiné lodi přepravili domů. Když se vrátil domů, netroufal si přijít svému otci na oči, a tak si pronajali pokoj u jednoho známého a nechal tajně vzkázat jen matce, kde je. Matka se brzy vzpamatovala, posílala mladým manželům jídlo a peníze a nejednou se za ně u svého muže přimlouvala, ale ten nechtěl o synovi ani slyšet.

j ednoho dne dala mladá žena svému muži deset guldenů, aby za ně na trhu nakoupil to a ono, potom se s těmi věcmi, co jí přinesl, zavřela a řekla mu, že ji teď nesmí osm dní rušit. Když těch osm dní uběhlo, podala mu překrásnou čabraku, kterou vyšila, a poslala ho s ní na trh, kde ji nesměl prodat za méně než pět set guldenů. Když seděl na trhu, všechno kolem se seběhlo, aby si tu krásnou čabraku prohlédlo; přišel i starý kupec, kterému se výšivka tak líbila, že za ni svému synovi ihned nabídnul celých šest set guldenů, ale on řekl: „Nechcete mne, nebudete mít ani tu čabraku!“ A to byl mezi nimi konec! Tu čabraku prodal jinému zájemci, peníze přinesl ženě a vyprávěl jí, jak se to teď má mezi ním a otcem.

d alšího dne musel jít opět na trh, aby tam nakoupil věci za dvacet guldenů, a když se s nimi vrátil, zavřela se s nimi jeho žena na čtrnáct dní. Když ten čas uplynul, řekla: „Já jsem s tebou žila mezi tvými lidmi, tak teď ty pojeď se mnou k mým lidem.“ Najali si loď a jeho žena na palubu přinesla nádhernou zástavu, kterou vyšila za těch čtrnáct dní, a na které bylo spodobněno, kdo je a jak se vše stalo. Zástavu nechala připevnit na lodní stožár, aby každý hned viděl, kdo přijíždí, protože byla vlastně královská dcera. Její otec měl tři překrásné dcery, které mu všechny ukradli, a již tři roky brázdily královy lodě světem sem a tam a hledaly je. Zrovna jedna taková loď plula kolem a námořníci uviděli princeznin prapor, ihned přirazili a princezna i se svým mužem se za velkého jásotu nalodila na jejich loď a pak uháněli domů.

a le velitelé této lodi byli tři zlosynové, kteří by odměnu za vysvobození princezny měli rádi sami, a tak se domluvili, a když se setmělo, mladého kupce ve spánku popadli a hodili do moře. Sotva kupec dopadnul na vodní hladinu, zjevil se u něj černočerný chlap, který ho držel nad vodou, aby se neutopil, a on věřil, že ho zachránil sám ďábel. K ránu ho ten černý zanesl opět na jejich loď zrovna ve chvíli, když tam jeho žena seděla a chmuřila se, protože jí ti zlosynové právě vyprávěli, jak její muž nedopatřením spadl z paluby, a on najednou otevřel dveře a vstoupil dovnitř živý a zdravý. Ti tři vrazi si myslili, že se nepozorovaně vyšplhal zpět na loď, a tak se stavěli, jako by měli z jeho záchrany radost. Ale ještě tuto noc vymysleli jinou past, do které ho nalákali, a on spadl dírou v lodi opět do vody a tentokrát už se nevrátil. Tak s příznivým větrem pluli dál, až přistáli v zemi starého krále, který měl opravdovou radost a ptal se, kdo jeho dceru osvobodil. „To my!“ řekli ti tři, protože princezna musela přísahat, že nic neřekne, a tak se stali v zemi váženými velmoži a ten nejbohatší z nich si ji měl vzít za ženu. Ta ale, když viděla, že není zbytí, tak si vyprosila lhůtu den a rok, a když ten rok uplynul, tak řekla, že se nyní ráda vdá, ale ženich jí musí nejdříve vymalovat tři komnaty podle toho, na co myslí. Svolali ty nejlepší malíře na světě, ale ať namalovali, co chtěli, princezna pokaždé řekla, že to není to, na co myslela.

n yní se podíváme po tom kupeckém synkovi. Jakmile spadnul do vody podruhé, ocitl se opět v náručí toho černého chlapa a ten ho vynesl vzhůru a letěl s ním pryč. Cestou mu ale řekl, že dobře vidí, jak je to s ním nahnuté, ale on mu rád pomůže, pokud mu slíbí, že mu dá první dítě, které bude mít se svou ženou, a to přesně na jeho dvanácté narozeniny. Co mohl ubohý kupec dělat? Slíbil to a byl rád, že ten černý nechtěl nic horšího. Tu s ním ten černý letěl ještě dlouho, předlouho, až ho nakonec usadil do mechové chatrče, která stála na kamenitém mořském břehu. Kupec tam ležel, měl hlad a žízeň a tu si pomyslel: „Kdybych tak měl kus pečínky a kalíšek vína!“ Ani to nedomyslel do konce a už to stálo před ním! Když se najedl a napil, přál si fajfku tabáku a hned ji měl v ústech.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

r ok a den žil na tom podivuhodném ostrově splněných přání, když tu se jednoho rána objevil ten černý chlap a ptal se ho, zdali by se nechtěl stát perníkářem v jednom velkém krásném městě. Kupec sice pečení perníku vůbec nerozuměl, ale protože měl najednou možnost, vrátit se opět mezi lidi, souhlasil. Ten černý ho popadnul a letěl s ním daleko, předaleko, až ho nakonec vysadil ve velkém krásném městě, rovnou před dveře jednoho perníkáře, který zrovna sháněl tovaryše, a proto kupce s radostí přijal. Jinoch se hned pustil do práce a ta mu šla kupodivu od ruky tak dobře, že o něm brzy po celém městě mluvili jako o tom nejšikovnějším perníkáři. Ta zvěst se dostala i před krále a ten si ho nechal zavolat, a protože v něm i v jeho perníčkách našel zalíbení, tak řekl: „Když umíš pomalovat a popsat veršíky perníčky, možná bys dokázal i vymalovat komnaty mé dcery, aby to bylo podle jejich tajných myšlenek.“ A perníkář souhlasil, že je tedy vymaluje a dal se hned do díla, vymaloval ty tři komnaty jednu krásnější než druhou, a na strop té třetí namaloval, jak vysvobodil princeznu a jak ho zradili.

k dyž byl hotov a odešel domů, přišla princezna s celým dvorem na prohlídku. V první komnatě se zarazila, ve druhé řekla, že je to přesně to, co si přála, ale když uviděla malbu v té třetí, tu se skácela na zem jako mrtvá. Když přišla opět k sobě, s pláčem padla k nohám svého otce a řekla, že to nemaloval nikdo jiný než její opravdový vysvoboditel a ten pravý manžel, a že déle nemůže držet přísahu, a tak mu vše řekla. I král podle těch kreseb ihned viděl, jak se to vše stalo, a tak se velmi rozhněval a nechal ty tři falešné služebníky lámat na kole. Potom v zámku uspořádal velkou slavnost a celá země se musela radovat s ním; ten kupecký syn měl opět svoji milovanou ženu a k tomu celé království a od toho dne žil v radosti a štěstí, ke kterému přizval i svoje rodiče.

p rincezna porodila krásného chlapce, kterému byl starý kupec za kmotra, a ten rostl do krásy a moudrosti. Ale když bylo dítěti deset let, popadl krále velký smutek, neboť pomyslel na svůj slib, že ho dá tomu černému za to, že ho tenkrát zachránil. Arci se vždy utěšoval, že je raději králem na zámku, než chudákem v ďáblově chýši, ale když bylo dítěti jedenáct let a táhlo mu na dvanáctý, už to hoře nemohl více vydržet a řekl vše své ženě. Ta z toho měla ještě větší bolest, a když dítě oslavilo dvanácté narozeniny, tak ho položili v noci mezi sebe a drželi ho. Přišla poslední noc a na zámecké věži odbila dvanáctá hodina, když tu někdo třikrát zaklepal venku na okno. Rodiče s nářkem a pláčem vyskočili z postele, otec popadl dítě a držel ho před oknem, když tu se ho ten černý ptal, za koho ho vlastně má, zda ho má za ďábla. „Za koho jiného.“ řekl král. Tu ten černý řekl: „Ne, já nejsem ďábel. Já jsem ten černý otrok, kterého si tenkrát v Turecku nechal řádně pohřbít. Kvůli tobě jsem neodešel na onen svět a bloudím tu až do tohoto dne. Nyní si ale můžeš svoje dítě ponechat a já mohu konečně navěky spát!“

[pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Des Todten Dank“ je ze sbírky lidových pohádek   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons