O králi Mořeplavci

Franz Georg Brustgi

b yl jednou jeden král, kterému říkali král Mořeplavec, protože polovinu života strávil cestováním po mořích. Nyní se konečně vrátil do své země a prý se ožení. Tu se mu po tři noci za sebou zdálo, že by si měl za ženu vzít nějakou chudou dívku, kterou netíží břímě majetku. Když se ráno po tom prvním snu probudil, potřásl hlavou a smál se tomu. „Co se jednomu může zdát za nemožnou věc.“ řekl si a šel si za svými panovnickými povinnostmi. Ale když se ten sen třikrát opakoval, vzal ho jako znamení a dlouze se nad tím zamyslel. Nakonec si pomyslil: „Když jsem král, tak bych mohl být i šťastný i s chudou ženou, jen když jinak bude milá a poctivá.“ Druhého dne se vydal na cestu, aby se rozhlédnul a vyhledal si správnou ženu. Byl už nějaký čas na cestách, když tu jednoho večera přišel do nějaké vsi, kde nebylo v hostinci místo, a tak musel přenocovat u chudého ševce. Jak tak seděl v prosté světnici, zavolal mistr dovnitř dceru, aby urozenému hostu připravila večeři a postel. Dívka byla mladá a pěkná a dala králi na všechny jeho otázky dobré a rozumné odpovědi, takže se mu velmi líbila. A tak se stalo, že ještě téhož večera ševce poprosil, aby mu ji dal za ženu. Chudý švec si myslil, že si z něj král dělá dobrý den, a proto řekl: „Pane králi, neměl byste se mé chudobě vysmívat! Moje dítě je řádné a dobré, ale dobře vím, že jí chybí vše, co musí mít královna.“ Ale král zůstal ve vší vážnosti na svém, že žádná jiná než jeho dcera se nestane jeho ženou. Tu švec řekl: „Nyní proti tomu tedy nic nemám. To další musíte domluvit přímo s dcerou.“ Druhého rána potkal král Mořeplavec ševcovu dceru samotnou na zahradě, a tak jí vyjevil svoji lásku a slíbil, že ji bude po celý život věrně milovat. Ona zčervenala a sklopila oči k zemi, nemohla tomu uvěřit, že král chce udělat svojí ženou tak chudé děvče jako ona. Ale když viděla, že to myslí vážně, souhlasila. Brzy potom byla svatba a ti dva spolu byli šťastní, ačkoliv na zámku žila ještě stará královna matka, která byla zlá a temná žena.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

b yli svoji asi půl roku, když tu povstala válka a král Mořeplavec musel v čele svého vojska táhnout proti nepříteli, daleko až na hranice své země. Byl pryč už několik měsíců, když jeho žena jednoho dne porodila tři překrásné děti, každé z nich mělo na rameni jako mateřské znamínko zlatý křížek. Královna matka, zlá a pyšná žena, která nemohla mladou královnu vystát, protože byla tak chudá a nízkého původu, děti hned po narození vzala a synovi napsala dopis, že jeho žena musí být čarodějnice, protože porodila tři psy. Král se velmi rozhněval a matce odepsal, aby psy hodila do vody a jeho ženu zavřela do hluboké věže na tak dlouho, dokud nepřijede z války domů. Tento úkol královna matka vyplnila s radostí, mladou královnu nechala uvrhnout do žaláře, kde dostala každý den jen chleba a vodu. Ty děti nechala zavřít do sudu a vrhnout do nejbližší řeky. Ale sud se nepotopil, nýbrž plul po proudu a ten ho zanesl na mlýnský náhon, kde ho mlynář vytáhnul a otevřel. Jak se jen podivil, když uvnitř našel tři krásné děti. Ihned je zanesl své ženě a ona se o ně s láskou starala a vychovala je jako svých pět vlastních dětí.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

u plynulo téměř patnáct let, po které král Mořeplavec stále vedl válku, jeho žena zůstávala zavřená ve věži a jeho tři děti rostly ve mlýně. Ale jak dorůstaly, začaly se ty mlynářské děti s těmi královskými špatně snášet. Vyloučily je při svých hrách a poštívaly je tím, že nemají žádná jména ani otce a jsou obyčejní nalezenci. To královské děti nakonec podráždilo tak, že jednoho dne mlýn tajně opustily a vandrovaly pryč, daleko do hlubokého černého lesa, kde je potkala stará žena; to byla jedna čarodějka. Když se jí ptaly na cestu, stařena řekla: „Jen zůstaňte u mne, já vám prozradím, jak dosáhnete svého štěstí.“ „To bychom rády.“ řekly královské děti. „Jen nám řekni, co máme udělat.“ Tu jim vyprávěla, že v lese stojí zakletý zámek, který by mohly vysvobodit z kouzelného spánku. To byl přesně ten pravý úkol pro královské syny! Proto také oba odvětili jedněmi ústy: „To rádi uděláme! Jen nám řekni jak!“ Tu stařena tajemně zašeptala: „Musíte ze zámku přinést zlatou klec s černým kosem, ale nesmíte se nechat ničím zdržet, protože si musíte pospíšit, neboť zámek se otevře jen na jednu hodinu při dvanáctém úderu v poledne a jen v této hodině se může osvobození povést. Kdo mi tu zlatou klec přinese, ten dostane zámek a všechny poklady, které jsou v jeho stu komnatách.“ Tu hoši řekli: „Budeme o tom, který z nás dvou získá zámek, losovat.“

t en, kterého los určil, se vydal na cestu do hlubokého černého lesa. Po krátké chvíli přišel před zámeckou bránu, a protože z věže odbíjelo zrovna poledne, mohl s dvanáctým úderem nerušeně vstoupit dovnitř. Té nádheře se ovšem nemohl vynadivit a nejprve si chtěl všechny komnaty prohlédnout. Bylo velmi prazvláštní, že tu nebylo ani človíčka, ale nahrnula se k němu rozličná lesní zvěř: srnci, zajíci, lišky a ptáci. Zatímco si hrál se zvířaty, uslyšel pojednou překrásnou hudbu, takovou ještě v životě neslyšel. Zůstal stát a naslouchal a úplně zapomněl na čas. Najednou ho ale vyděsil mocný úder, úlekem zblednul, neboť si myslel, že se zámek zřítí. Ale to se v celém zámku s třeskotem zabouchly všechny dveře a on nemohl ven.

k dyž ani druhý den nepřišel zpět, čarodějka řekla druhému princi: „Nyní se můžeš na cestu vydat ty a zkus svoje štěstí. Tvůj bratr ten správný okamžik propásl a zámek z kouzla nevysvobodil. Jen jdi, ale nesmíš se uvnitř dlouho zdržovat.“ „Ne, to neudělám.“ ujišťoval ji princ a vydal se na cestu. Také on přišel k zámku v poledne a vešel dovnitř. Jak se ale divil! Chodil od komnaty ke komnatě, hrál si se zvířaty a nasával tu překrásnou hudbu, neboť se toho nemohl nasytit. A tak se mu vedlo jako bratrovi, zapomněl na čas, byl najednou uvězněný a více nemohl ze zámku ven.

d ruhého dne řekla stará kouzelnice princezně: „Nyní je, mé dítě, řada na tobě. Nyní můžeš napravit, co tvoji bratři zkazili, a můžeš je oba ze zakletého zámku osvobodit. Mysli na tu správnou hodinu a nezdržuj se tam dlouho!“ Královská dcera slíbila, že dá na vše pozor a beze strachu šla do hlubokého černého lesa. Když při dvanáctém úderu prošla branou, šli jí hned bratři v ústrety a vyprávěli jí o neštěstí, do kterého upadli. Ale ona jim ani nepopřála sluchu ani odpovědi a pospíchala, aniž by poslouchala tu krásnou hudbu, z komnaty do komnaty, až nakonec do té nejposlednější, kde našla zlatou klec s černým kosem. Rychle ji popadla a pospíchala ze zámku ven. Sotva ale byla venku, tu se spustil strašlivý rachot a hlomoz a tisíce hlasů volalo jeden přes druhý: „Radost! Štěstí! Konečně nastala hodina osvobození!“ Všechna ta zvířata dostala totiž opět svoji lidskou podobu, vyšla ze zámku a děkovala princezně. Bratři s ní zůstali na zámku, kde od té chvíle přešťastně žili. Však se o tom podivuhodném zámku vyprávělo na celém světě, zvláště o černém kosovi ve zlaté kleci, neboť uměl mluvit jako člověk a věděl vše, co se kde stalo a také to, co se příštích sto let stane. Proto na zámek přicházeli lidé ze všech koutů světa, aby se chytrého kosa na něco zeptali.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

t aké král Mořeplavec, který byl stále ve válce, o tom podivuhodném ptáku slyšel a měl v úmyslu ho vyhledat, aby se dozvěděl pravdu o své minulosti. Neboť často se smutkem a steskem myslel na svoji milovanou ženu, která už léta a kdoví, možná zcela nevinně, na jeho rozkaz trpí ve vězení. Když tedy konečně uzavřel mír, táhl cestou domů tím hlubokým lesem a zavítal do zámku. Tu ho jeho tři děti přátelsky přivítaly, bez toho že by se navzájem poznali. Potom, co se král posilnil chlebem a vínem, ptal se po kosovi, a tak ho sourozenci doprovodili do komnaty, ve které visela zlatá klec. Sotva král vešel, tu ho kos pozdravil slovy: „Vítám tě, králi Mořeplavče!“ Král zůstal v ohromení stát a řekl: „Ty mne znáš jménem i rodem?“ „Ano, králi Mořeplavče,“ odvětil kos: „znám taky tvůj osud a vím věci, které jsou tvým očím skryty.“ „To jsou zlé a špatné věci, já to tuším!“ řekl král a skryl obličej v dlaních. „Tenkrát, když ti matka psala do ležení dopis, tenkrát tě oklamala.“ „Když moje žena ty tři…“ „Ano, můj králi, když tvoje milá a věrná žena porodila tři děti. Žádné psy, jak zlá královna psala, nýbrž tři miloučké děti, dva syny a dceru. Proč jsi věřil matce, která mladou královnu jen nenáviděla, protože byla chudá a nízkého původu?“ „Ach, já nešťastník!“ naříkal král: „Podle sebe soudím tebe. Falešně a zle jsem byl zpraven a falešně a zle jsem potom soudil!“ „Ještě se to může obrátit v dobré, králi Mořeplavče.“ utěšoval ho kos: „Tvoje žena je ještě naživu.“ „A co se stalo s mými dětmi?“ zeptal se král. Tu mu drozd vyprávěl, jak se to stalo, jak děti našel mlynář a vytáhl je, jak od něj za patnáct let tajně odešli a jak nakonec tady v lese zakletý zámek a sami sebe vysvobodili. „Tvoje dcera a synové stojí v tomto okamžiku před tebou.“

t o byste museli královu radost vidět! Jak objímal a líbal svoje děti, a jak se děti radovaly, že mohou konečně obejmout svého otce. Král kosovi ze srdce poděkoval a dcera ho zanesla ve zlaté kleci staré čarodějce do lesa. Jak se ale princezna podivila, když ta otevřela dvířka klece a kos vyskočil ven a proměnil se v nádherného mladého prince. Jeden do druhého se na první pohled zamilovali, políbili se a spokojeně kráčeli zpět k zámku, ve kterém čekal král Mořeplavec se syny. Nyní všichni ujížděli na králův zámek, kde první králova cesta vedla do vězení, vlastníma rukama otevřel železné dveře, svoji ubohou nevinnou ženu vyvedl z temného žaláře a prosil ji tisíckrát za prominutí. Bylo dobře, že ta zlá královna mezitím zemřela, nyní mohl být královský pár se svými dětmi konečně šťastný.

p rincezna měla svatbu s vysvobozeným princem a stala se díky těm všem pokladům, které byly nashromážděny v zakletém zámku, tou nejbohatší královnou na celém světě. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „König Meerfahrer“ je ze sbírky pohádek „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941) švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi. Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons