O věrném Pavlovi

Johann Wilhelm Wolf

b yl jednou jeden španělský král, který se vydal na lov, ale po nějaké zvěři nebylo vidu ani slechu, když tu v lese uslyšel nářek, a když se za tím hlasem vydal, našel malého hošíka, který tam plakal. Zabalil ho do svého pláště a zanesl na zámek, kde ho nechal vychovat se svým synem, princem Ferdinandem, jemu dal jméno Pavel. Když jim bylo oběma osmnáct let a byli z nich statní jinoši, chtěli se porozhlédnout po světě a vydali se na moře. Nedopluli ale daleko, když tu jejich loď napadli piráti a oba upadli do zajetí. To byl krutý zvrat osudu, ale ještě horší bylo, když je prodali jako otroky a oni museli vykonávat ty nejtěžší práce v sultánových zahradách. Ten sultán měl ale překrásnou dceru, která se každý den procházela po zahradě, kde ti dva pracovali, neboť ležela pod jejím oknem. Když viděla vznešené a způsobné vystupování těch dvou otroků, zvláště princovo, tu si pomyslela, že tihle dva nemohou být nízkého původu, a jednoho dne se jich zeptala, ze které země pocházejí. Tu jí princ vše vyprávěl, což ji tak dojalo, že k hochům pojala náklonnost a mnohé jim dopřála. Museli jí každý den něco vyprávět, a čím víc jí vyprávěli, tím je měla raději, zvláště prince, dokud nakonec nepochopila, že je jí ten jinoch milejší než otec i matka, milejší než všechno na světě. Také princ se do ní z celého srdce zamiloval, a tak se všichni domluvili, že uprchnou. Pavel vymyslel lest, kterou také použili.

p rincezna ulehla a dělala, že je velmi nemocná. Tak se do hlavního města sjeli lékaři z celého světa, ale žádný nemohl zjistit, co jí chybí. Nakonec řekla: „Dovolte mi se nastěhovat do letohrádku u moře, možná se mi tam bude dařit lépe.“ Otec sultán ji tam dal hned odvézt, a když tam pobyla pár dní, řekla: „Ty zahrady kolem se mi vůbec nelíbí, neboť tihle zahradníci vzácným květinám, které tu rostou, vůbec nerozumějí, pošlete mi jiné!“ Také tohle přání jí otec vyplnil, ale ti noví zahradníci se jí také nelíbili a musel poslat jiné, což trvalo tak dlouho, dokud jí neposlal prince a Pavla a ona neřekla: „Ti tomu rozumí!“ Nyní nedočkavě čekali na loď, která by je odvezla do otčiny, ale žádná se dlouho neobjevovala.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

k onečně jednoho večera Pavel uviděl v blízkosti projíždět loď, na které vlála španělská vlajka. Ihned přivolal prince a princeznu, nasedli do loďky a veslovali k lodi. Když se přiblížili, Pavel zavolal: „Hej krajané, tady je španělský princ, zachraňte nás ze zajetí a budete bohatě odměněni.“ Když kapitán slyšel, že v loďce je španělský princ, ihned zastavil a vzal ty tři na loď a princi projevil velkou úctu. Potom poručil rychle napnout plachty, a protože vál příznivý vítr, byli brzy tak daleko, že by je nikdo nedokázal dohonit. Pavel a princ se domluvili, že každou noc bude jeden z nich v koši na stožáru držet stráž, aby je sultán nepřekvapil. Když toho večera seděl Pavel v koši na stožáru, přiletěly kolem půlnoci dvě bílé holubice, sedly si na stožár a jedna se dala do řeči: „Když ti dole pojedou tak rychle ještě dva dny, budou doma. Sultán je už nedohoní.“ „Ale on jim může uškodit i pevnině.“ řekla druhá holubice. „A jak?“ „Pomocí koně, kterého přičaroval do královského města. Když ho princ uvidí, bude ho chtít, vyskočí do sedla, ale kůň se zvedne a uletí s ním zpět do Turecka.“ „Co se s tím dá dělat?“ „Někdo by musel toho koně zabít, ale nesměl by říci proč, jinak do půli těla zkamení.“ „Co to říkáš?!“ Když domluvily, zamávaly křídly a odletěly pryč. Jinoch ale všemu rozuměl, neboť se narodil v lese, kde pilně naslouchal ptákům, dokud neporozuměl jejich řeči; nyní za ten dar děkoval bohu. Následujícího večera chtěl princ držet stráž, ale Pavel mu řekl: „Nechej to na mně, bude to tak lepší.“ Princ souhlasil a on bděl i téhle noci. Okolo půlnoci opět přiletěly ty dvě holubice, sedly si do koše a povídaly si. Jedna řekla: „Ještě jeden den a ti dole jsou doma.“ „Ale princ by se měl mít doma na pozoru.“ řekla druhá. „Jak to myslíš?“ „Sultán poslal jedovatého pavouka, který vyleze na svatební stůl a nakape do princova poháru jed. Jakmile se princ napije, padne mrtev k zemi.“ „Co se s tím dá dělat?“ „Někdo by mohl pohár převrhnout a tím zabít toho pavouka, ale pokud řekne, proč to udělal, tak se promění v solný sloup.“ „Co to říkáš?“ Pak se opět holubice zvedly a odletěly.

n ásledujícího dne přistála loď u španělských břehů a v královském městě zavládla radost. Sotva vešlo ve známost, že je princ opět tu, vytáhl všechen lid a s jásotem ho zdravil. Když nyní jel ve slavnostním průvodu, musela jet sultánova dcera po jeho pravé a Pavel po levé straně, neboť řekl: „Těmto dvěma děkuji za svobodu a život a budu je vysoce ctít až do smrti.“ Stará královna matka musela jet v kočáře za ním. Když jeli přes trh, stál tu muž s krásným koněm, který se princi tak líbil, že ho ihned koupil a chtěl se na něj vyšvihnout. Tu k němu přiskočil Pavel, vytasil meč, koně probodl a ten se svalil mrtvý k zemi. Princ se na přítele překvapeně díval a řekl: „Co jsi to udělal? Proč jsi mi zkazil radost?“ „To je čistá závist, synku.“ řekla stará královna, která Pavla nemohla snést. On nemohl říct než: „Muselo to tak být, pane, neptejte se proč.“

d ruhého dne byla svatba, a když seděli u tabule, Pavel nic nejedl a nepil a jen stále pozoroval ubrus. „Vidíš, jak je rozzlobený, můj synu, to je čistá závist.“ řekla stará královna. Najednou Pavel uviděl, jak z jednoho záhybu ubrusu vylezl pavouk a svým černým jedovatým tělem se zavěsil na princův pohár, jak do něj skapává jedna kapku jedu za druhou. Tu princ po poháru sáhl, ale Pavel do něj v tom samém okamžiku vrazil, takže se víno rozlilo po stole. „Tady vidíš, synku, zcela jasně, že on samou závistí už neví, co dělá!“ zvolala královna: „Na tvém místě ho ihned vrhnu do vězení.“ Po hostině si princ zavolal Pavla k sobě, šel s ním do zahrady a řekl: „Nyní mi, Pavle, řekni, proč jsi probodl toho krásného koně a převrhnul můj pohár.“ „To vám nesmím říci, proto mě k tomu nenuťte, bylo by to moje neštěstí a vám by to nepřineslo žádné štěstí.“ řekl Pavel, ale princ na něj naléhal, musí mu to říci, aby o něm stará královna nadále nesmýšlela tak špatně. Nakonec nemohl Pavel více odmítat a řekl mu, proč zabil koně, v tom okamžiku zkameněl do půli těla. „Když už jsem napůl kámen, mohu být i celý.“ řekl a vyprávěl, proč převrhl pohár, v mžiku z něj byl solný sloup. Tu byl princ nešťastný a hlasitě naříkal, že takovou věrnost tak zle odměnil. Nechal solný sloup zanést do zámku a každý den k němu chodil a smutně ho pozoroval.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

u plynul rok a žena mu darovala dítě, když tu se mu jedné noci zdálo, že kámen promluvil: „Můžeš mě vysvobodit, když zabiješ své dítě a potřeš mne jeho krví.“ To přišlo otcovskému srdci, které zrovna tak vroucně na svoje dítě myslelo, opravdu kruté, takže se lehce přemluvilo, že sen může být jen sen jako ty jiné. Druhou noc se mu ale zdálo totéž, a tak posmutněl, a když se sen opakoval i třetí noci a solný k tomu ještě řekl: „Když mě nevysvobodíš dnes, tak zůstanu navěky solným sloupem.“, princ si pomyslel, že se nesmí více zdráhat, věrnost musí oplatit věrností. S rozbřeskem vstal, vzal z kolébky dítě, ze stěny svoji dýku a šel do komnaty, kde stál solný sloup. Ubohé dítě ještě jednou políbil a zvedl vražedný nůž, aby ho zabil, když tu kámen ožil a Pavel mu zadržel ruku dříve, než dítě došlo k újmě.

t eď teprve zavládla na zámku opravdová radost! Nastal tam úplně jiný život, neboť všichni lidé teď měli věrného Pavla rádi dvojnásob. Princ mu věnoval v blízkosti hlavního města jedno hrabství a neuběhl žádný den, ve kterém by se ti dva neviděli. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der getreue Paul“ je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons