Jak jednomu přišla krása draho

Joseph Haltrich

b yl jednou jeden muž, který si vzal mladou ženu, v obličeji sice krásnou, ale v řeči nepříliš pohotovou, a když přišlo na práci, nebyla ani šikovná, ani vynalézavá. Když bylo po svatbě a převlékli se do všedního, zeptala se svého muže: „Co mám dnes dělat?“ Muž se trochu zarazil a pomyslel si: „To nám to začíná dobře, jestli její důvtip nestačí ani k tomu, aby si uměla najít práci v domě, tak to si s ní užiji.“ Ale skryl svoji nevoli a promluvil k ní mile a přátelsky, jak už se to na první den patří. „Jdi k sousedce, mé dítě, a podívej se, co dělá, a dělej totéž!“ S těmi slovy otevřel dveře a jel do lesa.

m ladá žena šla ihned k sousedce, aby se podívala, na čem pracuje. Tato zrovna zbourala svoji starou pec a byla při tom, že si postaví novou. Mladá žena běžela domů, rozbila svoji zcela novou pec a pokoušela se jí znovu postavit, ale protože něco podobného ještě nikdy nedělala, tak to činila zcela popleteně a nemohla to dovést k žádnému konci. Když přišel muž domů a viděl, co jeho mladá žena natropila, jen zatřásl hlavou a řekl: „Ale, ženo, cos to udělala?“ „Jenom to, co dělala sousedka, jak jsi mne poučil.“ Tu poznal, že tady žádné řeči nepomohou, a tak pec znova postavil, ale bylo to takové flikované dílo, protože žena cihly rozbila.

d ruhého dne jel muž zase do lesa a jeho žena nevěděla, co by měla dělat, a když se ho ptala, tak jí opět řekl, aby se podívala, co dělá sousedka. Sousedka měla zrovna v neckách prádlo a lila na ně horký louh. Mladá žena vzala doma taky necky, ale protože neměla žádné špinavé prádlo, položila do nich kožich a holínky svého muže a nalila na to horký louh, takže chlupy na kožichu vylínaly a kůže na holínkách se spálila. Když chtěla žena věci z necek vytáhnout, rozpadly se jí v rukou. Muž přišel pozdě večer domů a s úlekem viděl, jakou dobrotu žena navařila. Potřásl mrzutě hlavou: „Ženo, cos to, proboha, udělala?“ „Jen to co sousedka, jak si mi řekl.“ Protože to, co se stalo, nelze odestát, tak mlčel, ale pomyslel si: „Kam až to dojde? Hloupost mojí ženy je nezměřitelná.“

d ruhého dne se muž snažil odejít co nejdřív, protože byl rozmrzelý, ale žena za ním volala: „Muži, co mám dneska dělat?“ „Nic, nic! Nebo…“ tu ho napadlo, že sousedka nebude věčně stavět pec nebo prát prádlo v louhu, a tak řekl: „Podívej se, co dělá sousedka.“ Mladá žena tam ihned běžela a sousedka zrovna vařila zelí, na které kladla kousky špeku.

h loupá Líza spěchala domů, ale protože v žádném hrnci nenašla zelí, tak vzala pořádný kus špeku, který nakrájela na plátky, ty vzala a běžela s nimi do zahrady, kde na každou hlávku zelí položila jeden, z čehož se nejvíc radoval jejich pes, který se pustil do díla a jeden kousek špeku za druhým polykal. Když to pošetilá Líza viděla, řekla: „Huš, to nejde!“ a popadla psa za obojek a zavlekla ho do sklepa, kde ho uvázala k zátce u vinného sudu. Mezitím ovšem plot zahrady přeskočili psi od sousedů a posbírali všechny zbylé plátky špeku.

u bohý pes zatím ve sklepě zmíral touhou po špeku, trhal sebou a škubal, až najednou zátku ze sudu vyškubnul, a tak vyskočil a utíkal a táhnul zátku na provaze za sebou do zahrady. Když žena viděla, jak ze sudu teče víno, zalomila rukama a volala: „Ach, kdyby to tak přestalo téct!“ Ale nepřestalo, teklo to stále dál, dokud nebyla v sudu už ani kapka. To se ženě hned ulevilo a řekla: „Zaplať pánbů, už to neteče.“ Ale jak teď vytře do sucha mokrou podlahu? To jí dělalo velkou starost. Tu si šťastnou náhodou vzpomněla na dva pytle mouky, které muž včera přivezl z mlýna, a tak je rychle vysypala na podlahu a ona byla ihned suchá. „Můj muž může být pyšný, že má tak chytrou ženu.“ řekla si a byla celá spokojená.

k dyž přišel večer hladový muž domů a slyšel, co se stalo, tak chvíli tiše stál celý v zamyšlení, pak se zdlouha nadechnul a řekl: „Ženo, ženo, jak ty jsi vždy důvtipná! Ale tu tvoji chytrost už dlouho neunesu, za krátko budu totiž zruinovaný muž.“

d alší den se vydal do lesa velmi časně. „Co mám dnes dělat?“ volala za ním žena. Muž upadl do velkých rozpaků. „Nic.“ říkat nechtěl, neboť by mohla, jak si domyslel, nakonec udělat ještě nějakou větší hloupost, na sousedku jí také více nechtěl odkazovat, neboť z toho zatím vždy vznikla velká škoda. „Víš co?“ řekl: „Za pecí stojí hrnec dýňových semen, tak ho hlídej, ať se ani jedno neztratí.“ „Dobrá, dobrá.“ řekla žena a muž odešel do lesa. Ale v tom hrnci měl všechen svůj zděděný a uspořený majetek, zlaté dukáty a jen nahoře ležely dýňová semena, protože si myslel, že to hledají zloději nejméně, dýňová semena nikdo nevezme, dokud v domě najde něco lepšího.

t u se ale stalo, že do vesnice dorazil hrnčíř s hliněným nádobím a vystavil svoje hrnce na výměnu. Tu k němu ze všech stran spěchaly sousedky, jedna s pšenicí, druhá se žitem, třetí s kukuřicí a podobným zbožím a plnily tím hrnčíři jeden hrnec do půli nebo celý, nebo dvakrát, podle toho, jak se smluvili, a jak bylo obilí či ovoce dobré či špatné. Mladá žena tam také běžela, a když viděla, jak sousedky nakupují, taky by ráda něco vyměnila, ale neměla doma žádnou úrodu. Tu jí napadla ta dýňová semínka, tak se hrnčíře zeptala, zda ji nedá nový hrnec za dýňová semínka. Nejdříve říkal „Ne. Ne.“, ale když do něj neustále mluvila, nakonec svolil: „Tak mi je přineste.“ Říkal si, že semínky udělá radost dětem, a protože mu byly vnuceny, doufal, že to bude dobrý obchod. Žena běžela úprkem domů a brzy byla se svými semínky zpět. Hrnčíř ponořil do hrnce ruku, aby zjistil, zda jsou semena suchá a zdravá, když tu zpozoroval dukáty. „Platí.“ plácnul si se ženou rychle. „Ta vaše semínka se mi líbí tak, že vám za ně dám všechno moje zboží.“

n ebylo šťastnějšího člověka na světě než Hloupá Líza. Rozběhla se domů, že si přinese velký koš, ale hrnčíř na ni přátelsky volal: „To není nutné! Já pojedu s vozem k vám a zavezu vám vše až do domu.“ „Ach, dobrý muži!“ řekla potěšeně: „Musím si, než přijdete, udělat místo.“ A běžela domů. Hrnčíř si pohladil vousy a ze srdce se smál, jako by slavil deset nedělí za sebou, neboť tak dobrý obchod ve svém životě ještě neudělal, a určitě ani žádný z jeho bratrů, co jich po Sasku hrnce vyměňují. Rychle zapřáhnul své malé hubené koně a jel k domu té ženy, kde vše vyložil, a pak jako vítr zmizel za horami, neboť že ta žena není při smyslech, to poznal a právem se bál, že její muž, až přijde domů, bude chtít tu výměnu zrušit.

l íza zatím brala jeden hrnec po druhém a věšela je na háčky, až byla stěna plná, nakonec jí v ruce zůstal malý hrneček a žádný hřebík už nebyl volný, tak na ty ostatní hrnce zavolala: „Udělejte trochu místa tady tomu ubohému prckovi.“ Ale hrnce neslyšely ani na opakovanou výzvu, tu se rozzlobila, vzala hůl a všechny je posrážela dolů, pověsila ten hrníček a tancovala vesele po podlaze: „Tak to máte! Tak to chodí, když člověk neposlouchá. Ten malý má právo taky na kousek místa.“

k dyž si tak povídala s rozmlácenými hrnci, přišel domů její muž. Celá šťastná mu vyprávěla, jak ten špatný hrnec s dýňovými semínky vyměnila za tyto nové, ale když ji neposlouchaly a tomu malému nechtěly udělat místo, potrestala je. „Ženo, ženo!“ řval muž: „To je k zbláznění! Běda, moje těžce vydělané a zděděné peníze jsou ty tam. Kampak jel ten muž?“ „Tam pak.“ ukázala žena. „Kampak?“ „Tam pak.“ řekla opět a ukázala jiným směrem. „Kampak??“ „Tam pak.“ a zase ukázala jinam. „Řekneš mi konečně kam?!“ „Tam.“ A také tentokrát ukázala jinam. Tomu ubohému muži bylo, jako by ho měla pohltit země, paty se mu zapalovaly od toho, jak rád by se rozběhl za hrnčířem, ale kterou cestou se má vydat? „Pojď se mnou a budeme toho muže hledat spolu!“ zavolal na svoji ženu a běžel rovnou za nosem a jeho žena za ním.

n a kopci se ale muž najednou otočil a zavolal na ženu: „Vrať se zpět, dveře zůstaly otevřené, zavři je, jinak přijdeme i o to málo, co nám zůstalo!“ Žena šla, ale protože do zámku strkala klíč neustále obráceně, nemohla je zamknout, a tak dveře nakonec vysadila, hodila si je na záda a se supěním a hekáním běžela za mužem, až jí tou námahou tekl pot proudem. Když z dálky muže viděla, zavolala na něj: „Počkej, milý muži, zamkni ty dveře, neboť já to neumím.“ Tu se ten nešťastník už více neovládnul, jeho trpělivost byla právě u konce. „Ty hloupá osobo!“ řekl: „Jdi, kam chceš, já už o tobě nechci víc ani slyšet.“ A pak si řekl. „Ano, teď už věřím tomu, co říkával můj dědeček. Hloupá žena je jako mor a nadělá víc škody než velká voda a oheň! Nebesa ochraňujte každého před takovým neštěstím!“ A rozběhl se kalupem pryč, aby se své hloupé ženy zbavil.

a le tato běžela stále za ním i s těmi dveřmi na zádech a utíká za ním prý až dodnes, pokud se ovšem nezastavila v Lízině Lhotě, kde žijí samé chytré ženy, co nosí vodu do kuchyně v cedníku, aby rozdělaly oheň, a tam se nakonec neusadila. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die töriche Liese“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons