Sedmkrát zabitý

Joseph Haltrich

j eden sedlák měl tři syny, ti dva starší byli chytří dost, ale ten nejmladší byl něco, čemu člověk říká ťulpas. Když otec zemřel, zanechal jim krávu, a protože ta se rozdělit nedá, tak se dohodli, že každý postaví chlév a kráva bude patřit tomu, do jehož chléva sama vejde. Ti dva starší bratři postavili každý přenádherný chlév, ten nejstarší z kamení, ten prostřední z pěkné kulatiny, ale ten nejmladší upletl jen takovou chýši z proutí. Když se večer stádo vrátilo domů, stáli bratři opodál a byli zvědaví, do kterého chléva kráva půjde. Ta váhavě přišla, zastavila se před dveřmi kamenného chléva, nakoukla dovnitř, ale potom se obrátila a šla k tomu dřevěnému chlévu, kde se opět podívala dovnitř, ale nevešla a vydala se k tomu z proutí, kde začala hned u dveří žrát lístky na větvičkách a jak jich ubývalo, postupně vcházela dovnitř. Tu tam ten nejmladší bratr běžel a dveře zavřel, a tak byla kráva jeho, ale ti dva druzí protáhli obličeje a hněvali se, že měli pro nic za nic tak velké výdaje.

d alší čtvrtek hnal ťulpas svoji krávu na trh, aby ji prodal. Tu ho lidé viděli a někteří vtipálkové se domluvili, že si z něj udělají legraci. „Myslíte, že mi za moji krávu dobře zaplatí?“ ptal se ťulpas, když k nim dorazil. „Ano,“ zavolal na něj jeden: „ale kdyby měla jen tři nohy, zaplatili by víc!“ „Lehká pomoc.“ odvětil, vzal sekeru a usekl krávě jednu nohu a ona další kusy cesty ztěžka kulhala na třech nohách. Tam stála další skupinka lidí a ťulpas se opět ptal: „Myslíte, že mi za moji krávu dobře zaplatí?“ „Ano,“ zavolal na něj jeden: „ale kdyby měla jen dvě nohy, zaplatili by víc!“ „Lehká pomoc.“ odvětil, vzal sekeru a usekl krávě další nohu. Nyní ale nemohla dál jít sama, a tak ji musel vzít na vůz a dál ji vézt. Přišel ke třetí skupince lidí a ptal se jich: „Myslíte, že mi za moji krávu dobře zaplatí?“ „Ano,“ zavolal na něj jeden: „ale kdyby měla jen jednu nohu, zaplatili by víc!“ „Lehká pomoc.“ odvětil a ihned jí usekl i třetí nohu. Vezl ji dál a dojel ke čtvrté skupince lidí a ptal se: „Myslíte, že mi za moji krávu dobře zaplatí?“ „Ano,“ zavolal na něj jeden: „ale kdyby byla beznohá, zaplatili by víc!“ „Lehká pomoc.“ odvětil a vzal sekeru a useknul jí poslední nohu a kráva úplně vykrvácela a za krátko bylo po ní. Nyní jel dál, a když opět přijel k další skupince lidí a zase se zeptal, zda mu za krávu dobře zaplatí, tu nějaký hlas zavolal: „Teď akorát na mrchovišti u vysokého dubu, tam ti za ni dobře zaplatí!“

a tak ťulpas nelenil a svoji mrtvou krávu tam zavel a u toho dubu ji složil a pak se ho ptal: „Kdy si mám přijít pro peníze?“ Ale dub mu neodpověděl, tak znova výhružně zavolal: „Ihned mi řekni, zda zaplatíš? Jinak si vezmu sekeru a pokácím tě.“ V tom okamžiku ale zavál silný vítr, v dubu to zavrzalo a on v tom uslyšel: „Zítra.“ „Dobrá, přijdu zítra s vozem, ale to ti říkám, přinesu si i sekeru, jestli nezaplatíš, pokácím tě.“ S tím se vydal k domovu.

d ruhého dne si vypůjčil vůz a aniž komu co řekl, jel k dubu. Ale toho dne bylo tak krásné počasí, že se nepohnul ani lístek. Třikrát se dubu ptal, jestli mu nyní zaplatí, ale ten neodpovídal. Tak vzal sekeru a sekal, až létaly třísky. Najednou uviděl, jak se z vzniklého otvoru vysypala spousta dukátů a stříbrňáků. „Aha, takže sis to rozmyslil a zaplatíš! To mi vyhovuje, už ti nic neudělám, sem s tím!“ Zlaťáky se proudem sypaly ven, až ve stromě žádné nezůstaly a na zemi ležela velká hromada. Ťulpas to všechno naložil a vůz měl plný, ale nahoru naložil třísky, aby nikdo neviděl, co ve voze má. Když dorazil domů, zavolal dovnitř bratry a řekl jim: „Podívejte se, co jsem za tu krávu dostal.“ A ukázal jim zlato. „Poctivě to rozdělíme,“ řekl: „ale kde vezmeme měřici?“ „Jdi ihned k popovi, ale neříkej mu, že chceme měřit peníze.“ „Dobrá, dobrá.“ Zvolal ten nejmladší a hned tam běžel a řekl: „Půjčte mi na chvíli vaši měřici, chceme si rozdělit peníze.“ Pop mu ji dal, ale přece jen byl zvědavý, a tak šel za ním a postavil se k oknu a pokradmu koukal dovnitř. Když ale bratři viděli hlupáka přicházet s měřicí, ihned také zpozorovali popa a ptali se: „Co jsi mu řekl?“ a on jim to pověděl. „No, tak se na to podívej, už stojí u okna.“ „Jen počkejte, já ho hned slídění odnaučím!“ řekl ťulpas, vzal sekeru a postavil se k oknu. Když pop opět nakouknul dovnitř, zasadil mu hlupák takovou ránu, že byl hned mrtvý. „Běda! Cos to udělal?“ řekli bratři. „Jen mlčte, to nám ještě přinese peníze.“

s tím mrtvého popadl a běžel s ním ven až na šlechtický dvůr, kde ho položil na mlat. Ale stalo se, že za chvíli tam přišel urozený pán, aby se podíval kolik jeho mlatci, kteří zrovna seděli u stolu, udělali práce. Když vstoupil na mlat a uviděl tam faráře, rozběsnil se: „Tak to ty jsi ten zloděj!“ zvedl hůl a přetáhnul postavu přes hlavu. Ale pop ani neceknul. „Vy jste zabil našeho popa!“ lamentoval ťulpas, který se tam najednou objevil. „Mlč!“ řekl vyděšený pán: „dám ti sto zlatých, když ho ihned odklidíš pryč!“ Tak si vzal ťulpas sto dukátů a utíkal k faráři do stáje, aniž to někdo zpozoroval, vzal jeho koně, vrátil se na panský dvůr, mrtvého popa posadil na koně, do ruky mu přivázal hůl a koně potom zavedl ven do polí. Když se vrátil domů, vyhlížela popova žena z okna a ptala se: „Neviděl jsi mého muže?“ „Arci, že viděl, zahálčivě rajtuje venku na poli sem a tam.“ Tu žena přivolala kantora a poslala ho za mužem, aby ho přivedl. Kantor běžel na pole, a když viděl faráře, jak jezdí sem a tam se zdviženou holí, nemohl se smíchy udržet a zavolal: „Pane faráři, nezbláznil jste se náhodou?“ Když kůň uslyšel kantorův hlas, tu zařehtal a rozběhl se k němu, ale ten se na podpatku otočil a upaloval, až mu málem docházel dech, neboť si myslel, že mu pop chce za jeho prázdné řeči naložit na záda. Kantor běžel až ke škole, kde otevřel branku, ale nemohl ji zavřít, a tak kůň i s popem pádil za ním, a protože mrtvý nesklonil hlavu, narazil do trámu a skutálel se z koně dolů.

k antor se řádně polekal, když viděl, že pop je mrtvý, ale byl dost chytrý a vzal ho do své světnice a ukryl. O půlnoci, když byl všude klid, vstal a zanesl mrtvého k hostinci, položil ho na dveře a zavolal změněným hlasem jako by to byl pop: „Otevřete dveře a dej mi za krejcar vína, jinak tu na místě umřu!“ „To by mi tak ještě chybělo,“ zavolal hospodský: „abych kvůli krejcaru vstával!“ Kantor se odplížil pryč a nechal mrtvého tam. Když hostinský brzy ráno vstal, aby vyhnal krávy na pastvu, pootevřel dveře, aby se podíval, zda se už rozednívá, a tu mu do náruče spadl mrtvý pop. „Bože!“ zanaříkal: „Já jsem tou smrtí vinen!“ Ale protože byl také dost chytrý, rychle mrtvého vzal a zanesl ho za vesnici, postavil ho ohradě, za klobouk mu kytku dal a do ruky bič. Zanedlouho tudy hnal stádo ovčák, když tu se dobytek začal plašit a zdráhal se jít dál. Ovčák s tím měl plné ruce práce, když tu uviděl toho muže s kytkou na klobouku a s bičem v ruce, tu pochopil příčinu a chtěl si na něm vylít vztek. Zvedl kámen, ale hodil ho tak, že muž se bez hlesu svalil na zem. Tu k němu ovčák běžel a viděl, že je mrtvý. „Ach, co se mnou teď bude!“ pomyslel si.

j ak tak lamentoval, uviděl před sebou v dálce vůz, který jel do mlýna. Tak mrtvého popadl a běžel a běžel, až mu tekl pot proudem od té námahy a strachu, a protože měl papuče, forman ho neslyšel, a tak když vůz dohnal, položil mrtvého na pytle s obilím, aniž to ten na kozlíku zpozoroval. Cesta do mlýna ale byla samý hrbol a výmol a vůz se často nechtěl hnout z místa. Najednou se forman ohlédnul a uviděl na voze cizího chlapa. To, že si ten chlap tajně nasedl, ho tak rozvzteklilo, že vzal pořádnou sukovici a jednu mu naložil. Ten se ale ani nepohnul. Nyní dostal forman strach, zastavil, chlapa si prohlédnul a viděl, že je mrtvý a věřil, že je to jeho vina. Dlouho přemýšlel, jak by mrtvého zbavil, když tu v mlýnském náhonu uviděl prázdnou loďku. Tak mrtvého vzal, posadil ho dovnitř, do ruky mu uvázal lopatu a loďku pustil dolů po proudu.

z a nějakou chvíli doplula loďka na bažinaté místo porostlé rákosím, kde zůstala vězet. Zanedlouho se rákosím plížil skloněný lovec, když tu najednou v místech, kde doufal nalézt kachny, uviděl cizího lovce s loďkou. Ve vzteku zalícil a střelil a muž i s lopatou spadl do vody a ta ho nesla pryč. Tomu lovci nad tím činem stály vlasy hrůzou na hlavě, zahodil pušku a utekl do světa, žádný člověk už ho nikdy víc neviděl.

t en ťulpas s bratry v klidu a míru projedli a propili své peníze a také ti ostatní vrahové pomalu ztratili výčitky svědomí. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der siebenmal Getötete“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons