Jak jednoho ohněm zkoušeli

Johann Wilhelm Wolf

d va docela chudí lidé měli dítě, byl to chlapec a byl tak krásný a dobrý, že z něj měli tu největší radost. Ale ta netrvala dlouho, neboť muž umřel a té ubohé ženě se vedlo tak zle, že upadla do nouze, čímž se tolik trápila, že z toho ulehla a následovala svého muže do hrobu. Najednou byl hoch na celém světě samotinký a neměl nikoho, kdo by ho vzal k sobě, a tak chodil ode dveří ke dveřím, aby si vyžebral chléb, když tu jednoho dne přišel do královského zámku, kde mu kuchař dal zbytky, které zůstaly na talířích, ty pak jedl v zámecké zahradě pod stromem. Ten král měl dcerku, která se narodila téhož dne jako hoch, a ta každé poledne po jídle běžela do zahrady, aby si tam hrála. Tentokrát ale viděla, jak tam nějaké chudé dítě nenasytně hltá zbytky a to jí přišlo velmi líto, neboť měla dobré srdce, a tak vzala chleba a peníze a přinesla mu to, dala mu i svoje obnošené šaty a přinesla i hračky. Od té chvíle si spolu ty děti celé dny hrály.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

d ěti rostly, a když byly větší, vstoupil hoch do zámku do služby a udělali z něho pasáčka husí. Viděli se s princeznou každý den jako před tím, a čím déle to trvalo, tím více poznávali, že jeden bez druhého nemohou žít. O pár let později přijel na návštěvu jeden mocný princ a tomu se princezna tolik líbila, že ihned požádal o její ruku. Král, který svou dceru miloval, řekl: „Rád řeknu své ano, pokud s tím bude ona souhlasit.“ Ale když chtěl princ začít mluvit o své lásce s princeznou, odmítla ho a řekla: „Ušetřete si námahu, moje srdce patří pasáčkovi hus a žádnému jinému, když nedostanu jeho, nikdy se nevdám.“ Tím byl princ zcela odzbrojen a šel ke králi a vyprávěl mu to. Král se rozzlobil, když to slyšel, a řekl: „Tomu hned odpomůžeme.“ Nechal si pasáčka zavolat a řekl: „Připrav se na smrt, zítra tě za živa upálí na hranici, protože ses odvážil milovat princeznu.“

b ylo to krásné ráno, když vyháněl husy na pastvu. Vzal svoji pasteveckou hůl a smutně šel za nimi na louku, kde se posadil a hořce plakal nad tím, že musí tak brzy zemřít a ztratí princeznu. Tu u něj najednou stál nějaký stařec, který se ho ptal, co mu schází. Když si mu jinoch postěžoval, řekl: „Jen klidně do toho ohně vejdi, nic se ti nestane, náš Pán ví, že ses neprovinil, a ochrání tě.“ Tak se hoch vzmužil, vrátila se mu odvaha a večer táhnul s veselou myslí zpět na zámek. Tam stála již připravená hranice, uprostřed které byl kůl, ke kterému ho připoutají. Princezna stála u okna, plakala a dívala se dole na připravenou hromadu dřeva. Tu na ni jinoch zavolal a zamával čepicí: „Nebuď smutná a důvěřuj našemu Pánu, ten nám pomůže.“ Když viděla, že je veselý a ze smrti nemá žádný strach, tu se pojednou uklidnila, nevěděla proč, ale její strach byl pryč.

n ásledujícího dne pro hocha přišli katovi pacholci, aby ho svázali, ale on řekl: „Vezměte si ty provazy zase pryč, já půjdu sám a rád.“ Čiperně vylezl na hranici a postavil se ke kůlu. Za chvíli šlehaly plameny do výše a lidé, kteří stáli kolem, s ním měli opravdový soucit a říkali: „Proč musí mít tak strašnou smrt?!“ On ale stál uprostřed plamenů a jasným hlasem zpíval a oheň mu nezkřivil ani vlásek. Když plameny postupně zhasínaly a žhavé uhlí ještě řeřavělo, tu lid užasl, neboť tam stál v žáru se svými růžovými tvářemi a smějícími se ústy a vesele mával čepicí k zámku, kde v okně stála princezna, která mu mávala šátkem a nyní se ti dva měli ještě raději než dřív. Nad tím lidé plesali a říkali: „To náš milý Pán učinil pro jejich velkou věrnost!“ Ale král z toho neplesal, nýbrž poručil, aby hocha jako čaroděje uvrhli do vězení a postavili obrovský kamenný dům s jedinou železnou bránou, ten naplnili bukovým a dubovým dřevem, tam bude ten čaroděj upálen. Když pro hocha katovi pacholci přišli, aby ho svázali, řekl jim: „Nechte mne volného, já vám neuteču.“ S blaženou tváří vešel do toho domu, jehož těžké železné dveře za ním s třeskotem zapadly, potom vzplál oheň. Lid s ním soucítil a hlasitě mručel proti strašlivému králi, když viděl, jak rudé jazyky dům olizují a stravují. To trvalo celý den a celou noc, než všechno dříví shořelo, a toho dne a té noci se celou zemí nesl tklivý pláč, mnoho očí nezůstalo suchých.

h orko a žár z toho ohně byly tak velké, že se železná brána na domě roztekla a na královském zámku popraskala všechna okna. Když ale plameny pomalu uhasínaly a ustával praskot a zlověstné syčení, tu uprostřed toho všeho zazněl hochův hlas, jasný a zřetelný jako před tím na hranici. Všechen lid se radoval a jásal a král se více neměl odvážit, aby mu ublížil. Když byl žár zcela uhašen, vyšel z ohňového domu ven a byl tak krásný, že před ním lidé cítili opravdovou bázeň a říkali: „Jeden by myslel, že vidí anděla nebeského.“ Mával princezně svou čepicí a ona mu mávala šátkem a nyní nebylo na světě nic, co by mohlo ty dva rozdělit. Jeden by si myslel, že tak velký zázrak musel královo srdce obměkčit, ale on je měl jako kámen a vymyslel jiný způsob, jak hocha zničit. Nechal si ho zavolat a řekl: „Nechám vás ve jménu Páně spolu odejít, ale napřed mi musíš přinést tři zlaté péra ptáka Noha.“ Hoch řekl: „Když mne náš Pán dvakrát zachránil z ohně, tak jistě splním i toto přání. Ale pokud při tom mám zahynout, děj se vůle Páně, jsem mu svou smrtí povinen a rád mu svůj život dám, když si ho bude žádat.“ „Jen jdi, už se nevrátíš!“ myslil si král, neboť pták Noh je lidožrout, kterému člověk nemůže jen tak vytrhnout pírko.

d ům ptáka Noha ležel za třemi královstvími a velkou vodou. Když se hoch vydal na cestu a dorazil do prvního království, vládl tam u dvora velký smutek, neboť králův oblíbený strom nenesl ovoce. Když král uslyšel, že hoch cestuje k ptáku Nohovi, nechal si ho zavolat a prosil ho, aby u ptáka Noha zjistil, proč je strom churavý, on se mu dobře odmění. „To rád udělám, když to dokážu.“ řekl hoch. Ve druhém království byla velká nouze o peníze, neboť král ztratil klíč ke své pokladnici. Když slyšel o hochovi, který cestuje k ptáku Nohovi, nechal ho zavolat a prosil ho, aby se ptáka Noha zeptal, kam ten klíč přišel, bohatě se mu odmění. „To rád udělám, když to dokážu.“ řekl hoch. Ve třetím království byla velká nouze o vodu, neboť studna před královským zámkem vyschla. Když král slyšel, že je tu hoch, který cestuje k ptáku Nohovi, nechal ho zavolat a prosil, aby se ptáka Noha zeptal, proč voda více neteče. „Když to dokážu, rád to udělám.“ řekl hoch. Pak přišel k velké vodě. Tam stál obr, který přenášel lidi na druhou stranu. Když hocha na druhém břehu vysadil, řekl: „Jako odměnu za moji námahu se zeptej ptáka Noha, jak se vysvobodím.“ „Ze srdce rád.“ odvětil hoch.

k dyž přišel na zámek ptáka Noha, byla jeho žena sama doma. „Odkud jsi sem zabloudil? Pospěš si odtud pryč, můj muž je lidožrout.“ řekla, ale hoch odvětil: „To dobře vím, ale také věřím našemu Pánu a musím se toho odvážit, jinak bych ztratil svoji milovanou nevěstu.“ Taková řeč o takové lásce ženu dojala, a tak mu slíbila, že mu proti svému muži pomůže. Vyprávěl jí o všem, co má vyzvědět, a ona řekla: „Schovej se pod postel a dávej dobrý pozor, co muž řekne, ráno ti dám ta tři péra.“ Zatímco mluvila, zvedl se před zámkem rachot podobný bouři a najednou bylo v komnatě docela tma. „Pospěš si, to přichází můj muž.“ zvolala žena a hoch si vlezl pod postel. Brzy na to pták Noh vešel a s ním i oslňující záře, neboť jeho peří bylo z čistého zlata. „Co to tu máš? Já cítím člověčinu!“ řekl a žena odvětila: „Ano, máš pravdu, byl tu nějaký vandrovník, seděl tu na židli, ale zase odešel pryč.“ Tu se na ni Noh ostře koukl svýma pronikavýma očima, ale ona se nenechala zmást a řekla: „Chceš na jíst?“ „Jasně a to hned, jsem unavený a chci jít spát.“ řekl Noh. Tak mu nanosila jídlo a společně jedli a pak si lehli ke spánku.

k olem jedenácté hodiny vytrhla žena ptáku Nohovi první zlaté péro. „Běda!“ zařval: „Copak to děláš?“ „Zdálo se mi, že jeden král má strom, který nosil vždy krásné plody, ale nyní nenese, proto celé království smutní.“ řekla žena a muž jí odvětil: „To je pravda a žádný sen, ten strom zase ponese, když pod ním nebude ležet zabité dítě.“ Za nějakou chvíli, zrovna bilo dvanáct, vytrhla mu žena druhé péro. „Běda!“ zvolal Noh: „Co ti udělaly moje péra?“, ale ona řekla: „Měla jsem sen, v jednom království panuje nouze o peníze, protože král ztratil klíč od pokladnice.“ „To je pravda, žádný sen,“ odvětil Noh: „klíč leží pod prahem, neboť tam králi spadl, je tam puklina v podlaze. Nyní mne nechej na pokoji.“ Kolem jedné hodiny mu žena vytrhla třetí péro. „Co tě to napadlo, že mi vytrháváš peří?!“ zvolal Noh. „Cukám sebou ve snu.“ řekla žena. „A co se ti zdálo teď?“ „Zdálo se mi o království s nedostatkem vody, protože studna před královským zámkem nedává vodu.“ „To je pravda a žádný sen.“ řekl Noh. „Sedí tam v kanále ropucha, musí ji vystřelit kanónem. Ale pokud mě budeš nadále trápit, zle se ti povede.“ „To není moje vina, když mám zlé sny.“ řekla žena. Když se Noh ráno probudil, brumlal: „To byla pěkná noc. Ještě jednou něco takového podnikej a sním tě.“ „To není moje vina, když mám až do samého rána takové hrozné sny, to pro mě není žádná slast.“ odvětila žena. „Až do rána? Copak se ti ještě něco zdálo?“ zeptal se Noh. „Viděla jsem obra, který přenáší lidi přes vodu a nemůže se od té služby osvobodit.“ „To je pravda, žádný sen.“ řekl Noh: „ale byl by se vysvobodil, kdyby toho, kterého má přenést, hodil uprostřed cesty do vody.“ Pak se pták Noh nasnídal a letěl pryč. Hoch vylezl z úkrytu a žena mu dala tři zářící péra. „Všemu jsi dobře rozuměl, co můj muž řekl?“ ptala se a on jí ze srdce poděkoval za vše to dobré, které jí nikdy nezapomene.

k dyž ho obr přenesl na druhou stranu, řekl mu, jak se může vysvobodit. „Kdybys mi to řekl dřív!“ zabručel obr místo poděkování, ale bylo příliš pozdě. Odtud jel hoch do těch tří království a dal jim rady, které slyšel od ptáka Noha. Ten první nechal vystřelit ropuchu z kanálu ve studni, pak voda vytryskla tak mocně, že byly všechny ulice zatopené. Druhý král opravdu našel klíč v prahu dveří. Třetí nechal zpod stromu vyhrabat zabité dítě a strom ihned vyhnal listy i květy. A hoch od každého krále dostal pytel zlata tak těžký, že to kůň sotva unesl a od toho posledního navíc ještě jezdeckého koně.

t ak jel k hlavnímu městu, kde žila jeho nejmilejší. Když se k městu přiblížil, vytáhl svá zlatá péra a každému koni jedno zastrčil na ohlávku, až to zářilo jako čisté diamanty. To vám byla radost, kterou měla princezna, když viděla hocha tak pyšně přijíždět. Tolik měsíců a dní vrhala dolů na silnici nedočkavé a teskné pohledy a stále marně. Nyní se najednou vyplnilo vše, v co tak dlouho doufala, a celá bez sebe radostí a touhou letěla po schodech dolů svému ženichovi v ústrety. Když přišel král a jinoch mu předal ta tři zlatá pera, tu jeho srdce změklo a on jim požehnal. Hoch ze svého zlata postavil velký zámek, ve kterém se svojí ženou bydlel v radosti a lásce.

p o králově smrti si na hlavu posadil korunu a panoval jako zbožný král v bázni boží. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Jüngling im Feuer und die drei goldnen Federn“ je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila, pro vaši radost převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons