Honza a loupežníci

Otto Sutermeister

h onza byl ještě docela malý kluk, když jednoho dne jeho otec přišel o život v kamenolomu a zanedlouho potom zemřela i jeho ubohá matka, která si svůj celý život odpracovala předením lnu. Ale ta dobrá žena dala Honzovi před tím, než navěky zavřela oči, ještě jednu dobrou radu, kterou vyplnil ještě téhož dne, kdy matku pohřbili.

v ydal se na cestu k jednomu bohatému kmotrovi, který měl nahoře v horách velký statek. Tam mu bylo ale ouvej, neboť kmotr byl starý zamračený podivín a ten největší lakomec široko daleko. Honza se však nenechal odbýt a s prosbami, aby ho vzal do služby, vždyť je jen ubohý sirotek, který na světě nikoho a nic nemá, neustal tak dlouho, dokud stařec nakonec nezabručel: „Tak jo. Když mi teď na podzim dohlédneš na dobytek a budeš se o něj dobře starat a k tomu se dobře chovat, tak to s tebou zkusím.“

t ak měl Honza po starostech. Každý den všední i sváteční se časně ráno vydal s kmotrovými osmi kravami a dvěma telaty na horskou pastvinu a největší jeho radostí bylo, když z té výšky mohl pozorovat kouř stoupající z komínů v jeho bývalém domově nebo odtamtud zazněl hlahol kostelních zvonů. Časem mu ale bylo pokaždé, když pohlížel dolů, těžko u srdce a bylo mu, jako by byl pryč už věčnost a neměl stání, dokud se konečně jednoho dne nevydal dolů. Svoje stádo dal na hlídání ovčákovi, který pásl na vedlejší pastvině, a šel dolů do vsi ke kostelu, na jehož hřbitově byli pohřbeni jeho rodiče, a zúčastnil se bohoslužby. A takto to udělal opakovaně.

a le jednoho nedělního večera přihnal stádo domů a kmotr už od domovních dveří viděl, že Honza dovedl jen devět kusů a to krásné červené telátko chybí. To nastalo ihned jiné povětří. Rozběsněný kmotr na Honzu vyrazil, ale ten zpozoroval, kolik uhodilo, a uhnul na stranu ke chlévu, kde pacholek zrovna shodil z vozu hromadu sena, do té se Honza hlavou zavrtal; ven mu koukala jen chodidla. Tu kmotr v hněvu popadl vidle a do kupy sena píchal, ale Honza mezitím popolezl dál a vidle ho škrábly jen vzadu na patách a zůstala na nich sotva kapka krve. Když kmotr krev viděl, nemyslel si nic jiného, že Honzu zapíchl, což ho natolik vyděsilo, že vražedný nástroj zahodil a jako smyslů zbavený běžel pryč. Honza zpozoroval, že je kmotr pryč, dlouho se nerozmýšlel, opatrně vylezl ven a rovněž utíkal pryč. V tom zmatku si toho nikdo nevšimnul.

h onza běžel rovnou cestou k ovčákovi a ptal se ho na ztracené tele. Ten zvíře ani neviděl, ani neslyšel, ale vyprávěl mu, jak se dneska banda loupežníků zrovna tam, kde Honza vždy pase, usadila k hodování, kdo ví, možná ukradli zrovna to ztracené tele. Tu se Honzovi rozsvítilo, nechal si od ovčáka ukázat směr, kam se loupežníci vydali, a bez odkladů se vydal za nimi. Brzy také uviděl skrze stromy prosvítat světlo, opatrně se plížil dopředu a opravdu! Okolo velkého ohně tam ležela loupeživá chasa a na jednom stromě opodál visela rudá telecí kůže. Tu Honzu píchlo u srdce, neboť to telátko bylo jeho miláček, a chtěl se tiše stáhnout zpět, když tu mu pod nohou zapraskala suchá větev, lupiči vyskočili a dopadli ho. Bez váhání ho strčili do prázdného sudu a s bujarým smíchem pak víko sudu zatloukli.

n yní byla každá rada drahá, kdyby nebyli lupiči předtím ze sudu vyrazili špunt, byl by se Honza nyní udusil. Ale mezitím, co takto přemýšlel, přivalila se po nebi temná bouře, skrze stromy dul prudký vítr, v roklích a roklinách to burácelo a Honza zpozoroval, že praskot škvířícího se ohně pomalu ustal a hovor lupičů umlkl. Tito se rozběhli pryč a hledali úkryt v seníku či pod skalními převisy. Zrovna, když se mu podařilo víko uvolnit a chtěl ze sudu opatrně vylézt, přiběhl jeden z loupežníků, aby vyzvedl telecí kůži, na kterou úplně zapomněli. Již na ni měl položenou ruku, tu se z nebe snesl blesk, udeřil hrom a celý strom stál v plamenech. Lupič padl k zemi, Honza ho slyšel supět a viděl dírou po špuntu, jak se posbíral a oslepený klopýtá rovnou proti sudu a buch! Sud se začal kutálet a kutálel se bez ustání dolů, skok po skoku, obruče odskočily, latě se roztříštily a Honza byl volný. Dole v hloubce dopadly trosky sudu s třeskotem na dno rokliny a Honza zůstal sedět nahoře, zrovna na tom posledním převisu. Hučení a mžitky v hlavě mu přešly, bolest v potlučených údech pomalu ustala, ale nyní byla teprve každá rada dobrá.

o kolo byla černočerná noc, on seděl na viklající se skále, nedaleko řádila ta nebezpečná holota a doma rozhněvaný kmotr. Aby se alespoň zachránil před loupežníky, vydal se Honza po skalní stěně a pak ostrou soutěskou a horskou bystřinou dolů na dno úzkého zalesněného údolí, které měl pod nohama. Tam uviděl zdálky zářit světlo, a tak se za ním se vydal, neboť to byl lesní statek, kolem něhož často hnal svoje stádo. Tu se znova strhla bouře, a tak se bez okolků vplížil do zadního humna, aby se tam ukryl ve slámě, ale sotva si začal rozkládat pár snopů na lůžko, tu se prodrala podlahou skrze prkna záře, a když se škvírou podíval dolů, s úlekem opět viděl loupežníky, jak se tam pospolu veselí, jedí a pijí a rámusí. Honzovi se zdálo, že teprve nyní drží tu správnou hostinu z jeho ubohého červeného telátka, slyšel něco jako klepání talířů a cinkání vidliček. To musí vidět! Opatrně lezl k otvoru v podlaze, kde se chtěl pohodlně natáhnout na snop slámy, aby se díval dolů, když tu najednou buch! Teď to šlo hlavou dopředu a Honza vletěl doprostřed mezi tu loupežnickou chasu jako chleba do pece. Za ním spadla obrovská hromada slámy a oblak prachu zahalil Honzu i snopy a ten průvan uhasil i oheň. Ze samého úleku se loupežníci rozletěli do všech stran a Honza byl opět sám a na těle cítil všechny kosti, které byly naštěstí celé.

h onza opět rozdělal oheň a hned uviděl, jak tu ti divocí braši hospodařili. Takovou hostinu ještě nezažil, pečeně a vína dostatek, a tak si nechal chutnat. Statečně se do toho pustil a nepřestal dříve, dokud neslyšel z venku přicházet loupežníky zpět; pomalu se totiž vzpamatovávali ze svého úleku. Svižně skočil k zadním dveřím, vběhl do sadu a tam se ukryl v jednom prázdném úle. Loupežníci byli mezitím zase u svého vína a masa. Potom, co se nasytili, měli slinu na něco sladkého. „K takovému hodování patří i med!“ zvolal jeden: „Pojďte, jdeme si pro něj.“ A tak se dva z nich vydali ven do zahrady ke včelínu a zkoušeli úl za úlem, aby vyhledali ten nejtěžší a nejvydatnější. Takto samozřejmě za nedlouho narazili na ten, ve kterém seděl ubohý Honza. Položili sud na prkno a nesli ho každý na jedné straně. Ale tu se začali přít, kterým směrem se vydat, jeden říkal, že zpáteční cesta ke stodole jde vlevo a ten druhý naproti tomu myslel, že se musí vydat doprava, jinak se v té tmě v sadu zamotají a plný sladký úl vylijí.

h onzovi přišla tato hádka docela vhod, a protože kolem nich byla černočerná tma, tak nemohl jinak, natáhl z otvoru ruku a strčil toho předního do zad. „Nech toho!“ řekl tento tomu za ním: „Proč jsi do mne strčil?“ A zatímco stále mluvil, zatahal Honza toho zadního za vousy. „A co mě taháš?“ vyštěkl tento v odpověď. Nyní měl slovo opět ten druhý, a tak prkno pustil a vyrazil na kamaráda a pohlavky létaly na všechny strany. Zatímco si ti dva ze všech sil nakládali nepočítaných, Honza využil příznivého okamžiku a vydal se tryskem pryč. Běžel a běžel, a protože po takovém dobrodružství byl strach před mistrem daleko menší, běžel rovnou na kmotrův statek.

k dyž přišel blíž, byl překvapený, že ačkoli sotva svítá, je vše otevřené dokořán. Ženy pobíhaly sem a tam, pacholci rámusili a hlomozili, vrata byla otevřená a všechna cháska slavila. Jeden pacholek Honzu uviděl první a zvolal: „Pane bože, jsi to ty, Honzo? My jsme všichni mysleli, že tě mistr zapíchl. Jeho samého našly děti v lese oběšeného. Ten se sám odsoudil!“

t ak se z Honzy, chudého pasáka krav, stal bohatý sedlák, neboť byl jediný dědic lakomého kmotra, a žil dlouho a šťastně a na chudé a žebráky nikdy nezapomněl. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Wittnauer Hans“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmov�
Brémští muzikanti - Bratři Grimmov�
Bukač a dudek - Bratři Grimmov�
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmov�
Ďáblova babička - Bratři Grimmov�
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmov�
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmov�
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmov�
Duch v láhvi - Bratři Grimmov�
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmov�
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmov�
Hádanka - Bratři Grimmov�
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmov�
Hambálek - Bratři Grimmov�
Holota - Bratři Grimmov�
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmov�
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmov�
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmov�
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmov�
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmov�
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmov�
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmov�
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmov�
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmov�
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmov�
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmov�
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmov�
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmov�
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmov�
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmov�
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmov�
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmov�
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmov�
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmov�
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmov�
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmov�
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmov�
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmov�
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmov�
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmov�
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmov�
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmov�
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmov�
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmov�
Lišák a husy - Bratři Grimmov�
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmov�
Lišák a kočka - Bratři Grimmov�
Lišák a kůň - Bratři Grimmov�
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmov�
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmov�
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmov�
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmov�
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmov�
O Červené Karkulce - Bratři Grimmov�
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmov�
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmov�
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmov�
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmov�
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmov�
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmov�
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmov�
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmov�
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmov�
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmov�
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmov�
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmov�
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmov�
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmov�
Obr Paleček - Bratři Grimmov�
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmov�
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmov�
Paní Zima - Bratři Grimmov�
Pasáček - Bratři Grimmov�
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmov�
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmov�
Podvržené dítě - Bratři Grimmov�
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmov�
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmov�
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmov�
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmov�
Sedláček - Bratři Grimmov�
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmov�
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmov�
Stará žebračka - Bratři Grimmov�
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmov�
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmov�
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmov�
Švábská sedmička - Bratři Grimmov�
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmov�
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmov�
Tři lenoši - Bratři Grimmov�
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmov�
Trpasličí dárky - Bratři Grimmov�
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmov�
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmov�
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmov�
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmov�
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmov�
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmov�
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmov�
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmov�
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons