Hučka

Bratři Grimmov�

n a dvoře biskupa Bernharda z Hildesheimu[pozn1] přebýval duch, který se nechával vidět v podobě přátelského človíčka v selském oděvu, na hlavě nosil plstěný klobouček, podle kterého mu začali říkat Hučka. Rád lidem radil a domlouval, neboť mu častěji šlo o jejich prospěch něž škodu, jednoho varoval před neštěstím, druhému zase v nouzi pomohl. Zdálo se, že mezi lid vnáší radost a veselí, povídal si s každým, ptal se a odpovídal hovorně a přátelsky.

t oho času žil na zámku Winzenburg jeden hrabě, ve Švábsku rozený, jménem Hermann, který jako úřad toto hrabství držel. Jeden jeho družiník měl krásnou ženu, po které hrabě házel žádostivým okem a s hříšnou vášní ji pronásledoval, ale ona jej nevyslyšela. Tu hraběti připadl na mysl nešlechetný čin, a když byl její muž jednou odjel na vzdálené místo, zmocnil se silou toho, co mu byla dobrovolně dát odepřela.

z_hacek ena musela o tom bezpráví pomlčet, dokud byl její muž vzdálen, ale po jeho návratu mu svou žalost a ponížení vyjevila Ten urozený muž věřil, že taková pohana může být smyta jen krví toho zločinného hraběte, a protože měl tu výsadu, že kdy a kam se mu zlíbilo, jíti mohl, vešel do hraběcí komnaty zrovna v čase, když hrabě po boku své ženy odpočíval. Tam hraběti přednesl tvrdými slovy svoji žalobu a když byl viděl, že se hrabě hotoví vstát a k obraně se chystá, tu vytasil svůj meč a probodl hraběte v posteli po boku hraběnky. Hraběnka se nad tím činem silně rozhořčila, spílala vrahovi a protože právě těhotná byla, hrozivě pravila: „Ti tady, které nosím pod svým pasem, tuto vraždu jednou pomstí na tobě a na tvé krvi, aby to bylo ponaučením všem budoucím!“ Však šlechtic, když ta slova uslyšel, obrátil se zpět a hraběnku stejně jako jejího muže na místě probodnul. Hrabě Hermann z Winzenburgu byl poslední svého rodu a díky jeho smrti i smrti těhotné manželky zůstala země bez pána.

v tu samou ranní hodinu, kdy došlo k onomu zločinu, objevil se Hučka před postelí spícího biskupa Bernharda, probudil ho a řekl mu: „Vstávej, hlavo vyholená, a svolej svůj lid! Hrabství winzenburské skrze vraždu pánů osiřelo, můžeš ho nyní lehce získat pod svoji nadvládu!“ Biskup vstal, svolal zbrojný lid a táhnul do hrabství, které pak se svolením císaře připojil na věčné časy pod správu kláštera v Hildesheimu Lidová pověst však vypráví ještě jednu, pravděpodobnější verzi této události: Hrabě z Winzenburgu měl dva syny, kteří žili ve sváru; tu při vedli skrze dědictví, a tak bylo biskupem z Hildesheimu rozhodnuto, že tomu bude dáno hrabství v léno, který o tom po smrti starého hraběte podá biskupovi dříve zprávu.

k dyž tedy starý hrabě zemřel, ten starší syn vyskočil na koně a vydal se tryskem k biskupovi. Mladší syn ale žádného koně neměl a nevěděl, jak by si měl pomoci. Tu se před ním objevil Hučka a řekl mu: „Pomohu ti, napiš biskupovi dopis a tam mu oznam své uvedení v léno, ten dopis tam bude dříve než tvůj bratr na svém rychlém koni.“ Tak hraběcí syn napsal dopis, Hučka jej od něj vzal a vydal se cestou necestou přes hory a doly k Hildesheimu a byl tam o celou půlhodinu dříve, než starší bratr byl přispěchal, a pro toho mladšího zemi získal. Tu Hučkovu stezku je těžké najít, ale ještě dnes jí Hučkova běžecká stezka říkají.

h učka se zjevoval na biskupském dvoře často a biskup jím byl, aniž by se ptal, před mnohým nebezpečím varován. Velkým pánům předpovídal budoucnost. Občas, když mluvil, nechal se vidět, jindy mluvil neviditelný. Měl obrovský klobouk, ale tak hluboko do čela zaražený, že mu do obličeje nikdo nikdy neviděl.

s trážce u brány dobře hlídal, aby ve službě nespali, nýbrž bděle strážili. Nikomu kvůli tomu bezpráví nezpůsobil, každého nejprve pokáral, ale když se mu byl někdo vysmíval, tomu to Hučka nezapomněl, nýbrž mu to pohanou oplatil. Obyčejně býval k ruce kuchařům a kuchařkám, častokráte s nimi v kuchyni klábosil. Ve sklepě, v místě kde byla v zemi trhlina, měl svoje místo ke spaní. Když si na Hučku přivykli a nikdo se ho již více nebál, tu se mu začal jeden z kuchtíků vysmívat a posmívat a často, jen měl příležitost, po něm házel smetí, či jej splaškovou vodou poléval. To Hučku velmi hněvalo, a tak žádal mistra kuchaře, aby toho chlapce potrestal, aby on od těch klukovin upustil jinak, že on sám bude muset za tu pohanu pomstu vykonat. Ale mistr kuchař se tomu jen smál a řekl: „Ty jsi duch a bojíš se malého kluka?“ Hučka mu odvětil: „Protože si přes mé prosby toho kluka nepotrestal, za pár dní seznáš, jak se ho bojím!“ a odešel plný hněvu pryč. Nedlouho potom seděl chlapec sám po večeři v kuchyni a únavou usnul. Tu přišel duch, zardousil ho a tělo rozsekal na kusy. Pak to vše naházel do kotle a postavil na oheň. Když byl mistr kuchař přišel a lidské údy se vařit uviděl, a také ostatní okolnosti zpozoroval, že to Hučka svůj nelidský ortel vykonal, tu se jal strašlivě nadávat a ducha proklínat.

t u přišel Hučka, kterého ty kletby mocně rozhořčily, a nad pečínkami, které byly na rožních nad ohněm pro biskupa a jeho dvorný lid připraveny, vymačkal hnusné ropuchy, až po nich tekla žluč a krev. A protože i za toto ho kuchař stále tupil a hanobil, srazil jej Hučka, když byl vyšel před bránu, z mostu dolů do přehlubokého příkopu. Protože panovaly mezi lidem obavy, že by mohl Hučka jednou biskupův dvůr či jiné domy podpálit, museli všichni strážci na hradbách pilně hlídati. Díky této i z jiných příčin se biskup snažil ducha zbavit a nakonec ho skrze zaříkávání donutil z Hildesheimu odejít. Ale jinak vyváděl Hučka prapodivné šelmovské kousky, které málokdy někomu ublížily. V Hildesheimu žil muž, který měl ženu lehkomyslnou, a tak když musel odcestovat, pravil k duchovi: „Můj dobrý duchu, dej mi trochu pozor na ženu po dobu, co nebudu doma, aby zde vše po právu šlo.“ Hučka jeho přání slyšel a vyslyšel, a když jeho žena, po mužově odjezdu, k sobě své miláčky zvala, aby se spolu poveselili, tu Hučka užíval všech prostředků, aby je od toho odvrátil. Odháněl je pomocí strašlivých zjevení, či když byl některý na lůžko ulehl, vyhodil jej neviditelný duch ven tak mocnou silou, že mu žebra polámal. Tak se vedlo jednomu po druhém, které si ta nevěrná žena do komory vodila, že se jí nakonec žádný přiblížit více nesměl. Konečně, když se její muž domů vrátil, běžel mu poctivý strážce vstříc a volal: „Tvůj návrat je pro mne vysvobození, jinak bych musel únavou z plnění úkolu, který jsi na mne uložil, bídně sejíti.“ Muž se zeptal: „Kdopak jsi?“ Duch odvětil: „Já jsme Hučka, kterému jsi při tvém odjezdu svoji ženu do péče svěřil. Podle tvého přání jsem ji střežil a od nevěry odvracel. Tolik ustavičné námahy a nekonečného úsilí k tomu bylo třeba. Žádám tě, abys mi ji už nikdy pod ochranu neporoučel, já bych raději hlídal svině v celém Sasku než jednu jedinou takovou ženu. Více bych se za ni zaručit nemohl, neboť ona tolik lstí a šaleb navymýšlí, jen aby mne oklamala.“

j ednou času žil na Hildesheimu kněz, který se toho v semináři málo naučil. Tu na něj přišla řada, že měl před velkým církevním shromážděním svých bratří kněží hovořit. Ale kněz se velmi obával, že před takovým shromážděním vyjde najevo jeho neznalost a on bude vystaven všeobecnému posměchu. Tu mu Hučka věnoval prsten, který byl mimo jiné spleten i z vavřínového listu, ten prsten z kněze udělal člověka nadmíru učeného a výřečného, že každý na tom shromáždění byl celý překvapený a od toho času toho kněze za vyhlášeného řečníka měl. Jindy jednomu chudičkému cvočkaři dal kus železa, ze kterého on pak zlaté cvočky vykoval a jeho dceři dal kotouč krajky, ze které jste mohli kolik chtěli ustřihnout a nikdy jí neubývalo.[pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Město Hildesheim najdete ve spolkové zemi Dolní Sasko, vydáte-li se dálnicí A7 z Hannoveru směrem na jihojihovýchod asi 30 km, budete tam coby dup. Hrad či zámek toho jména je v jihovýchodní části města.   Zpět
Poznámka 2 - Pověst "Hütchen“ je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons