Hučka

Bratři Grimmové

n a dvoře biskupa Bernharda z Hildesheimu[pozn1] přebýval duch, který se nechával vidět v podobě přátelského človíčka v selském oděvu, na hlavě nosil plstěný klobouček, podle kterého mu začali říkat Hučka. Rád lidem radil a domlouval, neboť mu častěji šlo o jejich prospěch něž škodu, jednoho varoval před neštěstím, druhému zase v nouzi pomohl. Zdálo se, že mezi lid vnáší radost a veselí, povídal si s každým, ptal se a odpovídal hovorně a přátelsky.

t oho času žil na zámku Winzenburg jeden hrabě, ve Švábsku rozený, jménem Hermann, který jako úřad toto hrabství držel. Jeden jeho družiník měl krásnou ženu, po které hrabě házel žádostivým okem a s hříšnou vášní ji pronásledoval, ale ona jej nevyslyšela. Tu hraběti připadl na mysl nešlechetný čin, a když byl její muž jednou odjel na vzdálené místo, zmocnil se silou toho, co mu byla dobrovolně dát odepřela.

z_hacek ena musela o tom bezpráví pomlčet, dokud byl její muž vzdálen, ale po jeho návratu mu svou žalost a ponížení vyjevila Ten urozený muž věřil, že taková pohana může být smyta jen krví toho zločinného hraběte, a protože měl tu výsadu, že kdy a kam se mu zlíbilo, jíti mohl, vešel do hraběcí komnaty zrovna v čase, když hrabě po boku své ženy odpočíval. Tam hraběti přednesl tvrdými slovy svoji žalobu a když byl viděl, že se hrabě hotoví vstát a k obraně se chystá, tu vytasil svůj meč a probodl hraběte v posteli po boku hraběnky. Hraběnka se nad tím činem silně rozhořčila, spílala vrahovi a protože právě těhotná byla, hrozivě pravila: „Ti tady, které nosím pod svým pasem, tuto vraždu jednou pomstí na tobě a na tvé krvi, aby to bylo ponaučením všem budoucím!“ Však šlechtic, když ta slova uslyšel, obrátil se zpět a hraběnku stejně jako jejího muže na místě probodnul. Hrabě Hermann z Winzenburgu byl poslední svého rodu a díky jeho smrti i smrti těhotné manželky zůstala země bez pána.

v tu samou ranní hodinu, kdy došlo k onomu zločinu, objevil se Hučka před postelí spícího biskupa Bernharda, probudil ho a řekl mu: „Vstávej, hlavo vyholená, a svolej svůj lid! Hrabství winzenburské skrze vraždu pánů osiřelo, můžeš ho nyní lehce získat pod svoji nadvládu!“ Biskup vstal, svolal zbrojný lid a táhnul do hrabství, které pak se svolením císaře připojil na věčné časy pod správu kláštera v Hildesheimu Lidová pověst však vypráví ještě jednu, pravděpodobnější verzi této události: Hrabě z Winzenburgu měl dva syny, kteří žili ve sváru; tu při vedli skrze dědictví, a tak bylo biskupem z Hildesheimu rozhodnuto, že tomu bude dáno hrabství v léno, který o tom po smrti starého hraběte podá biskupovi dříve zprávu.

k dyž tedy starý hrabě zemřel, ten starší syn vyskočil na koně a vydal se tryskem k biskupovi. Mladší syn ale žádného koně neměl a nevěděl, jak by si měl pomoci. Tu se před ním objevil Hučka a řekl mu: „Pomohu ti, napiš biskupovi dopis a tam mu oznam své uvedení v léno, ten dopis tam bude dříve než tvůj bratr na svém rychlém koni.“ Tak hraběcí syn napsal dopis, Hučka jej od něj vzal a vydal se cestou necestou přes hory a doly k Hildesheimu a byl tam o celou půlhodinu dříve, než starší bratr byl přispěchal, a pro toho mladšího zemi získal. Tu Hučkovu stezku je těžké najít, ale ještě dnes jí Hučkova běžecká stezka říkají.

h učka se zjevoval na biskupském dvoře často a biskup jím byl, aniž by se ptal, před mnohým nebezpečím varován. Velkým pánům předpovídal budoucnost. Občas, když mluvil, nechal se vidět, jindy mluvil neviditelný. Měl obrovský klobouk, ale tak hluboko do čela zaražený, že mu do obličeje nikdo nikdy neviděl.

s trážce u brány dobře hlídal, aby ve službě nespali, nýbrž bděle strážili. Nikomu kvůli tomu bezpráví nezpůsobil, každého nejprve pokáral, ale když se mu byl někdo vysmíval, tomu to Hučka nezapomněl, nýbrž mu to pohanou oplatil. Obyčejně býval k ruce kuchařům a kuchařkám, častokráte s nimi v kuchyni klábosil. Ve sklepě, v místě kde byla v zemi trhlina, měl svoje místo ke spaní. Když si na Hučku přivykli a nikdo se ho již více nebál, tu se mu začal jeden z kuchtíků vysmívat a posmívat a často, jen měl příležitost, po něm házel smetí, či jej splaškovou vodou poléval. To Hučku velmi hněvalo, a tak žádal mistra kuchaře, aby toho chlapce potrestal, aby on od těch klukovin upustil jinak, že on sám bude muset za tu pohanu pomstu vykonat. Ale mistr kuchař se tomu jen smál a řekl: „Ty jsi duch a bojíš se malého kluka?“ Hučka mu odvětil: „Protože si přes mé prosby toho kluka nepotrestal, za pár dní seznáš, jak se ho bojím!“ a odešel plný hněvu pryč. Nedlouho potom seděl chlapec sám po večeři v kuchyni a únavou usnul. Tu přišel duch, zardousil ho a tělo rozsekal na kusy. Pak to vše naházel do kotle a postavil na oheň. Když byl mistr kuchař přišel a lidské údy se vařit uviděl, a také ostatní okolnosti zpozoroval, že to Hučka svůj nelidský ortel vykonal, tu se jal strašlivě nadávat a ducha proklínat.

t u přišel Hučka, kterého ty kletby mocně rozhořčily, a nad pečínkami, které byly na rožních nad ohněm pro biskupa a jeho dvorný lid připraveny, vymačkal hnusné ropuchy, až po nich tekla žluč a krev. A protože i za toto ho kuchař stále tupil a hanobil, srazil jej Hučka, když byl vyšel před bránu, z mostu dolů do přehlubokého příkopu. Protože panovaly mezi lidem obavy, že by mohl Hučka jednou biskupův dvůr či jiné domy podpálit, museli všichni strážci na hradbách pilně hlídati. Díky této i z jiných příčin se biskup snažil ducha zbavit a nakonec ho skrze zaříkávání donutil z Hildesheimu odejít. Ale jinak vyváděl Hučka prapodivné šelmovské kousky, které málokdy někomu ublížily. V Hildesheimu žil muž, který měl ženu lehkomyslnou, a tak když musel odcestovat, pravil k duchovi: „Můj dobrý duchu, dej mi trochu pozor na ženu po dobu, co nebudu doma, aby zde vše po právu šlo.“ Hučka jeho přání slyšel a vyslyšel, a když jeho žena, po mužově odjezdu, k sobě své miláčky zvala, aby se spolu poveselili, tu Hučka užíval všech prostředků, aby je od toho odvrátil. Odháněl je pomocí strašlivých zjevení, či když byl některý na lůžko ulehl, vyhodil jej neviditelný duch ven tak mocnou silou, že mu žebra polámal. Tak se vedlo jednomu po druhém, které si ta nevěrná žena do komory vodila, že se jí nakonec žádný přiblížit více nesměl. Konečně, když se její muž domů vrátil, běžel mu poctivý strážce vstříc a volal: „Tvůj návrat je pro mne vysvobození, jinak bych musel únavou z plnění úkolu, který jsi na mne uložil, bídně sejíti.“ Muž se zeptal: „Kdopak jsi?“ Duch odvětil: „Já jsme Hučka, kterému jsi při tvém odjezdu svoji ženu do péče svěřil. Podle tvého přání jsem ji střežil a od nevěry odvracel. Tolik ustavičné námahy a nekonečného úsilí k tomu bylo třeba. Žádám tě, abys mi ji už nikdy pod ochranu neporoučel, já bych raději hlídal svině v celém Sasku než jednu jedinou takovou ženu. Více bych se za ni zaručit nemohl, neboť ona tolik lstí a šaleb navymýšlí, jen aby mne oklamala.“

j ednou času žil na Hildesheimu kněz, který se toho v semináři málo naučil. Tu na něj přišla řada, že měl před velkým církevním shromážděním svých bratří kněží hovořit. Ale kněz se velmi obával, že před takovým shromážděním vyjde najevo jeho neznalost a on bude vystaven všeobecnému posměchu. Tu mu Hučka věnoval prsten, který byl mimo jiné spleten i z vavřínového listu, ten prsten z kněze udělal člověka nadmíru učeného a výřečného, že každý na tom shromáždění byl celý překvapený a od toho času toho kněze za vyhlášeného řečníka měl. Jindy jednomu chudičkému cvočkaři dal kus železa, ze kterého on pak zlaté cvočky vykoval a jeho dceři dal kotouč krajky, ze které jste mohli kolik chtěli ustřihnout a nikdy jí neubývalo.[pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Město Hildesheim najdete ve spolkové zemi Dolní Sasko, vydáte-li se dálnicí A7 z Hannoveru směrem na jihojihovýchod asi 30 km, budete tam coby dup. Hrad či zámek toho jména je v jihovýchodní části města.   Zpět
Poznámka 2 - Pověst "Hütchen“ je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons