O lískových oříšcích

Ludwig Bechstein

b yl jednou jeden bohatý kupec, který musel za obchody cestovat do cizích zemí. Protože se právě nyní opět vydával na cesty, řekl svým třem dcerám: „Milé dcery, rád bych vám chtěl svým návratem způsobit radost, řekněte mi proto, co bych vám měl přinést?“ Ta nejstarší řekla: „Milý otče, mně přines krásný perlový náhrdelník.“ Ta druhá řekla: „Já si přeji prsten s démantem.“ Ale nejmladší se přitiskla na otcovo srdce a zašeptala: „Mně krásnou zelenou větičku s lískovými oříšky, tatínku.“ „Dobrá, moje milé dcery,“ řekl kupec: „beru si vaše přání za svá, zůstávejte tu v pokoji.“

d aleko, předaleko kupec cestoval a udělal velké obchody, ale věrně myslel i na přání svých dcer. Právě do svého cestovního kufru přibalil drahocenný perlový náhrdelník, aby tím potěšil tu nejstarší, a pro tu prostřední koupil stejně vzácný diamantový prsten. Ale zelenou lískovou větvičku nemohl nikde sehnat, ačkoliv se o to snažil, jak uměl. Cestou domů šel proto velký kus cesty pěšky, neboť doufal, že ho jeho pouť vícekrát povede lesem, kde snad konečně narazí na lískový keř. Ale dlouho takto putoval marně a jako každý dobrý otec začal být smutný, že své nejmilejší a nejmladší dceři nesplní tak nevinnou a skromnou prosbu.

k onečně, jak tak celý zachmuřený kráčel svou cestou, která ho opět vedla přes černý les, a šel zrovna kolem hustého houští a křoví, tu najednou narazil svým kloboukem na větvičku, a když se tato zatřásla, znělo to jako řehtačka, a když zvedl oči, uviděl krásnou zelenou lískovou větvičku, na které visel hrozen zlatých oříšků. Tu se kupec velmi zaradoval, natáhl ruku a tu nádhernou větvičku ulomil. Ale v tom samém okamžiku vyrazil z houštiny divoký medvěd, výhružně se postavil na zadní nohy a burácel, jako by chtěl kupce na místě roztrhat: „Proč jsi ulomil moji lískovou větvičku?! Sežeru tě!“ Kupec se třásl a chvěl strachy a řekl: „Milý medvěde, nežer mě a nech mne s tou větvičkou jít. Dám ti za to velkou šunku a mnoho klobás.“ Ale medvěd zlostně zařval: „Nech si svoje šunky a vuřty! Ale pokud mi slíbíš, že mi dáš to, co prvního doma potkáš, tak tě nesežeru.“ S tím kupec rád souhlasil, neboť si pomyslel, žen mu obyčejně naproti běží jeho pudl, a toho rád obětuje, aby si zachránil život. Tak si na to po medvědím způsobu plácli a on vlezl zase pokojně do houštiny, zatímco si kupec oddechnul a rychle odtamtud kráčel pryč. Zlatá větvička se skvěla na jeho klobouku, jak tak spěchal do své domoviny.

n ejmladší dcerka radostně poskakovala svému milovanému otci v ústrety, velkými skoky se k němu hnal jeho pudl, ty starší dcery a matka k němu z domovních dveří kráčely o něco pomaleji, aby ho pozdravily. Jak se ale kupec polekal, když viděl, že ta první, která mu naproti utíká, je jeho nejmladší dcera. Zoufalý a zarmoucený přijal objetí šťastného dítěte a po prvních pozdravech svým blízkým řekl, co se mu cestou kvůli lískové větvičce přihodilo. Tu všichni plakali a byli smutní, ale ta nejmladší ukázala největší odvahu a vzala si za své, že otcův slib vyplní. Ale matka brzy vymyslela dobrou lest. „Nebojme se, moji milovaní, pokud medvěd přijde a tebe, můj milý muži, na tvůj slib upamatovat, tak mu dáme místo naší nejmilejší dcery, dceru pasáka, s tou bude také spokojený.“ Tenhle návrh se všem líbil a dcery byly opět veselé a teď se z těch krásných dárků opravdu radovaly. Ta nejmladší nosila lískovou větvičku stále u sebe a brzy na medvěda a slib svého otce ani nemyslela.

a le jednoho dne zarachotil na silnici před kupcovým domem černý kočár, vystoupil ošklivý medvěd a s bručením vešel do domu, aby od vylekaného kupce žádal splnění jeho slibu. Rychle a tajně poslali pro ošklivou pasákovu dceru, krásně umyli a oblékli a posadili do medvědova kočáru. A ženich s nevěstou se vydali na cestu. Venku položil medvěd svoji divokou, chundelatou hlavu na pasaččin klín a zabručel: „Vískej mne, vzadu za ušima, jemně a něžně, jinak tě sežeru!“ A dívka ho začala vískat, ale měla hrubé ruce i způsoby, a tak medvěd viděl, že ho obelhali a chtěl tu vypulírovanou pasačku sežrat, ale tato ve smrtelné úzkosti vyskočila z vozu a utekla.

p otom jel medvěd znovu před kupcův dům a hrozivě bručel a žádal pravou nevěstu, tak musel otec přivést milovanou dceru, která po těžkém a hořkém loučení odjela s tím hrozivým a ošklivým ženichem pryč. Venku opět zabručel, položil jí svoji drsnou hlavu na klín: „Vískej mne, vzadu za ušima, jemně a něžně, jinak tě sežeru!“ A dívenka ho vískala tak jemně, že v tom našel zalíbení, strašlivý medvědí pohled zjihnul, takže ubohá medvědí nevěsta k němu pozvolna pojala důvěru.

c esta netrvala dlouho, neboť kočár jel neuvěřitelně rychle, jako by uháněl s bouří v zádech. Brzy dorazili do jednoho hlubokého černého lesa, kde kočár zastavil před černočernou jeskyní. To byl medvědův příbytek. Ale jak se dívka chvěla! A k tomu ji ještě medvěd objal svými pařáty a přátelsky zabručel: „Tady budeš bydlet, nevěsto, a budeš šťastná, když se budeš uvnitř chovat tak, aby tě ta divoká zvěř, která je uvnitř, neroztrhala!“ A otevřel a vešli oba do té temné jeskyni k železným dveřím, za kterými byla světnice, která byla naplněna jedovatými plazy, kteří na ně žádostivě vyplazovali jazyky. A medvěd zabrumlal své nevěstě do ucha: „Nerozhlížej se ani napravo, ani nalevo, jdi rovně a budeš mít klid.“ Tu šla dívenka, bez toho že by se rozhlížela, skrze komnatu a tu se nepohnul celou dobu ani hádě. A tak to šlo ještě skrze deset komnat, a ta poslední byla plná těch nejohavnějších kreatur, draků a hadů, jedovatých ropuch, bazilišků a zemních červů. A medvěd v každé komnatě zabručel: „„Nerozhlížej se ani napravo, ani nalevo, jdi rovně a budeš mít klid.“ Dívka se chvěla a třásla strachy a úzkostí jako osika, ale přesto zůstala nepohnutá, nerozhlížela se nalevo ani napravo, když se otevřela ta dvanáctá komnata, zazářilo oběma v ústrety zlaté světlo. Uvnitř zněla půvabná hudba, odevšad zněl radostný jásot. Dříve než se nevěsta mohla trochu zamyslet, ještě se třesouc od podívané na ty strašlivosti, a nyní opět tato překvapivá líbeznost, zazněl najednou strašlivý úder hromu, až si myslela, že se zřítilo nebe i sama země. Ale brzy všude opět zavládl klid.

l es, jeskyně, veškerá havěť i medvěd sám, to všechno to zmizelo, místo toho tu stál nádherný zámek se zlatem zdobenými komnatami a v něm krásně oblečení sloužící a ten medvěd byl nyní krásný mladý muž. Byl to kníže toho zámku, který tiskl svoji milovanou nevěstu na srdce a tisíckrát jí děkoval, že jeho i jeho služebníky láskyplně ze zakletí vysvobodila.

d ívka i jako vysoce postavená kněžna nosila ale stále tu krásnou lískovou větvičku na srdci, ta měla tu vlastnost, že nikdy nezvadla, a nosila ji nyní ještě raději, že byla klíčem k jejímu velkému štěstí.

r odiče i sestry o tomto šťastlivém osudu brzy zpravili a vzali je k sobě na zámek, aby tam po všechny časy vedli nádherný život. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Das Nußzweiglein“ (DM 16) je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1857) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Pro vaši radost a poučení přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons