O lískových oříšcích

Ludwig Bechstein

b yl jednou jeden bohatý kupec, který musel za obchody cestovat do cizích zemí. Protože se právě nyní opět vydával na cesty, řekl svým třem dcerám: „Milé dcery, rád bych vám chtěl svým návratem způsobit radost, řekněte mi proto, co bych vám měl přinést?“ Ta nejstarší řekla: „Milý otče, mně přines krásný perlový náhrdelník.“ Ta druhá řekla: „Já si přeji prsten s démantem.“ Ale nejmladší se přitiskla na otcovo srdce a zašeptala: „Mně krásnou zelenou větičku s lískovými oříšky, tatínku.“ „Dobrá, moje milé dcery,“ řekl kupec: „beru si vaše přání za svá, zůstávejte tu v pokoji.“

d aleko, předaleko kupec cestoval a udělal velké obchody, ale věrně myslel i na přání svých dcer. Právě do svého cestovního kufru přibalil drahocenný perlový náhrdelník, aby tím potěšil tu nejstarší, a pro tu prostřední koupil stejně vzácný diamantový prsten. Ale zelenou lískovou větvičku nemohl nikde sehnat, ačkoliv se o to snažil, jak uměl. Cestou domů šel proto velký kus cesty pěšky, neboť doufal, že ho jeho pouť vícekrát povede lesem, kde snad konečně narazí na lískový keř. Ale dlouho takto putoval marně a jako každý dobrý otec začal být smutný, že své nejmilejší a nejmladší dceři nesplní tak nevinnou a skromnou prosbu.

k onečně, jak tak celý zachmuřený kráčel svou cestou, která ho opět vedla přes černý les, a šel zrovna kolem hustého houští a křoví, tu najednou narazil svým kloboukem na větvičku, a když se tato zatřásla, znělo to jako řehtačka, a když zvedl oči, uviděl krásnou zelenou lískovou větvičku, na které visel hrozen zlatých oříšků. Tu se kupec velmi zaradoval, natáhl ruku a tu nádhernou větvičku ulomil. Ale v tom samém okamžiku vyrazil z houštiny divoký medvěd, výhružně se postavil na zadní nohy a burácel, jako by chtěl kupce na místě roztrhat: „Proč jsi ulomil moji lískovou větvičku?! Sežeru tě!“ Kupec se třásl a chvěl strachy a řekl: „Milý medvěde, nežer mě a nech mne s tou větvičkou jít. Dám ti za to velkou šunku a mnoho klobás.“ Ale medvěd zlostně zařval: „Nech si svoje šunky a vuřty! Ale pokud mi slíbíš, že mi dáš to, co prvního doma potkáš, tak tě nesežeru.“ S tím kupec rád souhlasil, neboť si pomyslel, žen mu obyčejně naproti běží jeho pudl, a toho rád obětuje, aby si zachránil život. Tak si na to po medvědím způsobu plácli a on vlezl zase pokojně do houštiny, zatímco si kupec oddechnul a rychle odtamtud kráčel pryč. Zlatá větvička se skvěla na jeho klobouku, jak tak spěchal do své domoviny.

n ejmladší dcerka radostně poskakovala svému milovanému otci v ústrety, velkými skoky se k němu hnal jeho pudl, ty starší dcery a matka k němu z domovních dveří kráčely o něco pomaleji, aby ho pozdravily. Jak se ale kupec polekal, když viděl, že ta první, která mu naproti utíká, je jeho nejmladší dcera. Zoufalý a zarmoucený přijal objetí šťastného dítěte a po prvních pozdravech svým blízkým řekl, co se mu cestou kvůli lískové větvičce přihodilo. Tu všichni plakali a byli smutní, ale ta nejmladší ukázala největší odvahu a vzala si za své, že otcův slib vyplní. Ale matka brzy vymyslela dobrou lest. „Nebojme se, moji milovaní, pokud medvěd přijde a tebe, můj milý muži, na tvůj slib upamatovat, tak mu dáme místo naší nejmilejší dcery, dceru pasáka, s tou bude také spokojený.“ Tenhle návrh se všem líbil a dcery byly opět veselé a teď se z těch krásných dárků opravdu radovaly. Ta nejmladší nosila lískovou větvičku stále u sebe a brzy na medvěda a slib svého otce ani nemyslela.

a le jednoho dne zarachotil na silnici před kupcovým domem černý kočár, vystoupil ošklivý medvěd a s bručením vešel do domu, aby od vylekaného kupce žádal splnění jeho slibu. Rychle a tajně poslali pro ošklivou pasákovu dceru, krásně umyli a oblékli a posadili do medvědova kočáru. A ženich s nevěstou se vydali na cestu. Venku položil medvěd svoji divokou, chundelatou hlavu na pasaččin klín a zabručel: „Vískej mne, vzadu za ušima, jemně a něžně, jinak tě sežeru!“ A dívka ho začala vískat, ale měla hrubé ruce i způsoby, a tak medvěd viděl, že ho obelhali a chtěl tu vypulírovanou pasačku sežrat, ale tato ve smrtelné úzkosti vyskočila z vozu a utekla.

p otom jel medvěd znovu před kupcův dům a hrozivě bručel a žádal pravou nevěstu, tak musel otec přivést milovanou dceru, která po těžkém a hořkém loučení odjela s tím hrozivým a ošklivým ženichem pryč. Venku opět zabručel, položil jí svoji drsnou hlavu na klín: „Vískej mne, vzadu za ušima, jemně a něžně, jinak tě sežeru!“ A dívenka ho vískala tak jemně, že v tom našel zalíbení, strašlivý medvědí pohled zjihnul, takže ubohá medvědí nevěsta k němu pozvolna pojala důvěru.

c esta netrvala dlouho, neboť kočár jel neuvěřitelně rychle, jako by uháněl s bouří v zádech. Brzy dorazili do jednoho hlubokého černého lesa, kde kočár zastavil před černočernou jeskyní. To byl medvědův příbytek. Ale jak se dívka chvěla! A k tomu ji ještě medvěd objal svými pařáty a přátelsky zabručel: „Tady budeš bydlet, nevěsto, a budeš šťastná, když se budeš uvnitř chovat tak, aby tě ta divoká zvěř, která je uvnitř, neroztrhala!“ A otevřel a vešli oba do té temné jeskyni k železným dveřím, za kterými byla světnice, která byla naplněna jedovatými plazy, kteří na ně žádostivě vyplazovali jazyky. A medvěd zabrumlal své nevěstě do ucha: „Nerozhlížej se ani napravo, ani nalevo, jdi rovně a budeš mít klid.“ Tu šla dívenka, bez toho že by se rozhlížela, skrze komnatu a tu se nepohnul celou dobu ani hádě. A tak to šlo ještě skrze deset komnat, a ta poslední byla plná těch nejohavnějších kreatur, draků a hadů, jedovatých ropuch, bazilišků a zemních červů. A medvěd v každé komnatě zabručel: „„Nerozhlížej se ani napravo, ani nalevo, jdi rovně a budeš mít klid.“ Dívka se chvěla a třásla strachy a úzkostí jako osika, ale přesto zůstala nepohnutá, nerozhlížela se nalevo ani napravo, když se otevřela ta dvanáctá komnata, zazářilo oběma v ústrety zlaté světlo. Uvnitř zněla půvabná hudba, odevšad zněl radostný jásot. Dříve než se nevěsta mohla trochu zamyslet, ještě se třesouc od podívané na ty strašlivosti, a nyní opět tato překvapivá líbeznost, zazněl najednou strašlivý úder hromu, až si myslela, že se zřítilo nebe i sama země. Ale brzy všude opět zavládl klid.

l es, jeskyně, veškerá havěť i medvěd sám, to všechno to zmizelo, místo toho tu stál nádherný zámek se zlatem zdobenými komnatami a v něm krásně oblečení sloužící a ten medvěd byl nyní krásný mladý muž. Byl to kníže toho zámku, který tiskl svoji milovanou nevěstu na srdce a tisíckrát jí děkoval, že jeho i jeho služebníky láskyplně ze zakletí vysvobodila.

d ívka i jako vysoce postavená kněžna nosila ale stále tu krásnou lískovou větvičku na srdci, ta měla tu vlastnost, že nikdy nezvadla, a nosila ji nyní ještě raději, že byla klíčem k jejímu velkému štěstí.

r odiče i sestry o tomto šťastlivém osudu brzy zpravili a vzali je k sobě na zámek, aby tam po všechny časy vedli nádherný život. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Das Nußzweiglein“ (DM 16) je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1857) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Pro vaši radost a poučení přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons