Sen malého pasáčka

Ludwig Bechstein

b yl jednou jeden velmi chudý rolník, který pracoval v jedné vísce jako pasák, a to už mnoho let. Měl jen malou rodinu, ženu a jediné dítě, chlapce. Hocha bral velmi záhy s sebou ven na pastvu, aby mu vštípil povinnosti věrného pastýře, a tak se na něj mohl, když byl chlapec odpovídajícího věku, zcela spolehnout, mohl mu stádo svěřit samotnému a mezitím doma vydělat pár grošů pletením košíků. Malý pasáček vyháněl své stádo na pastviny a meze, vesele si pískal nebo zpíval rozpustilé písničky a do toho nechával hlasitě zaznít práskání bičem, takže mu nikdy nebyla dlouhá chvíle. O polednách se pohodlně uložil vedle svého stáda, jedl svůj chléb a pil k tomu vodu z pramene, potom si na chvíli zdřímnul, dokud nebyl čas hnát zase dál.

j ednoho dne se pasáček k polednímu odpočinku usadil ve stínu jednoho stromu, usnul a zdál se mu podivuhodný sen, ve kterém vandroval pryč, nekonečně daleko pryč, potom se tam ozývalo cinkání, jako když se k zemi sype nekonečná hromada mincí, hromobití, jako když rachotí nekonečně mnoho výstřelů, nekonečný zástup vojáků se zbraněmi a v blýskající se zbroji, to všechno ho v tom snu obklopovalo, obletovalo a ohlušovalo. Přitom putoval dál a dál, stále stoupal vzhůru, až konečně byl nahoře, tam stál trůn, na který si sedl, a vedle něj bylo místo, na které pojednou usedla krásná žena, která se tam objevila. Nyní se v tom snu malý pasáček postavil a vážně a slavnostně řekl: „Jsem španělský král.“ Ale v tom samém okamžiku se probudil. Přemýšlel o svém podivuhodném snu ještě, když hnal svoje stádo dál, a večer o něm vyprávěl doma rodičům, kteří seděli před dveřmi a loupali vrbové proutí, při čemž jim také pomáhal, a nakonec řekl: „Opravdu, jestli se mi to bude zdát ještě jednou, tak půjdu pryč do Španělska a uvidím, zda se stanu králem.“ „Ty hloupý kluku,“ zamumlal starý otec: „z tebe tak udělají krále, nenech se vysmát.“ A jeho matka se srdečně chichotala a tleskala rukama a opakovala docela očarovaná: „Španělský král, španělský král.“

d ruhého dne v poledne pasáček opět ležel pod tím stromem a stal se zázrak! Tentýž sen opět omámil jeho smysly. Stěží to u stáda vydržel do večera, nejraději by běžel hned domů, aby vyrazil na cestu do Španělska. Když konečně přihnal domů, oznámil rodičům svůj opakovaný sen a řekl: „Jestli se mi to ale bude zdát ještě jednou, tak se vydám na místě do světa.“

t řetího dne se opět uložil pod tím samým stromem a zdál se mu tentýž sen. Chlapec se ve snu postavil a řekl: „Jsem španělský král.“ Jakmile procitnul, ihned hmátl po klobouku, popadl bič a tornu a hnal stádo rovnou cestou do vsi. Tu mu lidé začali slípat, že tak brzy před nešporami žene domů, ale on jak očarovaný a na nadávky sousedů a vlastních rodičů nic nedbal, zavázal do uzlu svých pár kousků oblečení, které nosil v neděli, ten si pověsil na lískovou hůl, hodil si ji přes rameno a vydal se pryč a utíkal tak rychle, jako by měl ještě dnešní noci do Španělska dojít.

a le toho dne dorazil jen do lesa, nikde žádná ves nebo alespoň samota, a tak se rozhodl, že si v tom lese v houštině udělá lůžko. Sotva ale ulehnul k odpočinku a zdřímnul, tu ho probudil nějaký šramot a hluk. To kolem houští, ve kterém se uložil ke spaní, táhl zástup mužů v hlučném hovoru. Potichu vylezl ven a v malém odstupu šel za nimi, neboť si myslel, že přece jen najde nocležnu, kde budou ti muži této noci spát, může tam spát určitě i on. Nevandrovali daleko, když se před nimi objevil docela slušně vypadající dům, ale stál rovnou uprostřed temného lesa. Ti muži zaklepali, a když jim otevřeli, spolu s nimi se dovnitř vplížil i pasáček. Uvnitř se opět otevřely dveře a všichni vešli do velké, velmi spoře osvětlené místnosti, kde na podlaze leželo množství slamníků a přikrývek, které tam byly pro ty muže připraveny na noc. Pasáček si rychle vlezl do kupky slámy, která byla připravena vedle dveří, a naslouchal, co vše mohl ve svém úkrytu slyšet a pochopit a brzy přišel na to, neboť byl bez toho chytrý a měl za ušima, že ta tlupa mužů je banda loupežníků, jejichž náčelník byl pán toho domu. Tento usedl, když se nově dorazivší členové bandy uložili, na jedno poněkud vyvýšené místo a pravil hlubokým basem: „Moji udatní druhové, dejte mi zprávu o vašem dnešním díle, kam jste se vloupali a co jste ukořistili.“

t u se nejprve vztyčil vysoký muž s černočerným vousem a odvětil: „Náčelníku, já jsem dnes ráno okradl jednoho bohatého šlechtice o jeho kožené kalhoty, které mají dvě kapsy, a jak často člověk tu horní obrátí a pořádně zatřepe, tak často vypadne na podlahu kupka dukátů.“ „To zní velmi dobře!“ řekl náčelník. Předstoupil další muž a podal zprávu: „Já jsem dnes jednomu generálovi ukradl jeho třírohý klobouk, který má tu vlastnost, že když ho člověk otočí na hlavě, tak z jeho tří rohů střílí nekonečně mnoho střel.“ „To se poslouchá také velmi dobře.“ řekl náčelník. Třetí muž vstal a řekl: „Já jsem jednomu rytíři ukradl jeho meč, pokaždé když se člověk jeho špičkou dotkne země, stojí před ním v mžiku celý regiment vojáků.“ „Statečný kousek.“ chválil náčelník. Čtvrtý loupežník se zvedl a řekl: „Já jsem jednomu spícímu pocestnému sundal holínky, a když si je člověk obuje, ujde každým krokem sedm mil.“ „Rychlé skutky chválím.“ řekl náčelník spokojeně: „Pověste svoji kořist na stěnu, pak jezte a pijte a dobře se vyspěte.“

s otva náčelník opustil ložnici loupežníků, tito ještě srdnatě hodovali a potom upadli do hlubokého spánku. Když bylo kolem vše tiché a pokojné a muži všichni spali, vylezl pasáček ven, oblékl si kožené kalhoty, na hlavu si posadil třírohý klobouk, opásal se mečem a nazul si holínky a potom se tiše vytratil z domu. Ale venku holínky k jeho velké radosti ukázaly svoji kouzelnou sílu a netrvalo to nijak dlouho a rázoval do královského města ve Španělsku, které se jmenovalo Madrid.

t ady se toho prvního lepšího, na kterého narazil, zeptal na pořádný hostinec, ale dostal v odpověď: „Kmáne, jdi tam, kde se na noc ukládají tobě rovní, a ne tam, kde se zdržuje panstvo.“ Ale zlaťák ho rázem naučil uctivosti, takže se stal pasáčkovým průvodcem a ukázal mu ten nejlepší hostinec. Když tam pasáček dorazil, pronajal si ihned tu nejkrásnější komnatu a přátelsky se ptal svého hostitele: „Nu, jak se vede vašemu městu? Co je tu nového?“ Hostinský protáhl obličej a odvětil: „Panáčku, vy jste v této zemi cizí, což? Jak to vypadá, tak jste ještě neslyšel, že náš královský majestát se vyzbrojuje vojskem o dvaceti tisících mužích. Podívejte se, máme nepřátele, jsou to špatné časy, panáčku. Nechcete se také dát k vojsku?“ „Arci, arci.“ řekl ten křehký hošík a jeho obličej zářil radostí.

k dyž se hostinský vzdálil, vytáhl svižně své kožené kalhoty a natřásl si kopičku dukátů, aby si koupil drahé šaty, zbraň a šperky, pak se vystrojil a zažádal o audienci u krále. A když přišel do zámku a dva komorníci ho vedli přes velký nádherný sál, potkali překrásnou mladou dámu, která se půvabně před krásným jinochem, který šel uprostřed mezi dvořany a něžně ji pozdravil, poklonila a dvořané šeptali: „To je princezna, králova dcera.“ Mladý muž byl krásou královské dcery nemálo nadšen a jeho nadšení a očarování mu dodalo odvahu hovořit před králem statečně a odvážně. Řekl: „Královská výsosti, nabízím vám moje služby jako vojevůdce. Moje vojsko, které vám přivedu, vám vybojuje vítězství, moje vojsko dobije vše, co si král poručí získat. Ale jednu odměnu si žádám, pokud zajistím vítězství, mohu si vaši urozenou dceru zavést domů jako svoji manželku. Souhlasíte, můj nemilostivější králi?“ Král se té odvážné řeči jinocha podivil a řekl: „Dobrá, přijímám tvoji nabídku a pomoc, vrátíš-li se domů jako vítěz, ustanovím tě následníkem trůnu a dám ti moji dceru za ženu.“

n yní šel bývalý pasáček docela sám ven na pole, kde počal svým mečem sekat do země, za pár minut tam stálo mnoho tisíců k boji vyzbrojených vojáků a on sám seděl skvěle a skvostně vyzbrojen a vystrojen jako vojevůdce na nádherném koni, který na sobě měl zlatý přehoz, ohlávka se mu blýskala drahokamy. Mladý vojevůdce vytáhl nepříteli v ústrety a začala velká krvavá bitva. Z jeho klobouku neustále hřměly smrtící střely, jeho meč volal ze země jeden regiment za druhým, takže v několika hodinách byl nepřítel poražen a zničen a nad bitevním polem vlály prapory vítězství. Ale jako vítěz nepřítele pronásledoval a vzal mu ten nejlepší kus jeho země. Vítězný a oslavovaný se vrátil pasáček zpět do Španělska, kde ho čekalo to největší štěstí.

k rásná královská dcera byla tím vyšňořeným jinochem, kterého potkala, stejně očarovaná, a protože si nejmilostivější král velké služby, kterou mu statečný jinocha prokázal, náležitě cenil, držel svoje slovo a dal mu svoji dceru za manželku a udělal ho následníkem trůnu. Svatba byla nádherná a velkolepá a bývalý pasáček vězel ve štěstí až po krk, neboť brzy po svatbě mu starý král položil korunu a žezlo do rukou a on pak pyšně seděl na trůně, vedle něho jeho vznešená manželka, a bylo mu, aby jako nový král přijal pocty svého národa a slib věrnosti. Tu si pomyslel na svůj vyplněný sen a vzpomněl na své chudé rodiče a řekl, když byl zase sám s manželkou: „Má milá, mám ještě rodiče, ale jsou velmi chudí, můj otec je vesnický pasák daleko odtud, a já sám jsem jako chlapec pásl dobytek, dokud mi jeden prazvláštní sen neukázal, že se stanu španělským králem. A štěstí mi bylo nakloněno, podívej, jsem král, ale své rodiče bych také rád viděl šťastné, proto tě žádám o tvůj dobrotivý souhlas odcestovat domů a rodiče vyzvednout.“ Královna souhlasila a nechala svého manžela odjet.

v šak ten putoval velmi rychle, neboť měl sedmimílové boty. Cestou mladý král ty podivuhodné věci, které vzal loupežníkům, vrátil jejich právoplatným majitelům, až na ty holínky, vyzvedl své ubohé rodiče, kteří byli bez sebe radostí, a tomu vlastníkovi holínek místo nich dal jedno vévodství.

p otom žil šťastně a záslužně jako španělský král až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Des kleinen Hirt Glückstraum“ (DM 46) je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1857) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Pro vaši radost a poučení přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons