Sen malého pasáčka

Ludwig Bechstein

b yl jednou jeden velmi chudý rolník, který pracoval v jedné vísce jako pasák, a to už mnoho let. Měl jen malou rodinu, ženu a jediné dítě, chlapce. Hocha bral velmi záhy s sebou ven na pastvu, aby mu vštípil povinnosti věrného pastýře, a tak se na něj mohl, když byl chlapec odpovídajícího věku, zcela spolehnout, mohl mu stádo svěřit samotnému a mezitím doma vydělat pár grošů pletením košíků. Malý pasáček vyháněl své stádo na pastviny a meze, vesele si pískal nebo zpíval rozpustilé písničky a do toho nechával hlasitě zaznít práskání bičem, takže mu nikdy nebyla dlouhá chvíle. O polednách se pohodlně uložil vedle svého stáda, jedl svůj chléb a pil k tomu vodu z pramene, potom si na chvíli zdřímnul, dokud nebyl čas hnát zase dál.

j ednoho dne se pasáček k polednímu odpočinku usadil ve stínu jednoho stromu, usnul a zdál se mu podivuhodný sen, ve kterém vandroval pryč, nekonečně daleko pryč, potom se tam ozývalo cinkání, jako když se k zemi sype nekonečná hromada mincí, hromobití, jako když rachotí nekonečně mnoho výstřelů, nekonečný zástup vojáků se zbraněmi a v blýskající se zbroji, to všechno ho v tom snu obklopovalo, obletovalo a ohlušovalo. Přitom putoval dál a dál, stále stoupal vzhůru, až konečně byl nahoře, tam stál trůn, na který si sedl, a vedle něj bylo místo, na které pojednou usedla krásná žena, která se tam objevila. Nyní se v tom snu malý pasáček postavil a vážně a slavnostně řekl: „Jsem španělský král.“ Ale v tom samém okamžiku se probudil. Přemýšlel o svém podivuhodném snu ještě, když hnal svoje stádo dál, a večer o něm vyprávěl doma rodičům, kteří seděli před dveřmi a loupali vrbové proutí, při čemž jim také pomáhal, a nakonec řekl: „Opravdu, jestli se mi to bude zdát ještě jednou, tak půjdu pryč do Španělska a uvidím, zda se stanu králem.“ „Ty hloupý kluku,“ zamumlal starý otec: „z tebe tak udělají krále, nenech se vysmát.“ A jeho matka se srdečně chichotala a tleskala rukama a opakovala docela očarovaná: „Španělský král, španělský král.“

d ruhého dne v poledne pasáček opět ležel pod tím stromem a stal se zázrak! Tentýž sen opět omámil jeho smysly. Stěží to u stáda vydržel do večera, nejraději by běžel hned domů, aby vyrazil na cestu do Španělska. Když konečně přihnal domů, oznámil rodičům svůj opakovaný sen a řekl: „Jestli se mi to ale bude zdát ještě jednou, tak se vydám na místě do světa.“

t řetího dne se opět uložil pod tím samým stromem a zdál se mu tentýž sen. Chlapec se ve snu postavil a řekl: „Jsem španělský král.“ Jakmile procitnul, ihned hmátl po klobouku, popadl bič a tornu a hnal stádo rovnou cestou do vsi. Tu mu lidé začali slípat, že tak brzy před nešporami žene domů, ale on jak očarovaný a na nadávky sousedů a vlastních rodičů nic nedbal, zavázal do uzlu svých pár kousků oblečení, které nosil v neděli, ten si pověsil na lískovou hůl, hodil si ji přes rameno a vydal se pryč a utíkal tak rychle, jako by měl ještě dnešní noci do Španělska dojít.

a le toho dne dorazil jen do lesa, nikde žádná ves nebo alespoň samota, a tak se rozhodl, že si v tom lese v houštině udělá lůžko. Sotva ale ulehnul k odpočinku a zdřímnul, tu ho probudil nějaký šramot a hluk. To kolem houští, ve kterém se uložil ke spaní, táhl zástup mužů v hlučném hovoru. Potichu vylezl ven a v malém odstupu šel za nimi, neboť si myslel, že přece jen najde nocležnu, kde budou ti muži této noci spát, může tam spát určitě i on. Nevandrovali daleko, když se před nimi objevil docela slušně vypadající dům, ale stál rovnou uprostřed temného lesa. Ti muži zaklepali, a když jim otevřeli, spolu s nimi se dovnitř vplížil i pasáček. Uvnitř se opět otevřely dveře a všichni vešli do velké, velmi spoře osvětlené místnosti, kde na podlaze leželo množství slamníků a přikrývek, které tam byly pro ty muže připraveny na noc. Pasáček si rychle vlezl do kupky slámy, která byla připravena vedle dveří, a naslouchal, co vše mohl ve svém úkrytu slyšet a pochopit a brzy přišel na to, neboť byl bez toho chytrý a měl za ušima, že ta tlupa mužů je banda loupežníků, jejichž náčelník byl pán toho domu. Tento usedl, když se nově dorazivší členové bandy uložili, na jedno poněkud vyvýšené místo a pravil hlubokým basem: „Moji udatní druhové, dejte mi zprávu o vašem dnešním díle, kam jste se vloupali a co jste ukořistili.“

t u se nejprve vztyčil vysoký muž s černočerným vousem a odvětil: „Náčelníku, já jsem dnes ráno okradl jednoho bohatého šlechtice o jeho kožené kalhoty, které mají dvě kapsy, a jak často člověk tu horní obrátí a pořádně zatřepe, tak často vypadne na podlahu kupka dukátů.“ „To zní velmi dobře!“ řekl náčelník. Předstoupil další muž a podal zprávu: „Já jsem dnes jednomu generálovi ukradl jeho třírohý klobouk, který má tu vlastnost, že když ho člověk otočí na hlavě, tak z jeho tří rohů střílí nekonečně mnoho střel.“ „To se poslouchá také velmi dobře.“ řekl náčelník. Třetí muž vstal a řekl: „Já jsem jednomu rytíři ukradl jeho meč, pokaždé když se člověk jeho špičkou dotkne země, stojí před ním v mžiku celý regiment vojáků.“ „Statečný kousek.“ chválil náčelník. Čtvrtý loupežník se zvedl a řekl: „Já jsem jednomu spícímu pocestnému sundal holínky, a když si je člověk obuje, ujde každým krokem sedm mil.“ „Rychlé skutky chválím.“ řekl náčelník spokojeně: „Pověste svoji kořist na stěnu, pak jezte a pijte a dobře se vyspěte.“

s otva náčelník opustil ložnici loupežníků, tito ještě srdnatě hodovali a potom upadli do hlubokého spánku. Když bylo kolem vše tiché a pokojné a muži všichni spali, vylezl pasáček ven, oblékl si kožené kalhoty, na hlavu si posadil třírohý klobouk, opásal se mečem a nazul si holínky a potom se tiše vytratil z domu. Ale venku holínky k jeho velké radosti ukázaly svoji kouzelnou sílu a netrvalo to nijak dlouho a rázoval do královského města ve Španělsku, které se jmenovalo Madrid.

t ady se toho prvního lepšího, na kterého narazil, zeptal na pořádný hostinec, ale dostal v odpověď: „Kmáne, jdi tam, kde se na noc ukládají tobě rovní, a ne tam, kde se zdržuje panstvo.“ Ale zlaťák ho rázem naučil uctivosti, takže se stal pasáčkovým průvodcem a ukázal mu ten nejlepší hostinec. Když tam pasáček dorazil, pronajal si ihned tu nejkrásnější komnatu a přátelsky se ptal svého hostitele: „Nu, jak se vede vašemu městu? Co je tu nového?“ Hostinský protáhl obličej a odvětil: „Panáčku, vy jste v této zemi cizí, což? Jak to vypadá, tak jste ještě neslyšel, že náš královský majestát se vyzbrojuje vojskem o dvaceti tisících mužích. Podívejte se, máme nepřátele, jsou to špatné časy, panáčku. Nechcete se také dát k vojsku?“ „Arci, arci.“ řekl ten křehký hošík a jeho obličej zářil radostí.

k dyž se hostinský vzdálil, vytáhl svižně své kožené kalhoty a natřásl si kopičku dukátů, aby si koupil drahé šaty, zbraň a šperky, pak se vystrojil a zažádal o audienci u krále. A když přišel do zámku a dva komorníci ho vedli přes velký nádherný sál, potkali překrásnou mladou dámu, která se půvabně před krásným jinochem, který šel uprostřed mezi dvořany a něžně ji pozdravil, poklonila a dvořané šeptali: „To je princezna, králova dcera.“ Mladý muž byl krásou královské dcery nemálo nadšen a jeho nadšení a očarování mu dodalo odvahu hovořit před králem statečně a odvážně. Řekl: „Královská výsosti, nabízím vám moje služby jako vojevůdce. Moje vojsko, které vám přivedu, vám vybojuje vítězství, moje vojsko dobije vše, co si král poručí získat. Ale jednu odměnu si žádám, pokud zajistím vítězství, mohu si vaši urozenou dceru zavést domů jako svoji manželku. Souhlasíte, můj nemilostivější králi?“ Král se té odvážné řeči jinocha podivil a řekl: „Dobrá, přijímám tvoji nabídku a pomoc, vrátíš-li se domů jako vítěz, ustanovím tě následníkem trůnu a dám ti moji dceru za ženu.“

n yní šel bývalý pasáček docela sám ven na pole, kde počal svým mečem sekat do země, za pár minut tam stálo mnoho tisíců k boji vyzbrojených vojáků a on sám seděl skvěle a skvostně vyzbrojen a vystrojen jako vojevůdce na nádherném koni, který na sobě měl zlatý přehoz, ohlávka se mu blýskala drahokamy. Mladý vojevůdce vytáhl nepříteli v ústrety a začala velká krvavá bitva. Z jeho klobouku neustále hřměly smrtící střely, jeho meč volal ze země jeden regiment za druhým, takže v několika hodinách byl nepřítel poražen a zničen a nad bitevním polem vlály prapory vítězství. Ale jako vítěz nepřítele pronásledoval a vzal mu ten nejlepší kus jeho země. Vítězný a oslavovaný se vrátil pasáček zpět do Španělska, kde ho čekalo to největší štěstí.

k rásná královská dcera byla tím vyšňořeným jinochem, kterého potkala, stejně očarovaná, a protože si nejmilostivější král velké služby, kterou mu statečný jinocha prokázal, náležitě cenil, držel svoje slovo a dal mu svoji dceru za manželku a udělal ho následníkem trůnu. Svatba byla nádherná a velkolepá a bývalý pasáček vězel ve štěstí až po krk, neboť brzy po svatbě mu starý král položil korunu a žezlo do rukou a on pak pyšně seděl na trůně, vedle něho jeho vznešená manželka, a bylo mu, aby jako nový král přijal pocty svého národa a slib věrnosti. Tu si pomyslel na svůj vyplněný sen a vzpomněl na své chudé rodiče a řekl, když byl zase sám s manželkou: „Má milá, mám ještě rodiče, ale jsou velmi chudí, můj otec je vesnický pasák daleko odtud, a já sám jsem jako chlapec pásl dobytek, dokud mi jeden prazvláštní sen neukázal, že se stanu španělským králem. A štěstí mi bylo nakloněno, podívej, jsem král, ale své rodiče bych také rád viděl šťastné, proto tě žádám o tvůj dobrotivý souhlas odcestovat domů a rodiče vyzvednout.“ Královna souhlasila a nechala svého manžela odjet.

v šak ten putoval velmi rychle, neboť měl sedmimílové boty. Cestou mladý král ty podivuhodné věci, které vzal loupežníkům, vrátil jejich právoplatným majitelům, až na ty holínky, vyzvedl své ubohé rodiče, kteří byli bez sebe radostí, a tomu vlastníkovi holínek místo nich dal jedno vévodství.

p otom žil šťastně a záslužně jako španělský král až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Des kleinen Hirt Glückstraum“ (DM 46) je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1857) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Pro vaši radost a poučení přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons