O havraním skřehotání a věrném milování

Ulrich Jahn

b yl jednou jeden bohatý král, který měl dva syny. Ten starší z nich, který měl být následníkem starého krále na trůnu, uslyšel jednoho dne cizí poutníky, jak básní o krásné dceři anglického krále. Tu mu vzplálo srdce v hrudi a běžel ke svému otci a prosil ho, aby se směl o ruku anglické princezny ucházet. Ale starý král řekl: „Anglický král je mocný a pyšný vládce, ostatní králové světa mu nejsou dost mocní a bohatí, a proto tomu, který se přijde ucházet o jeho dceru, nechává useknout hlavu. Zůstaň doma a najdi si jinou princeznu.“ Královský syn se sklíčeně odplížil, nic nejedl a nepil a byl den ze dne viditelněji slabší a slabší. Tu král viděl, že neštěstí zabránit nelze: „Tak nebo tak zemře.“ pomyslel si a dovolil synům, aby vypravili loď a plavili se do Anglie. Ale mladší princ byl nadmíru chytrý muž, proto nechal z královské pokladnice nádherná umělecká díla, co jich bylo v zemi k nalezení, naložit na loď a sebe i bratra oblékl jako kupce; potom se vydali na moře.

p o mnoha dnech i nocích se dostali Anglii na dohled a netrvalo to dlouho a přistáli na břehu těsně u královského zámku. Oba princové v kupeckém oděvu vystoupili na břeh, šest služebníků kráčelo před nimi a neslo plné náruče drahocenností, a tak vstoupili bránou na zámek, kde seděl na trůně král a po jeho pravici jeho dcera. Když jim cizí kupci předali ty krásné zlaté a stříbrné předměty jako dar, byla princezna pojednou žádostivá, aby také ty ostatní drahocennosti, které byly ještě na lodi, viděla a nedala králi pokoj, dokud jí nedovolil, aby se s komornými vydala na loď a tam si nesmírné poklady prohlédla.

k dyž byli všichni na palubě, sestoupil starší princ s královskou dcerou a jejím doprovodem do podpalubí, kde se nemohly na ty nádherné věci, které jim ukazoval, dosyta vynadívat. Mezitím mladší bratr poručil námořníkům zvednout kotvy a napnout plachty, neboť vál příznivý svěží vítr, a tak dříve, než se princezna v podpalubí a král na zámku nadáli, plavala loď již na volném moři. Potom, co princezna na drahocenném nákladu popásla oči a opět vystoupila na palubu, zalomila zoufale rukama a chtěla se vrhnout do moře. Tu se jí starší princ vrhl k nohám, řekl jí své jméno a přísahal, že celou cestu podnikl jen proto, že ji velmi miluje a bez lsti by ji nemohl získat. Když se princezna dozvěděla, že ten cizí kupec je syn bohatého krále, a když také viděla, že je mladý a pěkného vzezření, přestala plakat a poddala se svému osudu.

j inak se to mělo se starým a pyšným anglickým králem, běsnil a klel a ihned poručil vyzbrojit celou flotilu, aby se vydala za lupiči. Ale chytrý mladší bratr předtím královy lodě navrtal, a tak klesaly ke dnu, sotva se dostaly na hlubokou vodu a od pronásledování musely upustit. Tou dobou žily v Anglii tři staré odporné čarodějnice, které dokázaly způsobit všemyslné zlo. Pro ty babice král poslal, a když přišly, poručil jim, aby ty lupiče zabily a jeho dceru mu živou či mrtvou přivedly zpět. Tu se čarodějnice proměnily ve tři havranky černé jako uhel, vystoupaly do vzduchu a letěly přes moře za lodí.

k dyž nastala noc, tak oba prince dohonily a snesly se na vrchol stožáru. Všichni lidé na lodi spali, jen mladší princ nemohl usnout a seděl u paty stožáru. Tu uslyšel, jak jeden z havranů promluvil: „Sestry, jak to uděláme, abychom králův rozkaz splnily? Já to zaonačím tak, že až loď zakotví, budou starší princ i jeho mladá ženou vítáni a oslavováni králem, královnou i celým národem. Pro princeznu přichystají nádherného koně se zlatým sedlem, aby ji nesl na zámek. V toho koně se proměním já sama a až si mi princezna sedne na záda, tak se vznesu a odnesu ji zpět na zámek do říše jejího otce.“ Tu obě havranky řekly: „Sestro, aby tak někdo tvoji řeč slyšel!“ Tu čarodějnice řekla: „Ať si slyšel, kdo chtěl. Když to princi řekne, tak po kolena zkamení. Ale nyní vyprávějte vy, jak svému králi posloužíte. Tu se jala mluvit druhá havranka: „Až princ se svou mladou ženou přijde k zámku, královna jim podá pohár vína, který otrávím. Jakmile se z něj napijí, tak klesnou k zemi mrtví.“ „Ale neví o tom nikdo?“ zeptaly se ty dvě ostatní. „Pro mne za mne, ať si o tom ví, kdo chce,“ pokračovala druhá čarodějnice: „neboť řekne-li to princi a varuje ho, tak zkamení po prsa, takže to neudělá.“ „Nyní vám řeknu, co mám v úmyslu já,“ řekla třetí havranka: „Až královský syn a princezna vejdou do svatební komnaty, tak padnou mrtví k zemi, neboť já jsem komnatu zaklela, to kouzlo nemůže nikdo zlomit, pokud by nevytáhl meč a před vstupem mladého páru s ním ve vzduchu neudělal tři kříže.“ „Ale co když někdo tvoje slova slyšel?“ ptaly se ty dvě havranky. „To mu bude málo platné.“ řekla ta třetí: „Bude-li to princi vyprávět, tak zkamení od hlavy až k patě.“ Potom, co to dořekly, zvedly se havranky do vzduchu a krákorajíc, odletěly pryč. Mladší princ měl havraní skřehotání uloženo v paměti i srdci.

k dyž loď dorazila k městu, kde byl otec dvou princů králem, táhl jim v ústrety starý král i s celým dvorem a pro nevěstu přivedli nádherného koně, na kterého chtěla královská dcera vystoupit, když tu její švagr vyskočil a mečem koni probodl srdce a tento klesl mrtvý k zemi a jeho rudá krev zbarvila bílý mořský písek. Starý král se kvůli tomu velmi rozhněval a lál svému mladšímu synovi, také staršímu bratrovi nebyla ta věc po chuti, ale po chvíli se utišili s tím, že co se stalo, nedá se stejně odestát a vydali se k zámku. Stará královna stála před bránou a držela v ruce pohár vína, aby jím mladý pár uctila. Než se ale nadáli, opět je mladší princ předešel a udeřil mečem do poháru, až se rozletěl na tisíc skleněných střípků a drahocenné víno se vylilo. To už bylo králi příliš. „Nejdříve jsi urazil mne, když si probodl toho koně, nyní jsi urazil svoji vlastní matku!“ zvolal rozzlobeně: „Učiníš-li ještě jeden takový zločin, tak tě nechám vrhnout do žaláře, kam nezajde ani slunce ani měsíc.“ Mladší princ se kousl do rtů, až mu vytryskla krev, ale neřekl na svou obranu ani slovo. Tichý a mlčenlivý kráčel za svým bratrem a královskou dcerou do zámku, ale když chtěli vstoupit do slavnostně vyzdobené svatební komnaty, do třetice jim skočil do cesty, prodral se před ně a na prahu třikrát vysekl mečem ve vzduchu kříž. „Nyní se ten ničema provinil i na svém vlastním bratru a jeho nevěstě!“ zvolali král a královna jedním hlasem: „Nebylo mu dost na tom, že urazil nás dva!“ A král zavolal kata, který prince vzal a uvrhl ho o chlebu a vodě do temného žaláře.

j en jednou za den mohl mladší brat vidět sluneční svit, když ho král zavolal do korunního sálu a ptal se ho před bratrem a všemi mocnými říše, proč probodl koně, rozbil pohár a mečem udělal tři kříže. Ale princ byl vytrvalý a neodpověděl na to pokaždé nic než: „Nemohu vám říci, proč jsem to vše udělal, neboť když to udělám, bude ze mne od hlavy až k patě kámen.“ To se zdálo králi i celému dvoru lží tak bohapustou, že mu nikdo nevěřil a ještě se mu navrch každý vysmíval. Tak to šlo půl roku, až se na duši unavil, když ho otec opět vyvedl na světlo boží a zeptal se: „Proč si probodl toho koně, rozbil pohár a udělal tři kříže mečem?“, odvětil: „Když si přejete mé neštěstí, tak vám to řeknu. Ten kůň byla proměněná čarodějnice, kdyby si na něj princezna sedla, tak by se vznesl do vzduchu a ona by byla nenávratně ztracená. To jsem věděl, a proto jsem to zvíře probodl, ale kdybych o tom řekl jedinému člověku, po kolena bych zkameněl. Pohleďte, otče i bratře, zkameněl tak, jak nyní.“ Králi a staršímu princi bylo najednou při těch slovech úzko, běželi k němu a viděli, že je po kolena opravdu kámen. Nyní ho prosili a zapřísahali: „Zadrž, můj synu, zadrž, milý bratře“, neboť viděli jeho velkou věrnost, ale on odvětil: „Když jste mne tak dlouho nechali strádat a trpět, chci nést svůj ortel.“ A potom vyprávěl, jak to bylo s pohárem. „Podívejte se, otče a bratře,“ zvolal potom: „protože že jsem vyzradil, zkamením až po hruď.“ S tím ho král a starší bratr a všichni dvořané prosili, aby konečně mlčel a alespoň hlavu si zachránil. Ale taková řeč jim nepomohla, mladší princ již znova otevřel ústa a začal vyprávět, proč mečem udělal ve vzduchu tři kříže. A když dořekl poslední slovo, tu mu jazyk ztuhl a od hlavy až k patě byl studený mrtvý kámen, jak mu ty tři havranky předpověděly.

s tarý král plakal a naříkal, ale ještě víc naříkal starší princ, neboť mu to ztěžka padlo na duši, že věrnost svého bratra odměnil takovým nevděkem. A protože ho chtěl mít stále u sebe, museli sluhové kámen zanést do jeho ložnice, a vždy, když tam viděl svého ubohého bratra stát, modlil se starší princ k Pánu, aby ho mohl jednou vysvobodit.

t ak přešlo pár let a anglická princezna povila svému muži dvě krásné děti, rudé jako krev a bílé jako sníh, když tu se mu v noci zdálo: „Můžeš svého bratra osvobodit, když zabiješ svoje dvě děti a ten kámen potřeš jejich krví.“ Když se probudil, bylo mu, že ten sen přišel od Pána, ke kterému se obracel s prosbami o život svého bratra, a tak bez dlouhého rozmýšlení vzal obě děti z postýlek, usekl jim ostrým mečem hlavu a teplou krví kámen postříkal. Netrvalo to dlouho, tu se začala skála hýbat a pohybovat a dříve, než se nadál, stál jeho bratr živý a zdravý před ním a objímali se a líbali se navzájem. Potom se starší princ rozpomenul na svoje děti a smutně se po nich ohlédl, aby se podíval na jejich mrtvolky, ale jak se podivil, když si chlapci spokojeně hráli na podlaze, jako by se jim nic zlého nestalo, a žádostivě po něm natahovali ručky.

n yní zavládla opravdu velká radost a byla uspořádána velká slavnost.

n u, přál bych si, abych i já při tom býval byl, neboť kdo tam tenkrát pobýval, ten má prý hubu mastnou od jídla ještě dnes! [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei Raben“ je ze sbírky lidových pohádek a pověstí „Volksmärchen aus Pommern und Rügen“ (1891) německého sběratele a folkloristy Ulricha Jahna (1861-1900). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons