O jednom, co zbohatl na starém sedle

Ulrich Jahn

z a časů Starého Frice [pozn1] žil jednou jeden sedlák, který byl pilný a bohabojný, ale den za dnem se užíral tím, že královský statek Staré sedlo, který přiléhal k jeho dvoru, byl jeho urozeným správcem velmi špatně obhospodařován.

j ednoho dne šel sedlák k jezeru na ryby a tam uviděl na břehu lišku a štiku, které se do sebe vzájemně zakously. Ta štika totiž vyrazila z vody na lišku, ale ta po ní chňapla z břehu, a tak měla štika v hubě lišku a liška v tlamě štiku, štika táhla do hloubky a liška by naopak ráda do lesa, ale protože byly stejně silné, nemohla žádná ani vpřed ani vzad. Sedlák běžel domů a přinesl pytel, zvířata popadl, strčil dovnitř a šel domů. „Matko,“ řekl: „podej mi ze skříně sváteční kabát!“ „A k čemu, tatíčku?“ „Jdu ke králi, abych mu ukázal, co jsem našel.“ Selka mu to rozmlouvala, ale nic to nepomohlo, musela přinést sváteční kabát a dočista ho vykartáčovat, sedlák se oblékl, na záda si hodil pytel a vandroval do Berlína.

j ednoho dne mělo jeho putování konce a stál před královským palácem a dožadoval se vstupu. „Co tu chceš?“ osopila se na něj stráž. „Chci ke Starému Fricovi.“ odvětil sedlák. „Tak to, kamaráde, nejde,“ odvětil voják: „král nemá čas na každého přivandrovalce.“ Sedlák se kolem stráže pokoušel proklouznout a do zámku se vetřít, ale popadli ho za šos a táhli násilím zpět. Ale sedlák z toho neměl žádnou radost, a tak se dal do kvílení a nářku, až ho Starý Fric uslyšel, rozrazil okno a vyhlédl ven. „Co se to tam děje?!“ volal dolů. „Vaše královská výsosti! Je tu nějaký sedlák, který s vámi chce mluvit.“ „Nu, dobrá, ať jde nahoru.“ Voják se podivil, že král mluví tak přátelsky, byl hned na sedláka milejší a řekl: „Koukej, krajane, dáš mi z toho, co dostaneš od krále, jednu čtvrtinu?“ „To rád udělám.“ odvětil sedlák a vydal se ke králi.

c estou potkal nějakého dvořana, který když zjistil, že toho sedláčka přijme Starý Fric, hluboce se mu poklonil a řekl: „Urozený pán, mě nehodnému, rád vyplatí čtvrtinu toho, co dostane od krále, že ano?“ „Ze srdce rád.“ řekl sedlák.

s otva vešel do zámku, přišel k němu seržant a řekl: „Sedláku, on má štěstí a mohl by myslet na své bližní, čtvrtinu toho, co dostane od krále, vyplatí mně.“ „Máte ji mít.“ řekl sedlák a následoval sloužícího po schodech nahoru. Ale než vešli do sálu, vzal si ho také lokaj na stranu a řekl: „Jen smrt je zdarma. Vedl jsem tě nahoru, a tak je čtvrtina toho, co ti král dá, moje.“ „Svatá pravda.“ řekl sedlák a lokaj mu otevřel dveře do sálu a on stál před Starým Fricem.

t ak copak, synku?“ zeptal se král přátelsky. Sedlák opatrně rozvázal pytel, vytáhl lišku a štiku ven, položil je k nohám svého krále a řekl: „Nejmilostivější králi, tuto lišku a štiku jsem našel do sebe zakousnuté, a to mi přišlo tak podivuhodné, že jsem řekl své ženě, že to musí vidět Starý Fric.“ Král se smál, a po tom co si ten zázrak dostatek prohlédl, řekl k sedlákovi. „Strč ty zvířata zase do pytle a pak si nech od pokladníka vyplatit odměnu.“ „Copak je to za odměnu?“ zeptal se sedlák. „Pokladník ti vyplatí řádku zářivých tolarů.“ řekl Starý Fric. „Ne, z toho nic nebude,“ odporoval sedlák: „vy už jste se narozdával tolika peněz, celá země je na vás závislá; ne, peníze si nevezmu.“ Tu mu král domlouval, a tak sedlák nakonec řekl: „Pokud je to Vašemu královskému majestátu vhod, tak prosím, aby mi kat vyplatil sto ran na záda.“ „Pro mne za mne.“ řekl král rozzlobeně: „ať ti tedy vyplatí sto ran sukovicí.“

z avolali kata a šli se sedlákem na zámecký dvůr, ale hned u dveří na něj čekal lokaj a řekl: „Hej, sedláku, jak se to má s tou mojí čtvrtinou?“ „Jen pojď se mnou,“ řekl sedlák. U strážnice zvolal seržant: „Příteli, drž své slovo.“ „To taky udělám:“ řekl sedlák: „jen pojď se mnou.“ „Sedláku! Sedláku!“ volal strážný, když šli kolem něj: „Dej mi můj podíl.“ „Tvoji čtvrtinu pečlivě opatruji,“ odvětil sedlák: „jen pojď se mnou.“ A totéž poručil i dvořanovi, který čekal za vartou, až půjde zpět.

u prostřed dvora se kat zastavil a řekl: „Nyní dostaneš vyplaceno těch sto.“ „Škoda, že jsem je už všechny rozdal,“ řekl sedlák: „dvacet pět jich dostane voják na stráži, dvacet pět tento urozený dvořan, dvacet pět pan seržant a dvacet pět králův lokaj.“ A přitom si spokojeně mnul ruce. „Souhlasí to?“ zeptal se kat, a protože se ti čtyři nemohli vylhat, obdrželi jeden každý dvacet pět ran sukovicí, což zapříčinilo opět kvílení a nářek, takže to starý Fric slyšel, přistoupil k oknu a zavolal dolů: „Co se to zase děje?“ „Ten sedlák předvedl k výplatě stráž, dvořana, seržanta a lokaje.“ odvětil kat.

t ak musel sedlák podruhé nahoru, aby předstoupil před krále a vyprávěl mu, jak se to vše událo. Král se tomu smál, až se za břicho popadal, a když byl sedlák u konce, řekl: „Nyní, jdi, synku, konečně k mému pokladníkovi a nechej si vyplatit jako odměnu tolary.“ „Nemám rád peníze, královská Výsosti.“ odvětil sedlák, a když Starý Fric naléhal, řekl: „Když už to musí být, tak si přeji něco jiného, věnujte mi Staré sedlo.“ „Tak jdi ke stájníkovi a nějaké si vyber.“ řekl král. „Kdepak, musím to mít písemně.“ odvětil sedlák: „Dejte mi to černé na bílém, jinak mi to Staré sedlo nevydá.“ Tak mu to dal král černé na bílém a sedlák odešel pryč.

z a pár dní už stál před správcem statku a řekl: „Spakujte si svoje věci a koukejte ze dvora zmizet, neboť Starý Fric mi Staré sedlo daroval.“ „Ten chlap se zbláznil,“ pomyslel si úředník, ale sedlák nebyl blázen, vytáhl královský dopis a ukázal mu černé na bílém, že mu král Staré sedlo věnoval. Tu nepomohlo nic, správce si musel sbalit svých sedm švestek a statek vyklidit. Zachmuřený šlechtic jel do Berlína a předstoupil před krále. „Vaše královská výsosti, nejmilostivější pane,“ řekl: „tak dlouho jsem vám věrně sloužil a vy jste mne vyhnal z domu i statku?“ „To jsem neudělal.“ řekl Starý Fric. „Ale ano,“ odvětil úředník: „ten sedlák mi ukázal dopis, ve kterém jste na něj Staré sedlo přepsal.“ „Ach, ta šelma sedlácká,“ zvolal smějící se král: „já jsem myslel, že si myslí na nějaké staré koňské sedlo, a on si tak vysloužil pěkný statek. Nejprve obalamutil vojáka, dvořana, seržanta a lokaje a nyní i mne samotného. Ten je chytřejší než já. Ale ani ty nepřijdeš zkrátka, dám ti do správy jiný statek.“ S tím se s úředníkem rozloučil a sedlákovi nově nabytý majetek ponechal.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

z a několik let přišlo Starému Fricovi na mysl, že by se měl podívat, jak si vede sedlák na Starém sedle. Osedlali mu koně a on se tam vydal. Kde kdysi rostlo jen bodláčí a pýr, našel krásné obilné pole, až mu při tom pohledu poskočilo srdce, a čím víc se blížil ke statku, o to krásnější bylo okolí. Konečně zastavil před domem, sedlák vyšel ven, pomohl mu z koně a zval ho, zda by s ním neposnídal. Z té dlouhé jízdy králi vyhládlo, a proto sedlákovu nabídku přijal a vešel s ním do sváteční světnice. Tam se hned objevila selka a přinášela klobásu a čerstvě vyuzenou šunku, uvařená vejce na tvrdo, máslo a sýr, a oni se na to statečně vrhli. Na stole také nechyběla láhev té nejlepší kmínky, sedlák z ní upil a podal ji králi, a Starý Fric se rovněž napil, však to byl on, kdo ji do pruské země přivedl.

j ak se najedli a napili, král se spokojeně usmíval a řekl: „Nu, sedláku, nemá ke mně žádnou prosbu?“ „No, něco bych měl, nejmilostivější pane králi,“ řekl sedlák: „kdybyste ode mne přijal tamten černý stůl jako dárek.“ „Co s tím stolem?“ odvětil Starý Fric: „Takové stoly u mne nestojí ani v komoře.“ „Nu, tak si vezměte alespoň to, co je uvnitř.“ prosil sedlák. Tak vytáhl Starý Fric zásuvku stolu a vida! Vevnitř svítily tolary jeden zářivěji jak druhý. „Copak to je?“ zeptal se král překvapeně. „Na halíř přesně to, na kolik je tento statek oceněný.“ odpověděl sedlák: „Nemůžete mi udělat větší milost, než že si ty peníze vezmete. Vy jste už měl dost velká vydání a já se dál protluču prací svých rukou.“ Král poklepal sedlákovi rukou na ramena a řekl: „On je poctivý chlap, a protože to tak chce, pro ty peníze si pošlu.“ Potom podal sedlákovi ruku a vysedl na svého koně a jel zpět do Berlína.

k dyž byl král na zámku, řekl k maršálkovi: „Kdybych měl jen samé takové sedláky, byl bych ten nejbohatší král na světě. Pozvi ho ke mně, abych ho mohl i já pohostit.“ Maršálek poslechl rozkaz a zanedlouho seděl sedlák naproti Starému Fricovi u královské tabule.

p ojedli a popili a král řekl: „Co je všechno možné! Když statek spravoval úředník, rostly všude dokola jen bodláky a pýr, rok za rokem jsem musel vzít zavděk nepatrným pachtovným, ale když patří sedlákovi, vypadá to tam jako v boží zahradě, a aniž jsem na tom trval, vyplatil mi do haléře odhadní cenu. Takový sedlák si zaslouží, aby se stal šlechticem, sedláku, připíjím ti jako rytíři.“ Sedlákovi byla taková řeč od srdce milá, zvedl se ze židle, aby Starému Fricovi rovněž připil, ale protože na ty chutné pokrmy a výtečná vína nebyl uvyklý, tak se mu přihodilo, jak už se jednomu stává. „Fuj!“ zvolali panové ode dvora, zacpávali si nosy a volali: „Tady to vidíte, Jasnosti, k čemu to vede. Sedlák je sedlák a taky jím zůstane!“ „Jen nebuďte tak hrr.“ vpadl jim novopečený rytíř do řeči: „co je přirozenějšího než právě toto? Horem lezl dovnitř šlechtic, tak musel dolem ten sedlák ven.“ Tu dvořané umlkli, ale Starý Fric se smál a přátelsky poklepal sedlákovi po rameni a začal ho mít ještě raději, než předtím.

s tarý Fric je už dávno na pravdě Boží, ale pokud ten chytrý sedlák neumřel, tak žije dodnes. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Starý Fric je v lidové tradici označení pruského krále a kurfiřta brandenburského Friedricha II Velikého (24.12.1712 Berlín – 17.8.1786 Potsdam).   Zpět
Poznámka 2 - Lidová pohádka „Alten-Sattel“ je ze sbírky lidových pohádek a pověstí „Volksmärchen aus Pommern und Rügen“ (1891) německého sběratele a folkloristy Ulricha Jahna (1861-1900). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons