Husopaska

Bratři Grimmové

b yla jednou jedna královna, která byla už dlouho vdova, a ta měla krásnou dceru. Když princezna vyrostla, požádal ji o ruku princ z daleké země. A když přišel čas a princezna se měla vydat za ženichem, vystrojila ji její milující matka na cestu s tolika poklady, bylo vám to krásných věcí, zlata, stříbra, šperků, nádobí; zkrátka všechno, čím se uctívají královské nevěsty. Doprovázet měla princezničku jedna mladičká komorná; té královna milovanou dcerku poručila; ta ji měla předat do rukou ženicha. Obě dívky dostaly na cestu koně, ten princeznin se jmenoval Falada a nebyl to jen tak nějaký kůň, ten vám uměl mluvit! Když nadešla hodina loučení, odešla matka do ložnice, tam vzala nožík, řízla se do prstu a tři kapky své královské krve nechala skanout na bělounký klůcek. Ten pak dala dceři a pravila: „Milé dítě, tento klůcek opatruj jako oko v hlavě, bude tě cestou chránit.“ Pak se v slzách rozloučily, princezna si klůcek strčila do záňadří, nasedla na Faladu a vydala se za ženichem.

j ely asi hodinu a tu princezna najednou pocítila velkou žízeň, a tak řekla komorné: „Sestup a naplň mi můj zlatý pohár vodou z pramene, ráda bych se napila.“ „Když máte žízeň,“ pravila komorná nevrle: „slezte z koně, lehněte si k vodě a napijte se, já nejsem vaše děvečka!“ Princezně, protože měla opravdu ukrutánskou žízeň, nezbylo než sestoupit z koně, sklonit se nad pramenem a pít; musela se obejít bez svého zlatého poháru. Tiše si povzdechla: „Ach bože!“ Tu zašeptaly tři kapky matčiny krve: „Kdyby tohle tvoje matka viděla, srdce by jí puklo od lítosti.“ Ale princezna byla pokorná, neřekla nic a opět nasedla na koně.

u jely několik mil, ale den byl horký a princezna zase dostala žízeň. Protože to byla duše čistá a na zlá slova své komorné dávno zapomněla, zavolala na ni: „Sestup a naplň mi můj zlatý pohárek!“ Ale zpupná komorná odsekla: „Chcete-li pít, napijte se sama, nejsem vaše děvečka!“ Tak princezna zase sestoupila z koně, položila se k tekoucí vodě, zaplakala a řekla: „Ach Bože!“ Tu ji odpověděly tři kapky matčiny krve: „Kdyby tohle tvoje matka viděla, srdce by jí puklo od lítosti.“ Když pak princezna pila, příliš se naklonila a klůcek s třemi kapkami krve ji vypadnul a uplaval po vodě, aniž by to zpozorovala. Ale komorná se z toho potají radovala, neboť bez ochrany tři kapek mateřské krve jí byla princezna vydána všanc. Když chtěla opět nasednout na Faladu, komorná se na ni osopila: „Falada patří mně, ty si vezmi tuhle herku!“ Pak princeznu donutila svléci královské šaty a obléci si její obyčejné a k posledku musela také přísahat, že o tom na královském dvoře ani necekne, a když to nedodrží, bude po ní. Jen Falada byl mlčenlivým svědkem toho zločinného chování. Pak jely dál, až konečně dorazily na královský zámek.

t am je přivítali s jásotem a radostí, sám princ jim vyšel vstříc, pomohl komorné z koně, protože si myslil, že je to jeho nevěsta, a vedl si ji po schodech vzhůru; princezny si nikdo ani nevšimnul, zůstala stát dole pod schody a bezradně se rozhlížela. Starý král, který shlížel z okna, ji tam uviděl a velmi se podivil, byla tak křehká, jemná a krásná; vešel do hodovní síně a zeptal se nevěsty na tu, která stojí dole na dvoře, kdopak to je. „Ale jen jedna komorná, vzala jsem ji na cestu, aby mi rychleji ubíhala, dejte si nějakou práci, ať tu nezahalí!“ Ale král pro ni neměl žádnou práci, až nakonec rozhodl: „Mám tu malého chlapce, který pase husy, tomu by mohla pomáhat.“ Chlapec se jmenoval Ječmínek a tomu měla princezna pomáhat pást husy.

d ruhého dne pravila komorná princi: „Milovaný manželi, splníte mi jedno přání?“ On odvětil: „Jistě, má milovaná.“ „Nechejte zavolat řezníka a toho koně, na kterém jsem přijela, nechejte porazit, začíná jankovatět!“ Komorná se totiž děsila toho, že by Falada mohl promluvit. Když se princezna dozvěděla, že Falada má umřít, tu zašla ve vší tajnosti za řezníkem a zaplatila mu zlatem za jednu malou službičku. Měl přibít Faladovu hlavu nad Půlnoční bránu, kudy chodila každé ráno na pastvu. A řezník slib splnil, uťal koni hlavu a přibil ji nad bránu.

d ruhý den ráno, když s Ječmínkem hnali Půlnoční bránou husy na pastvu, princezna si povzdechla: „Ubohý Falado, nad Půlnoční bránou přibitý.“ A koňská hlava jí odvětila: „Panno královničko, co kráčíš k půlnoci, kdyby tvá matka věděla, že tě vydala zlé moci, srdce by jí puklo žalem.“ Když přišli na pastvu, posadila se dívka do trávy a rozpustila si své zlaté vlasy. Když to Ječmínek viděl, chtěl si jich pár vytrhnout. Tu princezna zvolala: „Větříku, větříku, pospíchej, Ječmínkův klobouk unášej, za ním honí se lukami ať, než vlasy spletu, pak mu jej vrať!“ A tu zavanul silný vítr, shodil Ječmínkovi klobouček a hnal ho po zemi a chlapec za ním musel volky nevolky běžet. Než ho dohnal, měla princezna vlasy učesány a zapleteny, takže si musel na zlato nechat zajít chuť! To ho pohněvalo a už si dívky nevšímal; a tak pásli husy mlčky až do večera, pak šli domů.

d ruhého rána, když procházeli Půlnoční bránou, dívka pravila: „Ubohý Falado, nad Půlnoční bránou přibitý.“ A koňská hlava jí odvětila: „Panno královničko, co kráčíš k půlnoci, kdyby tvá matka věděla, že tě vydala zlé moci, srdce by jí puklo žalem.“ A když si v polích na louce sedla a začala si česat vlasy a Ječmínek ji zase chtěl nějaké vytrhnout, tu rychle zavolala: „Větříku, větříku, pospíchej, Ječmínkův klobouk unášej, za ním honí se lukami ať, než vlasy spletu, pak mu jej vrať!“ Tu opět zavanul vítr a strhnul mu klobouček z hlavy a on za ním zase musel běhat; když přišel konečně zpět, měla své krásné zlaté vlasy zase upraveny, a nemohl ji žádný vytrhnout; a pak pásli husy, dokud nenastal večer.

a le večer, když přišli domů, šel Ječmínek ke starému králi a pravil: „S tou dívkou už pást husy nechci!“ „Pročpak ne?“ zeptal se král. „Protože mne celý den zlobí.“ Tu mu král poručil, aby mu vypověděl vše, jak to celý den chodí. Ječmínek pravil: „Ráno, když jdeme s husami Půlnoční bránou, mluví s tou koňskou hlavou: „Ubohý Falado, nad Půlnoční bránou přibitý.“ A koňská hlava jí odvětí: „Panno královničko, co kráčíš k půlnoci, kdyby tvá matka věděla, že tě vydala zlé moci, srdce by jí puklo žalem.“ A pak Ječmínek dál vyprávěl, jak to chodí na husí pastvě, jak mu vítr shazuje klobouček a on ho musí honit po polích.

t u mu král poručil, aby i příštího dne vyhnali husy na pastvu; a on sám, když nastalo ráno, se ukryl v Půlnoční bráně a slyšel, jak husopaska mluví s Faladou. A pak šel král na pole a ukryl se na louce za jeden keř. Na vlastní oči viděl, jak husopaska s pasáčkem přihnali husy, a jak si po malé chvíli sedla do trávy a rozpustila vlasy, které jí zářily na slunci. Po chvíli zvolala: „Větříku, větříku, pospíchej, Ječmínkův klobouk unášej, za ním honí se lukami ať, než vlasy spletu, pak mu jej vrať!“ Tu zavál vítr a vzal Ječmínkovi z hlavy klobouček, musel za ním utíkat a děvečka se zatím učesala a spletla si lokny.

k dyž se večer husopaska vrátila domů, zavolal si ji král stranou a zeptal se jí, proč to všechno dělala. „Nesmím a nemohu vám nic říci, pane králi, neboť jsem při Bohu všemohoucím přísahala, že to neprozradím, jinak bych přišla o život.“ Král ji přemlouval, ale ona se nedala pohnout, až nakonec řekl: „Mne to tedy říci nemůžeš, ale mohla bys sis postěžovat třeba peci!“ a odešel pryč. Tak si princezna vlezla do pece a začala v ní plakat a naříkat: „Sedím tu celým světem opuštěná, já ubohá královská dcera, komornou má můj princ po svém boku a mě mají za husopasku! Kdyby to moje matka věděla, srdce by jí žalem puklo.“ Král ale zůstal stát venku za pecí, a tak slyšel všechno, co řekla. Pak vešel opět dovnitř a poručil dívce vyjít z pece ven. Nechal ji obléci do královských šatů a rázem jakoby vyšla hvězda, tak vám byla krásná.

s tarý král zavolal syna a vyjevil mu, že má po bodu falešnou ženu, že to je jen komorná, ta pravá stojí tady vedle něj. Princ byl ze srdce rád, když viděl dívčinu krásu a ctnost. Nechali vystrojit obrovskou hostinu a sezvali na ni hosty. Ženich seděl uprostřed, z jedné strany komorná, z druhé princezna, kterou zaslepená komorná v těch nádherných šatech nepoznala. Když pojedli a popili a byli v dobrém rozmaru, dal starý král komorné hádanku, jaký trest si zaslouží ten, kdo vládce tak a tak obelže; i vyprávěl jí celý příběh. „Jaký trest si takový člověk zaslouží?“ odsekla falešná nevěsta: „Nahého jej zavřete do sudu naplněného hřebíky a jehlami, pak dejte zapřáhnout dva bělouše, ať ten sud vláčejí ulicemi královského města, dokud ten hříšník nevypustí duši!“ “Sama jsi o svém osudu rozhodla!“ řekl král. „A tak se ti také stane!“

a když byl ten trest vykonán, oženil se mladý král se svou pravou nevěstou; a oba pak vládli říši spravedlivě a žili v bázni boží. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Gänsemagd“ (KHM 89) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons