Mönchsberg

AnonymJuvavia[pozn1] bylo kdysi pyšné město s nádherným opevněním. Bylo dokola uzavřené 49 hradbami a opevněno majestátnými věžemi. Králové zde mívali své paláce a bohové nádherné chrámy, které hrdý lid dávnověku vystavěl z drahocenného mramoru.

Ale i toto nádherné město upadlo léta Páně 451 do zkázy a záhuby skrze Bič Boží, hunského krále Attilu. Právě v roce, kdy Attila zemřel, přišel do této země z východu Severinus, blahoslavený služebník Boží, který vykonával velké zázraky, věštil a přinesl zdejšímu lidu učení Kristovo. Když Odoaker, potomní král celé Itálie, tenkráte coby chudičký chlapec v nuzném šatě zavítal k tomuto svatému muži, předpověděl mu Severinus, že se stane bohatým a mocným mužem.

Po letech, když Odoaker táhnul v čele divoké Hordy proti Římanům, a projížděl těmito místy, vstoupil do cely svatého Severina a pokorně žádal zbožného muže o požehnání.

Severinus se začal obávat o život svého milovaného přítele kněze Marima, který toho času dlel u Salzburgu, a vyslal tedy posly, kteří měli přítele před postupující Hordou varovat a nabádat ho ke kvapnému útěku. Marimus si byl s více zbožnými poustevníky a mnichy zvolil jako příbytek jednu skalnatou, nepřístupnou horu u Salzburgu, ve které si společně vybudovali schody, cely a kapli. Od toho se té hoře dodnes říká Mönchsberg čili Mnišská hora.

Marimus si myslil, že nebezpečí není ještě tak blízko, a proto i se svými spolubratry setrval ve své poustevně ještě jednu noc.

Ale zkáza vtrhla do Salzburgu brzičko ráno. Hordy divokých barbarských Gótů a Herulů přepadli nejen město, ale zaútočili i na příbytky svatých mužů. Samotného kněze Marima pověsili na jeden strom, jeho druhy vytahovali z jejich úkrytů, bylo jich tenkráte na padesát, a vrhali je buď dolů ze skály nebo je zavírali do ostrými hřeby pobitých sudů, ve kterých je pak kutáleli ze skal dolů. Ještě dnes nápis na jednom kameni na Mnišské hoře u Solnohradu zpravuje o smrti prvních mučedníků.

A Salzburg též řečený Solnohrad ležel od toho času zpustlý v troskách a sutinách celých 105 let, dokud léta Páně 582 nový žehnající apoštol této země Svatý Ruprecht, nepřišel a opět nepozvednul kříž ke slávě Boží.[pozn2]
Poznámka 1 - Juavium Salisburgia neboli Salzburg-Solnohrad - hlavní město spolkové země Salzburg povstalo na zbytcích galorománského osídlení jako křesťanská misie roku 696.
Poznámka 2 - Pověst "Der Mönchsberg bei Salzburg" je ze souboru rakouských lidových pověstí ve virtuální knihovně Sagen.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková