Čarokvětná polana

Bratři GrimmovéNa více než jednom místě si lidé ve Švýcarsku vypráví pověst o polaně [pozn1], která byla kdysi kvetoucí a úrodná, ale pak byla z úradku Božího zavalena ledem a kamením. Nejrozšířenější je pověst z masivu Klariden [pozn2] v Bernském Hornozemí:

Před dávnými časy tu byla horská pastvina tak bohatá a nádherná, že tu dobytek nadmíru prospíval. Každou krávu mohli dojit i třikráte za den a pokaždé dala dvě vědra mléka, přičemž jedno vědro bylo tenkrát půltřetího mázu [pozn3]. Tenkráte na té hoře hospodařil zámožný a rozšafný pastýř a ten se byl tak pyšný, že se prostým a prastarým zvykům své země jen vysmíval. Svoji salaš si nechal vystavět po panském způsobu a ucházel se o přízeň Kateřiny, jedné velmi krásné dívky. Ve své zpupnosti nechal vystavět schody, které vedly do jeho domu, ze sýrů, ty schody pak služebníci umývali čistým mlékem. Po sýrových schodech chodila jeho nejmilejší Kateřina, jeho oblíbená kráva Brunava [pozn4] a jeho pes Rýn [pozn5].

Pastýřova zbožná matka neměla o tom rouhání povědomí a jedné letní neděle se rozhodla syna v horách navštívit. Cestou se řádně unavila, tak si nahoře sedla k odpočinku a poprosila syna o něco k pití. Tu navedla Kateřina svého milého, aby vzal nádobu a do ní dal kyselé mléko, přisypal písek a to pak matce podal. Ale matka, rozhořčená tím bohaprázdným počínáním, spěchala pryč, na úpatí hory Klariden se zastavila, otočila a ty bezbožníky proklela a poručila Božímu soudu. Pojednou se zvedla strašlivá bouře a ty Bohem požehnané pláně zpustošila. Pastvina i salaš byly zasypány kamením, lidé i zvířata zahynuli.

Duchové pastýře a jeho blízkých jsou zatraceni, jsou odsouzeni k věčnému bloudění po té hoře a k tomu musí pastýř pronášet průpovídku: „Já a můj pes Rýn, moje kráva Brunava a moje Kateřina musíme navěky bloudit na hoře Klariden.“ Kdyby je chtěl někdo vysvobodit, musel by to být pastýř, musel by být Velký Pátek a musel by podojit krávu Brunavu, jejíž vemeno obklopují trny, a nesměl by u toho promluvit. Ale protože trny krávu ty bodají, tak divočí a ani chvíli nepostojí, takže její dojení je velmi těžká věc.

Jednou jeden pastýř nadojil skoro polovinu vědra, když se tu znenáhla objevil muž, poklepal mu na rameno a zeptal se: „Tak co, pění? Pění?“ A pastýř se zapomněl a odvětil. „Jo!Jo!“ A tak bylo zase vše ztraceno a kráva Brunava jim zmizela z očí. [pozn6]
Poznámka 1 - Polana je pastvina na náhorní plošině.
Poznámka 2 - Berner Oberland najdete ve Švýcarsku na jih od města Bernu Bratří Grimmové byli velcí jazykovědci, ale jejich geografické znalosti nebyly patrně bez poskvrnky. Když budete hledat a pátrat, horu Clariden zde nenajdete. Ale tahle pověst se jmenuje v originále Blümelisalp a hora tohoto jména tu opravdu stojí. Vydáte-li se z Bernu do Interlakenu a odtud pojedete ještě asi 20 km na jih k Mürrenu, pak vystupte z auta a podívejte se k jihu. Po vaší pravé ruce se bude tyčit štít Blümelisalphorn 3664 m n.m. a po levé ruce budete mít panenskou Jungfrau 4158 m n.m.
Poznámka 3 - Masiv Clariden najdete v Bündnerském Hornozemí, když se vydáte z Zürichu dálnici N4a asi 80 km na jih do města Altdorfu, které leží na břehu Urnerského jezera Pak se dejte silnicí č.17 do Klausenpassu a zvedněte oči, vysoko nad vámi se budou tyčit štíty Clariden 3267 m n.m., Schärhorn 3295 a Tödi 3614 m n.m.
Poznámka 4 - Nevím sice kolik měl mléčný máz, ale vězte že máz piva se rovnal dvěma holbám či čtyřem žejdlíkům či 1,451 l, poručili-li jste si maz vína, pak vám nalili 1,87 l.
Poznámka 5 - Brunava tak to je můj romantický výmysl, neboť v originále je jméno té krávy Bruendel, což má vystihovat typickou barvu té krávy. Ja vím, máte představu, že v Alpách pobíhají fialové krávy Milka, ale byli byste zklamáni, ty krávy jsou hnědé.
Poznámka 6 - Tak jestlipak víte, proč se psům dávají jména velkých řek? Naši předkové, myslím tím celou indoevropskou jazykovou kotlinu věřili, že takové jméno psa ochrání před očarováním od zlodějů a před vzteklinou. Tak mocnou magickou sílu měla v těch dobách ta čistá voda, co tu všude tekla vůkol.
Poznámka 7 - Pověst "Blümelisalp" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková