Čarokvětná polana

Bratři Grimmov�

n a více než jednom místě si lidé ve Švýcarsku vypráví pověst o polaně [pozn1] , která byla kdysi kvetoucí a úrodná, ale pak byla z úradku Božího zavalena ledem a kamením. Nejrozšířenější je pověst z masivu Klariden [pozn2] v Bernském Hornozemí:

p řed dávnými časy tu byla horská pastvina tak bohatá a nádherná, že tu dobytek nadmíru prospíval. Každou krávu mohli dojit i třikráte za den a pokaždé dala dvě vědra mléka, přičemž jedno vědro bylo tenkrát půltřetího mázu [pozn3] . Tenkráte na té hoře hospodařil zámožný a rozšafný pastýř a ten se byl tak pyšný, že se prostým a prastarým zvykům své země jen vysmíval. Svoji salaš si nechal vystavět po panském způsobu a ucházel se o přízeň Kateřiny, jedné velmi krásné dívky. Ve své zpupnosti nechal vystavět schody, které vedly do jeho domu, ze sýrů, ty schody pak služebníci umývali čistým mlékem. Po sýrových schodech chodila jeho nejmilejší Kateřina, jeho oblíbená kráva Brunava [pozn4] a jeho pes Rýn [pozn5] .

p astýřova zbožná matka neměla o tom rouhání povědomí a jedné letní neděle se rozhodla syna v horách navštívit. Cestou se řádně unavila, tak si nahoře sedla k odpočinku a poprosila syna o něco k pití. Tu navedla Kateřina svého milého, aby vzal nádobu a do ní dal kyselé mléko, přisypal písek a to pak matce podal. Ale matka, rozhořčená tím bohaprázdným počínáním, spěchala pryč, na úpatí hory Klariden se zastavila, otočila a ty bezbožníky proklela a poručila Božímu soudu. Pojednou se zvedla strašlivá bouře a ty Bohem požehnané pláně zpustošila. Pastvina i salaš byly zasypány kamením, lidé i zvířata zahynuli.

d uchové pastýře a jeho blízkých jsou zatraceni, jsou odsouzeni k věčnému bloudění po té hoře a k tomu musí pastýř pronášet průpovídku: „Já a můj pes Rýn, moje kráva Brunava a moje Kateřina musíme navěky bloudit na hoře Klariden.“ Kdyby je chtěl někdo vysvobodit, musel by to být pastýř, musel by být Velký Pátek a musel by podojit krávu Brunavu, jejíž vemeno obklopují trny, a nesměl by u toho promluvit. Ale protože trny krávu ty bodají, tak divočí a ani chvíli nepostojí, takže její dojení je velmi těžká věc.

j ednou jeden pastýř nadojil skoro polovinu vědra, když se tu znenáhla objevil muž, poklepal mu na rameno a zeptal se: „Tak co, pění? Pění?“ A pastýř se zapomněl a odvětil. „Jo!Jo!“ A tak bylo zase vše ztraceno a kráva Brunava jim zmizela z očí. [pozn6]

Oddělovač

Poznámka 1 - Polana je pastvina na náhorní plošině.   Zpět
Poznámka 2 - Berner Oberland najdete ve Švýcarsku na jih od města Bernu Bratří Grimmové byli velcí jazykovědci, ale jejich geografické znalosti nebyly patrně bez poskvrnky. Když budete hledat a pátrat, horu Clariden zde nenajdete. Ale tahle pověst se jmenuje v originále Blümelisalp a hora tohoto jména tu opravdu stojí. Vydáte-li se z Bernu do Interlakenu a odtud pojedete ještě asi 20 km na jih k Mürrenu, pak vystupte z auta a podívejte se k jihu. Po vaší pravé ruce se bude tyčit štít Blümelisalphorn 3664 m n.m. a po levé ruce budete mít panenskou Jungfrau 4158 m n.m.   Zpět
Poznámka 3 - Masiv Clariden najdete v Bündnerském Hornozemí, když se vydáte z Zürichu dálnici N4a asi 80 km na jih do města Altdorfu, které leží na břehu Urnerského jezera Pak se dejte silnicí č.17 do Klausenpassu a zvedněte oči, vysoko nad vámi se budou tyčit štíty Clariden 3267 m n.m., Schärhorn 3295 a Tödi 3614 m n.m.   Zpět
Poznámka 4 - Nevím sice kolik měl mléčný máz, ale vězte že máz piva se rovnal dvěma holbám či čtyřem žejdlíkům či 1,451 l, poručili-li jste si maz vína, pak vám nalili 1,87 l.   Zpět
Poznámka 5 - Brunava tak to je můj romantický výmysl, neboť v originále je jméno té krávy Bruendel, což má vystihovat typickou barvu té krávy. Ja vím, máte představu, že v Alpách pobíhají fialové krávy Milka, ale byli byste zklamáni, ty krávy jsou hnědé.   Zpět
Poznámka 6 - Tak jestlipak víte, proč se psům dávají jména velkých řek? Naši předkové, myslím tím celou indoevropskou jazykovou kotlinu věřili, že takové jméno psa ochrání před očarováním od zlodějů a před vzteklinou. Tak mocnou magickou sílu měla v těch dobách ta čistá voda, co tu všude tekla vůkol.   Zpět
Poznámka 7 - Pověst "Blümelisalp" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons